КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 серпня 1994 р. N 545


Про затвердження Положення про представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 жовтня 1994 року N 701,
вiд 27 серпня 1997 року N 938,
вiд 9 серпня 2001 року N 996,
вiд 19 серпня 2002 року N 1183,
вiд 14 вересня 2011 року N 957,
вiд 13 грудня 2017 року N 998,
вiд 6 листопада 2019 року N 916,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до Законiв України "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi", "Про охорону прав на промисловi зразки" та "Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017р. N 998)

     1. Затвердити Положення про представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених), що додається.

     2. Держпатенту затвердити у мiсячний термiн нормативнi документи, необхiднi для застосування Положення про представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених).

Прем'єр-мiнiстр України В. МАСОЛ
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 серпня 1994 р. N 545
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 серпня 1997 р. N 938)

ПОЛОЖЕННЯ
про представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених)

(У текстi Положення та додатках до нього слова "Держпатент", "Держпатент України" i "Голова Держпатенту", "Голова Держпатенту України" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Державний департамент iнтелектуальної власностi" i "Голова Державного департаменту iнтелектуальної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2001 року N 996)

(У текстi Положення та додатках до нього слова "Державний департамент iнтелектуальної власностi" та "Голова Державного департаменту iнтелектуальної власностi" в усiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Державна служба iнтелектуальної власностi" та "Голова Державної служби iнтелектуальної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 вересня 2011 року N 957)

(У текстi Положення слова "Державна служба iнтелектуальної власностi" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Мiнекономрозвитку" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2017 року N 998)

(У текстi Положення слово "Мiнекономрозвитку" замiнено словом "Мiнекономiки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 2019 року N 916)

(У текстi Положення слова "Мiнiстр розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiки" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2021 року N 875)

Загальна частина

     1. Це Положення вiдповiдно до законiв України у сферi охорони прав на об'єкти iнтелектуальної власностi визначає правовий статус представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених) i регулює вiдносини, пов'язанi з набуттям, реалiзацiєю i припиненням права займатися дiяльнiстю патентного повiреного.

     Це Положення не поширюється на представникiв з питань iнтелектуальної власностi на сорти рослин, якi провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" та Положення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 2002 р. N 1183.

(пункт 1 доповнено абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.08.2002р. N 1183)

     2. Патентний повiрений надає фiзичним та юридичним особам (далi - особи, якi вiн представляє) допомогу i послуги, пов'язанi з охороною прав на об'єкти iнтелектуальної власностi, представляє iнтереси зазначених осiб у Мiнекономiки, а також судових органах, кредитних установах, у вiдносинах з iншими фiзичними та юридичними особами.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001р. N 996)

     3. Патентний повiрений повинен бути громадянином України, який:

     постiйно проживає в Українi;

     має повну вищу освiту, а також повну вищу освiту в сферi охорони iнтелектуальної власностi;

     має не менш як п'ятирiчний досвiд практичної роботи у сферi охорони iнтелектуальної власностi;

     склав квалiфiкацiйнi екзамени, пройшов атестацiю i одержав свiдоцтво на право займатися дiяльнiстю патентного повiреного.

     4. Не можуть бути патентними повiреними працiвники Мiнекономiки, а також особи, яким це заборонено вiдповiдно до законодавства.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001р. N 996)

     5. Мiнекономiки веде Державний реєстр представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених)*. Патентному повiреному, внесеному до Державного реєстру, присвоюється реєстрацiйний номер.

_____________
     * Далi - Державний реєстр.

     Особи, не зареєстрованi в Державному реєстрi, не можуть iменувати себе патентними повiреними.

     6. Мiнекономiки забезпечує публiкацiю вiдомостей про патентних повiрених, внесених до Державного реєстру, в офiцiйному бюлетенi "Промислова власнiсть".

     Зазначенi вiдомостi щодо патентного повiреного, який працює за наймом, зобов'язана подавати особа, яка уклала з ним трудовий договiр.

     7. Патентний повiрений має особисту печатку iз зазначенням свого прiзвища та реєстрацiйного номера, а також розрахунковий та iншi рахунки в установах банкiв на територiї України.

