Документ скасований: Постанова КМУ № 150 від 15.02.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 грудня 1995 р. N 1074


Про Правила в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю

Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ
вiд 5 червня 2000 року N 910,
вiд 26 вересня 2001 року N 1259,
вiд 25 липня 2003 року N 1161,
вiд 4 вересня 2003 року N 1402,
вiд 28 липня 2004 року N 962,
вiд 9 серпня 2005 року N 735,
вiд 19 квiтня 2006 року N 547,
вiд 3 липня 2006 року N 910,
вiд 11 липня 2007 року N 917,
вiд 21 листопада 2007 року N 1358
(враховуючи змiни, внесенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 грудня 2007 року N 1407),
вiд 17 квiтня 2008 року N 360,
вiд 6 травня 2009 року N 445,
вiд 29 липня 2009 року N 810,
вiд 5 серпня 2009 року N 811,
вiд 12 серпня 2009 року N 858,
вiд 2 червня 2010 року N 385,
вiд 16 червня 2010 року N 447,
вiд 30 червня 2010 року N 521,
вiд 7 липня 2010 року N 559,
вiд 25 травня 2011 року N 536,
вiд 1 червня 2011 року N 567,
вiд 7 вересня 2011 року N 943,
вiд 30 листопада 2011 року N 1226

(У назвi та текстi постанови i Правил, затверджених зазначеною постановою, слова "iноземець" i "iноземнi громадяни" в усiх вiдмiнках i формах числа замiнено вiдповiдно словами "iноземець та особа без громадянства" i "iноземцi" у вiдповiдному вiдмiнку та числi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2003 року N 1161)

     Вiдповiдно до Закону України "Про правовий статус iноземцiв" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Правила в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю (додаються) i ввести їх в дiю з 1 лютого 1996 року.

Прем'єр-мiнiстр України Є.МАРЧУК
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд.39

 

ЗАТВЕРДЖЕНI
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 грудня 1995 р. N 1074

ПРАВИЛА
в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю

(У текстi Правил слова "нацiональний паспорт" в усiх вiдмiнках замiнено словами "паспортний документ" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з Постановою КМ N 910 вiд 05.06.2000)

(У текстi Правил слова "Прикордоннi вiйська" та "Держкомкордон" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Державна прикордонна служба" та "Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 вересня 2003 року N 1402)

(У текстi Правил слова "орган внутрiшнiх справ" в усiх вiдмiнках i формах числа замiнено словами "орган мiграцiйної служби" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 року N 810)

(У текстi Правил слова "орган мiграцiйної служби" в усiх вiдмiнках i формах числа замiнено словами "орган внутрiшнiх справ" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 липня 2010 року N 559)

Загальнi положення

     1. Цi Правила визначають порядок:

     в'їзду в Україну, виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю iноземцiв та осiб без громадянства;

     оформлення документiв iноземцям та особам без громадянства на право перебування в Українi;

     пересування iноземцiв та осiб без громадянства по територiї України i вибору ними мiсця проживання в Українi;

     вiдповiдальностi iноземцiв та осiб без громадянства, юридичних i фiзичних осiб, якi їх приймають чи надають їм послуги, за порушення законодавства України.

     2. Дiя цих Правил поширюється на всiх iноземцiв та осiб без громадянства, якi прибувають в Україну, незалежно вiд їхнього статусу i мети приїзду, а також на юридичних i фiзичних осiб в Українi, якi приймають iноземцiв та осiб без громадянства чи надають їм послуги, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     3. Iноземцi та особи без громадянства, якi перебувають в Українi, зобов'язанi мати паспортний документ, яким є документ, що пiдтверджує громадянство iноземця або посвiдчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом iноземної держави або статутною органiзацiєю ООН, дає право виїзду за кордон i визнаний Україною. Паспортний документ реєструється в порядку, встановленому цими Правилами, i пред'являється на вимогу посадових осiб зазначених у пунктi 10 цих Правил органiв.

(пункт 3 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.06.2000р. N 910)

     4. Iноземцi та особи без громадянства, якi тимчасово перебувають в Українi, можуть проживати в готелях або в iнших мiсцях (без урахування належностi до того чи iншого виду житлового фонду).

     5. Юридичнi i фiзичнi особи, якi приймають iноземцiв та осiб без громадянства, забезпечують своєчасне роз'яснення їм прав, свобод i обов'язкiв, передбачених законодавством України, ведуть вiдповiдний облiк цих осiб, а також несуть вiдповiдальнiсть за своєчасне оформлення документiв на право їх перебування в Українi, пересування по територiї країни i виїзд з України пiсля закiнчення визначеного термiну їх перебування.

     Приймати iноземцiв та осiб без громадянства можуть зареєстрованi в установленому порядку українськi, спiльнi чи iноземнi пiдприємства, установи й органiзацiї (далi - органiзацiї), а також фiзичнi особи, якi постiйно проживають в Українi або тимчасово тут перебувають у зв'язку з навчанням, стажуванням тощо.

     6. У разi коли iноземець та особа без громадянства прибув на запрошення однiєї органiзацiї, iнша органiзацiя за письмовим дозволом органу внутрiшнiх справ або Мiнiстерства закордонних справ (у разi реєстрацiї цим Мiнiстерством паспортного документа iноземця та особи без громадянства) має право приймати iноземця та особу без громадянства в Українi по своїй лiнiї, при цьому вона виконує стосовно до нього обов'язки i несе вiдповiдальнiсть згiдно з пунктом 5 цих Правил.

(Абзац перший пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1259 вiд 26.09.2001)
(Абзац другий пункту 6 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1259 вiд 26.09.2001)
(Пункт 7 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1259 вiд 26.09.2001)

     8. Iноземцi та особи без громадянства можуть iммiгрувати в Україну на постiйне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термiн у порядку, встановленому законодавством України. Iноземцi та особи без громадянства, якi в'їхали для тимчасового перебування, можуть отримати посвiдку на постiйне проживання в установленому порядку.

