КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 22 серпня 2011 р. N 893


Про затвердження Правил санiтарної охорони територiї України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 листопада 2019 року N 916,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 8 квiтня 2020 року N 272,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     Вiдповiдно до статтi 28 Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Правила санiтарної охорони територiї України, що додаються.

     2. Мiнiстерству iнфраструктури, Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства, Державнiй митнiй службi, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби, Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв разом з Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями забезпечити створення на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, якi належать до сфери їх управлiння i майно яких розмiщене у пунктах пропуску через державний кордон, належних умов для провадження дiяльностi санiтарно-карантинними пiдроздiлами.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.09.2020р. N 826)

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 квiтня 1999 р. N 696 "Про затвердження Правил санiтарної охорони територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 17, ст. 740);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 сiчня 2001 р. N 5 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 квiтня 1999 р. N 696" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 3, ст. 63).

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 серпня 2011 р. N 893

ПРАВИЛА
санiтарної охорони територiї України

Загальнi положення

     1. Цi Правила визначають механiзм здiйснення органiзацiйних медико-санiтарних, санiтарно-гiгiєнiчних, лiкувально-профiлактичних та протиепiдемiчних заходiв, спрямованих на запобiгання занесенню та поширенню на територiю України особливо небезпечних, iнфекцiйних хвороб та ввезенню на територiю України товарiв, хiмiчних, бiологiчних i радiоактивних речовин, вiдходiв та iнших вантажiв, небезпечних для життя та здоров'я людини.

     2. У цих Правилах термiни вживаються у такому значеннi;

     вiльна практика - для судна - право увiйти в порт, почати посадку або висадку, розвантаження або завантаження вантажiв, запасiв; для лiтака пiсля приземлення - право почати посадку або висадку, розвантаження або завантаження вантажiв, запасiв; для наземного транспортного засобу пiсля прибуття - право почати посадку або висадку, розвантаження або завантаження вантажiв, запасiв;

     дезiнсекцiя - здiйснення заходiв щодо знищення комах - переносникiв хвороб людини або тварин, що виявленi на транспортних засобах, у багажi, вантажах, контейнерах, товарах i поштових вiдправленнях;

     дезiнфекцiя - здiйснення заходiв щодо знищення iнфекцiйних агентiв на поверхнi тiла людини або тварини, на транспортних засобах, у багажi, вантажах, контейнерах, товарах або поштових вiдправленнях за допомогою хiмiчних чи фiзичних агентiв;

     деконтамiнацiя - здiйснення заходiв щодо усунення небезпечних для здоров'я населення iнфекцiйних або токсичних агентiв на тiлi людини або тварини, у продуктi або на продуктi, готовому для споживання, або на iнших предметах, у тому числi на транспортних засобах;

     дератизацiя - здiйснення заходiв щодо знищення гризунiв - переносникiв хвороб людини, якi перебувають на транспортних засобах у багажi, вантажах, контейнерах, товарах, поштових вiдправленнях або на об'єктах;

     заражений район - конкретний географiчний район (територiя), стосовно якого Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я рекомендує вжити медико-санiтарних заходiв вiдповiдно до Мiжнародних медико-санiтарних правил;

     iнфекцiйна хвороба, що має мiжнародне значення - iнфекцiйна хвороба, якi має значний вплив на здоров'я населення та може швидко поширюватися;

     iнфекцiя - надходження та розвиток або розмноження iнфекцiйного агента в органiзмi людей i тварин, який може становити ризик для здоров'я населення;

     контамiнацiя - наявнiсть небезпечного iнфекцiйного або токсичного агента на поверхнi тiла людини або тварини, у продуктi або на продуктi, готовому для споживання, або на iнших предметах, у тому числi на транспортних засобах;

     медико-санiтарне спостереження - здiйснення медичного контролю за особами, вiдносно яких є вiдомостi щодо можливого їх зараження збудниками особливо небезпечних та небезпечних iнфекцiйних хвороб або перебування у зонi можливого негативного впливу хiмiчних, бiологiчних, радiоактивних речовин, шкiдливих для здоров'я людини, з метою своєчасного виявлення клiнiчних ознак захворювання та попередження його поширення (строк такого спостереження при iнфекцiйних хворобах триває протягом iнкубацiйного перiоду);

     медико-санiтарний контроль - контроль, що здiйснюється з метою запобiгання ввезенню на територiю України транспортних засобiв, вантажiв, товарiв та iнших предметiв, у тому числi продуктiв харчування та продовольчої сировини, лiкарських засобiв, бiологiчних, хiмiчних i радiоактивних речовин, а також матерiалiв i вiдходiв, що можуть бути факторами передачi iнфекцiї або створювати небезпеку для життя i здоров'я населення;

     медико-санiтарнi заходи - комплекс органiзацiйних, протиепiдемiчних та профiлактичних заходiв, що здiйснюються з метою недопущення поширення iнфекцiйної хвороби, що має мiжнародне значення;

     медичне обстеження - оцiнювання стану здоров'я особи з метою визначення її потенцiйного ризику для iнших осiб шляхом проведення медичного огляду працiвником охорони здоров'я;

     медичний (санiтарний) огляд - огляд членiв екiпажiв (бригад), пасажирiв за клiнiко-епiдемiологiчними показаннями шляхом їх опитування та перевiрки морської медико-санiтарної декларацiї, медико-санiтарної частини загальної декларацiї повiтряного судна, свiдоцтва про звiльнення судна вiд санiтарного контролю, свiдоцтва про проходження судном санiтарного контролю, мiжнародного свiдоцтва про вакцинацiю або профiлактику та проведення неiнвазивних дослiджень;

     переносник хвороб - комаха, тварина, яка переносить iнфекцiйний агент, що становить ризик для здоров'я населення;

     рекомендацiя Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я - iнформацiя Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я про наявнi ризики для здоров'я населення, що стосується вiдповiдних медико-санiтарних заходiв, якi регулярно або перiодично здiйснюються для запобiгання або зменшення масштабiв поширення iнфекцiйної хвороби i усунення перешкод для мiжнародних перевезень;

     самоiзоляцiя - режим перебування особи, стосовно якої є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, особи, яка мала контакт з хворим на особливо небезпечну iнфекцiйну хворобу (крiм осiб, якi перебували у засобах iндивiдуального захисту у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв) або хворiє на iнфекцiйну хворобу та не потребує госпiталiзацiї, в помешканнi, квартирi, будинку тощо, необхiдний для здiйснення медико-санiтарного спостереження за нею протягом строку, визначеного лiкарем, коли така особа зобов'язана згiдно з наданою нею iнформованою згодою утримуватися вiд контакту з iншими особами, крiм тих, з якими спiльно проживає, та вiдвiдування громадських мiсць (крiм невiдкладних випадкiв);

