КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 квiтня 2003 р. N 623


Про затвердження Порядку присвоєння i нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матрицi спецiального iдентифiкацiйного коду

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, вiд 28.11.2012р. N 1083)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 вересня 2005 року N 882,
вiд 14 вересня 2011 року N 957,
вiд 28 грудня 2011 року N 1391,
вiд 28 листопада 2012 року N 1083,
вiд 7 грудня 2016 року N 903,
вiд 13 грудня 2017 року N 998,
вiд 6 листопада 2019 року N 916,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок присвоєння i нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матрицi спецiального iдентифiкацiйного коду (додається).

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, вiд 28.11.2012р. N 1083)

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2001 р. N 411 "Про порядок присвоєння спецiального iдентифiкацiйного коду для оптичних дискiв для лазерних систем зчитування" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 18, ст. 789);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 травня 2002 р. N 673 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2001 р. N 411" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 21, ст. 1041).

Прем'єр-мiнiстр України В. ЯНУКОВИЧ

Iнд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 квiтня 2003 р. N 623

ПОРЯДОК
присвоєння i нанесення на диски для лазерних систем зчитування та/або матрицi спецiального iдентифiкацiйного коду

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, вiд 28.11.2012р. N 1083)

 
(У текстi Порядку слово "МОН" замiнено словами "Державна служба" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 вересня 2011 року N 957)

(У текстi Порядку слова "Державна служба" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Мiнекономрозвитку" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2017 року N 998)

(У текстi Порядку слово "Мiнекономрозвитку" замiнено словом "Мiнекономiки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 2019 року N 916)

     1. Цей Порядок установлює механiзм присвоєння i нанесення на диски для лазерних систем зчитування (далi - диски) та/або матрицi спецiального iдентифiкацiйного коду (далi - СIД-код).

(пункт 1 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1083)

     2. Виробництво дискiв та/або матриць здiйснюється лише пiсля присвоєння виробнику дискiв та/або матриць СIД-коду.

(пункт 2 доповнено новим абзацом першим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016р. N 903, у зв'язку з цим абзаци перший - сьомий вважати вiдповiдно абзацами другим - восьмим)

     СIД-код призначається для визначення (iдентифiкацiї) виробника дискiв та/або матриць i вироблених ним дискiв та/або матриць.

     СIД-код виробниковi дискiв та/або матриць в Українi присвоюється Мiнекономiки.

(абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.09.2011р. N 957, вiд 07.12.2016р. N 903, вiд 13.12.2017р. N 998)

     Присвоєний СIД-код наноситься виробником дискiв та/або матриць пiд час їх виробництва в Українi з дотриманням технiчних специфiкацiй СIД-коду (далi - технiчнi специфiкацiї), визначених у додатку 1. На кожному виготовленому диску iз записом iнформацiї проставляється СIД-код прес-форми та СIД-код матрицi, якi забезпечують iдентифiкацiю вiдповiдно виробника дискiв та матриць. На кожному виготовленому диску без запису iнформацiї проставляється СIД-код прес-форми, який забезпечує iдентифiкацiю виробника дискiв. На кожнiй виготовленiй матрицi проставляється СIД-код матрицi, який забезпечує iдентифiкацiю її виробника.

     СIД-код, нанесений на диск та/або матрицю з порушенням технiчних специфiкацiй, не вважається нанесеним.

     Абзац шостий пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1083)

     Абзац сьомий пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1083)

     Абзац восьмий пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1083)
(пункт 2 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882)

     3. Для присвоєння СIД-коду виробник дискiв та/або матриць подає до Мiнекономiки заяву за формою згiдно з додатком 2.

     До заяви додаються:

     документально пiдтвердженi данi про власне або орендоване виробниче обладнання iз зазначенням його найменування та кiлькостi лiнiй;

     документально пiдтвердженi данi про власнi або орендованi виробничi та складськi примiщення;

     довiренiсть, оформлена в установленому порядку, якщо заява подається довiреною особою.

