КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 грудня 2015 р. N 1170


Про затвердження Порядку здiйснення монiторингу вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу з акредитацiї та внесення змiни до пункту 4 Положення про Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 листопада 2019 року N 916,
вiд 12 лютого 2020 року N 95,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до статтi 64 Закону України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок здiйснення монiторингу вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу з акредитацiї, що додається.

     2. Внести змiну до пункту 4 Положення про Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 р. N 459 "Питання Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi" (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 77, ст. 2183), доповнивши пiдпункт 101 словами ", здiйснює монiторинг вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу з акредитацiї".

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2015 р. N 1170

ПОРЯДОК
здiйснення монiторингу вiдповiдностi вимогам до нацiонального органу з акредитацiї

(У текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнено словом "Мiнекономiки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 2019 року N 916)

     1. Цей Порядок визначає процедуру здiйснення Мiнекономiки монiторингу вiдповiдностi Нацiонального агентства з акредитацiї (далi - Агентство) вимогам до нацiонального органу з акредитацiї та виконання ним своїх обов'язкiв, установлених Законом України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", для забезпечення довiри до результатiв акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi (далi - монiторинг).

     Для визначення вiдповiдностi Агентства вимогам до нацiонального органу з акредитацiї, встановленим статтею 61 Закону України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", Мiнекономiки оцiнює та враховує вiдповiднiсть Агентства критерiям, якi встановленi нацiональним стандартом, що є iдентичним мiжнародному стандарту ISO/IEC 17011 або європейському стандарту EN ISO/IEC 17011, та охоплюють вiдповiднi вимоги.

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     2. Монiторинг здiйснюється планово та позапланово.

     Плановий монiторинг здiйснюється один раз на два роки. Плановим перiодом вважається перiод, що починається з кварталу, що настає за останнiм кварталом перiоду, в якому здiйснюється попереднiй плановий монiторинг, i закiнчується кварталом, що передує кварталу, в якому буде здiйснюватися наступний плановий монiторинг.

     Позаплановий монiторинг здiйснюється у разi встановлення Мiнекономiки за результатами аналiзу отриманої вiд фiзичних або юридичних осiб документально пiдтвердженої iнформацiї пiдстав вважати, що Агентство не вiдповiдає вимогам до нацiонального органу з акредитацiї або не виконує своїх обов'язкiв, встановлених Законом України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi".

     Подання та розгляд такої iнформацiї вiд фiзичних та юридичних осiб здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

     Пiд час здiйснення позапланового монiторингу з'ясовуються лише тi питання, необхiднiсть перевiрки яких стала пiдставою для здiйснення такого заходу, з обов'язковим зазначенням таких питань у посвiдченнi (направленнi) на здiйснення монiторингу.

     Для здiйснення монiторингу Мiнекономiки видає наказ, в якому передбачаються положення щодо:

     утворення з числа посадових осiб Мiнекономiки комiсiї iз здiйснення монiторингу Агентства (далi - комiсiя);

     затвердження програми здiйснення монiторингу та строку його здiйснення.

     Тривалiсть планового монiторингу не повинна перевищувати 15 робочих днiв, а позапланового - 10 робочих днiв. У разi надання документiв i матерiалiв пiд час здiйснення монiторингу з порушенням строкiв, визначених у письмовому запитi голови комiсiї вiдповiдно до пункту 6 цього Порядку, строк здiйснення монiторингу за обґрунтованим зверненням голови комiсiї (недостатнiсть часу на всебiчне вивчення документiв i матерiалiв, якi були несвоєчасно наданi) може продовжуватися не бiльш як на п'ять робочих днiв вiдповiдним наказом Мiнекономiки.

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     3. На пiдставi наказу оформляється посвiдчення (направлення) на здiйснення монiторингу, яке пiдписується Першим вiце-прем'єр-мiнiстром України - Мiнiстром економiки або його заступником вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв i засвiдчується печаткою.

