КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 грудня 2010 р. N 1251


Про затвердження Положення про виготовлення, зберiгання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 сiчня 2013 року N 10,
вiд 13 березня 2013 року N 188,
вiд 3 липня 2013 року N 474,
вiд 7 листопада 2013 року N 813,
вiд 1 жовтня 2014 року N 499,
вiд 19 листопада 2014 року N 627,
вiд 14 травня 2015 року N 297,
вiд 23 березня 2016 року N 209,
вiд 5 жовтня 2016 року N 683,
вiд 9 серпня 2017 року N 577,
вiд 4 квiтня 2018 року N 257,
вiд 17 жовтня 2018 року N 844,
вiд 6 листопада 2019 року N 916,
вiд 11 грудня 2019 року N 1144,
вiд 12 лютого 2020 року N 97

(З дня набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду до цiєї постанови будуть внесенi змiни, передбаченi пунктом 3 Змiн, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 лютого 2020 року N 97)

(Установлено, що до завершення здiйснення заходiв з утворення територiальних органiв Мiнiстерства доходiв i зборiв функцiї таких органiв, що передбаченi Положенням, затвердженим цiєю постановою, покладаються на органи державної податкової служби та митнi органи згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2013 року N 188)

     Вiдповiдно до пункту 226.3 статтi 226 Податкового кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про виготовлення, зберiгання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2011 року.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 грудня 2010 р. N 1251

ПОЛОЖЕННЯ
про виготовлення, зберiгання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробiв

(У текстi Положення: слова "Державна податкова служба" у всiх вiдмiнках замiнено словами "Мiнiстерство доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "органи державної податкової служби" i "митнi органи" у всiх вiдмiнках замiнено словами "територiальнi органи Мiнiстерства доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 березня 2013 року N 188)

(У текстi Положення слова "Мiнiстерство доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках замiнено словом "ДФС" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 жовтня 2014 року N 499)

(У текстi Положення слово "Мiнекономрозвитку" замiнено словом "Мiнекономiки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 2019 року N 916)

(У текстi Положення слово "ДФС" замiнено словом "ДПС" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 лютого 2020 року N 97)

Виробництво та зберiгання марок акцизного податку

     1. Марки акцизного податку для алкогольних напоїв та тютюнових виробiв (далi - марки) виготовляються з паперу вагою 70 ± 2,5 г/кв. метр i мають такi розмiри:

(абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.03.2013р. N 188)

     для алкогольних напоїв: довжина - 160 мiлiметрiв ± 0,25 мiлiметра, ширина - 20 мiлiметрiв ± 0,25 мiлiметра;

     для тютюнових виробiв: довжина - 44 мiлiметри ± 0,25 мiлiметра, ширина - 20 мiлiметрiв ± 0,25 мiлiметра.

     2. Зразки марок розробляються Мiнфiном разом з ДПС, Мiнекономiки, СБУ, МВС, Мiн'юстом та затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(пункт 2 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.03.2013р. N 188, вiд 04.04.2018р. N 257)

     3. Марки встановленого зразка виготовляються на замовлення ДПС державним пiдприємством, що належить до сфери управлiння Мiнекономiки (далi - пiдприємство-виробник).

(абзац перший пункту 3 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.03.2013р. N 188, вiд 03.07.2013р. N 474, вiд 07.11.2013р. N 813, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2017р. N 577)

     Замовлення оформляється вiдповiдно до правил виготовлення бланкiв цiнних паперiв i документiв суворого облiку, затверджених Мiнфiном, СБУ та МВС.

     ДПС щомiсяця подає з використанням засобiв захисту iнформацiї (у зашифрованому виглядi) пiдприємству-виробнику зведену заявку-розрахунок на виготовлення необхiдної кiлькостi марок та оплачує витрати, пов'язанi з їх виробництвом.

(абзац третiй пункту 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 97)

     Пiдприємства-виробники та iмпортери алкогольних напоїв i тютюнових виробiв (далi - покупцi марок) подають засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог Законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" щомiсяця до 8 числа продавцю марок акцизного податку (далi - продавець марок) для задоволення через два мiсяцi потреби в марках таку iнформацiю: попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами, реквiзити платiжного документа/платiжних документiв (номер, дата платiжного доручення та сума перерахованих коштiв) на перерахування плати за виготовлення марок та звiт про використання марок, придбаних у попередньому мiсяцi. Поняття "продавець марок акцизного податку" вживається у значеннi, наведеному в Податковому кодексi України.