     Розгляд заяви та прийняття рiшення про присвоєння СIД-коду здiйснюється Мiнекономiки протягом десяти робочих днiв з дати надходження заяви.

     Рiшення про присвоєння СIД-коду надсилається поштою на адресу, зазначену в заявi, або видається особисто заявниковi.

(пункт 3 в редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, вiд 07.12.2016р. N 903)

     4. СIД-код, присвоєний виробнику дискiв та/або матриць, вноситься до реєстру СIД-кодiв (далi - реєстр), який ведеться Мiнекономiки.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1083)

     5. Датою присвоєння СIД-коду є дата прийняття рiшення.

(абзац перший пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016р. N 903)

     Мiнекономiки протягом 10 днiв пiсля присвоєння виробниковi дискiв та/або матриць СIД-коду подає вiдповiдну iнформацiю МВС та ДФС.

(абзац другий пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, вiд 07.12.2016р. N 903)

     6. СIД-код, присвоєний одному виробнику дискiв та/або матриць, не може бути присвоєний iншому.

     Пiдставами для визнання СIД-коду недiйсним є:

     повiдомлення вiд виробника дискiв та/або матриць про припинення виробництва дискiв та/або матриць;

     повiдомлення вiд виробника дискiв та/або матриць про державну реєстрацiю припинення юридичної особи (державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця).

     Мiнекономiки протягом трьох робочих днiв з дати надходження повiдомлення приймає рiшення про визнання СIД-коду недiйсним, яке надсилається виробнику дискiв та/або матриць не пiзнiше наступного робочого дня з дати його прийняття.

     Запис про дату та номер рiшення про визнання СIД-коду недiйсним вноситься до реєстру не пiзнiше наступного робочого дня з дати його прийняття.

     Мiнекономiки не пiзнiше наступного робочого дня пiсля прийняття рiшення про визнання СIД-коду недiйсним повiдомляє про це МВС та ДФС.

     Виробник дискiв та/або матриць зобов'язаний письмово повiдомляти Мiнекономiки про всi змiни даних, зазначених у заявi про присвоєння СIД-коду та/або у документах, що додавалися до заяви, протягом десяти робочих днiв з дати виникнення таких змiн з поданням завiрених копiй документiв, якi пiдтверджують їх виникнення.

(пункт 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016р. N 903)

     7. До реєстру заносяться:

     вiдомостi про СIД-код, присвоєний виробниковi дискiв та/або матриць;

(абзац другий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882)

     дата присвоєння СIД-коду;

     вiдомостi про виробника дискiв та/або матриць;

(абзац четвертий пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882)

     абзац п'ятий пункту 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016р. N 903)

     абзац шостий пункту 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882)

     абзац сьомий пункту 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882)

     абзац восьмий пункту 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882)

     абзац дев'ятий пункту 7 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882)

     дата та номер рiшення про визнання недiйсним СIД-коду.

(пункт 7 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016р. N 903)

     8. Пункт 8 виключено

(пункт 8 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1083)

     9. На запит юридичних i фiзичних осiб Мiнекономiки надає безоплатно iнформацiю про СIД-коди, присвоєнi виробникам дискiв та/або матриць.

(пункт 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882)

     10. Пункт 10 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1083

 

Додаток 1
до Порядку

ТЕХНIЧНI СПЕЦИФIКАЦIЇ
СIД-коду, що присвоюється виробниковi дискiв та/або матриць в Українi

(назва в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882)

 
(У текстi додатка 1 слово "лiцензiат" в усiх вiдмiнках замiнено словами "виробник дискiв та/або матриць" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 2016 року N 903)

СIД-код прес-форми

     1. Кожний СIД-код прес-форми складається з чотирьох великих лiтер IFPI, пiсля яких зазначається чотири- або п'ятизначний код.

     Останнi двi цифри СIД-коду присвоюються виробником, який повинен забезпечити нанесення СIД-коду на кожну наявну в нього прес-форму, в тому числi на запаснi прес-форми. Першi два або три знаки (залежно вiд випадку) присвоюються Мiнекономiки i є унiкальним iдентифiкатором виробника дискiв та/або матриць.