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.2019р. N 916, вiд 18.08.2021р. N 875)

     У посвiдченнi (направленнi) на здiйснення монiторингу зазначаються:

     найменування та мiсцезнаходження Агентства;

     номер i дата наказу, на виконання якого здiйснюється монiторинг;

     перелiк посадових осiб, якi беруть участь у здiйсненнi монiторингу, iз зазначенням їх посади, прiзвища, iменi та по батьковi;

     дата початку та дата закiнчення монiторингу;

     тип монiторингу (плановий або позаплановий);

(пункт 3 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     питання, якi будуть перевiрятися пiд час монiторингу (зазначається у разi здiйснення позапланового монiторингу);

(пункт 3 доповнено новим абзацом восьмим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95, у зв'язку з цим абзаци сьомий i восьмий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим i десятим)

     строк здiйснення попереднього монiторингу (у разi його здiйснення).

     Посвiдчення (направлення) є чинним протягом строку здiйснення монiторингу.

     4. Голова комiсiї зобов'язаний:

     1) пiсля видання наказу про здiйснення монiторингу:

     розподiлити мiж членами комiсiї завдання згiдно з програмою здiйснення монiторингу;

     до початку монiторингу ознайомити членiв комiсiї з результатами попереднього планового монiторингу i результатами взаємного оцiнювання з боку нацiональних органiв з акредитацiї iнших держав (у разi здiйснення планового монiторингу);

(абзац третiй пiдпункту 1 пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до початку монiторингу надiслати рекомендованим листом Агентству копiю наказу про здiйснення монiторингу;

     2) повiдомити у перший день здiйснення монiторингу керiвнику Агентства чи особi, яка виконує його обов'язки, про повноваження членiв комiсiї пiд час здiйснення монiторингу, узгодити строки надання документiв i матерiалiв, необхiдних для здiйснення монiторингу, та органiзацiйнi питання щодо здiйснення монiторингу;

     3) пiд час здiйснення монiторингу:

     не допускати дiй та вчинкiв, якi суперечать дiловiй етицi;

     приймати вiд посадових осiб Агентства уснi та письмовi зауваження, пояснення з питань, що виникають пiд час здiйснення монiторингу;

     у разi вiдмови посадової особи Агентства вiд надання пояснень, документiв чи належним чином засвiдчених копiй документiв (витягiв з документiв) зафiксувати цей факт у довiдцi за результатами здiйснення монiторингу (далi - довiдка), пiдготувати та надати посадовiй особi Агентства письмовий запит iз зазначенням строку надання необхiдної iнформацiї, а в разi вiдмови в отриманнi письмового запиту надiслати запит за мiсцезнаходженням Агентства рекомендованим листом. До примiрника довiдки, яка зберiгається в Мiнекономiки, додаються документи, що пiдтверджують факт поштового вiдправлення письмового запиту на адресу Агентства рекомендованим листом, та копiя письмового запиту;

     у разi незгоди керiвника чи iншої посадової особи Агентства з фактами, викладеними в довiдцi, запропонувати подати протягом п'яти робочих днiв з дня отримання довiдки письмовi зауваження, провести їх перевiрку та про результати повiдомити вiдповiдним посадовим особам Агентства;

     у разi невиконання або неналежного виконання керiвником Агентства або особою, яка виконує його обов'язки, вимог голови або членiв комiсiї вказати про це в довiдцi iз зазначенням дати, часу, мiсця та вiдомостей про таку особу, забезпечити складення комiсiєю акта про перешкоджання здiйсненню монiторингу i не пiзнiше нiж на наступний робочий день доповiсти про це уповноваженiй посадовiй особi Мiнекономiки, яка прийняла рiшення про здiйснення монiторингу;

     забезпечити дотримання комiсiєю принципiв законностi, конфiденцiйностi, об'єктивностi, достовiрностi та обґрунтованостi результатiв монiторингу.

     5. Комiсiї повинна бути надана повна, всебiчна та достовiрна iнформацiя з усiх питань, якi мiстяться у програмi здiйснення монiторингу.