(абзац четвертий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.03.2013р. N 188, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.10.2014р. N 499, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.03.2016р. N 209, вiд 05.10.2016р. N 683, вiд 17.10.2018р. N 844, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 97)

     У разi ненадходження протягом 24 годин до покупця марок пiдтвердження про факт одержання засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог Законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" iнформацiї, зазначеної в абзацi четвертому цього пункту, покупець марок не пiзнiше 10 числа мiсяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, може подати продавцю марок таку iнформацiю у паперовому виглядi.

(пункт 3 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 97, у зв'язку з цим абзаци п'ятий i шостий вважати вiдповiдно абзацами шостим i сьомим)

     До 18 числа мiсяця, в якому подано згiдно з абзацом четвертим цього пункту попередню заявку-розрахунок, покупцi марок мають право здiйснити корегування такої заявки-розрахунку в бiк збiльшення, що не перевищує визначеного у нiй обсягу, шляхом подання додаткової попередньої заявки-розрахунку засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог Законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     У разi ненадходження протягом 24 годин до покупця марок пiдтвердження про факт одержання засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог Законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" iнформацiї, зазначеної в абзацi шостому цього пункту, покупець марок не пiзнiше 20 числа мiсяця, в якому подано попередню заявку-розрахунок, може подати продавцю марок додаткову попередню заявку-розрахунок у паперовому виглядi.

(пункт 3 доповнено новим абзацом шостим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.03.2016р. N 209, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим, абзац шостий пункту 3 замiнено двома абзацами згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 97, у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

     У разi вiдмови пiдприємств-виробникiв та iмпортерiв алкогольних напоїв та тютюнових виробiв вiд одержання замовлених ними марок, якi виготовлено згiдно з поданою попередньою заявкою-розрахунком, вартiсть таких марок не вiдшкодовується.

     4. Марки виготовляються блоками, що упаковуються в пачки. Формат блокiв, кiлькiсть марок у блоцi та кiлькiсть блокiв у пачцi можуть змiнюватися за погодженням з ДПС.

     Марки за поданням ДПС поставляються в примiрниках або в блоках.

     5. Розмiр плати за одну марку для алкогольних напоїв становить 0,1926 гривнi, для тютюнових виробiв - 0,091 гривнi.

     Марка для алкогольних напоїв, крiм виноробної продукцiї (лiкеро-горiлчана продукцiя), вiтчизняного виробництва виготовляється у зеленiй кольоровiй гамi, для алкогольних напоїв, якi є виноробною продукцiєю, вiтчизняного виробництва - червонiй, для алкогольних напоїв, крiм виноробної продукцiї (лiкеро-горiлчана продукцiя), iмпортного виробництва - фiолетовiй, для алкогольних напоїв, якi є виноробною продукцiєю, iмпортного виробництва - оранжевiй, для тютюнових виробiв вiтчизняного виробництва з фiльтром та без фiльтра (сигарети, цигарки) - зеленiй, для iнших тютюнових виробiв вiтчизняного виробництва - помаранчевiй, для тютюнових виробiв iмпортного виробництва з фiльтром та без фiльтра (сигарети, цигарки) - синiй, для iнших тютюнових виробiв iмпортного виробництва - бордовiй кольоровiй гамi.

     Марка для алкогольних напоїв повинна мiстити двомiрний штрих-код швидкого реагування (далi - QR-код) та лiнiйний штрих-код (далi - штрих-код).

     На кожну марку наносяться такi реквiзити:

     слова "УКРАЇНА", "МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ", "ТЮТЮНОВI ВИРОБИ" (для тютюнових виробiв);

     позначення виду марки, що складається iз слiв та лiтер "алкоголь вiтчизняний (лiкеро-горiлчана продукцiя)" - "АВ ЛГП", "алкоголь вiтчизняний (виноробна продукцiя)" - "АВ ВП", "алкоголь iмпортний (лiкеро-горiлчана продукцiя)" - "АI ЛГП", "алкоголь iмпортний (виноробна продукцiя)" - "АI ВП", "тютюн вiтчизняний (сигарети з фiльтром)" - "ТВ ЗФ", "тютюн вiтчизняний (сигарети без фiльтра, цигарки)" - "ТВ БФ", "тютюн iмпортний (сигарети з фiльтром)" - "ТI ЗФ", "тютюн iмпортний (сигарети без фiльтра, цигарки)" - "ТI БФ", "тютюн вiтчизняний (iншi вироби)" - "ТВ IНШI", "тютюн iмпортний (iншi вироби)" - "ТI IНШI";

