КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 травня 2012 р. N 428


Про затвердження Порядку ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 листопада 2019 року N 916

     Вiдповiдно до статтi 68 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2002 р. N 1863 "Про затвердження Порядку ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2298);

     пункт 4 перелiку актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, що набирають чинностi з 1 сiчня 2004 року, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 92 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 138).

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 428

ПОРЯДОК
ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi

     1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТЗЕД).

     2. УКТЗЕД є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України", що використовується для цiлей тарифного та iнших видiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, ведення статистики зовнiшньої торгiвлi та здiйснення митного оформлення товарiв.

     3. УКТЗЕД складається на основi Гармонiзованої системи опису та кодування товарiв Всесвiтньої митної органiзацiї (далi - Гармонiзована система) з урахуванням Комбiнованої номенклатури Європейського Союзу (далi - Комбiнована номенклатура).

     4. Функцiї з ведення УКТЗЕД здiйснюються Держмитслужбою.

     5. Для виконання функцiй з ведення УКТЗЕД Держмитслужба має право:

     1) одержувати в установленому порядку вiд центральних органiв виконавчої влади необхiдну iнформацiю;

     2) залучати фахiвцiв центральних органiв виконавчої влади та наукових установ до роботи з ведення УКТЗЕД.

     6. Пропозицiї щодо внесення змiн до УКТЗЕД у зв'язку iз змiнами, що вносяться Всесвiтньою митною органiзацiєю до Гармонiзованої системи, а також Європейським Союзом до Комбiнованої номенклатури, надсилаються Держмитслужбою до Мiнфiну для їх опрацювання та подання Мiнекономiки з метою врахування пiд час пiдготовки пропозицiй щодо внесення змiн до Митного тарифу України.

(пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.2019р. N 916)

     7. За поданням центральних органiв виконавчої влади Держмитслужба приймає рiшення щодо можливостi деталiзацiї товарiв в УКТЗЕД на нацiональному рiвнi (далi - рiшення щодо можливостi деталiзацiї товарiв) з урахуванням загальноприйнятих правил класифiкацiї товарiв у Гармонiзованiй системi. Така деталiзацiя проводиться на рiвнi дев'ятого i десятого знакiв товарного коду з метою забезпечення захисту нацiонального товаровиробника шляхом вжиття заходiв з тарифного та iнших видiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та вдосконалення статистичного облiку.

     8. Рiшення щодо можливостi деталiзацiї товарiв приймається на пiдставi iнформацiї, яка надається Держмитслужбi центральними органами виконавчої влади i мiстить:

     1) обґрунтування потреби проведення деталiзацiї товарiв в УКТЗЕД на нацiональному рiвнi (далi - деталiзацiя товарiв);

     2) код товару, що деталiзується на нацiональному рiвнi, згiдно з УКТЗЕД;

     3) текстовий опис товарiв, для яких в УКТЗЕД видiляються окремi коди;

     4) вiдомостi про походження, склад, призначення, галузь використання товару тощо;

     5) характернi ознаки, якi вiдрiзняють товар, що деталiзується на нацiональному рiвнi, вiд iнших подiбних товарiв.

     До зазначеної iнформацiї додається нормативно-технiчна документацiя на товар з визначенням показникiв, за якими проводиться iдентифiкацiя товару, що деталiзується на нацiональному рiвнi.

     9. Якщо Держмитслужбою визнано можливим проведення деталiзацiї товарiв, у рiшеннi щодо можливостi деталiзацiї товарiв зазначаються:

     1) коди товарiв, що деталiзованi на нацiональному рiвнi, згiдно з УКТЗЕД;

     2) текстовий опис товарiв, що деталiзованi на нацiональному рiвнi;

     3) додаткова примiтка України стосовно класифiкацiї товарiв, що деталiзованi на нацiональному рiвнi (у разi потреби);

     4) одиницi вимiру та облiку товарiв, що деталiзованi на нацiональному рiвнi.

     10. Якщо Держмитслужбою визнано неможливим проведення деталiзацiї, у рiшеннi щодо можливостi деталiзацiї товарiв зазначається вiдповiдне обґрунтування.

     11. Рiшення щодо можливостi деталiзацiї товарiв доводиться до вiдома центрального органу виконавчої влади, який iнiцiював подання про проведення деталiзацiї товарiв, для пiдготовки пропозицiй щодо внесення змiн до Митного тарифу України.

     12. Пояснення до УКТЗЕД розробляються та затверджуються Держмитслужбою з урахуванням змiн, якi вносяться Всесвiтньою митною органiзацiєю до пояснень до Гармонiзованої системи та Європейським Союзом до пояснень до Комбiнованої номенклатури. У разi потреби Держмитслужба розробляє пояснення до кодiв товарiв, що деталiзованi на нацiональному рiвнi.

     13. Держмитслужба розробляє та затверджує перехiднi таблицi до УКТЗЕД з урахуванням перехiдних таблиць до Гармонiзованої системи та Комбiнованої номенклатури.

     14. Пояснення та перехiднi таблицi до УКТЗЕД оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi Держмитслужби.

     15. Форма рiшення про визначення коду товару згiдно з УКТЗЕД та порядок його прийняття митними органами визначаються Мiнфiном.

     16. На офiцiйному веб-сайтi Держмитслужби оприлюднюються знеособлено рiшення про визначення коду товару згiдно з УКТЗЕД, опублiковуються методичнi рекомендацiї та iншi роз'яснення з питань класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.