(пункт 2 доповнено новим абзацом вiсiмнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2020р. N 272)

     обсервацiя (iзоляцiя) - це режим перебування осiб, що вiдвiдували країни/регiони з мiсцевою передачею особливо небезпечних iнфекцiйних хвороб, що мають мiжнародне значення (крiм осiб, якi є працiвниками дипломатичних представництв та консульських установ iноземних держав, представництв офiцiйних мiсiй, органiзацiй, акредитованих в Українi, та членiв їх сiмей; водiїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобiв, членiв екiпажiв повiтряних i морських суден, членiв поїзних i локомотивних бригад, якщо немає пiдстав вважати, що вони були в контактi з особою, хворою на особливо небезпечну iнфекцiйну хворобу), якi вважаються такими, що мали контакт iз хворим на особливо небезпечну iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, та надали iнформовану згоду на проведення протиепiдемiчних та/або профiлактичних заходiв, що передбачає, зокрема, згоду на iзоляцiю в спецiалiзованому закладi на строк, визначений лiкарем, пiсля перетину державного кордону з метою їх обстеження та здiйснення медичного нагляду за ними;

(пункт 2 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2020р. N 272, у зв'язку з цим абзаци вiсiмнадцятий i дев'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами двадцятим i двадцять першим)

     санiтарно-карантинний пiдроздiл - пiдроздiл закладу, установи Держсанепiдслужби, що здiйснює державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд у пунктах пропуску через державний кордон України;

     хвора особа - особа з клiнiчними ознаками розладу здоров'я, яка може стати джерелом подальшого поширення хвороби.

     3. Iншi термiни у цих Правилах використовуються у значеннi, наведеному в Законах України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" та "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення".

     4. Заходи, передбаченi цими Правилами, здiйснюються вiдповiдно до законiв України, Мiжнародних медико-санiтарних правил, нормативно-правових актiв та мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     5. МОЗ та Держсанепiдслужба взаємодiють з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, а також органами мiсцевого самоврядування у вирiшеннi питання запобiгання занесенню та поширенню небезпечних iнфекцiйних хвороб, що мають мiжнародне значення, згiдно з додатком 1 до цих Правил.

     6. Санiтарно-карантиннi пiдроздiли забезпечують здiйснення медико-санiтарного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та на митнiй територiї України i проведення органiзацiйних, санiтарно-гiгiєнiчних, лiкувально-профiлактичних та протиепiдемiчних заходiв.

     7. У разi отримання закладами та установами Держсанепiдслужби iнформацiї про факти виявлення хворих осiб та/або осiб, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, така iнформацiя подається нацiональному координаторовi з питань Мiжнародних медико-санiтарних правил.

     Нацiональний координатор з питань Мiжнародних медико-санiтарних правил визначається МОЗ.

     8. Нацiональний координатор з питань Мiжнародних медико-санiтарних правил проводить протягом 24 годин аналiз iнформацiї про виникнення у свiтi подiї (випадку), що становить загрозу для здоров'я населення, з урахуванням вимог Мiжнародних медико-санiтарних правил та у разi необхiдностi повiдомляє Всесвiтню органiзацiю охорони здоров'я про наявнiсть iнфекцiйної хвороби, що має мiжнародне значення. Iнформацiя про виникнення у свiтi подiї (випадку), що становить загрозу для здоров'я населення, яка поновлюється i подається Всесвiтнiй органiзацiї охорони здоров'я до повної локалiзацiї та лiквiдацiї наслiдкiв подiї (випадку), та мiстить, зокрема, вiдомостi щодо:

     визначення подiї (випадку), що становить загрозу для здоров'я населення;

     результатiв лабораторних дослiджень;

     джерел та факторiв передачi захворювання;

     кiлькостi випадкiв захворювань i смертей;

     умов, якi впливають на поширення захворювання;

     здiйснених медико-санiтарних заходiв.

     9. Нацiональний координатор з питань Мiжнародних медико-санiтарних правил пiсля одержання вiд Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я iнформацiї про виникнення у свiтi подiї (випадку), що становить загрозу для здоров'я населення, iнформує МОЗ для здiйснення необхiдних заходiв. У разi виникнення iнфекцiйних хвороб невстановленої етiологiї Нацiональний координатор з питань Мiжнародних медико-санiтарних правил звертається до Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я з проханням надати консультацiйну допомогу та оцiнити епiдемiологiчнi данi.

     10. У разi виявлення iнфекцiйних хвороб, що мають мiжнародне значення, на територiях держав, де ранiше такi хвороби не були зареєстрованi, дипломатичнi представництва, консульськi установи та торговельнi представництва України за кордоном термiново надсилають МОЗ вiдповiдне повiдомлення iз зазначенням зараженого району, кiлькостi хворих осiб та вжитих протиепiдемiчних заходiв.

     11. МОЗ забезпечує державнi та комунальнi заклади охорони здоров'я, медичнi служби мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади оперативною iнформацiєю про змiну епiдемiчної ситуацiї в Українi та iнших державах.

     12. МОЗ вiдповiдно до отриманих вiд Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я повiдомлень доводить перелiк епiдемiчно неблагополучних держав та iнфекцiйних (паразитарних) хвороб, що потребують проведення профiлактичних щеплень або прийому профiлактичних засобiв (протималярiйних препаратiв та iнших), до вiдома органiв виконавчої влади, якi забезпечують виїзд громадян України за кордон.

     13. Рiшення стосовно запобiгання поширенню iнфекцiйних хвороб, що мають мiжнародне значення виданi Держсанепiдслужбою в межах її повноважень, обов'язковi для виконання центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, суб'єктами господарювання та громадянами.

     14. В'їзд на територiю України транспортних засобiв, ввезення вантажiв, товарiв та iнших предметiв, у тому числi продуктiв харчування i продовольчої сировини, лiкарських засобiв, бiологiчних, хiмiчних i радiоактивних речовин, а також матерiалiв i вiдходiв, внаслiдок контакту з якими може вiдбутися iнфiкування або виникнути небезпека для життя i здоров'я населення, дозволяється лише пiсля їх огляду працiвниками санiтарно-карантинного пiдроздiлу.

     В'їзд на територiю України транспортних засобiв, ввезення, а також вивезення з України або транзит через її територiю зазначених вантажiв, товарiв та iнших предметiв допускається за наявностi супровiдної документацiї, оформленої вiдповiдно до вимог санiтарного законодавства та мiжнародних договорiв України.

