КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 5 серпня 2015 р. N 609


Про затвердження перелiку органiв лiцензування та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 жовтня 2015 року N 829,
вiд 30 грудня 2015 року N 1191,
вiд 8 червня 2016 року N 360,
вiд 8 серпня 2016 року N 512,
вiд 23 серпня 2016 року N 547,
вiд 26 жовтня 2016 року N 767,
вiд 31 травня 2017 року N 383,
вiд 6 вересня 2017 року N 1095,
вiд 14 березня 2018 року N 159,
вiд 19 червня 2019 року N 523,
вiд 19 червня 2019 року N 545,
вiд 24 липня 2019 року N 649,
вiд 24 липня 2019 року N 814,
вiд 6 листопада 2019 року N 916,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 12 лютого 2020 року N 101,
вiд 13 березня 2020 року N 219,
вiд 25 червня 2020 року N 527,
вiд 9 вересня 2020 року N 826,
вiд 23 вересня 2020 року N 891,
вiд 23 грудня 2020 року N 1308,
вiд 29 березня 2021 року N 303,
вiд 7 липня 2021 року N 691

     Вiдповiдно до частини першої статтi 3 Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi", статей 3, 14 i 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.12.2020р. N 1308)

     1. Затвердити перелiк органiв лiцензування, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 18

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 серпня 2015 р. N 609

ПЕРЕЛIК
органiв лiцензування

Найменування органу лiцензування Вид господарської дiяльностi
1. Пункт виключено  
2. НКЦПФР професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
дiяльнiсть у системi накопичувального пенсiйного забезпечення
3. Нацiональна рада з питань телебачення i радiомовлення дiяльнiсть у галузi телебачення i радiомовлення
4. Держатомрегулювання дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї
5. МОН освiтня дiяльнiсть у сферi вищої, пiслядипломної, фахової передвищої, професiйної (професiйно-технiчної) освiти
51. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi держадмiнiстрацiї освiтня дiяльнiсть у сферi дошкiльної, загальної середньої та позашкiльної освiти
6. ДПС виробництво спирту етилового, коньячного i плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифiкованого виноградного, спирту етилового ректифiкованого плодового, дистиляту виноградного спиртового, спирту-сирцю плодового, бiоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, рiдин, що використовуються в електронних сигаретах, i пального
територiальнi органи ДПС оптова торгiвля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифiкованим виноградним, спиртом етиловим ректифiкованим плодовим, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, i пальним роздрiбна торгiвля алкогольними напоями, тютюновими виробами, рiдинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним зберiгання пального
7. Пункт виключено  
8. Адмiнiстрацiя Держспецзв'язку надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису) та технiчного захисту iнформацiї за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України
9. Пункт виключено  
10. Держлiкслужба виробництво лiкарських засобiв, оптова та роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами, iмпорт лiкарських засобiв (крiм активних фармацевтичних iнгредiєнтiв); культивування рослин, включених до таблицi I перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, реалiзацiя (вiдпуск), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до зазначеного перелiку
101. Пункт виключено  
11. МВС виробництво та ремонт вогнепальної зброї невiйськового призначення i боєприпасiв до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду торгiвля вогнепальною зброєю невiйськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду; виробництво спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, iндивiдуального захисту, активної оборони та їх продаж
охоронна дiяльнiсть
12. Держпрацi виробництво вибухових матерiалiв промислового призначення за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України
13. ДСНС надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України
14. Мiндовкiлля виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, поводження з небезпечними вiдходами. Не пiдлягає лiцензуванню зберiгання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних вiдходiв, якщо протягом року з дня утворення небезпечнi вiдходи передаються суб'єктам господарювання, що мають лiцензiю на поводження з небезпечними вiдходами
15. МОЗ медична практика
дiяльнiсть банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини згiдно з перелiком, затвердженим МОЗ
16. Держпродспоживслужба ветеринарна практика
виробництво ветеринарних препаратiв
17. Пункт виключено  
18. Мiнекономiки посередництво у працевлаштуваннi за кордоном
19. Держрибагентство промисловий вилов водних бiоресурсiв за межами юрисдикцiї України
20. СБУ дiяльнiсть, пов'язана з розробленням, виготовленням, постачанням спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку та iнших технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї (критерiї належностi та перелiк технiчних засобiв негласного отримання iнформацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням СБУ)
21. Укртрансбезпека перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв та небезпечних вiдходiв автомобiльним, залiзничним транспортом, мiжнароднi перевезення пасажирiв та вантажiв автомобiльним транспортом
211. Виключено  
212. Морська адмiнiстрацiя перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв та небезпечних вiдходiв рiчковим, морським транспортом
22. Державiаслужба перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв та небезпечних вiдходiв повiтряним транспортом
23. ДАРТ абзац виключено
абзац виключено
туроператорська дiяльнiсть
24. Мiнекономiки, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi держадмiнiстрацiї зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть
25. НКРЕКП дiяльнiсть у сферi електроенергетики
транспортування нафти, нафтопродуктiв магiстральним трубопроводом
дiяльнiсть на ринку природного газу
26. НКРЕКП, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi держадмiнiстрацiї централiзоване водопостачання та водовiдведення
виробництво теплової енергiї, транспортування теплової енергiї магiстральними i мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами та постачання теплової енергiї
27. Комiсiя з регулювання азартних iгор та лотерей випуск та проведення лотерей
дiяльнiсть на ринку азартних iгор
28. Державна iнспекцiя архiтектури та мiстобудування будiвництво об'єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) належать до об'єктiв iз середнiми (СС2) та значними (СС3) наслiдками
 
(Перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.10.2015р. N 829, вiд 30.12.2015р. N 1191, вiд 08.06.2016р. N 360, вiд 08.08.2016р. N 512, вiд 23.08.2016р. N 547, вiд 26.10.2016р. N 767, вiд 31.05.2017р. N 383, вiд 06.09.2017р. N 1095, вiд 14.03.2018р. N 159, вiд 19.06.2019р. N 523, вiд 19.06.2019р. N 545, вiд 24.07.2019р. N 649, вiд 24.07.2019р. N 814, вiд 06.11.2019р. N 916, вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 12.02.2020р. N 101, вiд 13.03.2020р. N 219, вiд 25.06.2020р. N 527, вiд 09.09.2020р. N 826, вiд 23.09.2020р. N 891, вiд 23.12.2020р. N 1308, вiд 29.03.2021р. N 303, вiд 07.07.2021р. N 691)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 серпня 2015 р. N 609

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 "Про затвердження перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 46, ст. 2001).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2001 р. N 410 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 18, ст. 788).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2001 р. N 832 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 29, ст. 1317).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 2002 р. N 639 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 21, ст. 1017).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 2002 р. N 717 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 23, ст. 1097).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 2002 р. N 730 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 23, ст. 1103).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 2002 р. N 907 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 27, ст. 1275).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2002 р. N 1068 "Про внесення змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 31, ст. 1472).

     9. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2003 р. N 204 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування та до перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 9, ст. 375).

     10. Пункт 17 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 травня 2003 р. N 717 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 21, ст. 937).

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 червня 2003 р. N 797 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування та до перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 23, ст. 1040).

     12. Пункт 25 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 червня 2003 р. N 871 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 23, ст. 1078).

     13. Пункт 5 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 червня 2003 р. N 873 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 23, ст. 1080).

     14. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 червня 2003 р. N 990 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування та до перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 27, ст. 1327).

     15. Пункт 4 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2003 р. N 1146 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 31, ст. 1605).

     16. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2003 р. N 1548 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування та перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2161).

     17. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 2004 р. N 267 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування та перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 10, ст. 597).

     18. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2004 р. N 772 "Про внесення змiн до перелiкiв органiв лiцензування та документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 24, ст. 1591).

     19. Пункт 41 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2004 р. N 792 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 25, ст. 1650).

     20. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 2004 р. N 819 "Про внесення змiни до перелiку органiв лiцензування та перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 26, ст. 1703).

     21. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 2004 р. N 1164 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування та до перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 36, ст. 2390).

     22. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 листопада 2004 р. N 1560 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 46, ст. 3046).

     23. Пункт 6 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2004 р. N 1758 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 52, ст. 3452).

     24. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2005 р. N 322 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 18, ст. 950).

     25. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 травня 2005 р. N 347 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 20, ст. 1064).

     26. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 червня 2005 р. N 482 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 25, ст. 1433).

     27. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2005 р. N 750 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 34, ст. 2033).

     28. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 серпня 2005 р. N 797 "Про внесення змiни до перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 34, ст. 2070).

     29. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2005 р. N 1165 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 та вiд 4 липня 2001 р. N 756" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 49, ст. 3063).

     30. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 грудня 2005 р. N 1250 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 та вiд 4 липня 2001 р. N 756" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 52, ст. 3293).

     31. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2006 р. N 223 "Про доповнення перелiкiв органiв лiцензування та документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 9, ст. 545).

     32. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 березня 2006 р. N 331 "Про внесення змiни до перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 11, ст. 756).

     33. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 квiтня 2006 р. N 549 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 i вiд 4 липня 2001 р. N 756" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 16, ст. 1205).

     34. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 травня 2006 р. N 627 "Про внесення змiн до перелiкiв органiв лiцензування та документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 20, ст. 1447).

     35. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 травня 2006 р. N 674 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 20, ст. 1473).

     36. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2006 р. N 748 "Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо лiцензування професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 22, ст. 1629).

     37. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 липня 2006 р. N 895 "Питання голографiчного захисту документiв i товарiв" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 27, ст. 1937).