     iндекс регiону України (згiдно з додатком), що вiдповiдає мiсцезнаходженню виробника продукцiї, позначений двома цифрами (для маркування вiтчизняної продукцiї), серiя iз чотирьох лiтер i шестизначний номер, два двозначних числа (мiсяць i рiк, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв) або двозначне та однозначне числа (рiк i квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробiв) через скiсну риску та сума акцизного податку (для алкогольних напоїв), сплаченого за одиницю продукцiї, з точнiстю до тисячного знака, крiм суми акцизного податку з реалiзацiї суб'єктами господарювання роздрiбної торгiвлi алкогольних напоїв;

     реквiзити покупця марки (зазначаються на марках для алкогольних напоїв): для юридичних осiб - код згiдно з ЄДРПОУ, для фiзичних осiб - пiдприємцiв - код, який вiдображає реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю (за наявностi) та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу i мають вiдмiтку в паспортi);

     QR-код та штрих-код (зазначаються на марках для алкогольних напоїв).

     Штрих-код мiстить iнформацiю про серiю та номер марки.

     QR-код мiстить iнформацiю про серiю та номер марки, реквiзити покупця марки: для юридичних осiб - код згiдно з ЄДРПОУ, для фiзичних осiб - пiдприємцiв - код, який вiдображає реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiю (за наявностi) та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органовi i мають вiдмiтку в паспортi), та посилання на веб-ресурс для перевiрки марки.

     QR-код також може мiстити iнформацiю про геш-послiдовнiсть.

     Iнформацiйнi набори даних для генерацiї QR-кодiв та штрих-кодiв, що наносяться на марку для алкогольних напоїв, генеруються ДПС та передаються пiдприємству-виробнику з використанням засобiв захисту iнформацiї у зведенiй заявцi-розрахунку.

     Продавець марок веде електронну базу марок акцизного податку (далi - електронна база марок), в якiй вiдображається iнформацiя про:

     отриманi марки продавцем марок;

     виданi марки продавцем марок (iз зазначенням таких реквiзитiв платiжного документа / платiжних документiв на перерахування плати за виготовлення марок, як номер, дата платiжного доручення та сума перерахованих коштiв);

     використанi марки покупцем марок;

     пошкодженi, списанi та знищенi марки.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.03.2013р. N 188, вiд 03.07.2013р. N 474, вiд 19.11.2014р. N 627, вiд 14.05.2015р. N 297, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.03.2016р. N 209, вiд 04.04.2018р. N 257, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 97)

     6. Державне приймання марок проводиться комiсiєю, яка утворюється з числа представникiв Мiнекономiки, ДПС, СБУ, МВС та Мiнфiну, в установленому спiльним рiшенням зазначених органiв порядку.

(абзац перший пункту 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.03.2013р. N 188)

     Пiдприємство-виробник здiйснює вiдвантаження марок пiсля затвердження комiсiєю акта про їх приймання.

     Доставка марок до їх продавця здiйснюється пiдприємством-виробником за рознарядкою ДПС.

     7. Продавець зберiгає марки в своїх примiщеннях або згiдно з договором у примiщеннях банкiвських установ.

     Примiщення, в якому зберiгаються марки, повиннi бути iзольованими, технiчно укрiпленими, обладнанi засобами охоронно-пожежної сигналiзацiї. Пiд час продажу марок дверi примiщення повиннi бути замкнутими зсередини.

     Доступ до примiщення особам, не причетним до продажу марок, забороняється.

     Марки повиннi зберiгатися у металевих шафах, якi пiсля закiнчення роботи замикаються та опечатуються. Матерiально вiдповiдальна особа, що займається продажем марок, зберiгає ключi вiд металевих шаф та печатку i зобов'язана забезпечувати здiйснення заходiв до їх схоронностi. Забороняється передавати ключi i печатку стороннiм особам або виготовляти їх дублiкати. Ключi вiд примiщення, де розмiщуються марки, зберiгаються в порядку, визначеному керiвником продавця марок, що здiйснює їх продаж.

(абзац четвертий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2018р. N 844)

     Аналогiчнi умови для зберiгання марок повиннi створити їх покупцi.