(пункт 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.07.2003р. N 1161)

     Територiальний орган або пiдроздiл Державної мiграцiйної служби оформлює посвiдку на тимчасове проживання в порядку, встановленому МВС, iноземцевi чи особi без громадянства:

     а) яка прибула в Україну для працевлаштування на пiдставi дозволу центру зайнятостi про використання працi iноземця чи особи без громадянства i вiзи типу Д iз спецiальним написом на вiзовiй етикетцi "Працевлаштування", якщо iнше не передбачено законодавством та мiжнародними договорами України;

     б) яка прибула в Україну для участi у реалiзацiї проектiв мiжнародної технiчної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, на пiдставi запрошення державної установи, пiдприємства або органiзацiї, що є реципiєнтом такого проекту, i вiзи типу Д iз спецiальним написом на вiзовiй етикетцi "Мiжнародна технiчна допомога", якщо iнше не передбачено законодавством та мiжнародними договорами України;

     в) яка прибула в Україну для роботи в релiгiйних органiзацiях на територiї України, зареєстрованих у встановленому порядку, на пiдставi запрошення релiгiйної органiзацiї, засвiдченого Мiнкультури, i вiзи типу Д iз спецiальним написом на вiзовiй етикетцi "Робота в релiгiйнiй органiзацiї", якщо iнше не передбачено законодавством та мiжнародними договорами України;

     г) яка прибула в Україну для роботи у фiлiалi, вiддiленнi, представництвi або iншому структурному осередку громадської (неурядової) органiзацiї iноземної держави, зареєстрованої у встановленому порядку, на пiдставi запрошення такого фiлiалу, вiддiлення, представництва або iншого структурного осередку i вiзи типу Д iз спецiальним написом на вiзовiй етикетцi "Робота в громадськiй органiзацiї", якщо iнше не передбачено законодавством та мiжнародними договорами України;

     ґ) яка прибула в Україну для роботи у представництвi iноземного суб'єкта господарювання, зареєстрованого у встановленому порядку, на пiдставi запрошення такого представництва, засвiдченого Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi, i вiзи типу Д iз спецiальним написом на вiзовiй етикетцi "Робота в представництвi iноземної компанiї", якщо iнше не передбачено законодавством та мiжнародними договорами України;

     д) яка прибула в Україну для роботи у фiлiї або представництвi iноземного банку, зареєстрованого у встановленому порядку, на пiдставi запрошення такої фiлiї або представництва, засвiдченого Нацiональним банком, i вiзи типу Д iз спецiальним написом на вiзовiй етикетцi "Робота в представництвi iноземного банку", якщо iнше не передбачено законодавством та мiжнародними договорами України;

     е) в iнших випадках, якщо це передбачено мiжнародними договорами України.

(пункт 8 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.2006р. N 547, абзац другий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2009р. N 810, вiд 07.07.2010р. N 559, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011р. N 567)

     Абзац третiй пункту 8 виключено

(пункт 8 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2009р. N 858, абзац третiй пункту 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.06.2010р. N 521, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011р. N 567)

     9. Iноземцям та особам без громадянства, якi прибули в Україну, статус бiженця надається Держкомнацрелiгiй.

(пункт 9 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.06.2000р. N 910, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2009р. N 810, вiд 07.07.2010р. N 559)

     10. Контроль за дотриманням вимог цих Правил iноземцями та особами без громадянства, а також юридичними i фiзичними особами в Українi, якi приймають iноземцiв та осiб без громадянства або надають їм послуги, здiйснюють в межах своєї компетенцiї органи внутрiшнiх справ у взаємодiї з Мiнiстерством закордонних справ, органами Служби безпеки та Державної прикордонної служби.

В'їзд в Україну, виїзд з України i транзитний проїзд через територiю України iноземцiв та осiб без громадянства

     11. В'їзд в Україну та виїзд з України може здiйснюватися:

     iноземцiв та осiб без громадянства - за паспортним документом i за наявностi вiдповiдної вiзи, якщо iнший порядок в'їзду та виїзду не встановлено законодавством України;

     iноземцiв та осiб без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, - за паспортним документом з вiдмiткою згiдно з додатком 1 про наявнiсть дозволу на постiйне проживання та посвiдки на постiйне проживання;

     осiб без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, - за посвiдченням особи без громадянства для виїзду за кордон;

     iноземцiв та осiб без громадянства, якi перебувають в Українi на пiдставi дозволу вiдповiдного центру зайнятостi на працевлаштування на визначений термiн, - за паспортним документом з вiдмiткою згiдно з додатком 2 про наявнiсть дозволу на працевлаштування та посвiдки на тимчасове проживання;

    iноземцiв та осiб без громадянства, якi навчаються у навчальних закладах України не менш як протягом одного року, - за паспортним документом з вiдмiткою згiдно з додатком 3.

(Пункт 11 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 910 вiд 05.06.2000; в редакцiї Постанови КМ N 1259 вiд 26.09.2001)

     iноземцiв - громадян держав, зазначених у додатку 4, - за паспортним документом без вiзи, якщо термiн перебування їх в Українi не перевищує 90 днiв з дати в'їзду;

(пункт 11 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.07.2006 р. N 910)

     акредитованих у МЗС спiвробiтникiв дипломатичних представництв i консульських установ iноземних держав, мiжнародних органiзацiй та їх представництв, представництв держав при мiжнародних органiзацiях, якi мають штаб-квартиру в Українi, та членiв їх сiмей - за паспортним документом та акредитацiйною карткою.

(пункт 11 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011р. N 567)

     12. Громадяни держав, з якими Україною укладено мiжнароднi договори про взаємнi безвiзовi поїздки, в'їжджають в Україну за дiйсним паспортним документом, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України.