     15. Ввезення на територiю України транспортних засобiв, вантажiв, товарiв та iнших предметiв, зазначених у пунктi 14 цих Правил, не допускається у разi, коли пiд час здiйснення державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду встановлено, що:

     їх ввезення заборонено законодавством у зв'язку з небезпекою для життя i здоров'я населення;

     супровiдна документацiя на такi транспортнi засоби, вантажi, товари та iншi предмети не мiстить вiдомостей щодо їх безпеки для життя i здоров'я населення;

     їх ввезення може спричинити масове iнфекцiйне захворювання або отруєння населення.

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням епiдемiчної ситуацiї можуть бути встановленi тимчасовi обмеження та особливi умови щодо транспортного сполучення з iншими державами, в яких виявленi iнфекцiйнi хвороби, що мають мiжнародне значення, в'їзду на територiю України iноземцiв та осiб без громадянства з таких держав, ввезення на територiю України продуктiв харчування, продовольчої сировини, iнших вантажiв, товарiв i предметiв, якi можуть бути фактором передачi iнфекцiї, а також виїзд громадян України до таких держав.

     Виїзд громадян України до держав, перебування в яких пов'язане з високим ризиком захворювання на iнфекцiйнi хвороби, що мають мiжнародне значення, дозволяється пiсля проведення таким громадянам необхiдних профiлактичних щеплень.

     Вимоги до вакцинацiї та профiлактики iнфекцiйних хвороб, що мають мiжнародне значення, затверджуються МОЗ.

     16. В'їзд на територiю України iноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобiв з iнших держав (територiй), де зареєстрованi iнфекцiйнi хвороби, що мають мiжнародне значення, дозволяється за наявностi документiв, передбачених санiтарним законодавством та мiжнародними договорами України.

Порядок створення i функцiонування спецiальних санiтарно-карантинних пiдроздiлiв

     17. У пунктах пропуску через державний кордон України з метою запобiгання занесенню i поширенню на територiї України iнфекцiйних хвороб, що мають мiжнародне значення, створюються i функцiонують санiтарно-карантиннi пiдроздiли, якi проводять медичний (санiтарний) огляд пасажирiв i водiїв транспортних засобiв, плаваючого складу морських (рiчкових) суден, льотного складу повiтряних суден, поїзних та локомотивних бригад пасажирських i вантажних поїздiв, бригад рефрижераторних i поштово-багажних поїздiв (секцiй i вагонiв), воєнiзованої охорони та осiб, що супроводжують вантажi, транспортнi засоби, ввезення вантажiв, товарiв та iнших предметiв, у тому числi продуктiв харчування i продовольчої сировини, лiкарських засобiв, бiологiчних, хiмiчних i радiоактивних речовин, а також матерiалiв i вiдходiв, якi ввозяться на територiю, вивозяться з територiї України або прямують транзитом через її територiю (у передбачених цими Правилами випадках) i внаслiдок контакту з якими може вiдбутися iнфiкування або виникнути небезпека для життя i здоров'я населення.

     Рiшення про створення санiтарно-карантинного пiдроздiлу приймає головний державний санiтарний лiкар України за поданням Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй, Мiнiнфраструктури, Мiноборони, Мiнекономiки, Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби, Держмитслужби i Агентства держмайна.

(абзац другий пункту 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.2019р. N 916)

     18. Штатнi нормативи санiтарно-карантинних пiдроздiлiв у пунктах пропуску через державний кордон визначає Держсанепiдслужба залежно вiд обсягу робiт, загальної довжини причальної лiнiї та кiлькостi термiналiв.

     19. Санiтарно-карантиннi пiдроздiли у пунктах пропуску через державний кордон працюють у взаємодiї з iншими контрольними службами, якi здiйснюють прикордонний, митний, фiтосанiтарний, екологiчний, державний ветеринарно-санiтарний контроль та нагляд.

     20. Допуск працiвникiв санiтарно-карантинних пiдроздiлiв у зони прикордонного та митного контролю здiйснюється вiдповiдно до положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю.

     21. Утримання штатних одиниць санiтарно-карантинних пiдроздiлiв у пунктах пропуску через державний кордон (крiм витрат, зазначених у пунктi 27 цих Правил) здiйснюється за рахунок коштiв, передбачених у Державному бюджетi України на вiдповiдний рiк для утримання закладiв i установ Держсанепiдслужби.

     22. У разi виявлення даних, що свiдчать про наявнiсть ризику для здоров'я населення, може проводитися медичний (санiтарний) огляд вiдповiдно до цих Правил.

     23. Медичне обстеження, вакцинацiя пасажирiв, якi є неповнолiтнiми або недiєздатними, здiйснюються тiльки за умови надання їх згоди та iнформування батькiв (усиновлювачiв, опiкунiв) про медико-санiтарнi заходи, що здiйснюються у випадках, передбачених пунктом 31 цих Правил, та згiдно iз законодавством.

     24. Пасажири, що пiдлягають вакцинацiї вiдповiдно до цих Правил, або їх батьки (усиновлювачi, опiкуни) пасажирiв, якi є неповнолiтнiми або недiєздатними, повиннi бути поiнформованi про будь-якi ризики, пов'язанi з вакцинацiєю або вiдмовою вiд неї.

     25. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi держадмiнiстрацiї, пiдприємства, установи та органiзацiї Мiнiнфраструктури, що здiйснюють мiжнароднi перевезення, Держмитслужба, Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби, Мiндовкiлля у межах своїх повноважень забезпечують:

(абзац перший пункту 25 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

     надання санiтарно-карантинним пiдроздiлам примiщень, де розмiщуються працiвники, якi проводять медичний (санiтарний) огляд, їх утримання у належному станi та ремонт, тимчасову iзоляцiю осiб, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення. Такi примiщення повиннi знаходитися на територiї мiжнародного порту (аеропорту, станцiї, пункту пропуску через державний кордон) та бути оснащенi необхiдним обладнанням та сучасними засобами постiйного зв'язку;

     видiлення працiвникам санiтарно-карантинних пiдроздiлiв транспортних засобiв для оперативного проведення медичного (санiтарного) огляду i тимчасової iзоляцiї осiб, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення;

     недопущення забруднення навколишнього природного середовища, зокрема акваторiй, територiй портiв, термiналiв (аеропортiв), залiзничних станцiй та автостанцiй, господарсько-побутовими стоками, баластними водами та вiдходами;

     видiлення санiтарно-карантинним пiдроздiлам санiтарних причалiв, стоянок - у мiжнародних морських (рiчкових) портах, аеропортах, санiтарних майданчикiв - у пунктах пропуску на автомобiльних дорогах, санiтарних тупикiв - на прикордонних залiзничних станцiях, обладнаних пiд'їзними дорогами, огорожею, системами водопостачання, каналiзацiї, освiтлення, засобами телефонного зв'язку, дезiнфекцiйними засобами та обладнанням;

     боротьбу з носiями та переносниками хвороб шляхом дезiнфекцiї, дезiнсекцiї та дератизацiї у портах, термiналах аеропортiв, залiзничних вокзалах, у пунктах пропуску через державний кордон та прилеглих до них територiях.