     Обов'язки з продажу марок покладаються на матерiально вiдповiдальну особу наказом керiвника продавця марок, яка пiд розписку ознайомлюється з порядком їх продажу та ведення облiку, пiсля чого марки передаються їй пiд звiт. При цьому зазначена особа несе повну матерiальну вiдповiдальнiсть за забезпечення схоронностi прийнятих марок i за будь-яке заподiяння їм шкоди внаслiдок умисних дiй чи внаслiдок недбалого або несумлiнного ставлення до своїх обов'язкiв вiдповiдно до законодавства.

(абзац шостий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2018р. N 844)

     Виконання обов'язкiв матерiально вiдповiдальної особи з продажу марок покладається у разi потреби на iншу посадову особу в порядку, встановленому цим пунктом.

     У разi змiни матерiально вiдповiдальної особи, на яку покладено обов'язки з продажу марок, марки передаються iншiй посадовiй особi, яка перераховує їх у присутностi членiв комiсiї, призначених керiвником (його заступником або уповноваженою особою) продавця марок. Про результати перерахування i передачi марок складається акт, що пiдписується зазначеними особами.

(абзац восьмий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2018р. N 844)

     У встановленi керiвником (його заступником або уповноваженою особою) продавця марок строки, але не рiдше одного разу на квартал проводиться позапланова перевiрка наявностi марок та ведення їх облiку. Для проведення зазначеної перевiрки наказом керiвника (його заступника або уповноваженої особи) продавця марок призначається комiсiя, яка складає вiдповiдний акт. У разi виявлення за результатами позапланової перевiрки нестачi або надлишку марок в актi зазначаються причини, кiлькiсть марок, яких не вистачає, або кiлькiсть надлишкових марок.

(абзац дев'ятий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2018р. N 844)

Продаж марок

     8. Марки продаються суб'єктам господарювання, якi вiдповiдно до законодавства є платниками акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробiв.

     9. Плата за марки акцизного податку зараховується до державного бюджету i вiдповiдно до бюджетного законодавства використовується виключно для фiнансування витрат, пов'язаних з їх виробництвом, зберiганням та реалiзацiєю.

(абзац перший пункту 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.10.2014р. N 499)

     ДПС подає в установлений строк Державнiй казначейськiй службi звiт про надходження зазначених коштiв та їх використання.

     10. Продаж марок здiйснюється на пiдставi поданих покупцем марок за мiсцем його реєстрацiї як платника акцизного податку в електроннiй формi:

(з дня набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду абзац перший пункту 10 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом другим пункту 3 Змiн, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 97)

     довiдки про сплату суми податку, яка розрахована за ставками для готової продукцiї (для вiтчизняних виробникiв алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований);

(з дня набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду абзац другий пункту 10 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом третiм пункту 3 Змiн, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 97)

     заявки-розрахунку кiлькостi марок;

(з дня набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду абзац третiй пункту 10 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом четвертим пункту 3 Змiн, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 97)

     копiї платiжного документа про перерахування суми акцизного податку з вiдмiткою банку про дату виконання платiжного доручення - для iмпортерiв.

(з дня набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду абзац четвертий пункту 10 буде викладено у новiй редакцiї, передбаченiй абзацом п'ятим пункту 3 Змiн, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 97)

     Видача марок акцизного податку виробникам тютюнових виробiв здiйснюється з урахуванням вимог пiдпункту 222.1.2 пункту 222.1 статтi 222 Податкового кодексу України.

     Форми довiдки та заявки-розрахунку, передбачених цим пунктом, затверджуються Мiнфiном.

(пункт 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.01.2013р. N 10, вiд 13.03.2013р. N 188, вiд 05.10.2016р. N 683, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2018р. N 844)

     11. Пункт 11 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.03.2016р. N 209)

     12. Реєстрацiя iмпортерiв (замовникiв) проводиться продавцем марок в окремому журналi.

     13. Пункт 13 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.03.2016р. N 209)

     14. Продавцю марок забороняється вимагати вiд покупцiв марок документи, що не передбаченi цим Положенням, для придбання марок.

(пункт 14 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2018р. N 844)

     15. Одержувач (покупець) марок ставить особистий пiдпис у журналi облiку видачi марок, форма ведення якого затверджується ДПС.

(пункт 15 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.01.2013р. N 10, вiд 13.03.2013р. N 188)

     16. Покупець марок веде їх облiк за видами i забезпечує схороннiсть.