(Пункт 12 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1259 вiд 26.09.2001)
(Пункт 13 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1259 вiд 26.09.2001)

     14. Транзитний проїзд iноземцiв та осiб без громадянства через територiю України дозволяється за наявностi у них транзитної української вiзи, проїзних квиткiв або iнших документiв, що пiдтверджують транзитний характер поїздки, якщо iнше не передбачено законодавством України.

(Абзац перший пункту 14 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 1259 вiд 26.09.2001)

     Транзитним проїздом вважається перебування в Українi в межах визначеного у проїзному квитку часу, а у разi вiдсутностi квитка - термiну, фактично необхiдного для перетинання територiї України на вiдповiдному видi транспорту.

     Транзитний проїзд автотранспортних засобiв здiйснюється тiльки по дорогах категорiї "М" i "А".

     У разi вимушеної зупинки на територiї України у зв'язку з надзвичайними обставинами (стихiйне лихо, хвороба, ремонт транспортного засобу тощо) за наявностi документа, що пiдтверджує причину та тривалiсть затримки, органам внутрiшнiх справ iноземцю та особi без громадянства може бути продовжено термiн тимчасового перебування в Українi для усунення обставин, що спричинили вимушену зупинку, та для виїзду з України.

(Абзац четвертий пункту 14 в редакцiї Постанови КМ N 1259 вiд 26.09.2001)

     15. Перетинання державного кордону iноземцями та особами без громадянства - власниками (користувачами) зареєстрованих в Українi транспортних засобiв, якi прямують на територiю країни - члена мiжнародної системи автострахування "Зелена Картка", здiйснюється у пунктах пропуску через державний кордон за наявностi у них страхового сертифiката "Зелена Картка".

(Правила доповнено новим пунктом 15 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.07.2004р. N 962, у зв'язку з цим пункти 15 - 53 вважати вiдповiдно пунктами 16 - 54)

     16. Правила оформлення iноземцям та особам без громадянства вiз для в'їзду в Україну (виїзду з України) та транзитного проїзду через її територiю затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     161. Перетинання державного кордону у разi в'їзду в Україну або транзитний проїзд через територiю України громадянами держав, перелiк яких зазначено у додатку 5, та особами без громадянства, якi постiйно проживають у зазначених державах, здiйснюються пiсля подання ними пiдтвердження фiнансового забезпечення свого перебування в Українi, транзитного проїзду через територiю України та виїзду за межi України.

(абзац перший пункту 161 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.05.2009р. N 445)

     Вибiрковий контроль за наявнiстю достатнього фiнансового забезпечення здiйснюється пiд час проведення посадовою особою Держприкордонслужби спiвбесiди iз зазначеними громадянами в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон в порядку, що визначається Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби. Вибiрковий контроль не здiйснюється пiд час проведення в Українi фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу (далi - чемпiонат) з 25 травня по 15 липня 2012 р. у разi, коли такi громадяни та особи без громадянства є призначеними та iншими заiнтересованими особами - уповноваженими працiвниками УЄФА, компанiї (зареєстрованої в Українi вiдповiдно до законодавства юридичної особи, уповноваженої УЄФА на здiйснення органiзацiйних заходiв та проведення чемпiонату), посадовими особами, представниками або посадовими особами асоцiацiй - членiв УЄФА, членами делегацiй вiд кожної нацiональної футбольної асоцiацiї, якi беруть участь у чемпiонатi, комерцiйними партнерами та їх вiдповiдними працiвниками, представниками засобiв масової iнформацiї або будь-якими iншими особами, акредитованими УЄФА у зв'язку з проведенням чемпiонату, учасниками - членами команд, якi здобули право на участь у чемпiонатi, та членами органiзованих груп уболiвальникiв (глядачiв).

(абзац другий пункту 161 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.05.2009р. N 445, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.06.2010р. N 447)

     Iноземцi - громадяни держави, що включена до перелiку, зазначеного в абзацi першому цього пункту, та особи без громадянства, якi постiйно в нiй проживають, у разi в'їзду в Україну або транзитного проїзду через територiю України повиннi мати кошти в 20-кратному розмiрi прожиткового мiнiмуму, встановленого в Українi на день їх в'їзду на її територiю, з розрахунку на кожен мiсяць перебування або на термiн перебування менше одного мiсяця. Наявнiсть таких коштiв або гарантiя їх наявностi може бути пiдтверджена шляхом пред'явлення для контролю:

     грошових коштiв у нацiональнiй валютi України або у конвертованiй iноземнiй валютi;

     документа iз зазначенням суми грошових коштiв, на пiдставi якого можна отримати кошти в банкiвських установах України;

     платiжної картки мiжнародних платiжних систем з випискою з особового банкiвського рахунка заявника, що пiдтверджує наявну суму грошових коштiв;

     документа, що пiдтверджує бронювання або оплату житла, оплату харчування в Українi;

     договору на туристичне обслуговування (ваучера);

     гарантiйного листа приватного пiдприємця або юридичної особи, що запросили iноземця або особу без громадянства, про взяття на себе зобов'язань iз сплати всiх витрат особи, пов'язаних з її перебуванням в Українi та виїздом з України;

     проїзного квитка для повернення до держави свого громадянства, або постiйного мiсця проживання, або до третьої держави.

(Правила доповнено пунктом 161 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2007р. N 917)

     17. В'їзд в Україну та виїзд з України не дозволяється на пiдставах, установлених статтями 25 i 26 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" та статтею 8 Закону України "Про прикордонний контроль". Iноземцю та особi без громадянства може бути вiдмовлено з пiдстав, передбачених законами України, у в'їздi в Україну за результатами спiвбесiди, яка проводиться в пунктi пропуску через державний кордон посадовою особою Державної прикордонної служби. У разi наявностi пiдстав, передбачених частиною другою статтi 25 зазначеного Закону, у паспортному документi iноземця та особи без громадянства службовими особами Державної прикордонної служби або органiв внутрiшнiх справ ставиться штамп "Заборонено в'їзд в Україну термiном на ...". Цей термiн встановлюється органом внутрiшнiх справ, Служби безпеки або Державної прикордонної служби залежно вiд обставин i характеру правопорушення вiд шести мiсяцiв до п'яти рокiв. Якщо цi пiдстави продовжують iснувати, термiн може бути продовжено зазначеним органом. У таких випадках iноземцi та особи без громадянства передаються представникам прикордонних органiв сумiжних держав або видворяються за межi України у порядку, встановленому цими Правилами.

