КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 24 липня 2003 р. N 1146


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     На виконання Указу Президента України вiд 7 лютого 2003 р. N 91 "Про заходи щодо полiпшення забезпечення населення лiкарськими засобами i виробами медичного призначення, а також пiдвищення ефективностi державного управлiння у цiй сферi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2003 р. N 1146

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 сiчня 1996 р. N 73 "Про затвердження Положення про контроль за вiдповiднiстю iмунобiологiчних препаратiв, що застосовуються в медичнiй практицi, вимогам державних та мiжнародних стандартiв" (ЗП України, 1996 р., N 5, ст. 178; Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 26, ст. 1170) i Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державний департамент з контролю за якiстю, безпекою та виробництвом лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення" та "Державний департамент" у всiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення" та "Державна служба" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. У текстi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 травня 1997 р. N 447 "Про впорядкування дiяльностi аптечних закладiв та затвердження Правил роздрiбної реалiзацiї лiкарських засобiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 20, с. 57; 1998 р., N 3, ст. 97, N 34, ст. 1277; 2001 р., N 26, ст. 1170) та пунктах 14 i 15 Правил, затверджених зазначеною постановою, слова "Державний департамент з контролю за якiстю, безпекою та виробництвом лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. У Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї) лiкарського засобу, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 вересня 2000 р. N 1422 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 37, ст. 1587; 2001 р., N 26, ст. 1170):

     1) у пунктi 2 слова "Державному департаментi з контролю за якiстю, безпекою та виробництвом лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення (далi - Державний департамент)" замiнити словами "Державнiй службi лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення (далi - Державна служба)";

     2) абзаци восьмий i дев'ятий пункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Експертиза матерiалiв, зазначених у пiдпунктах 1, 2, 4 i 5 цього пункту, проводиться у Центрi, а матерiалiв, зазначених у пiдпунктi 3, - в Державнiй службi. Порядок проведення експертизи матерiалiв, зазначених у пiдпунктах 1-5 цього пункту, встановлює МОЗ.

     Погодженi Державною службою проект технологiчного регламенту або вiдомостi про технологiю виробництва лiкарського засобу надсилаються до Центру";

     3) у пунктi 8 слова "Державного департаменту з контролю за якiстю, безпекою та виробництвом лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення" замiнити словами "Державної служби";

     4) абзац другий пункту 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Експертиза матерiалiв про внесення змiн до реєстрацiйних документiв, зазначених у пiдпунктах 1, 2, 4 i 5 пункту 4 цього Порядку, проводиться у Центрi пiсля оплати її вартостi, встановленої договором мiж заявником та Центром, а матерiалiв, зазначених у пiдпунктi 3, - в Державнiй службi. Результати експертизи надсилаються до Центру, який приймає рiшення про внесення змiн до реєстрацiйних документiв або про нову реєстрацiю лiкарського засобу в установленому порядку".

     4. У позицiї 25 перелiку органiв лiцензування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 46, ст. 2001), слова "Державний департамент з контролю за якiстю, безпекою та виробництвом лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення" замiнити словами "Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення".

     5. У пунктi 5 Порядку провадження дiяльностi, пов'язаної з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у лiкувально-профiлактичних закладах та установах, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 лютого 2001 р. N 106 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 6, ст. 226), слова "Державним департаментом з контролю за якiстю, безпекою та виробництвом лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення" замiнити словами "Державною службою лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення".

     6. У Порядку здiйснення контролю за обiгом наркотичних (психотропних) лiкарських засобiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 58 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 118):

     абзац шостий пункту 6 пiсля слова "Комiтету" доповнити словами "та Державнiй службi лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення";

     у пунктi 8 слова "Державним департаментом з контролю за якiстю, безпекою та виробництвом лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення" замiнити словами "Державною службою лiкарських засобiв i виробiв медичного Призначення";

     абзац п'ятий пункту 33 пiсля слова "Комiтетовi" доповнити словами "та Державнiй службi лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.