     26. Працiвники санiтарно-карантинних пiдроздiлiв у разi виявлення у пунктах пропуску через державний кордон хворих осiб та/або осiб, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, зобов'язанi:

     термiново поiнформувати керiвникiв вiдповiдних закладiв охорони здоров'я;

     забезпечити тимчасову iзоляцiю таких осiб та до моменту госпiталiзацiї органiзувати надання їм первинної медико-санiтарної допомоги i дезiнфекцiю.

     27. Керiвники закладiв охорони здоров'я у разi надходження iнформацiї про виявлених хворих осiб та/або осiб, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, забезпечують:

     госпiталiзацiю, огляд, обстеження та лiкування таких осiб, встановлення медико-санiтарного спостереження за особами, якi перебувають в обсервацiї (iзоляцiї) або самоiзоляцiї;

(абзац другий пункту 27 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2020р. N 272)

     медичний огляд та спостереження за особами, якi спiлкувалися з хворими особами;

     здiйснення заходiв щодо запобiгання поширенню такої iнфекцiйної хвороби серед населення та медичних працiвникiв, якi обслуговують хворих осiб.

     28. У разi пiдтвердження дiагнозу iнфекцiйної хвороби, що має мiжнародне значення, протиепiдемiчнi заходи здiйснюються вiдповiдно до цих Правил.

     29. Транспортнi засоби, на яких виявленi хворi особи та/або особи, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, перемiщуються разом з пасажирами i вантажем на санiтарний причал (стоянку, майданчик, тупик) для здiйснення невiдкладно пiсля прибуття таких засобiв у пункт пропуску через державний кордон протиепiдемiчних заходiв.

     30. Працiвники санiтарно-карантинних пiдроздiлiв у разi надходження iнформацiї про виявлених хворих осiб та/або осiб, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, а також переносникiв хвороби на транспортних засобах або контамiнацiї повиннi забезпечити проведення медичного (санiтарного) огляду пасажирiв, транспортних засобiв, вантажiв, товарiв та iнших предметiв, органiзувати їх дезiнфекцiю, дезiнсекцiю, дератизацiю i деконтамiнацiю.

     31. Дезiнфекцiя, дезiнсекцiя, дератизацiя i деконтамiнацiя проводяться у спосiб, щоб не створює незручностей та не заподiєю шкоди пасажирам, членам екiпажiв (бригад), окремим особам, а також транспортним засобам, вантажу, товарам та iншим предметам.

     32. Протиепiдемiчнi заходи на транспортних засобах Мiноборони та iноземних вiйськ здiйснюють установи, заклади, частини, пiдроздiли центральних органiв виконавчої влади в галузi оборони.

     33. Пасажири та члени екiпажу зараженого судна, що не залишають борт судна, пiдлягають медичному санiтарному огляду.

     34. Заходи, вжитi вiдповiдно до цих Правил, крiм медичного (санiтарного) огляду, за мiсцем прибуття транспортного засобу повторно не здiйснюються, якщо на шляху прямування не виявленi ризики виникнення епiдемiчної ситуацiї.

     35. Особi може бути вiдмовлено у в'їздi в державу, якщо вона не дає згоди на проведення протиепiдемiчних або профiлактичних заходiв.

     36. У разi коли власник транспортного засобу або уповноважена ним особа вiдмовляється вiд застосування протиепiдемiчних або профiлактичних заходiв, такому транспортному засобу дозволяється приймати на борт пальне, воду та продукти харчування, але не надається вiльна практика.

     37. Власник транспортного засобу мiжнародного сполучення або уповноважена ним особа до виходу в мiжнародний рейс забезпечує:

     спецiальну пiдготовку членiв екiпажу (бригади) з питань виявлення клiнiчних ознак iнфекцiйної хвороби, що має мiжнародне значення, надання невiдкладної медичної допомоги та здiйснення протиепiдемiчних заходiв у разi виникнення пiдозри на таку iнфекцiйну хворобу;

     комплектування транспортного засобу необхiдними матерiалами для надання невiдкладної медичної допомоги i здiйснення протиепiдемiчних заходiв;

     членiв екiпажу (бригад) i пасажирiв продуктами харчування та питною водою на перiод перевезення.

     38. Капiтани морських, рiчкових суден, командири лiтакiв, начальники пасажирських поїздiв у разi виявлення осiб, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, забезпечують негайну тимчасову iзоляцiю хворих осiб, спостереження за станом здоров'я осiб, що спiлкувалися з хворими особами, дезiнфекцiю, дезiнсекцiю, дератизацiю, збiр, зберiгання i доставку до найближчого порту (аеропорту) загиблих та вiдловлених гризунiв, вiдправлення їх для проведення дослiдження в заклади Держсанепiдслужби.

     39. Капiтани морських, рiчкових суден, командири лiтакiв, якi прямують до портiв, аеропортiв України, повiдомляють до прибуття у пункт призначення на територiї України власника порту, аеропорту, фiрму-агента або уповноважену ним особу та санiтарно-карантинний пiдроздiл порту, аеропорту про епiдемiчну ситуацiю на транспортному засобi, а саме;

     капiтани морських (рiчкових) суден - згiдно з морською медико-санiтарною декларацiєю (додаток 2 до цих Правил) за 6 годин до прибуття в порт;

     командири лiтакiв - згiдно з медико-санiтарною частиною загальної декларацiї повiтряного судна (додаток 3 до цих Правил) за 30 хвилин до прибуття в аеропорт.

     40. Власник порту, аеропорту або уповноважена ним особа у разi одержання iнформацiї про наявнiсть на транспортному засобi осiб, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, повiдомляє про це Держсанепiдслужбу та працiвникiв прикордонних, митних та iнших органiв, якi здiйснюють контроль у пунктах пропуску через державний кордон.