(пункт 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.09.2001р. N 1259, вiд 02.06.2010р. N 385)

     У разi невиконання передбачених Законом України "Про виконавче провадження" рiшень iноземцям та особам без громадянства може бути заборонено в'їзд в Україну. Рiшення про заборону в'їзду в Україну приймається на пiдставi частини другої статтi 80 Закону України "Про виконавче провадження" за поданням державного виконавця органами Держприкордонслужби або органами внутрiшнiх справ не пiзнiше нiж протягом п'яти робочих днiв з моменту надходження вiдповiдного подання. До компетенцiї органiв Держприкордонслужби належить питання щодо розгляду подань у разi невиконання рiшення про накладення штрафiв за правопорушення, розгляд справ за якими належить до компетенцiї Держприкордонслужби. Рiшення про заборону в'їзду в Україну приймається на строк до виконання зобов'язань, покладених на iноземцiв та осiб без громадянства рiшеннями судiв та iнших органiв (посадових осiб).

(пункт 17 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2011р. N 536)

     18. Про втрату на територiї України паспортного документа iноземець та особа без громадянства повинен негайно письмово повiдомити орган внутрiшнiх справ, який на прохання iноземця та особи без громадянства зобов'язаний видати йому про це довiдку та надiслати вiдповiдне повiдомлення в Адмiнiстрацiю Держприкордонслужби. Пiсля отримання у дипломатичному представництвi чи консульськiй установi своєї країни паспортного документа на пiдставi особистої заяви iноземця та особи без громадянства та клопотання приймаючої сторони органом внутрiшнiх справ вирiшується питання про продовження термiну перебування iноземця та особи без громадянства в Українi чи виїзду з України.

(пункт 18 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.09.2001р. N 1259)

Оформлення документiв iноземцям та особам без громадянства на право перебування в Українi

     19. Iноземцi та особи без громадянства, якi прибули в Україну на законнiй пiдставi, можуть тимчасово перебувати на територiї країни за паспортним документом, зареєстрованим у порядку, встановленому цими Правилами.

     Паспортний документ подається iноземцем та особою без громадянства для реєстрацiї у пунктi пропуску через державний кордон посадовiй особi Державної прикордонної служби. Реєстрацiя проводиться на перiод короткотермiнового перебування - для iноземцiв та осiб без громадянства з держав з вiзовим порядком в'їзду на перiод дiї вiзи, але не бiльш як 90 днiв протягом 180 днiв з дати першого в'їзду, якщо iнший термiн не визначено мiжнародними угодами; для iноземцiв та осiб без громадянства з держав з безвiзовим порядком в'їзду - на термiн не бiльш як 90 днiв протягом 180 днiв з дати першого в'їзду, якщо iнший термiн не визначено мiжнародними угодами. Iноземцi та особи без громадянства можуть звiльнятися вiд реєстрацiї паспортного документа на пiдставi вiдповiдного мiжнародного договору України на умовах взаємностi.

(Абзац другий пункту 18 в редакцiї Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України N 1259 вiд 26.09.2001, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2007р. N 917, вiд 06.05.2009 р. N 445)

     Абзац третiй пункту 19 виключено

(пункт 19 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2009р. N 811, абзац третiй пункту 19 виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.06.2011р. N 567)

     20. Звiльняються вiд реєстрацiї паспортних документiв:

     а) глави держав i урядiв зарубiжних країн, члени парламентських та урядових делегацiй, технiчний персонал, який обслуговує цi делегацiї (осiб) i членiв їхнiх сiмей, якi прибули в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України чи Кабiнету Мiнiстрiв України, Верховної Ради чи Уряду Автономної Республiки Крим, мiнiстерств (вiдомств) України;

     б) спiвробiтники та члени сiмей осiб, якi прибули в Україну за посвiдченнями ООН та органiзацiй її системи;

     в) iноземцi та особи без громадянства, якi не досягли 18-рiчного вiку;

(Пiдпункт "г" пункту 19 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1259 вiд 26.09.2001)

     д) iноземнi туристи, якi здiйснюють круїз;

     е) члени екiпажiв iноземних вiйськових кораблiв (лiтакiв), якi прибули в Україну в установленому порядку.

     Сходження на берег та пересування по територiї України членам екiпажiв вiйськових кораблiв (лiтакiв) дозволяється старшим морським (вiйськовим) начальником в українському порту (гарнiзонi) згiдно з планом приймання вiйськових кораблiв (лiтакiв), що прибувають;

     є) особи, якi входять до складу екiпажiв iноземних невiйськових суден.

     Сходження на берег таким особам дозволяється представником Прикордонних вiйськ вiдповiдно до положень Обов'язкової постанови щодо морського (рiчкового) порту;

     ж) особи, якi входять до складу екiпажу цивiльних повiтряних суден мiжнародних авiалiнiй, бригад поїздiв мiжнародного сполучення, у разi перебування в аеропортах чи на вокзалах (станцiях), зазначених у розкладi руху.