     У разi виявлення фактiв порушення порядку ведення облiку i зберiгання придбаних суб'єктом господарювання марок продавець марок має право тимчасово зупинити подальший їх продаж такому покупцю.

     Абзац третiй пункту 16 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2018р. N 844)

     161. Продаж (передача) придбаних марок покупцем марок iншим особам забороняється, крiм випадкiв, передбачених пунктом 227.4 статтi 227 Податкового кодексу України.

(Положення доповнено пунктом 161 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2018р. N 844)

     17. Пункт 17 виключено

(пункт 17 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.05.2015р. N 297, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.03.2016р. N 209)

     18. У разi змiни зразка марок дозволяється продаж залишкiв оплачених марок попереднього зразка, якi виготовлено пiдприємством-виробником та/або якi перебувають на зберiганнi у продавця, якщо рiшенням про запровадження марок нового зразка не встановлено iнше.

(пункт 18 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.05.2015р. N 297, вiд 23.03.2016р. N 209)

Маркування алкогольних напоїв i тютюнових виробiв

     19. Пункт 19 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.03.2016р. N 209)

     20. Маркування алкогольних напоїв вiтчизняного виробництва i тютюнових виробiв здiйснюється виробниками зазначеної продукцiї.

(абзац перший пункту 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2018р. N 844)

     Для алкогольних напоїв вiтчизняного виробництва використовуються марки iз зазначенням суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукцiї, з точнiстю до тисячного знака, яка вiдповiдає сумi, визначенiй з урахуванням дiючих на дату розливу продукцiї ставок акцизного податку, мiцностi продукцiї та мiсткостi тари.

(абзац другий пункту 20 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2018р. N 844)

     Для алкогольних напоїв iмпортного виробництва використовуються марки iз зазначенням суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукцiї, з точнiстю до тисячного знака, яка вiдповiдає сумi, визначенiй з урахуванням мiцностi продукцiї, мiсткостi тари та розмiру ставок акцизного податку, дiючих на момент виробництва марки.

(пункт 20 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2018р. N 844, у зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим)

     Вважаються такими, що немаркованi, алкогольнi напої та тютюновi вироби у випадках, визначених пунктом 226.9 статтi 226 Податкового кодексу України, а також алкогольнi напої з марками, що мають такi пошкодження:

(абзац четвертий пункту 20 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2018р. N 844)

     пошкодження, якi унеможливлюють встановлення реквiзитiв, передбачених абзацом сьомим пункту 5 цього Положення;

     наявнiсть вiдкритого надриву з краю марки, розмiр якого (ширина, довжина) перевищує такi значення: вертикальний надрив - 4 х 10 мiлiметрiв; горизонтальний - 4 х 20 мiлiметрiв; дiагональний - 4 х 18 мiлiметрiв (довжина дiагонального розриву визначається як прямокутна проекцiя);

     пошкодження, внаслiдок яких зменшилася довжина марки на 10 чи бiльше мiлiметрiв або ширина марки - на 5 чи бiльше мiлiметрiв;

     вiдсутнiсть кута марки площею бiльше нiж 150 кв. мiлiметрiв, довжина меншої сторони якого становить бiльше нiж 10 мiлiметрiв.

(пункт 20 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.03.2016р. N 209)

     21. Для прикрiплення марок використовується клей (дисперсiйний, дескрин тощо), який не дає змоги зняти їх з виробiв без пошкодження, у тому числi пiд час вiдкупорювання (розкривання) товару, i змивається у разi потреби в миттi пляшок для повторного їх використання.

(пункт 21 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2018р. N 844)

     22. Марки наклеюються на пляшку П- чи Г-подiбним способом через горловину.

     У разi реалiзацiї напоїв в упаковках (типу "Tetra Pak") марки наклеюються по осi упаковки на верхнiй площинi.

     23. На тютюновi вироби марки наклеюються:

     на пачки сигарет та цигарок серiйного виробництва, сигар, сигарил, а також цигарок, упакованих у сувенiрнi коробки (незалежно вiд їх розмiру), - у такiй спосiб, щоб марки обов'язково розривалися пiд час вiдкривання;

     на тютюновi вироби в упаковцi, що пiдлягає обгортанню у полiпропiленову плiвку, - пiд плiвку.

     24. Ввезення на митну територiю України, зберiгання, транспортування, прийняття на комiсiю з метою продажу та продаж на митнiй територiї України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробiв забороняється.