     8. Патентний повiрений дiє за дорученням особи, яку вiн представляє. Це доручення засвiдчується договором, довiренiстю або iншим документом, що пiдтверджує його повноваження вiдповiдно до законодавства.

     Повноваження патентного повiреного можуть бути засвiдченi також шляхом зазначення його прiзвища та реєстрацiйного номера в заявцi на видачу охоронного документа на об'єкт промислової власностi, якщо заявка пiдписана заявником.

     9. Мiнекономiки не вiдповiдає за зобов'язаннями патентних повiрених.

Права патентного повiреного

     10. Патентний повiрений є незалежним пiд час виконання професiйних обов'язкiв i керується у своїй дiяльностi законодавством та цим Положенням.

     11. Патентний повiрений має право згiдно iз законодавством, у межах доручення особи, яку вiн представляє, виконувати всi пов'язанi з цим дiї у вiдносинах з Мiнекономiки, а також судовими органами, кредитними установами, iншими фiзичними та юридичними особами, зокрема:

(абзац перший пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.08.2001р. N 996)

     пiдписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходiв тощо;

     подавати та одержувати матерiали, що стосуються охоронних документiв;

     виконувати платiжнi операцiї;

     вносити змiни до опису винаходiв i креслень;

     вiдкликати заявки на видачу охоронних документiв на об'єкти промислової власностi;

     подавати доповнення, заперечення, скарги;

     вживати заходiв для пiдтримання чинностi охоронних документiв;

     проводити науково-дослiднi роботи, частиною яких є патентнi дослiдження;

     представляти iнтереси власникiв прав на об'єкти iнтелектуальної власностi в державних i судових органах тощо.

     12. Патентний повiрений має право визначати порядок ознайомлення з iнформацiєю, яка є предметом його професiйного, дiлового та iншого iнтересу, включаючи належнiсть її до категорiї конфiденцiйної, та встановлювати для неї систему захисту, якщо iнше не обумовлено законодавством та дорученням особи, яку вiн представляє.

     13. Патентний повiрений має право за погодженням з особою, яку вiн представляє, передавати свої повноваження iншому патентному повiреному, якщо iнше не передбачено дорученням. Про це вiн повинен сповiстити Мiнекономiки.

     14. Патентний повiрений має право займатися своєю дiяльнiстю iндивiдуально або разом з iншими патентними повiреними, створювати патентнi агентства, фiрми, бюро, контори тощо з правами юридичної особи, а також працювати за наймом.

Обов'язки патентного повiреного

     15. Патентний повiрений зобов'язаний сумлiнно виконувати свої обов'язки i додержуватися вимог законодавства, захищати iнтереси особи, яку вiн представляє.

     16. Патентний повiрений зобов'язаний зберiгати в таємницi вiдомостi, одержанi ним пiд час здiйснення своїх професiйних обов'язкiв, зокрема суть порушених особою, яку вiн представляє, питань, змiст консультацiй, порад, роз'яснень тощо.

     17. Патентний повiрений зобов'язаний вiдмовитися вiд надання своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути використанi у справi, в якiй вiн вже представляв або консультував iншу особу з протилежними iнтересами i конфлiкт не був вирiшений.

Набуття та припинення права займатися дiяльнiстю патентного повiреного

     18. Атестацiю та реєстрацiю патентних повiрених здiйснює Мiнекономiки. Для проведення цiєї роботи утворюються атестацiйна та апеляцiйна комiсiї, склад яких затверджується Першим вiце-прем'єр-мiнiстром України - Мiнiстром економiки.

(абзац перший пункту 18 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017р. N 998, вiд 06.11.2019р. N 916)

     Атестацiйна комiсiя затверджує порядок проведення квалiфiкацiйних екзаменiв, екзаменацiйнi завдання, призначає екзаменаторiв, приймає рiшення про допуск осiб, якi мають намiр займатися дiяльнiстю патентних повiрених (далi - кандидати у патентнi повiренi), до екзаменiв та їх атестацiю.

     Апеляцiйна комiсiя розглядає скарги кандидатiв у патентнi повiренi на рiшення атестацiйної комiсiї, здiйснює контроль за додержанням патентними повiреними вимог законодавства та цього Положення.