     6. Голова та члени комiсiї запитують у керiвника та iнших посадових осiб Агентства документи i матерiали, необхiднi для здiйснення монiторингу, а саме:

     розпорядчi документи Агентства;

     протоколи засiдань Ради з акредитацiї, технiчних комiтетiв з акредитацiї, комiсiї з апеляцiй;

     настанову з управлiння, полiтики, методики, процедури здiйснення акредитацiї та монiторингу акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi;

     документи та матерiали, пов'язанi з проведенням оцiнювання органiв з оцiнки вiдповiдностi та прийняттям рiшення про їх акредитацiю (розширення сфери акредитацiї) або про вiдмову в акредитацiї (вiдмову в розширеннi сфери акредитацiї);

     документи та матерiали, пов'язанi iз здiйсненням монiторингу за вiдповiднiстю акредитованих Агентством органiв з оцiнки вiдповiдностi вимогам акредитацiї;

(пункт 6 доповнено новим абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95, у зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - десятим)

     документи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, господарськi та цивiльно-правовi договори, укладенi Агентством;

     матерiали щодо проведення взаємного оцiнювання Агентства з боку нацiональних органiв з акредитацiї iнших держав;

     особовi справи персоналу з акредитацiї.

     Документи та матерiали, зазначенi у цьому пунктi, та iншi документи та матерiали, необхiднi для здiйснення монiторингу, надаються на пiдставi письмового запиту голови комiсiї iз зазначенням узгоджених iз керiвником Агентства чи особою, яка виконує його обов'язки, строкiв надання таких документiв i матерiалiв, що не перевищують п'яти робочих днiв з дня надання такого запиту з урахуванням строку завершення монiторингу.

(абзац десятий пункту 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     7. Посадовi особи Мiнекономiки, якi здiйснюють монiторинг, мають право:

     безперешкодно вiдвiдувати Агентство за умови пред'явлення службового посвiдчення та посвiдчення (направлення) на здiйснення монiторингу;

     вимагати вiд Агентства надання документiв i матерiалiв, необхiдних для здiйснення монiторингу, одержувати копiї таких документiв i матерiалiв;

     вимагати вiд посадових осiб Агентства надання у погоджений з ними строк усних чи письмових пояснень з питань, що виникають пiд час здiйснення монiторингу.

     Посадовi особи Мiнекономiки, якi здiйснюють монiторинг, зобов'язанi не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала їм вiдома у зв'язку iз здiйсненням монiторингу, та не використовувати таку iнформацiю в особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб, крiм випадкiв, визначених законом. Посадовi особи, виннi у порушеннi зазначеного обов'язку, притягаються до встановленої законом вiдповiдальностi.

(абзац п'ятий пункту 7 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     8. Голова комiсiї узагальнює поданi матерiали та забезпечує складення довiдки у двох примiрниках.

     Довiдка мiстить чотири роздiли: вступ, опис, висновок та рекомендацiї.

     9. У роздiлi "Вступ" довiдки наводяться такi данi:

     дата пiдписання довiдки;

     найменування Агентства вiдповiдно до положення про нього;

     реквiзити наказу, на пiдставi якого здiйснюється монiторинг;

     прiзвища, iмена, по батьковi та посади осiб, якi здiйснюють монiторинг;

     iнформацiя про надiслання Агентству рекомендованим листом копiї наказу про здiйснення монiторингу;

     строк здiйснення монiторингу;

     iнформацiя про попереднiй плановий монiторинг, встановленi пiд час його здiйснення невiдповiдностi Агентства вимогам до нацiонального органу з акредитацiї та невиконання ним своїх обов'язкiв, установлених Законом України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", та вжитi коригувальнi заходи (зазначається пiд час здiйснення планового монiторингу).

(абзац восьмий пункту 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     10. У роздiлi "Опис" довiдки зазначається iнформацiя про вiдповiднiсть Агентства вимогам до нацiонального органу з акредитацiї та виконання ним своїх обов'язкiв, установлених Законом України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", якi були предметом монiторингу, а в разi виявлення фактiв невiдповiдностi вимогам до нацiонального органу з акредитацiї або невиконання ним своїх обов'язкiв - за кожним наведеним фактом необхiдно:

(абзац перший пункту 10 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     чiтко викласти змiст невiдповiдностi вимогам до нацiонального органу з акредитацiї та невиконання ним своїх обов'язкiв, установлених Законом України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", та додати до довiдки копiї документiв, що пiдтверджують наявнiсть такого факту невiдповiдностi, письмовi пояснення посадових осiб Агентства щодо виявлених невiдповiдностей (за наявностi) або вказати про вiдмову у наданнi пояснень;

(абзац другий пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     зазначити перелiк документiв, що не були наданi пiд час здiйснення монiторингу (якщо такi були), та причини їх ненадання, викладенi у вiдповiдних письмових поясненнях (за наявностi).