     Алкогольнi напої та тютюновi вироби вiтчизняного виробництва, маркованi вiтчизняними марками встановленого зразка, не можуть бути реалiзованi пiдприємствами-виробниками на експорт та магазинам безмитної торгiвлi.

Повернення марок продавцю

     25. Марки, не використанi для маркування товарiв у зв'язку з пошкодженням, приймаються вiд покупцiв марок для утилiзацiї з вiдшкодуванням фактично сплачених сум податку вiдповiдно до цього Положення. Плата за марки поверненню не пiдлягає.

     Сплачена сума акцизного податку вiдшкодовується покупцям марок або за їх бажанням зараховується в рахунок майбутнiх платежiв.

(абзац другий пункту 25 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.10.2014р. N 499)

     26. Пошкодженi марки наклеюються на окремому аркушi паперу формату А3 (290 х 420 мiлiметрiв) у такiй спосiб, щоб чiтко було видно центральну частину марки, окремi частини розiрваних марок повиннi бути з'єднанi, а загальна частина кожної поверненої iмпортером (замовником, виробником) марки повинна становити не менш як 60 вiдсоткiв початкового розмiру.

     27. Покупець марок подає засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог Законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" реєстр пошкоджених марок, зазначаючи їх серiю та номер.

     Оформленi належним чином пошкодженi марки повертаються їх продавцю разом iз заявою платника про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутнiх платежiв.

     У разi неможливостi вирiвнювання марок, пошкоджених автоматом з наклеювання марок, i наклеювання їх на окремому аркушi паперу на пiдприємствi-виробнику утворюється комiсiя, яка складає акт про списання таких марок. В актi обов'язково зазначається фактична кiлькiсть пошкоджених автоматом марок. До складу зазначеної комiсiї входять представник територiального органу ДПС за мiсцезнаходженням виробника (голова комiсiї) i представник вiдповiдної мiсцевої держадмiнiстрацiї. Акт списання вноситься представником територiального органу ДПС до електронної бази марок.

     Аналогiчний порядок знищення марок поширюється i на партiї неякiсної продукцiї, що повертається пiдприємству-виробнику.

     При цьому плата за марки поверненню не пiдлягає.

     У разi виявлення продавцем марок невiдповiдностi їх вимогам законодавства чи явних ознак пiдроблення такi марки повертаються пiдприємству-виробнику для проведення експертизи, про що покупцевi марок видається довiдка. Пiсля одержання висновку експертизи складається акт, на пiдставi якого зазначенi марки пiдлягають знищенню пiдприємством-виробником, а у разi визнання марок фальшивими чи пiдробленими - надсилаються до вiдповiдних правоохоронних органiв.

(пункт 27 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.10.2014р. N 499, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 97)

     28. Пункт 28 виключено

(пункт 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.01.2013р. N 10, вiд 13.03.2013р. N 188, вiд 14.05.2015р. N 297, виключено згiдно з постановою Кабiнет Мiнiстрiв України вiд 23.03.2016р. N 209)

     29. Невикористанi марки, що не пошкодженi, приймаються їх продавцем. Покупець марок подає засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог Законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" реєстр невикористаних марок, зазначаючи їх серiю та номер, та заяву про повернення сплаченої суми акцизного податку або про зарахування її в рахунок майбутнiх платежiв та повертає продавцю оформленi належним чином невикористанi марки. При цьому сплачена сума акцизного податку вiдповiдно до висновку продавця марок вiдшкодовується покупцю марок або за його бажанням зараховується в рахунок майбутнiх платежiв з розрахунку кiлькостi фактично повернутих марок.

     Продавець марок формує в електроннiй базi марок акт про прийняття повернутих марок.

     У разi ненадходження протягом 24 годин до покупця марок пiдтвердження про факт одержання засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог Законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги" iнформацiї, зазначеної в абзацi першому цього пункту, покупець марок може подати продавцю марок таку iнформацiю у паперовому виглядi.

     Марки, якi не можуть бути використанi у зв'язку з невiдповiднiстю нанесеної на них суми акцизного податку сумi, визначенiй з урахуванням дiючої ставки акцизного податку на дату розливу продукцiї, повернутi суб'єктами господарювання, та тi, що зберiгаються у продавцiв марок, продавець марок повертає пiдприємству-виробнику в мiсячний строк пiсля змiни ставки акцизного податку для знищення вiдповiдно до встановленого порядку.