     41. Начальники пасажирських поїздiв та водiї автомобiльного транспорту мiжнародного сполучення пiсля прибуття до пунктiв пропуску через державний кордон за наявностi у транспортних засобах осiб, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, невiдкладно повiдомляють про це адмiнiстрацiю залiзничної станцiї (автостанцiї), представникiв прикордонних i митних органiв.

     42. Працiвники прикордонних, митних та iнших органiв, що здiйснюють контроль у пунктах пропуску через державний кордон на автомобiльних дорогах та залiзницях, у разi одержання повiдомлення про наявнiсть у транспортному засобi хворих осiб та/або осiб, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, iнформують про це Держсанепiдслужбу та припиняють здiйснення усiх видiв контролю, забороняють вiдвiдування транспортного засобу та висадку з нього таких осiб до проведення медичного (санiтарного) огляду працiвниками санiтарно-карантинного пiдроздiлу.

     43. Медичний (санiтарний) огляд проводиться працiвниками санiтарно-карантинного пiдроздiлу до здiйснення iнших видiв контролю у пунктах пропуску через державний кордон та передбачає:

     медичне обстеження екiпажiв (бригад) та пасажирiв;

     проведення перевiрки морської медико-санiтарної декларацiї або медико-санiтарної частини загальної декларацiї повiтряного судна, свiдоцтва про звiльнення судна вiд санiтарного контролю/свiдоцтва про проходження судном санiтарного контролю (додаток 4 до цих Правил);

     проведення перевiрки паспортiв або документiв, що їх замiнюють, а також мiжнародного свiдоцтва про вакцинацiю або профiлактику (додаток 5 до цих Правил).

     44. Контейнери та лiхтери пiдлягають медичному (санiтарному) огляду в пунктах пропуску через державний кордон тiльки у разi їх розпакування вантажоодержувачем або порушення їх цiлiсностi. У разi коли пiсля доставки i розпакування контейнерiв та лiхтерiв за межами зазначених пунктiв в них виявленi переносники хвороб або слiди їх перебування, вантажоодержувач невiдкладно повiдомляє про це Держсанепiдслужбу.

     45. Працiвники санiтарно-карантинних пiдроздiлiв, що проводять медичний (санiтарний) огляд, мають право вiльного доступу до транспортних засобiв, а також в усi примiщення, де можуть перебувати члени екiпажiв (бригад), пасажири та вантажi.

     46. Медичний (санiтарний) огляд проводиться у разi надходження вiд служб, капiтанiв морських, рiчкових суден, командирiв лiтакiв, начальникiв пасажирських поїздiв, водiїв автотранспорту мiжнародного сполучення на адресу адмiнiстрацiї (чергового диспетчера) портiв, аеропортiв, залiзничних станцiй, у вiдповiднi заклади та установи санiтарно-епiдемiологiчної служби iнформацiї про наявнiсть серед членiв екiпажiв (бригад), пасажирiв, хворих осiб та/або осiб, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, або про наявнiсть переносникiв хвороб.

     47. Працiвники санiтарно-карантинних пiдроздiлiв у разi виявлення на транспортному засобi хворих осiб та/або осiб, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, iзолюють та контролюють якiсть дезiнфекцiї, дезiнсекцiї, дератизацiї та iнших медико-санiтарних заходiв, передбачених цими Правилами.

     48. Заражений транспортний засiб не вважається зараженим пiсля здiйснення медико-санiтарних заходiв, передбачених цими Правилами.

     49. У разi отримання iнформацiї про вiдсутнiсть на транспортному засобi хворих осiб та/або осiб, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, радiацiйних i хiмiчних аварiй, медико-санiтарний контроль не застосовують до:

     повiтряних суден, що прибувають iз незаражених районiв;

     транзитних повiтряних суден у разi, коли знаходження судна обмежене певною зоною аеропорту без права посадки або висадки пасажирiв, завантаження або розвантаження вантажiв. Такому повiтряному судну дозволяється взяти на борт пальне, воду, продовольчi товари;

     морських (рiчкових) суден, що проходять водами, якi перебувають пiд юрисдикцiєю України, без заходження в порт посадки та висадки на берег. Такому судну дозволяється взяти на борт пальне, воду, продовольчi товари;

     транзитних наземних транспортних засобiв, що прямують iз незаражених районiв i перетинають територiю без посадки i висадки пасажирiв, завантаження або розвантаження вантажу, товарiв.

     50. У разi отримання iнформацiї про те, що прибуття судна або лiтака не призведе до завезення та поширення iнфекцiйних хвороб, що мають мiжнародне значення, i вiдсутностi заперечень щодо проходження медичного (санiтарного) огляду, санiтарно-карантиннi пiдроздiли надають вiльну практику транспортному засобу за допомогою засобiв зв'язку.

Спецiальнi положення щодо вантажiв, товарiв, контейнерiв та зон, в яких завантажуються контейнери

     51. До вантажiв, товарiв, що перевозяться транзитом, не застосовується медико-санiтарний контроль i вони не затримуються в портах, аеропортах на вокзалах i станцiях.

     52. Для мiжнародних перевезень використовуються контейнери, в яких вiдсутня можливiсть проникнення будь-яких джерел iнфекцiї, в такому числi переносникiв хвороб, особливо пiд час пакування.

     53. Власники контейнерних термiналiв створюють необхiднi умови для проведення iнспекцiї санiтарного стану зон завантаження контейнерiв.

     54. До вантажiв i товарiв застосовується медичний (санiтарний) огляд у разi, коли:

     такi вантажi, товари прибули iз зараженої територiї, визначеної Всесвiтньою органiзацiєю охорони здоров'я;

     Держсанепiдслужба отримала iнформацiю про вантажi, товари контамiнованi або зараженi збудниками iнфекцiйних хвороб, що мають мiжнародне значення, якi можуть сприяти їх поширенню.

     55. Дезiнфекцiя або дезiнсекцiя багажу, за винятком багажу зараженої особи та/або особи, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, може здiйснюватися лише у разi, коли є пiдозра, що такий багаж мiстить зараженi матерiали, переносникiв хвороб.

     56. Мiжнароднi поштовi вiдправлення пiдлягають санiтарному огляду у разi виникнення пiдозри щодо їх зараження або контамiнацiї.

     57. Тварини, що можуть бути джерелом iнфекцiйних хвороб, контролюються державною ветеринарною та фiтосанiтарною службою в пунктах пропуску через державний кордон.

     58. Бiологiчнi речовини, дiагностичнi зразки, реагенти та iмунобiологiчнi препарати ввозяться або вивозяться з України та пересилаються за умови дотримання санiтарного, ветеринарного законодавства та мiжнародних договорiв України.