     38. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 2006 р. N 1037 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 31, ст. 2211).

     39. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 жовтня 2006 р. N 1381 "Про доповнення перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 40, ст. 2685).

     40. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 2006 р. N 1433 "Про внесення змiн до перелiкiв органiв лiцензування та документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 42, ст. 2812).

     41. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 2006 р. N 1695 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 50, ст. 3319).

     42. Пункти 11 i 16 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 2006 р. N 1700 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 50, ст. 3324).

     43. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 сiчня 2007 р. N 80 "Про затвердження Порядку надання iнвалiдам та дiтям-iнвалiдам реабiлiтацiйних послуг" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 8, ст. 292).

     44. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 2007 р. N 715 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 37, ст. 1469).

     45. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 травня 2007 р. N 767 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 39, ст. 1554).

     46. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 2007 р. N 938 "Про доповнення перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 53, ст. 2161).

     47. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 жовтня 2007 р. N 1215 "Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 i вiд 4 липня 2001 р. N 756" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 78, ст. 2897).

     48. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 грудня 2007 р. N 1387 "Про затвердження Порядку лiцензування дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, та внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 i вiд 4 липня 2001 р. N 756" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 93, ст. 3412).

     49. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 лютого 2008 р. N 90 "Деякi питання проведення земельних аукцiонiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 16, ст. 406).

     50. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 квiтня 2008 р. N 353 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 31, ст. 965).

     51. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 квiтня 2008 р. N 382 "Про внесення змiн до перелiкiв органiв лiцензування та документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 31, ст. 992).

     52. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 2008 р. N 879 "Про внесення змiн до перелiкiв органiв лiцензування та документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 76, ст. 2563).

     53. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2008 р. N 1122 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 100, ст. 3313).

     54. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 червня 2009 р. N 538 "Про внесення змiни до перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 41, ст. 1373).

     55. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. N 829 "Про внесення змiн до перелiкiв органiв лiцензування та документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 59, ст. 2090).

     56. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 вересня 2009 р. N 964 "Про внесення змiн до перелiкiв органiв лiцензування та документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 70, ст. 2426).

     57. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 листопада 2009 р. N 1174 "Питання державного регулювання дiяльностi бюро кредитних iсторiй" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 85, ст. 2877).

     58. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 сiчня 2010 р. N 14 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 1, ст. 32).

     59. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 сiчня 2010 р. N 38 "Про внесення змiн до перелiкiв органiв лiцензування та документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 3, ст. 100).

     60. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 2010 р. N 63 "Про внесення змiн до перелiкiв органiв лiцензування та документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 5, ст. 210).

     61. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 лютого 2010 р. N 144 "Про доповнення пункту 43 перелiку органiв лiцензування та пункту 74 перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiй для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 11, ст. 545).

     62. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2010 р. N 230 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 16, ст. 750).

     63. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 2010 р. N 275 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 21, ст. 868).

     64. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 i вiд 13 травня 2009 р. N 464, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 серпня 2010 р. N 760 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2274).

     65. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 2010 р. N 727 "Про внесення змiн до перелiкiв органiв лiцензування та документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 65, ст. 2242).

     66. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 р. N 929 (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 78, ст. 2762).

     67. Пункт 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2011 р. N 639 "Про затвердження перелiкiв платних адмiнiстративних послуг, якi надаються Мiнiстерством юстицiї, Державною реєстрацiйною службою та структурними пiдроздiлами територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї, що забезпечують реалiзацiю повноважень Державної реєстрацiйної служби" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 45, ст. 1856).

     68. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 2011 р. N 798 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 57, ст. 2290).

     69. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 серпня 2011 р. N 835 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 59, ст. 2374).

     70. Пункт 21 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2012 р. N 256 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 24, ст. 917).

     71. Пункт 1 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань лiцензування господарської дiяльностi арбiтражних керуючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв), затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 2012 р. N 972 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 81, ст. 3266).

     72. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2013 р. N 100 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 12, ст. 459).

     73. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2013 р. N 103 "Про внесення змiни до пункту 5 перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 12, ст. 462).

     74. Пункт 13 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 травня 2013 р. N 380 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 41, ст. 1477).

     75. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 2013 р. N 423 "Про внесення змiн до пункту 25 перелiку органiв лiцензування i визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 квiтня 2011 р. N 404" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 47, ст. 1694).

     76. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 жовтня 2013 р. N 780 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 85, ст. 3150).

     77. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 жовтня 2013 р. N 783 "Про внесення змiни до пункту 26 перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 85, ст. 3153).

     78. Пункт 30 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2013 р. N 955 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 4, ст. 101).

     79. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 березня 2015 р. N 141 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 26, ст. 755).

     80. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 квiтня 2015 р. N 199 "Про внесення змiн до перелiку органiв лiцензування" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 31, ст. 898).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.