     19. Атестацiйна та апеляцiйна комiсiї дiють вiдповiдно до положень, якi затверджуються Першим вiце-прем'єр-мiнiстром України - Мiнiстром економiки. Органiзацiйне забезпечення дiяльностi цих комiсiй здiйснює Мiнекономiки.

(пункт 19 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017р. N 998, вiд 06.11.2019р. N 916)

     20. Пункт 20 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017р. N 998)

     21. Кандидат у патентнi повiренi подає до Мiнекономiки заяву про атестацiю його як представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного), складену за зразком згiдно з додатком N 1, копiї документiв про освiту, документ про стаж роботи у сферi охорони iнтелектуальної власностi, а також (на розсуд кандидата) iншi документи, що характеризують рiвень його професiйних знань.

(пункт 21 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017р. N 998)

     22. Кандидат у патентнi повiренi визначає спецiалiзацiю майбутньої дiяльностi, яка враховується атестацiйною комiсiєю пiд час проведення екзамену.

     Данi про спецiалiзацiю патентного повiреного вносяться до Державного реєстру та свiдоцтва представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного) за зразком згiдно з додатком N 2.

     23. Особи, якi успiшно склали екзамени, атестуються як представники у справах iнтелектуальної власностi (патентнi довiренi). Вiдповiдне рiшення атестацiйної комiсiї затверджується наказом Мiнекономiки.

(пункт 23 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017р. N 998)

     24. Особа, яка не склала квалiфiкацiйних екзаменiв, має право складати їх повторно через рiк.

     25. Рiшення атестацiйної комiсiї про вiдмову громадянину в атестацiї як патентного повiреного може бути оскаржено в мiсячний термiн до апеляцiйної комiсiї Мiнекономiки. Апеляцiйна комiсiя приймає вiдповiдне рiшення в мiсячний термiн з дати одержання скарги.

     Рiшення апеляцiйної комiсiї може бути оскаржено Першому вiце-прем'єр-мiнiстру України - Мiнiстру економiки, рiшення якого є остаточним.

(абзац другий пункту 25 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017р. N 998, вiд 06.11.2019р. N 916)

     26. Особа, яка атестована як патентний повiрений, подає до Мiнекономiки заяву про її реєстрацiю у Державному реєстрi та про видачу свiдоцтва представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного) за зразком згiдно з додатком N 3.

     Зазначена заява повинна бути подана не пiзнiш, як за один рiк з дати прийняття рiшення атестацiйною комiсiєю Мiнекономiки. Якщо заяву не подано у цей термiн, заiнтересована особа повинна пройти атестацiю повторно.

     27. За реєстрацiю та видачу свiдоцтва представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного) сплачується збiр, розмiр якого визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     28. Право займатися дiяльнiстю патентного повiреного виникає з дати внесення патентного повiреного до Державного реєстру.

     Порядок ведення Державного реєстру визначається положенням про нього, яке затверджується наказом Мiнекономiки.

(абзац другий пункту 28 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017р. N 998)

     29. За порушення вимог законодавства України у сферi охорони прав на об'єкти iнтелектуальної власностi i цього Положення рiшенням Мiнекономiки до патентного повiреного можуть бути застосованi такi заходи:

     попередження;

     зупинення дiї свiдоцтва представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного) про право займатися дiяльнiстю патентного повiреного на перiод до одного року;

     скасування свiдоцтва.

     30. Свiдоцтво представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного) може бути скасовано у разi:

     клопотання патентного повiреного;

     втрати патентним повiреним громадянства України;

     виїзду патентного повiреного на постiйне мiсце проживання за межi України;

     засудження патентного повiреного за вчинення злочину (пiсля набрання вироком чинностi);

     обмеження судом дiєздатностi або визнання патентного повiреного недiєздатним;

     систематичного або грубого порушення патентним повiреним вимог актiв законодавства України про охорону прав на об'єкти iнтелектуальної власностi та цього Положення.

     Скасування свiдоцтва тягне за собою припинення права займатися дiяльнiстю патентного повiреного.

Громадськi об'єднання патентних повiрених

     31. Патентнi повiренi можуть об'єднуватися у громадськi органiзацiї згiдно iз законодавством.