     Повернутi невикористанi марки, що не пошкодженi, продавець марок повертає пiдприємству-виробнику щороку до 30 квiтня та до 30 жовтня для знищення вiдповiдно до встановленого порядку.

     Пiдприємство-виробник здiйснює знищення зазначених марок протягом трьох мiсяцiв пiсля їх отримання.

     Вартiсть марок не вiдшкодовується.

(пункт 29 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.10.2014р. N 499, вiд 23.03.2016р. N 209, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 97)

     30. У разi неввезення готової маркованої продукцiї з об'єктивних причин або неможливостi повернення пошкоджених марок iмпортер видає продавцю марок документ Торгово-промислової палати або iншого органу (за процедурою, визначеною країною нерезидента) про пiдтвердження такого факту з обов'язковим зазначенням кiлькостi використаних та/або пошкоджених марок, який легалiзується в установленому порядку. Вартiсть марок та акцизний податок в такому разi не вiдшкодовуються.

     Документ вноситься представником територiального органу ДПС до електронної бази марок.

(пункт 30 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 97)

     31. У разi лiквiдацiї суб'єкта господарювання - покупця марок невикористанi марки повертаються продавцю марок без вiдшкодування їх вартостi. У разi закiнчення строку дiї вiдповiдної лiцензiї у покупця марок марки здаються ним продавцевi марок на вiдповiдальне зберiгання на перiод до 365 календарних днiв. Якщо протягом зазначеного перiоду такий покупець марок не одержить нової лiцензiї, вартiсть марок не вiдшкодовується, а продавець марок має право здiйснити їх продаж.

     32. Реєстр виданих марок розмiщується на офiцiйному веб-порталi ДПС. У реєстрi зазначаються всi реквiзити марки, а також найменування покупцiв марок, мiсяць i рiк, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв, та рiк i квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробiв.

(Положення доповнено пунктом 32 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.12.2019р. N 1144)

 

Додаток
до Положення

IНДЕКСИ
регiонiв України

01 Автономна Республiка Крим
Область:
02 Вiнницька
03 Волинська
04 Днiпропетровська
05 Донецька
06 Житомирська
07 Закарпатська
08 Запорiзька
09 Iвано-Франкiвська
10 Київська
11 Кiровоградська
12 Луганська
13 Львiвська
14 Миколаївська
15 Одеська
16 Полтавська
17 Рiвненська
18 Сумська
19 Тернопiльська
20 Харкiвська
21 Херсонська
22 Хмельницька
23 Черкаська
24 Чернiвецька
25 Чернiгiвська
26 м. Київ
27 м. Севастополь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 грудня 2010 р. N 1251

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2003 р. N 567 "Про запровадження марок акцизного збору нового зразка з голографiчними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 17, ст. 761).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2003 р. N 926 "Про розмiри плати за марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 26, ст. 1277).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2003 р. N 1636 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2003 р. N 567" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 42, ст. 2224).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2003 р. N 1703 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 квiтня 2003 р. N 567" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 45, ст. 2357).

     5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 березня 2004 р. N 376 "Про внесення змiни до пункту 6 Положення про виробництво, зберiгання, продаж марок акцизного збору нового зразка з голографiчними захисними елементами i маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 12, ст. 748).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 квiтня 2005 р. N 297 "Про запровадження марок акцизного збору нового зразка для маркування алкогольної продукцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 16, ст. 838).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 травня 2005 р. N 394 "Про внесення змiн до Положення про виробництво, зберiгання, продаж марок акцизного збору з голографiчними захисними елементами i маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 22, ст. 1211).

     8. Пункт 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 березня 2008 р. N 179 "Про запровадження марок акцизного збору нового зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 21, ст. 594).

     9. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2008 р. N 486 "Про затвердження нових зразкiв марок акцизного збору для алкогольних напоїв i тютюнових виробiв вiтчизняного та iмпортного виробництва i внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 38, ст. 1268).

     10. Пункт 2 змiн, що вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 червня 2001 р. N 702 та Положення про виробництво, зберiгання, продаж марок акцизного збору з голографiчними захисними елементами i маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 квiтня 2009 р. N 358 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 29, ст. 971).

     11. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 червня 2010 р. N 381 "Про доповнення пункту 20 Положення про виробництво, зберiгання, продаж марок акцизного збору з голографiчними захисними елементами i маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 41, ст. 1340).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 листопада 2010 р. N 1039 "Про внесення змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 червня 2003 р. N 926" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 86, ст. 3040).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.