Органiзацiя санiтарної охорони територiї України

     59. МОЗ, Мiнiстерство охорони здоров'я Автономної Республiки Крим, управлiння охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй, медичнi служби мiнiстерств, iншi центральнi органи виконавчої влади за участю органiв мiсцевого самоврядування здiйснюють у межах своїх повноважень медико-санiтарнi заходи щодо профiлактики та боротьби з iнфекцiйними хворобами, що мають мiжнародне значення, i затверджують комплекснi плани санiтарної охорони вiдповiдної територiї та захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб.

     60. Заклади охорони здоров'я незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування розробляють плани протиепiдемiчної готовностi та здiйснюють в осередках iнфекцiйних хвороб протиепiдемiчнi заходи.

     61. Заклади охорони здоров'я, якi призначаються для госпiталiзацiї (iзоляцiї) хворих осiб та/або особи, стосовно яких є пiдозра на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення, у разi виникнення епiдемiчної ситуацiї передбачають у планах протиепiдемiчної готовностi перепрофiлювання примiщень, забезпечення кадрами, обладнанням, лiкарськими, дiагностичними засобами, призначення консультантiв.

     62. Заклади охорони здоров'я забезпечують пiдготовку медичних працiвникiв з питань епiдемiологiї, клiнiчних ознак захворювання, дiагностики, профiлактики та лiкування iнфекцiйних хвороб, що мають мiжнародне значення, та проведення тренувальних навчань iз здiйснення протиепiдемiчних заходiв.

     63. У разi необхiдностi працiвники пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi проходять спецiальну пiдготовку з питань здiйснення протиепiдемiчних заходiв.

     64. Заклади охорони здоров'я проводять серед населення санiтарно-освiтню роботу з питань профiлактики iнфекцiйних хвороб.

     65. За особами, якi прибувають в Україну з держав, у яких, за iнформацiєю Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я, виявлено осiб, заражених iнфекцiйною хворобою, що має мiжнародне значення (за винятком малярiї та гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2), профiлактичний захiд не проводиться, крiм випадкiв, визначених МОЗ. За особами, якi прибули з держав, в яких виявлено осiб, заражених малярiєю та хворих на гостру респiраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавiрусом SARS-CoV-2, медико-санiтарне спостереження проводиться в установленому МОЗ порядку.

(пункт 65 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2020р. N 272)

     66. Держсанепiдслужба подає iнформацiю про осiб, за якими встановлюється медико-санiтарне спостереження, закладам охорони здоров'я за мiсцем проживання (перебування) таких осiб та контролює своєчаснiсть i якiсть його проведення. Такi особи не iзолюються, їх пересування не обмежується, крiм осiб, що перебувають в обсервацiї (iзоляцiї) або самоiзоляцiї.

(пункт 66 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2020р. N 272)

     67. Держсанепiдслужба може оголосити окремi населенi пункти або їх частини, а також будинки та транспортнi засоби, де виявлено хворих осiб, осередками iнфекцiйних хвороб.

     68. У разi виявлення фактiв захворювання на iнфекцiйнi хвороби, що мають мiжнародне значення, або виникнення загрози зараження такими хворобами та їх поширення Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi держадмiнiстрацiї за поданням вiдповiдних головних державних санiтарних лiкарiв можуть запроваджувати у межах своїх повноважень на вiдповiдних територiях або об'єктах особливi умови та режим працi, навчання, пересування, обсервацiї (iзоляцiї) або самоiзоляцiї та перевезення з метою запобiгання зараженню, поширенню i лiквiдацiї зазначених хвороб.

(пункт 68 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2020р. N 272)

Медико-санiтарнi документи

     69. Власнику мiжнародного свiдоцтва про вакцинацiю/профiлактику хвороби, зазначеної у такому свiдоцтвi, не може бути вiдмовлено у в'їздi в державу навiть у разi, коли вiн прибуває iз зараженого району, за винятком випадку, коли Держсанепiдслужбою виявлено факти неефективної вакцинацiї або профiлактики.

     70. Свiдоцтво про звiльнення судна вiд санiтарного контролю/свiдоцтво про проходження судном санiтарного контролю, строк дiї яких становить шiсть мiсяцiв, видаються санiтарно-карантинними пiдроздiлами пiсля вiдповiдного огляду судна за формою згiдно з додатком 4 до цих Правил. Перелiк портiв, у яких можуть видаватися зазначенi свiдоцтва, затверджується МОЗ.

     71. У разi вiдсутностi (наявностi) iнформацiї про виявлення на борту судна iнфекцiйних хвороб, що мають мiжнародне значення, працiвники санiтарно-карантинного пiдроздiлу мають право:

     провести оцiнку iснуючих ризикiв та рiвня небезпеки для здоров'я населення;

     у разi необхiдностi здiйснити дезiнфекцiю, дезiнсекцiю та дератизацiю на транспортному засобi;

     видати свiдоцтво про звiльнення судна вiд санiтарного контролю/свiдоцтво про проходження судном санiтарного контролю.

 

Додаток 1
до Правил

ПЕРЕЛIК
нозологiчних форм iнфекцiйних хвороб, що мають мiжнародне значення

Найменування нозологiчної форми хвороби Код згiдно з мiжнародною статистичною класифiкацiєю хвороб та проблем, пов'язаних iз здоров'ям
Вiспа (натуральна) В03
Полiомiєлiт, спричинений диким полiовiрусом A80.1, А80.2
Грип, спричинений новим субтипом  
SARS (ТГРС)  
Холера А00: А00.0, А00.1, А00.9
Чума А20: А20.2
Жовта гарячка А95: А95.0, А95.1, А95.9
Гарячка Ласса А96.2
Хвороба, спричинена вiрусом Марбурга А98.3
Хвороба, спричинена вiрусом Ебола А98.4
Малярiя В50, 51, 52, 53.0
Гарячка Захiдного Нiлу А92.3
Кримська геморагiчна гарячка, спричинена вiрусом Конго А98.0
Гарячка Денге А90, А91
Геморагiчна гарячка Мачупо (болiвiйська) А96.1
Геморагiчна гарячка Хунiн (аргентинська) А96.0
Менiнгококова хвороба А39.0, А39.1, А39.2
COVID-19 U07.1 2019-nCoV
 
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 08.04.2020р. N 272)

 

