КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 липня 2002 р. N 925


Про затвердження Порядку надання, зберiгання та видачi примiрникiв дискiв для лазерних систем зчитування

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 сiчня 2004 року N 9,
вiд 7 грудня 2016 року N 903,
вiд 13 грудня 2017 року N 998,
вiд 6 листопада 2019 року N 916,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок надання, зберiгання та видачi примiрникiв дискiв для лазерних систем зчитування, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України А. КIНАХ

Iнд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 липня 2002 р. N 925

ПОРЯДОК
надання, зберiгання та видачi примiрникiв дискiв для лазерних систем зчитування

(У текстi Порядку слово "Держпiдприємництво" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Державна служба iнтелектуальної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2016 року N 903)

(У текстi Порядку слова "Державна служба iнтелектуальної власностi" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Мiнекономрозвитку" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2017 року N 998)

(У текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнено словом "Мiнекономiки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 2019 року N 916)

     1. Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

     партiя дискiв для лазерних систем зчитування iз записом на них iнформацiї - будь-яка кiлькiсть дискiв для лазерних систем зчитування iз записом на них iнформацiї (далi - диски), що виробляються з однiєї матрицi та супроводжуються одним товаросупровiдним документом;

     депозитарiй примiрникiв дискiв (далi - депозитарiй) - сховище для забезпечення зберiгання примiрникiв дискiв;

     реєстр примiрникiв дискiв (далi - реєстр) - сукупнiсть даних про диски, їх виробникiв (iмпортерiв), а також осiб, яким належать немайновi, майновi права на вiдповiднi об'єкти авторського права та/або сумiжних прав, що мiстяться на цих дисках.

     2. Облiк примiрникiв дискiв ведеться Мiнекономiки шляхом:

     формування та обслуговування депозитарiю;

     створення та ведення реєстру, який є складовою частиною депозитарiю;

     збереження у депозитарiї отриманих примiрникiв дискiв протягом 3 рокiв;

     ведення облiку видачi з депозитарiю та повернення до нього примiрникiв дискiв;

     виконання iнших функцiй, пов'язаних з обробкою, накопиченням та видачею iнформацiї щодо дискiв, якi зберiгаються в депозитарiї.

     3. Виробник дискiв зобов'язаний передавати до депозитарiю до 10 числа кожного мiсяця з кожної партiї дискiв, виготовленої за звiтний перiод:

(абзац перший пункту 3 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.01.2004р. N 9)

     два примiрники дискiв на безоплатнiй основi;

     двi реєстрацiйнi картки, заповненi згiдно з додатком 1, та електронну копiю цiєї картки;

     довiдку згiдно з додатком 2.

     4. Примiрники дискiв, що передаються до депозитарiю, повиннi знаходитися у жорсткiй унiфiкованiй упаковцi, вимоги до якої встановлюються Мiнекономiки.

     5. Держпiдприємництво здiйснює реєстрацiю примiрника диска, присвоює реєстрацiйнiй картцi номер та проставляє дату, яка є датою реєстрацiї примiрникiв диска у депозитарiї.

     Пiсля отримання примiрникiв диска Мiнекономiки повертає виробнику один примiрник реєстрацiйної картки iз зазначенням номера та дати її реєстрацiї.

     6. Iнформацiя про примiрники дискiв заноситься Мiнекономiки до реєстру в день їх реєстрацiї.

     Виробники несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданої iнформацiї.

(пункт 6 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.01.2004р. N 9, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм)

     Мiнекономiки несе вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть даних у реєстрi.

     7. У разi надання до депозитарiю неповної iнформацiї або некомплектностi дискiв, реєстрацiйних карток та/або довiдок поданi примiрники дискiв та документи повертаються виробнику без реєстрацiї.

(Порядок доповнено новим пунктом 7 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.01.2004р. N 9, у зв'язку з цим пункти 7 - 13 вважати вiдповiдно пунктами 8 - 14)

     8. Документи, на пiдставi яких здiйснюється формування реєстру, належать до категорiї конфiденцiйних i повиннi зберiгатися Мiнекономiки у належно обладнаних примiщеннях iз забезпеченням режиму обмеженого доступу.

     Мiнекономiки несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за несанкцiонований доступ до реєстру та збереження примiрникiв дискiв.

     9. Iмпортери можуть передавати до депозитарiю з кожної iмпортованої партiї два примiрники диска у порядку, визначеному для виробникiв.

     10. У разi потреби на письмовi запити органiв виконавчої влади, якi мають право на проведення вiдповiдної експертизи (далi - одержувач диска), Мiнекономiки видає з депозитарiю одночасно тiльки один з кожних двох примiрникiв диска.

     Другий примiрник диска перебуває на постiйному зберiганнi у Мiнекономiки i не пiдлягає видачi з депозитарiю.