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, вiд 14.09.2011р. N 957, вiд 13.12.2017р. N 998, вiд 06.11.2019р. N 916)

     Наприклад, СIД-код прес-форми IFPI A01xx може бути виданий заявнику Мiнекономiки. Знаки A01 у такiй послiдовностi є унiкальним iдентифiкатором виробника дискiв та/або матриць. У подальшому виробник дискiв та/або матриць повинен використовувати для присвоєння СIД-коду кожнiй прес-формi два останнiх знака. Код першої прес-форми може бути IFPI A0100, код другої - IFPI A0101 i так далi. Шляхом використання лiтерно-цифрових позначень, якi складаються з цифр вiд 0 до 9 i лiтер латинського алфавiту вiд A до Z, крiм лiтер I, O, S i Q, виробник дискiв та/або матриць може присвоювати СIД-коди рiзним прес-формам.

(абзац третiй пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, вiд 14.09.2011р. N 957, вiд 13.12.2017р. N 998, вiд 06.11.2019р. N 916)

     2. СIД-код прес-форми повинен бути нанесений на дзеркальну частину кожної прес-форми таким чином, щоб вiн штампувався на зчитуванiй або вiдтворюванiй поверхнi кожного диска в процесi виготовлення. Не можна наносити СIД-код на будь-яку деталь, що легко знiмається, або на протилежний бiк (штампову поверхню) диска.

     3. СIД-код прес-форми повинен розмiщуватися в радiусi 7,5 - 22 мiлiметри вiд центру диска, крiм дискiв високої щiльностi, вiдповiдно до пунктiв 8 - 12 цих Технiчних специфiкацiй.

     4. Знак на СIД-кодi повинен бути заввишки 0,5 - 1 мiлiметр.

     5. СIД-код прес-форми повинен бути нанесений на глибину 10 - 25 мiкронiв таким чином, щоб його можна було прочитати протягом усього часу використання прес-форми.

     6. СIД-код прес-форми на зчитуваному або вiдтворюваному боцi диска повинен читатися злiва направо.

Додатковi вимоги до дискiв високої щiльностi типу SACD i DVD

     7. СIД-код прес-форми повинен розмiщуватися в зонi з максимальним радiусом 22,5 мiлiметра.

     8. СIД-код прес-форми не можна розмiщувати в зонi, яка закриває СIД-код майстер-копiї або будь-якi iншi знаки, зазначенi виробником дискiв.

     9. СIД-код прес-форми не можна наносити в зонi посадки диска.

     10. СIД-код прес-форми на зовнiшнiй поверхнi диска повинен читатись злiва направо.

     11. Нанесення iнформацiї поверх СIД-коду прес-форми з метою декоративного оформлення диска допускається лише на диску високої щiльностi.

СIД-код матрицi

     12. Кожний СIД-код матрицi складається з лiтер IFPI пiсля яких зазначається чотири- або п'ятизначний код, який починається з лiтери L. Виробнику дискiв надається пакет послiдовних кодiв, з яких вiн повинен присвоювати унiкальний код кожному окремому процесору сигналiв або лазерному записувальному пристрою, що використовується ним для виготовлення матрицi.

     13. СIД-код матрицi необхiдно наносити на матричну смугу пiд час запису на лазерному записувальному пристрої. Всi наступнi матрицi (в тому числi материнськi частини i штампи), а також усi диски, виготовленi за допомогою цiєї матрицi, повиннi мати цей СIД-код.

     14. СIД-код матрицi повинен розмiщуватися у радiусi 18 мiлiметрiв мiж центром диска та початком "зони введення" (яка розмiщена в радiусi 22,9 мiлiметра вiд центру), крiм дискiв високої щiльностi, вiдповiдно до пунктiв 22 - 27 цих Технiчних специфiкацiй.

     15. Мiнiмальна висота знакiв СIД-коду матрицi повинна бути 0,5 мiлiметра.