Додаток 2
до Правил

МОРСЬКА МЕДИКО-САНIТАРНА ДЕКЛАРАЦIЯ*

Видана порту   вiд ___ ________ 20___року
(найменування порту)
  ,
(найменування морського судна (судна внутрiшнього плавання), його реєстрацiйний номер)
яке прибуло з   i прямує в  
(найменування порту) (найменування порту)
 
(громадянство i прапор судна)
 
(прiзвище, iм'я та по батьковi капiтана)
 
(брутто реєстровий тоннаж судна внутрiшнього плавання)
 
(тоннаж для судна внутрiшнього плавання)
1. Чи є на борту дiйсне свiдоцтво про звiльнення вiд санiтарного контролю (свiдоцтво про проходження судном санiтарного контролю)?
Так ____ Нi ___
 
(назва свiдоцтва, ким i коли видане)
2. Чи потрiбна повторна iнспекцiя?
Так ____ Нi ___
3. Чи заходило морське судно (судно внутрiшнього плавання) на заражену територiю, визначену Всесвiтньою органiзацiєю охорони здоров'я?
Так ____ Нi ___
 
(найменування порту та дата заходження до нього)
 
(зазначити найменування портiв, до яких морське судно (судно внутрiшнього плавання) заходило з початку
 
мiжнародного рейсу (з датами вiдправлення) або протягом останнiх тридцяти днiв залежно вiд того,
 
який перiод коротший)
 
(зазначається iнформацiя про санiтарно-карантинний пiдроздiл в порту, до якого прибуло морське судно
 
(судно внутрiшнього плавання), прiзвище членiв його екiпажу, пасажирiв та iнших осiб, якi здiйснили посадку
 
на морське судно (судно внутрiшнього плавання) пiсля початку мiжнародного рейсу або протягом останнiх
 
тридцяти днiв залежно вiд того, який перiод коротший, а також найменування портiв (держав),
 
якi вони вiдвiдали за вiдповiдний перiод)
 
(прiзвище iм'я по батьковi та дата посадки на судно)
 
 
Кiлькiсть членiв екiпажу на борту становить   .
Кiлькiсть пасажирiв на борту становить   .
Питання, що стосуються здоров'я
4. Чи помер будь-хто на пiд час мiжнародного рейсу з будь-яких причин, крiм нещасного випадку?
Так ___ Нi ___
___________
Якщо "так", зазначте про це в додатку до морської медико-санiтарної декларацiї. Загальна кiлькiсть померлих становить __________________.
5. Чи є на борту морського судна (судна внутрiшнього плавання) або був пiд час здiйснення мiжнародного порту випадок захворювання з пiдозрою на iнфекцiйну хворобу незвичайного характеру? Так ____ Нi ___
___________
Якщо "так", зазначте про це в додатку до морської медико-санiтарної декларацiї.
6. Чи становила загальна кiлькiсть хворих пасажирiв за весь перiод поїздки бiльше звичайного (очiкуваного)?
Так ____ Нi ___
 
(зазначається кiлькiсть хворих)
7. Чи перебуває на даний час на борту морського судна (судна внутрiшнього плавання) хвора особа?
Так ____ Нi ____
___________
Якщо "так", зазначте про це в додатку до морської медико-санiтарної декларацiї.
8. Чи була проведена консультацiя з лiкарем?
Так ____ Нi ____
___________
Якщо "так", зазначте докладнi данi про медичне лiкування або рекомендацiї в додатку до морської медико-санiтарної декларацiї.
9. Чи вiдомi вам будь-якi обставини на борту морського судна (судна внутрiшнього плавання), якi можуть спричинити зараження або поширення iнфекцiйної хвороби?
Так _____ Нi _____
___________
Якщо "так", зазначте про це в додатку до морської медико-санiтарної декларацiї.
10. Чи здiйсненi на борту медико-санiтарнi заходи, наприклад, карантин, iзоляцiя, дезiнфекцiя або деконтамiнацiя?
Так ____ Нi _____
____________
Якщо "так", зазначте вид, мiсце та дату проведення  
11. Чи виявленi на борту пасажири без квиткiв?
Так _____ Нi ______
____________
Якщо "так", зазначте дату їх посадки на морське судно (судно внутрiшнього плавання) (якщо вiдома)?
 
12. Чи виявленi на борту хворi тварини?
Так _____ Нi _____
Пiдтверджую, що вiдомостi та вiдповiдi на питання, наведенi в цiй морськiй медико-санiтарнiй декларацiї, правильно i точно вiдображають вiдомостi, якими володiю.
   
(прiзвище та iнiцiали капiтана) (пiдпис)
   
(прiзвище та iнiцiали суднового лiкаря у разi його наявностi) (пiдпис)

___ ____________ 20__ року.

Примiтки. У разi вiдсутностi суднового лiкаря на борту морського судна (судна внутрiшнього плавання) капiтан повинен брати до уваги такi симптоми, якi можуть бути пiдставою для пiдозри на iнфекцiйну хворобу, що має мiжнародне значення: гарячка, що триває декiлька днiв або супроводжується знесиленням, запамороченням свiдомостi, пухлиною залоз, жовтяницею, кашлем або задишкою, незвичною кровотечею або паралiчем; з гарячкою або без, сильний висип на шкiрi або нариви; сильна блювота, крiм морської хвороби; сильна дiарея; судоми, що повторюються.

____________
     * Заповнюється капiтанами суден, якi прибувають з iноземних портiв.

ДОДАТОК
до морської медико-санiтарної декларацiї

Прiзвище Клас або ранг Вiк Стать Громадянство Найме-
нування порту i дата посадки на морське судно (судно внутрi-
шнього пла-
вання)
Наймену-
вання хвороби
Дата прояву симптомiв Чи повiдом-
лено лiкарю в порту?
Зазначити, чи хворий видужав, продовжує хворiти або помер, перебуває на борту, висадився (iз зазначенням найменування порту) або похований у морi Лiкарськi засоби, iз застосу-
ванням яких здiйсню-
валося лiкування пацiєнта, iншi види лiкування
Примiтки

 

Додаток 3
до Правил

МЕДИКО-САНIТАРНА ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦIЇ ПОВIТРЯНОГО СУДНА

 
(зазначити прiзвище виявлених на борту хворих осiб (за винятком випадкiв повiтряної хвороби або осiб, що
 
постраждали внаслiдок нещасних випадкiв), у тому числi осiб з такими симптомами або ознаками хвороби,
 
як висип, гарячка, озноб, дiарея, а також хворих осiб, що були висадженi пiд час рейсу)
 
(зазначити, якi iншi обставини на борту повiтряного судна можуть спричинити поширення
 
iнфекцiйної хвороби, що має мiжнародне значення)
 
(зазначити мiсце, дату, час, метод кожної проведеної у польотi дезiнсекцiї або iншої санiтарної обробки.
 