     У разi проведення експертизи, за результатами якої примiрник диска виявляється пошкодженим, одержувач диска складає акт про пошкодження i надає його Мiнекономiки разом з копiєю документа, складеного за результатами цiєї експертизи.

     11. Пiд час видачi з депозитарiю примiрника диска Мiнекономiки робить вiдмiтку на зворотнiй сторонi вiдповiдної реєстрацiйної картки про:

     пiдставу для одержання примiрника диска;

     одержувача примiрника диска (прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженої особи одержувача диска, що засвiдчується його пiдписом);

     посадову особу Мiнекономiки (прiзвище, iм'я та по батьковi), яка видала примiрник диска;

     дату видачi.

     12. Виданий примiрник диска пiдлягає обов'язковому поверненню до депозитарiю у триденний термiн пiсля проведення експертизи iз супровiдним документом, в якому одержувач диска зазначає, коли та якi операцiї були проведенi з примiрником диска, а також з копiєю акта експертизи.

     На зворотнiй сторонi реєстрацiйної картки посадовою особою Мiнекономiки робиться вiдмiтка про повернення примiрника диска iз зазначенням реквiзитiв супровiдного листа одержувача диска, прiзвища, iм'я та по батьковi уповноваженої особи одержувача диска, який повертає примiрник диска, а також прiзвища, iм'я та по батьковi посадової особи Мiнекономiки, яка прийняла примiрник диска.

     13. Доступ до iнформацiї з реєстру мають:

     виробники дискiв;

     замовники на виготовлення вiдповiдних дискiв, iнформацiю щодо яких занесено до реєстру;

     особи, яким належать немайновi, майновi права на вiдповiднi об'єкти авторського права та/або сумiжних прав, що мiстяться на дисках;

     органи виконавчої влади в межах наданих їм повноважень, передбачених законодавством.

     Особи, яким належать немайновi, майновi права на вiдповiднi об'єкти авторського права та/або сумiжних прав, що мiстяться на дисках, виробники дискiв, замовники та iншi особи не мають права на одержання iнформацiї щодо iнших власникiв прав iнтелектуальної власностi або утримувачiв цих прав, виробникiв та замовникiв, внесених до реєстру.

     Видача даних з реєстру виробникам дискiв, замовникам, iнформацiю щодо яких занесено до реєстру, особам, яким належать немайновi, майновi права на вiдповiднi об'єкти авторського права та/або сумiжних прав, що мiстяться на дисках, здiйснюється на платнiй основi. Розмiр плати за послуги депозитарiю встановлює Мiнекономiки.

     14. Контроль за своєчасним наданням примiрникiв дискiв до депозитарiю виробниками (iмпортерами) дискiв та своєчасним їх поверненням одержувачами здiйснює Мiнекономiки.

 

Додаток 1 до Порядку

Зразок

РЕЄСТРАЦIЙНА КАРТКА
примiрникiв диска для лазерних систем зчитування iз записом, що передаються на зберiгання до Мiнiстерства економiки

_____ __________________ 200__ р. N

 

Найменування виробника (iмпортера)  
 
Мiсцезнаходження виробника (iмпортера)  
 
Iдентифiкацiйний код виробника (iмпортера)  
Спецiальний iдентифiкацiйний код виробника (iмпортера)  
Номер та дата видачi лiцензiї на виробництво (iмпорт) дискiв  
Вид диска (аудiо, вiдео, мультимедiйний, з програмним забезпеченням тощо)
 
Назва диска  
Номер диска за каталогом (сигнатура)  
Контракт на виготовлення дискiв (номер, дата, найменування замовника)
 
 
Обсяг виготовленої (iмпортованої) партiї дискiв  
     
(посада уповноваженої особи виробника (iмпортера) дискiв ) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
МП
     
(посада особи, яка прийняла примiрники дискiв на зберiгання) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище) 
МП
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016р. N 903, вiд 13.12.2017р. N 998, вiд 06.11.2019р. N 916, вiд 18.08.2021р. N 875)

 

Додаток 2
до Порядку

Зразок

Довiдка N
_____ _______________ 200__ р.

 

Виробник  
(для юридичних осiб - повне найменування суб'єкта
 
господарювання, iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ
 
(для резидентiв), для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я,
 
по батьковi, iдентифiкацiйний номер)
Мiсцезнаходження виробника  
Контракт  
(номер, дата, загальна кiлькiсть примiрникiв,
 
найменування замовника дискiв для лазерних систем зчитування,
 
iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ,
 
спецiальний iдентифiкацiйний код виробника)
Вид диска (аудiо, вiдео, мультимедiйний, з програмним забезпеченням) Назва диска Назви творiв Автори, композитори Виконавцi Суб'єкт авторського та/або сумiжних прав (найменування юридичної особи, номер i дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, номери, дати укладання та особи, з якими
укладено договори про передачу майнових прав на об'єкти авторських та/або сумiжних прав, що мiстяться на дисках)
     
(посада уповноваженої особи виробника) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

МП

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.