     21. У Мiнiстерствi закордонних справ та його представництвах реєструються паспортнi документи:

     а) глав iноземних дипломатичних представництв i консульських установ, членiв дипломатичного персоналу, консульських посадових осiб, адмiнiстративно-технiчного та обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв i консульських установ, працiвникiв апарату вiйськових аташе i торговельних представництв та їхнiх дружин (чоловiкiв), дiтей, батькiв, якi перебувають на утриманнi зазначених осiб, а також гостей членiв дипломатичного персоналу та консульських посадових осiб, якщо цi гостi проживають у їхнiх резиденцiях чи на територiї зазначених представництв або установ;

     б) спiвробiтникiв вiдомств закордонних справ зарубiжних країн, якi прибули в Україну у службових справах i мають дипломатичний чи службовий паспорт, та членiв їхнiх сiмей;

     в) тих посадових осiб мiжнародних органiзацiй, що прибувають в Україну у службових справах, спiвробiтникiв представництв цих органiзацiй в Українi, а також спiвробiтникiв представництв держав при мiжнародних органiзацiях, якi мають штаб-квартиру в Українi i вiдповiдно до статутних документiв цих органiзацiй чи вiдповiдних мiжнародних угод користуються дипломатичними привiлеями та iмунiтетом, а також членiв їхнiх сiмей;

     г) iноземних кореспондентiв i журналiстiв, акредитованих при прес-центрi Мiнiстерства закордонних справ, i членiв їхнiх сiмей.

     Мiнiстерством закордонних справ та його представництвами зазначеним особам видається вiдповiдна службова картка та безпосередньо до паспортного документу вноситься запис про його реєстрацiю.

(Пункт 22 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1259 вiд 26.09.2001)
(Пункт 23 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1259 вiд 26.09.2001)
(Пункт 24 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1259 вiд 26.09.2001)

     25. Реєстрацiя в пунктi пропуску через державний кордон включає в себе проставлення в паспортному документi та/або iммiграцiйнiй картцi iноземця чи особи без громадянства вiдмiтки "В'їзд"("Виїзд"), занесення вiдомостей про iноземця чи особи без громадянства i його паспортних даних до вiдповiдного реєстру та заповнення iммiграцiйної картки у випадках та порядку, що визначається Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби. Порядок проставлення та форма вiдмiтки "В'їзд" ("Виїзд") визначається Адмiнiстрацiєю Держприкордонслужби.

(пункт 25 в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.09.2001р. N 1259, вiд 17.04.2008р. N 360, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.06.2010р. N 385)

     Пiд час реєстрацiї в пунктi пропуску через державний кордон з 25 травня по 15 липня 2012 р. iммiграцiйна картка не заповнюється iноземцями та особами без громадянства, що є призначеними та iншими заiнтересованими особами - уповноваженими працiвниками УЄФА, компанiї (зареєстрованої в Українi вiдповiдно до законодавства юридичної особи, уповноваженої УЄФА на здiйснення органiзацiйних заходiв та проведення чемпiонату), посадовими особами, представниками або посадовими особами асоцiацiй - членiв УЄФА, членами делегацiй вiд кожної нацiональної футбольної асоцiацiї, якi беруть участь у чемпiонатi, комерцiйними партнерами та їх вiдповiдними працiвниками, представниками засобiв масової iнформацiї або будь-якими iншими особами, акредитованими УЄФА у зв'язку з проведенням чемпiонату, учасниками - членами команд, якi здобули право на участь у чемпiонатi, та членами органiзованих груп уболiвальникiв (глядачiв), крiм випадкiв, коли в їх паспортних документах не передбачено сторiнок для проставлення вiдмiток про перетинання державного кордону.

(пункт 25 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.06.2010р. N 447)

     26. Вiдмiтка про реєстрацiю iноземця та особи без громадянства в його паспортному документi та/або iммiграцiйнiй картцi дiйсна на всiй територiї держави незалежно вiд мiсця проживання iноземця та особи без громадянства в Українi.

(Пункт 26 в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.09.2001р. N 1259, вiд 17.04.2008р. N 360)

     Вiдмiтка про перетинання iноземцем та особою без громадянства державного кордону не проставляється в паспортному документi у випадках, визначених статтею 12 Закону України "Про прикордонний контроль".

(пункт 26 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.06.2010р. N 385)

     27. Продовження термiну перебування в Українi iноземцiв та осiб без громадянства, якi не зазначенi у пунктах 20 i 21 цих Правил i прибули на тривале перебування з метою навчання, працевлаштування, у приватних справах тощо, здiйснюється територiальними органами або пiдроздiлами Державного департаменту у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб в порядку, встановленому МВС. Вiдповiднi документи оформляються на пiдставi письмових звернень iноземця та особи без громадянства та приймаючої сторони, якi подаються не пiзнiше нiж за 3 робочих днi до закiнчення дiї реєстрацiї. У продовженнi термiну може бути вiдмовлено у разi вiдсутностi для цього пiдстав та коштiв для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням iноземця та особи без громадянства в Українi, або вiдповiдних гарантiй вiд приймаючої сторони.

(Пункт 27 в редакцiї Постанови КМ N 1259 вiд 26.09.2001, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2005р. N 735, вiд 29.07.2009р. N 810, вiд 07.07.2010р. N 559)
(Пункт 28 виключено на пiдставi Постанови КМ N 1259 вiд 26.09.2001)

     29. Продовження термiнiв дiї вiзи та реєстрацiї в Українi iноземцям та особам без громадянства, паспортнi документи яких зареєстрованi в Мiнiстерствi закордонних справ чи його представництвах, здiйснюється цими установами.

Пересування iноземцiв та осiб без громадянства на територiї України та вибiр ними мiсця проживання

     30. За умови виконання передбачених частиною шостою статтi 3 Закону України "Про правовий статус iноземцiв" формальностей iноземцi та особи без громадянства можуть вiльно пересуватися на територiї України, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     У разi коли це потрiбно для забезпечення безпеки України, охорони громадського порядку, охорони здоров'я, захисту прав i законних iнтересiв громадян України та iнших осiб, якi постiйно проживають в Українi, Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати обмеження для iноземцiв та осiб без громадянства у пересуваннi та виборi ними мiсця проживання в Українi.

     31. Порядок пересування на територiї України iноземцiв та осiб без громадянства, паспортнi документи яких зареєстрованi в Мiнiстерствi закордонних справ чи його представництвах, визначається цим Мiнiстерством.