Якщо дезiнсекцiя в польотi не проводилася, зазначаються данi про останню дезiнсекцiю)
 
     
(прiзвище та iнiцiали члена екiпажу) (пiдпис) (час i дата)
Примiтка. Цей документ є частиною загальної декларацiї повiтряного судна, прийнятої Мiжнародною органiзацiєю цивiльної авiацiї.

 

Додаток 4
до Правил

СВIДОЦТВО ПРО ЗВIЛЬНЕННЯ СУДНА ВIД САНIТАРНОГО КОНТРОЛЮ /
СВIДОЦТВО ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СУДНОМ САНIТАРНОГО КОНТРОЛЮ*

____________________________________
(найменування порту)
___ ____________ 20__ р.
Це свiдоцтво засвiдчує факт проведення iнспекцiї та  
(звiльнення вiд контролю або застосування заходiв контролю)
 
(назва морського судна (судна внутрiшнього плавання) (прапор судна) (номер реєстрацiї)
На момент проведення iнспекцiї трюми були   тонами вантажу  
(розвантаженi/ завантаженi)
 
(найменування та адреса органу, що проводить iнспекцiю)
Свiдоцтво про звiльнення судна вiд санiтарного контролю Свiдоцтво про проходження судном санiтарного контролю
Оглянутi дiлянки, служби та системи Виявленi фактiв1 Результати аналiзу проб2 Вивчена документацiя
Камбуз      
Комора для провiзiї      
Складськi вiдсiки      
Трюми (вантажнi примiщення)      
Житловi примiщення:      
для екiпажу      
для командного складу      
для пасажирiв      
Палуба      
Питна вода      
Стiчнi води      
Баластнi вiдсiки      
Твердi та медичнi вiдходи      
Стояча вода      
Машинне вiддiлення      
Медико-санiтарна служба      
Iншi дiлянки (дивись додаток до свiдоцтва)      
Застосованi заходи контролю Дата повторної iнспекцiї Зауваження щодо виявлених фактiв
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Факти не виявленi. Судно звiльнене вiд застосування заходiв санiтарного контролю. Зазначенi заходи контролю були застосованi ___ ____________ 20__ року.
М. П.     ____ ___________ 20__ р.
(прiзвище, iнiцiали та посада спiвробiтника, що видав свiдоцтво) (пiдпис)

____________
* Свiдоцтво заповнюється англiйською, французькою або росiйською мовами. Крiм того, свiдоцтво може бути заповнено українською мовою.

ДОДАТОК ДО СВIДОЦТВА ПРО ЗВIЛЬНЕННЯ СУДНА ВIД САНIТАРНОГО КОНТРОЛЮ / СВIДОЦТВА ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СУДНОМ САНIТАРНОГО КОНТРОЛЮ

Найменування дiлянок, служб та систем1 Виявленi факти Результати аналiзу проб2 Вивчена документацiя Застосованi заходи контролю Дата проведення iнспекцiї Зауваження вiдносно виявлених фактiв
Служба харчування:            
джерела надходження продуктiв харчування            
зберiгання продуктiв харчування            
приготування їжi            
Система водопостачання:            
джерело водопостачання            
зберiгання води            
розподiлення води            
Система видалення вiдходiв:            
зберiгання            
обробка            
видалення            
Плавальнi басейни (гiдромасажнi ванни):            
обладнання            
функцiонування            
Медико-санiтарна служба:            
оснащення та медичне обладнання            
функцiонування            
лiкарськi препарати            
Iншi оглянутi дiлянки            
Примiтка. 1 Факти iнфiкування або зараження, у тому числi виявлення переносникiв хвороб на всiх стадiях їх розвитку, у тому числi тварин-переносникiв хвороб, гризунiв або iнших видiв тварин, якi можуть бути переносниками хвороб людини, мiкробiологiчнi; хiмiчнi та iншi фактори ризику для здоров'я людини, ознаки неефективностi санiтарно-профiлактичних заходiв. Iнформацiя, про всi випадки, що сталися з людьми, включається в морську медико-санiтарну декларацiю.
2 Результати аналiзу проб, узятих на борту, надаються капiтану морського судна (судна внутрiшнього плавання) невiдкладно. У разi необхiдностi повторна iнспекцiя проводиться у зазначеному в свiдоцтвi про звiльнення судна вiд санiтарного контролю/свiдоцтвi про проходження судном санiтарного контролю наступному порту, до якого морське судно (судно внутрiшнього плавання) заходить на дату проведення такої iнспекцiї.
Поряд з найменуванням дiлянок, служб, систем, огляд яких не проводиться, проставляється позначка "н/о".

 

Додаток 5
до Правил

МIЖНАРОДНЕ СВIДОЦТВО ПРО ВАКЦИНАЦIЮ/ПРОФIЛАКТИКУ

Цим засвiдчується, що громадянин  
(прiзвище, iм'я по батьковi)
     
(дата, мiсяць, рiк народження) (стать) (громадянство)
  ,
(нацiональний iдентифiкацiйний документ, у разi застосування)
чий пiдпис наведено в   ,
був вакцинований або одержав засiб профiлактики проти
 
(назва хвороби або стану)
згiдно з Мiжнародними медико-санiтарними правилами.
Назва вакцини або засобу профiлактики Дата Пiдпис та посада лiкаря-клiнiциста, що здiйснює контроль Найменування виробника та номер партiї вакцини або засобу профiлактики Свiдоцтво дiйсне
з ___ ___ 20__ р.
по ___ ___ 20__ р.
Офiцiйна печатка закладу, в якому проведена процедура
Примiтка. Це свiдоцтво дiйсне у разi, коли введена вакцина або застосований засiб профiлактики затвердженi Всесвiтньою органiзацiєю охорони здоров'я.
Будь-якi змiни цього свiдоцтва, виправлення або незаповнення певної частини зроблять його не дiйсним.
Свiдоцтво пiдписується практикуючим лiкарем-клiнiцистом або iншим уповноваженим медичним працiвником, що здiйснює контроль за введенням вакцини або застосуванням засобу профiлактики. На свiдоцтвi проставляється офiцiйний штамп закладу охорони здоров'я та пiдпис лiкаря, що проводив вакцинацiю.
Свiдоцтво заповнюється англiйською, французькою або росiйською мовою. Крiм того, свiдоцтво може бути заповнене українською мовою.
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.