     16. СIД-код матрицi повинен розмiщуватися в металiзованiй зонi диска, крiм випадкiв, передбачених пунктом 25 цих Технiчних специфiкацiй.

     17. СIД-код матрицi повинен читатися без збiльшення.

     18. СIД-код матрицi на зчитуваному або вiдтворюваному боцi диска повинен читатися злiва направо.

     19. СIД-код матрицi повинен бути встановлений у програмно-апаратне забезпечення лазерного записувального пристрою або в системний контролер (у систему обробки сигналiв, яка керує роботою лазерного записувального пристрою) таким чином, щоб оператор системи не мiг його змiнити.

     20. Рекомендується, щоб мiсце, видiлене виключно для СIД-коду матрицi (визначається користувачем i постачальником лазерного записувального пристрою), утворювало дугу 30 градусiв. СIД-код матрицi повинен бути чiтко вiдокремлений вiд iнших характерних дiлянок.

Додатковi вимоги до дискiв високої щiльностi типу SASD i DVD

     21. СIД-код матрицi повинен розмiщуватися в зонi з максимальним радiусом 22,5 мiлiметра.

     22. Мiнiмальний радiус не встановлено, однак розмiщення СIД-коду матрицi повинно вiдповiдати вимогам, зазначеним у пунктах 12 - 26 цих Технiчних специфiкацiй.

     23. СIД-код матрицi не повинен закриватися стековим кiльцем.

СIД-код рiзних форматiв диска високої щiльностi

     24. У разi коли "порожнiй" бiк одношарового одностороннього диска виготовлений з вiдходiв виробництва програмного диска, на ньому повинен бути СIД-код, навiть якщо вiн не металiзований.

     25. Для двошарового одностороннього диска СIД-код матрицi повинен бути записаний для обох шарiв або нанесений на один iз шарiв диска i чiтко видимий.

     26. Для одношарового двостороннього диска СIД-код матрицi повинен бути записаний з обох бокiв диска i чiтко видимий.

     Допускається затiнення коду у зв'язку з обмеженою площею зони друку.

Оптичний диск у розрiзi

Зображення має графiчний вигляд.
Не наводиться.

 

Додаток 2
до Порядку

Зразок

ЗАЯВА
на присвоєння спецiального iдентифiкацiйного коду (СIД-коду)
Заявник  
(найменування)
Мiсцезнаходження  
Iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) / Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або номер та серiя паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, офiцiйно повiдомили про це вiдповiднi органи державної влади i мають вiдмiтку у паспортi) (для фiзичної особи - пiдприємця)
 
Номер телефону, телефаксу, електронна адреса  
Мiсцезнаходження кожного заводу, на якому виробляються диски та/або матрицi
 
 
Номер телефону, телефаксу, електронна адреса (якщо вони вiдрiзняються вiд зазначених вище)
 
Прошу присвоїти СIД-код виробнику дискiв та/або матриць для нанесення на:
матрицi  
Рiшення про присвоєння СIД-коду:
1) надiслати за адресою  
(вулиця, номер будинку, найменування населеного пункту, район, область, поштовий iндекс)
2) видати заявниковi  
(прiзвище та iнiцiали)
На момент подання заяви ранiше наданий СIД-код  
(Мiнекономiки, IFPI чи Philips, дата подання)
 
З технiчними характеристиками СIД-коду ознайомлений.
Керiвник      
(назва суб'єкта господарювання) (пiдпис) (iнiцiали, прiзвище)

М. П.     ___ ____________ 200_ р.

(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, вiд 14.09.2011р. N 957, вiд 28.12.2011р. N 1391, вiд 07.12.2016р. N 903, вiд 13.12.2017р. N 998, вiд 06.11.2019р. N 916, вiд 18.08.2021р. N 875)

 

Зразок Додаток 3
до Порядку

ЗАЯВА
про визнання спецiального iдентифiкацiйного коду (СIД-коду)
Додаток 3 виключено

(додаток 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2005р. N 882, вiд 28.12.2011р. N 1391, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1083)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.