     11. У роздiлi "Висновок" довiдки надається узагальнений висновок щодо вiдповiдностi Агентства вимогам до нацiонального органу з акредитацiї та виконання ним своїх обов'язкiв, установлених Законом України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", якi були предметом монiторингу, а також опис встановлених фактiв невiдповiдностi вимогам до нацiонального органу з акредитацiї або невиконання ним своїх обов'язкiв, у разi їх виявлення пiд час здiйснення монiторингу.

(пункт 11 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     12. У роздiлi "Рекомендацiї" довiдки надаються рекомендацiї щодо вжиття вiдповiдних коригувальних заходiв (у разi виявлення невiдповiдностей вимогам до нацiонального органу з акредитацiї та невиконання ним своїх обов'язкiв, установлених Законом України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", якi були предметом монiторингу).

(пункт 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     13. На останньому аркушi довiдки зазначаються кiлькiсть примiрникiв довiдки та вiдмiтка про вручення або надсилання рекомендованим листом одного примiрника керiвнику Агентства або особi, яка виконує його обов'язки.

     14. Довiдка пiдписується головою комiсiї та її членами. Будь-якi доповнення у довiдцi пiсля її пiдписання не допускаються, за винятком випадку, передбаченого пунктом 17 цього Порядку.

     15. Перший примiрник довiдки зберiгається в Мiнекономiки. До першого примiрника довiдки додаються:

     програма здiйснення монiторингу;

     письмовi пояснення посадових осiб Агентства щодо виявлених невiдповiдностей вимогам до нацiонального органу з акредитацiї та невиконання ним своїх обов'язкiв, установлених Законом України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", наданi пiд час монiторингу (за наявностi);

(абзац третiй пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     копiї документiв i матерiалiв, що пiдтверджують наявнiсть фактiв невiдповiдностi вимогам до нацiонального органу з акредитацiї та невиконання ним своїх обов'язкiв, установлених Законом України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi";

(абзац четвертий пункту 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     письмовi зауваження (за наявностi);

     акт про перешкоджання здiйсненню монiторингу (за наявностi).

     16. Другий примiрник довiдки подається протягом 10 робочих днiв пiсля закiнчення монiторингу для ознайомлення пiд пiдпис керiвнику Агентства або особi, яка виконує його обов'язки.

     17. У разi вiдмови керiвника Агентства або особи, яка виконує його обов'язки, вiд ознайомлення пiд пiдпис з довiдкою голова та члени комiсiї засвiдчують це вiдповiдним записом за своїми пiдписами в кiнцi довiдки та передають довiдку особi, на яку покладенi обов'язки з реєстрацiї вхiдної кореспонденцiї Агентства, або надсилають органу рекомендованим листом.

     18. За наявностi зауважень до довiдки керiвник Агентства або особа, яка виконує його обов'язки, робить про це застереження перед своїм пiдписом i не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв з дня пiдписання довiдки подає з цього приводу письмовi зауваження.

     19. Достовiрнiсть обґрунтувань, фактiв, викладених у зауваженнях, комiсiя повинна ретельно перевiрити i протягом п'яти робочих днiв з моменту їх отримання скласти щодо них письмовий висновок та доповiсти про результати монiторингу уповноваженiй посадовiй особi, яка прийняла рiшення про його здiйснення.

     20. У разi коли за результатами здiйсненого монiторингу визначено, що Агентство не вiдповiдає хоча б однiй вимозi до нацiонального органу з акредитацiї або не виконує хоча б один свiй обов'язок, встановлений Законом України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", Мiнекономiки вживає вiдповiдних коригувальних заходiв до усунення такої невiдповiдностi або забезпечує вжиття таких коригувальних заходiв Агентством шляхом надсилання листа не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня пiдписання довiдки з вимогою вжити вiдповiдних коригувальних заходiв iз зазначенням строкiв їх виконання, а також поiнформувати Мiнекономiки про їх виконання не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв пiсля завершення їх виконання.

(пункт 20 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)

     21. Агентство та його посадовi особи зобов'язанi на вимогу Мiнекономiки вживати коригувальних заходiв для забезпечення виконання вимог та обов'язкiв, встановлених Законом України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi".

(Порядок доповнено пунктом 21 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 95)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.