     Iноземнi кореспонденти i журналiсти, акредитованi при прес-центрi Мiнiстерства закордонних справ, та члени їхнiх сiмей пересуваються по територiї України у порядку, встановленому цим Мiнiстерством.

     32. Перебування iноземцiв та осiб без громадянства у мiсцевостях з контрольованим порядком в'їзду дозволяється на пiдставi:

     вiз для перебування в Українi (iз зазначенням конкретної мiсцевостi), що видаються дипломатичними представництвами i консульськими установами України за кордоном, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором України;

     дозволiв органiв внутрiшнiх справ, що видаються iноземцям та особам без громадянства, якi прибули в Україну на запрошення органiзацiй, що їх приймають, на пiдставi письмових звернень цих органiзацiй, погоджених у встановленому порядку, а тих, що прибули по лiнiї постiйних iноземних представництв чи у приватних справах або постiйно проживають в Українi, - на пiдставi їх особистої письмової заяви. На прохання органiзацiй, що приймають iноземцiв та осiб без громадянства, цим особам може бути видано дозвiл на багаторазовi в'їзди до цих мiсцевостей.

     33. Iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, повиннi прописатися (зареєструватися) за мiсцем постiйного проживання, а у разi змiни цього мiсця проживання пiдлягають виписцi/прописцi (реєстрацiї) в порядку, встановленому для громадян України.

     34. Iноземцi та особи без громадянства, якi змiнили мiсце перебування в Українi, а також тi, що змiнили маршрут транзитного проїзду через територiю України з порушенням цих Правил, зобов'язанi на вимогу визначених у пунктi 10 цих Правил органiв повернутися до попереднього мiсця перебування або прямувати транзитом до обраного пункту призначення, якщо їх дiї не призвели до наслiдкiв, якi тягнуть за собою видворення за межi України.

Вiдповiдальнiсть iноземцiв та осiб без громадянства, юридичних i фiзичних осiб, якi їх приймають чи надають їм послуги, за порушення законодавства України

     35. За порушення цих Правил iноземцi та особи без громадянства притягаються до вiдповiдальностi згiдно iз Законом України "Про правовий статус iноземцiв". Iноземцi та особи без громадянства, якi вчинили злочини, адмiнiстративнi або iншi правопорушення, несуть вiдповiдальнiсть на загальних пiдставах.

     Питання про вiдповiдальнiсть iноземцiв та осiб без громадянства, зазначених у статтi 34 Закону України "Про правовий статус iноземцiв", вирiшується дипломатичним шляхом.

     36. Юридичнi i фiзичнi особи в Українi не мають права приймати iноземцiв та осiб без громадянства, якi незаконно в'їхали в Україну, втратили пiдстави для подальшого перебування в Українi або пред'явили документи, оформленi з порушенням цих Правил, та надавати їм послуги.

     Надання стороною, що приймає, iноземцям та особам без громадянства житла, роботи, транспортних засобiв чи iнших послуг не допускається, якщо це тягне за собою порушення даних Правил.

     37. Порушення цих Правил юридичними та фiзичними особами, зобов'язаними дотримувати їх вимог, тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.

     38. Скорочення термiну тимчасового перебування iноземцiв та осiб без громадянства в Українi провадиться вiдповiдно до статтi 31 Закону України "Про правовий статус iноземцiв".

     39. Рiшення про скорочення термiну тимчасового перебування iноземця та особи без громадянства в Українi приймається органом внутрiшнiх справ за клопотанням юридичної чи фiзичної особи, що їх приймає, органом охорони державного кордону. Iнiцiатором скорочення термiну тимчасового перебування iноземця та особи без громадянства (незалежно вiд мети в'їзду в Україну) може також бути орган внутрiшнiх справ, орган охорони державного кордону та орган СБУ. В паспортному документi особи, якiй скорочено термiн перебування в Українi, ставиться штамп "Термiн перебування в Українi скорочено до...", а в разi прийняття рiшення про заборону в'їзду в Україну проставляється штамп "Заборонено в'їзд в Україну термiном на...". У разi прийняття рiшення про скорочення термiну тимчасового перебування iноземця та особи без громадянства в Українi така особа зобов'язана щодня з'являтися для реєстрацiї до органу, який прийняв зазначене рiшення, про що робляться вiдповiднi вiдмiтки в її паспортному документi.

(пункт 39 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2007р. N 917, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.09.2011р. N 943)

     40. Дiя положень, що мiстяться в пунктi 37 цих Правил, не поширюється на осiб, зазначених у пiдпунктi "а" пункту 19 i пунктi 20 цих Правил, якi користуються привiлеями та iмунiтетом, установленими законодавством України.

     41. Паспортний документ iноземця та особи без громадянства обов'язково вилучається, якщо вiн пiдроблений, фальсифiкований або оформлений для iншої особи, а також коли iноземця та особу без громадянства засуджено за вчинення злочину - до вiдбування покарання або звiльнення вiд покарання.

     Вилучення паспортних документiв iноземцiв та осiб без громадянства здiйснюється посадовими особами судiв, органiв прокуратури, внутрiшнiх справ, Служби безпеки, Державної прикордонної служби та митних органiв на пiдставi вiдповiдного рiшення.

(абзац другий пункту 41 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2009р. N 810, вiд 07.07.2010р. N 559)

     Вилучення паспортного документа оформляється протоколом, копiя якого видається iноземцю та особi без громадянства.

     На час затримання паспортного документа iноземцю та особi без громадянства територiальним органом або пiдроздiлом Державного департаменту у справах громадянства, iммiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб оформлюється тимчасовий дозвiл на перебування в Українi, форма якого затверджується МВС.