 

Додаток N 1
до Положення про представникiв у справах iнтелектуальної власностi
(патентних повiрених)

Зразок

Першому вiце-прем'єр-мiнiстру України - Мiнiстру економiки

Заява

Вiдповiдно до Положення про представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених), затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 1997 р, N 938, прошу атестувати мене як представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного).

Про себе повiдомляю:

Прiзвище, iм'я, по батьковi  
 
Громадянство  
Дата народження  
Постiйне мiсце проживання  
 
Освiта (назва навчальних закладiв i рiк закiнчення)  
 
 
 

     Досвiд практичної роботи у сферi охорони iнтелектуальної власностi:

Перiод роботи Змiст роботи (iз зазначенням пiдприємства, органiзацiї, установи та мiсця розташування Документи, що пiдтверджують стаж роботи
початок закiнчення    
       
       
       
       
       
       

     (у разi потреби - продовження на окремому аркушi)

Знання iноземних мов  
 
 

Спецiалiзацiя дiяльностi патентного повiреного (бажане пiдкреслити):
винаходи та кориснi моделi; знаки для товарiв i послуг;
промисловi зразки; юридичнi послуги, iнше

(зазначити)  
 
Мiсце роботи, посада  
 
 
Адреса в межах України для листування, телефон, телекс, факс
 
 
 
Вiдомостi про паспорт  
(серiя, номер, коли i ким виданий)
 
 
 

До заяви додаю:
1. Копiю (ї) диплома (iв) про вищу освiту на _________________________ арк.
2. Копiю (ї) диплома (свiдоцтва) про освiту у сферi правової охорони об'єктiв iнтелектуальної власностi на _______________________ арк.
3. Витяг iз трудової книжки на ____________________арк.
4. Письмову iнформацiю про характер, обсяг та ефективнiсть моєї роботи у сферi охорони об'єктiв iнтелектуальної власностi на ____________арк.
5. Пункт 5 виключено

6. Iншi документи (за бажанням кандидата)  
 
 
Дата Пiдпис
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017р. N 998, вiд 06.11.2019р. N 916, вiд 18.08.2021р. N 875)

 

Додаток N 2
до Положення про представникiв у справах iнтелектуальної власностi
(патентних повiрених)

Зразок

Державний герб України
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

Свiдоцтво

ПРЕДСТАВНИКА У СПРАВАХ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI
(ПАТЕНТНОГО ПОВIРЕНОГО)
_____________________________________________
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

зареєстрований(а) у Державному реєстрi представникiв у
справах iнтелектуальної власностi (патентних повiрених)

"___" ________ 199_ р. за N _______

Спецiалiзацiя дiяльностi представника у справах
iнтелектуальної власностi (патентного повiреного):

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiки України
М.П. "___" ___________ 199 р.
 
(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017р. N 998, вiд 06.11.2019р. N 916, вiд 18.08.2021р. N 875)

 

Додаток N 3
до Положення про представникiв у справах iнтелектуальної власностi
(патентних повiрених)

Зразок

Першому вiце-прем'єр-мiнiстру України - Мiнiстру економiки України

На пiдставi рiшення атестацiйної комiсiї Мiнiстерства економiки України вiд ____________199__ р. прошу зареєструвати мене як представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного) та видати свiдоцтво представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного).

Про себе повiдомляю:
Прiзвище, iм'я, по батьковi
 
Громадянство  
 
Дата народження  
Постiйне мiсце проживання  
 
Адреса в межах України для листування, телефон, телекс, факс
 
 
 
Мова (мови), якою (йми) буду вести листування з iноземними заявниками
 
Мiсце роботи, посада  
 
 
Спецiалiзацiя дiяльностi представника у справах iнтелектуальної власностi (патентного повiреного):
 
 
 
 

До заяви додаю:
1. Копiю рiшення атестацiйної комiсiї Мiнiстерства економiки України.
2. Документ про сплату збору за реєстрацiю та видачу
свiдоцтва у розмiрi ________________________________________ грн.

Дата Пiдпис
 
(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2017р. N 998, вiд 06.11.2019р. N 916, вiд 18.08.2021р. N 875)
(Положення iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.97 р. N 938)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.