(абзац четвертий пункту 41 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.07.2009р. N 810, вiд 07.07.2010р. N 559)

     42. Пункт 42 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.07.2003р. N 1161)

     43.Пункт 43 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.07.2003р. N 1161)

     44. Iноземець та особа без громадянства зобов'язанi покинути територiю України у строк, зазначений у рiшеннi про видворення. У разi прийняття рiшення про видворення iноземця або особи без громадянства за межi України в її паспортному документi анулюється вiза i вилучаються документи на право перебування в Українi. Iноземцю та особi без громадянства може надаватися строк до п'яти днiв для виїзду з України пiсля прийняття зазначеного рiшення.

(пункт 44 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.07.2003р. N 1161, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.09.2011р. N 943)

     45. Рiшення органiв внутрiшнiх справ, органiв охорони державного кордону або Служби безпеки України про видворення iноземця та особи без громадянства з України може бути оскаржено до суду. Оскарження зупиняє виконання рiшення про видворення, крiм випадкiв, коли необхiднiсть негайного видворення зумовлена iнтересами безпеки України чи охорони громадського порядку.

     Видворення iноземцiв та осiб без громадянства, якi затриманi у межах контрольованих прикордонних районiв при спробi або пiсля перетинання державного кордону, здiйснюється органами охорони державного кордону, а в iнших випадках - органами внутрiшнiх справ. Контроль за правильним i своєчасним виконанням рiшення про видворення здiйснюється органом, який його прийняв.

(абзац другий пункту 45 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.09.2003 р. N 1402)
(пункт 45 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.07.2003р. N 1161)

     46. З моменту оголошення рiшення про видворення з України iноземцю та особi без громадянства надається право негайно повiдомити про це адвоката, дипломатичного представника своєї країни чи iншу особу (на свiй розсуд). На прохання дипломатичного представника вiдповiдної держави виконання прийнятого рiшення про видворення може бути вiдстрочено, але не бiльш як на десять днiв починаючи з моменту оголошення рiшення.

     47. Затриманню i примусовому видворенню органами внутрiшнiх справ, охорони державного кордону або СБУ пiдлягають iноземцi та особи без громадянства на пiдставi винесеної за зверненням зазначених органiв постанови адмiнiстративного суду (далi - адмiнiстративне видворення), якщо є обґрунтованi пiдстави вважати, що iноземець та особа без громадянства будуть ухилятися вiд виїзду, крiм випадкiв затримання iноземця або особи без громадянства за незаконне перетинання державного кордону поза пунктами пропуску через державний кордон та їх передачi органами охорони державного кордону до сумiжної держави.

(пункт 47 в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.07.2003р. N 1161, вiд 07.09.2011р. N 943)

     48. Iноземцi та особи без громадянства, якi пiдлягають адмiнiстративному видворенню або юридичнi, фiзичнi особи, якi приймають цих iноземцiв та осiб без громадянства чи влаштовують їх незаконний в'їзд, проживання, працевлаштування i сприяють в ухиленнi вiд виїзду з України пiсля закiнчення термiну перебування, вiдшкодовують витрати, пов'язанi з адмiнiстративним видворенням i утриманням на перiод адмiнiстративного затримання, як у нацiональнiй валютi України, так i в iноземнiй валютi за курсом Нацiонального банку України на день проведення розрахункiв.

     49. До кошторису витрат, необхiдних для виконання рiшення про адмiнiстративне видворення iноземця та особи без громадянства за межi України, включається вартiсть:

     проїзних документiв для iноземця та особи без громадянства та осiб, якi його супроводжують;

     утримання iноземця та особи без громадянства в спецiальнiй установi органу внутрiшнiх справ;

     оформлення документiв та вчинення iнших дiй, пов'язаних з видворенням, тощо.

     Облiк витрат ведуть органи внутрiшнiх справ, органи охорони державного кордону, про що у двох примiрниках складається акт за встановленою Мiнiстерством внутрiшнiх справ або Державним комiтетом у справах охорони державного кордону формою.

(абзац п'ятий пункту 49 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.07.2003р. N 1161)

     Iноземець та особа без громадянства сповiщається пiд розписку про загальну суму витрат, обчислену в цiнах на день розрахунку з ним.

     У разi вiдмови iноземця та особи без громадянства пiдтвердити пред'явлену йому для вiдшкодування суму витрат в актi робиться вiдповiдна вiдмiтка iз зазначенням причини вiдмови.

     50. У разi вiдмови iноземця та особи без громадянства вiдшкодувати витрати, необхiднi для виконання рiшення про його адмiнiстративне видворення за межi України, вiдповiднi кошти можуть бути стягнутi з нього у порядку цивiльного судочинства. Для забезпечення позову суд може накласти арешт на майно цього iноземця та особи без громадянства.

     51. Якщо пiд час затримання iноземця та особи без громадянства, який пiдлягає адмiнiстративному видворенню, у нього виявлено готiвку, вона використовується за актом для забезпечення виконання рiшення про видворення згiдно з кошторисом витрат.

     52. У разi вiдмови юридичних чи фiзичних осiб, якi запрошували iноземцiв та осiб без громадянства до України, вiдшкодувати зазначенi у пунктi 47 цих Правил витрати, вiдповiднi кошти можуть бути з них стягненi у порядку цивiльного судочинства.

     53. Документами для примусового стягнення коштiв є санкцiонована прокурором постанова органу внутрiшнiх справ про затримання для адмiнiстративного видворення iноземця та особи без громадянства та кошторис витрат.

     54. У разi вiдсутностi в iноземця та особи без громадянства коштiв, необхiдних для вiдшкодування витрат, пов'язаних з їх видворенням, та встановлення факту їх в'їзду в Україну без запрошення юридичних чи фiзичних осiб, фiнансування витрат здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених на цю мету в державному бюджетi, у порядку, встановленому Мiнiстерством внутрiшнiх справ i Державним комiтетом у справах охорони державного кордону за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв.

(пункт 54 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.07.2003р. N 1161)

 

Додаток 1
до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю

 

60 мм
 Дозволено 
постiйне проживання
в Українi

"___" _______________ 200_ р.

Мiсце для печатки

30 мм
Пiдпис посадової особи
(Правила доповнено додатком 1 згiдно з Постановою КМ N 910 вiд 05.06.2000)

 

Додаток 2
до Правил в'їзду iноземцiв та особi без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю

 

60 мм

 Має дозвiл на
працевлаштування в Українi

термiном до "___" ______________ 200_ р. 

"___" _______________ 200_ р.

Мiсце для печатки

30 мм
Пiдпис посадової особи
(Правила доповнено додатком 1 згiдно з Постановою КМ N 910 вiд 05.06.2000)

 

Додаток 3
до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю

 

60 мм
Навчається у _______________________
                          (назва вищого закладу
____________________________________
                             освiти)
термiном до "___" _____________ 200   р.
"___" ______________ 200   р.

Мiсце для печатки

30 мм
Пiдпис посадової особи
(Правила доповнено додатком 1 згiдно з Постановою КМ N 910 вiд 05.06.2000)

 

Додаток 4
до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю

ПЕРЕЛIК
держав, громадяни яких можуть в'їжджати в Україну без вiз, якщо термiн перебування їх в Українi не перевищує 90 днiв з дати в'їзду

     Республiка Австрiя

     Князiвство Андорра

     Королiвство Бельгiя

     Республiка Болгарiя

     Ватикан

     Сполучене Королiвство Великобританiї та Пiвнiчної Iрландiї

     Грецька Республiка

     Королiвство Данiя

     Естонська Республiка

     Iрландiя

     Республiка Iсландiя

     Королiвство Iспанiя

     Iталiйська Республiка

     Канада

     Республiка Кiпр

     Латвiйська Республiка

     Литовська Республiка

     Князiвство Лiхтенштейн

     Велике Герцогство Люксембург

     Республiка Мальта

     Князiвство Монако

     Королiвство Нiдерланди

     Федеративна Республiка Нiмеччина

     Королiвство Норвегiя

     Республiка Польща

     Португальська Республiка

     Румунiя

     Республiка Сан-Марино

     Словацька Республiка

     Республiка Словенiя

     Сполученi Штати Америки

     Угорська Республiка

     Фiнляндська Республiка

     Французька Республiка

     Чеська Республiка

     Швейцарська Конфедерацiя

     Королiвство Швецiя

     Японiя.

(Правила доповнено додатком 4 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.07.2006р. N 910, додаток 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.11.2007р. N 1358, враховуючи змiни, внесенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.2007р. N 1407)

 

Додаток 5
до Правил в'їзду iноземцiв та осiб без громадянства в Україну, їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю

ПЕРЕЛIК
держав, громадяни яких повиннi пiдтверджувати наявнiсть фiнансового забезпечення перебування в Українi, транзитного проїзду через територiю України та виїзду за її межi

     Республiка Ангола

     Республiка Албанiя

     Алжирська Народна Демократична Республiка

     Iсламська Республiка Афганiстан

     Народна Республiка Бангладеш

     Республiка Бенiн

     Республiка Ботсвана

     Буркiна-Фасо

     Республiка Бурундi

     Королiвство Бутан

     Соцiалiстична Республiка В'єтнам

     Габонська Республiка

     Республiка Гамбiя

     Республiка Гана

     Кооперативна- Республiка Гайана

     Республiка Гаїтi

     Гвiнейська Республiка

     Республiка Гвiнея-Бiсау

     Республiка Екваторiальна Гвiнея

     Незалежна Держава Папуа-Нова Гвiнея

     Республiка Джибутi

     Спiвдружнiсть Домiнiки

     Домiнiканська Республiка

     Держава Еритрея

     Федеративна Республiка Ефiопiя

     Арабська Республiка Єгипет

     Єменська Республiка

     Республiка Замбiя

     Республiка Зiмбабве

     Республiка Iндiя

     Республiка Iндонезiя

     Республiка Iрак

     Iсламська Республiка Iран

     Хашимiтське Королiвство Йорданiя

     Республiка Кабо-Верде

     Королiвство Камбоджа

     Республiка Камерун

     Федеральна Iсламська Республiка Коморськi Острови

     Республiка Кенiя

     Киргизька Республiка

     Китайська Народна Республiка

     Республiка Колумбiя

     Республiка Кот-д'Iвуар

     Республiка Конго

     Демократична Республiка Конго

     Корейська Народно-Демократична Республiка

     Лаоська Народно-Демократична Республiка

     Королiвство Лесото

     Республiка Лiберiя

     Лiванська Республiка

     Велика Соцiалiстична Народна Лiвiйська Арабська Джамагирiя

     Республiка Маврикiй

     Iсламська Республiка Мавританiя

     Республiка Мадагаскар

     Республiка Малавi

     Республiка Малi

     Республiка Мозамбiк

     Абзац виключено

     Монголiя

     Союз М'янма

     Республiка Намiбiя

     Королiвство Непал

     Республiка Нiгер

     Федеративна Республiка Нiгерiя

     Республiка Нiкарагуа

     Iсламська Республiка Пакистан

     Палестина

     Пiвденно-Африканська Республiка

     Руандiйська Республiка

     Демократична Республiка Сан-Томе i Принсiпi

     Королiвство Свазiленд

     Республiка Сейшельськi Острови

     Республiка Сенегал

     Сирiйська Арабська Республiка

     Сомалiйська Республiка

     Республiка Суринам

     Республiка Судан

     Демократична Республiка Тимор-Лештi

     Республiка Сьєрра-Леоне

     Республiка Таджикистан

     Об'єднана Республiка Танзанiя

     Тоголезька Республiка

     Королiвство Тонга

     Туркменiстан

     Республiка Узбекистан

     Республiка Уганда

     Республiка Фiлiппiни

     Центральноафриканська Республiка

     Республiка Чад

     Демократична Соцiалiстична Республiка Шрi-Ланка.

(Правила доповнено додатком 5 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.05.2009р. N 445, додаток 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011р. N 1226)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.