КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 31 жовтня 2018 р. N 937


Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством економiки

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.11.2019р. N 916, вiд 18.08.2021р. N 875)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 6 листопада 2019 року N 916,
вiд 12 лютого 2020 року N 94,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до статтi 5 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством економiки, що додаються.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 94, вiд 18.08.2021р. N 875)

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 2017 р. N 384 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв i визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 47, ст. 1467);

     пункт 39 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 грудня 2017 р. N 1103 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 17, ст. 573).

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 31 жовтня 2018 р. N 937

КРИТЕРIЇ,
за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнiстерством економiки

(назва критерiїв iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 94, вiд 18.08.2021р. N 875)

(У текстi Критерiїв слово "Мiнекономрозвитку" замiнено словом "Мiнекономiки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 2019 року N 916)

     1. Критерiями, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Мiнекономiки, є:

     строк провадження призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв;

     наявнiсть порушень призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями вимог законодавства про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi;

     наявнiсть апеляцiй, поданих до апеляцiйної комiсiї, утвореної Мiнекономiки, на рiшення призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та визнаних незалежних органiзацiй.

     2. Ризики настання негативних наслiдкiв вiд провадження призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв визначено у додатку 1.

     3. Перелiк критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв, їх показники та кiлькiсть балiв за кожним показником визначено у додатку 2.

     4. Вiднесення призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi та визнаної незалежної органiзацiї до високого, середнього або незначного ступеня ризику здiйснюється з урахуванням суми балiв, нарахованих за всiма критерiями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

     вiд 41 до 100 балiв - до високого ступеня ризику;

     вiд 21 до 40 балiв - до середнього ступеня ризику;

     вiд 0 до 20 балiв - до незначного ступеня ризику.

     5. Плановi заходи державного нагляду (контролю) у сферi оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв здiйснюються за дiяльнiстю призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та визнаних незалежних органiзацiй з такою перiодичнiстю:

     з високим ступенем ризику - не частiше одного разу на два роки;

     iз середнiм ступенем ризику - не частiше одного разу на три роки;

     з незначним ступенем ризику - не частiше одного разу на п'ять рокiв.

     6. У разi коли за результатами планових та позапланових заходiв державного нагляду (контролю) (за наявностi) протягом останнiх шести рокiв для призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi чи визнаних незалежних органiзацiй, якi вiднесенi до середнього ступеня ризику, та протягом останнiх десяти рокiв для призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi чи визнаних незалежних органiзацiй, якi вiднесенi до незначного ступеня ризику, у призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi чи визнаної незалежної органiзацiї не виявлено порушень вимог законодавства про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi, наступний плановий захiд державного нагляду (контролю) щодо такого призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi чи визнаної незалежної органiзацiї проводиться не ранiше нiж через перiод часу, встановлений для вiдповiдного ступеня ризику, збiльшений в 1,5 раза.

 

Додаток 1
до критерiїв

РИЗИКИ
настання негативних наслiдкiв вiд провадження призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв

Цiлi державного нагляду (контролю) (код) Ризик настання негативних наслiдкiв вiд провадження господарської дiяльностi Критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть проведення планових заходiв державного нагляду (контролю)
подiя, що мiстить ризик настання негативних наслiдкiв негативний наслiдок
1. Життя та здоров'я людини (О1) невiдповiднiсть вимогам до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi чи визнаних незалежних органiзацiй смерть людини
шкода здоров'ю людини
строк провадження призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв
невиконання призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi чи визнаними незалежними органiзацiями своїх обов'язкiв стосовно їх дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, визначених Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та вiдповiдними технiчними регламентами - " -
невиконання призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi чи визнаними незалежними органiзацiями своїх обов'язкiв стосовно надання iнформацiї, визначених Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та вiдповiдними технiчними регламентами - " - наявнiсть порушень призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями вимог законодавства про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi
наявнiсть апеляцiй, поданих до апеляцiйної комiсiї, утвореної Мiнекономiки, на рiшення призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та визнаних незалежних органiзацiй незалежних органiзацiй
2. Належна якiсть продукцiї, робiт та послуг (немайновi блага) (О2) невiдповiднiсть вимогам до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi чи визнаних незалежних органiзацiй моральна шкода, завдана замовнику робiт з оцiнки вiдповiдностi застосовуються критерiї, зазначенi в пунктi 1
невиконання призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi чи визнаними незалежними органiзацiями своїх обов'язкiв стосовно їх дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, визначених Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та вiдповiдними технiчними регламентами - " -
невиконання призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi чи визнаними незалежними органiзацiями своїх обов'язкiв стосовно надання iнформацiї, визначених Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та вiдповiдними технiчними регламентами моральна шкода, завдана замовнику робiт з оцiнки вiдповiдностi
3. Належна якiсть продукцiї, робiт та послуг (майновi блага) (О3) невiдповiднiсть вимогам до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi чи визнаних незалежних органiзацiй збитки, завданi виробнику (iмпортеру) або уповноваженiй особi, пов'язанi з приведенням продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами або її вилученням з обiгу застосовуються критерiї, зазначенi в пунктi 1
невиконання призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi чи визнаними незалежними органiзацiями своїх обов'язкiв стосовно їх дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi, визначених Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та вiдповiдними технiчними регламентами - " -
невиконання призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi чи визнаними незалежними органiзацiями своїх обов'язкiв стосовно надання iнформацiї, визначених Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та вiдповiдними технiчними регламентами збитки, завданi виробнику (iмпортеру) або уповноваженiй особi, пов'язанi з приведенням продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами або її вилученням з обiгу
 
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 94)

 

Додаток 2
до критерiїв

ПЕРЕЛIК
критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв, їх показники та кiлькiсть балiв за кожним показником

Критерiї, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Показники критерiїв Кiлькiсть балiв
1. Строк провадження призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями господарської дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв менше одного року 21
вiд одного до двох рокiв 15
бiльше двох рокiв 10
2. Наявнiсть порушень призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi та визнаними незалежними органiзацiями вимог законодавства про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi наявнiсть виявлених порушень за результатами попереднього заходу державного нагляду (контролю) вимог законодавства про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi, якi стали пiдставою для скорочення сфери призначення або призупинення дiї свiдоцтва про призначення суб'єкта господарювання органом з оцiнки вiдповiдностi чи визнаною незалежною органiзацiєю 41
наявнiсть виявлених порушень за результатами попереднього заходу державного нагляду (контролю) вимог законодавства про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi, якi не стали пiдставою для скорочення сфери призначення або призупинення дiї свiдоцтва про призначення суб'єкта господарювання органом з оцiнки вiдповiдностi чи визнаною незалежною органiзацiєю 21
протягом останнiх трьох рокiв, що передують плановому, вiдсутнi порушення вимог законодавства про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi 0
3. Наявнiсть апеляцiй, поданих до апеляцiйної комiсiї, утвореної Мiнекономiки, на рiшення призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та визнаних незалежних органiзацiй протягом останнього року апеляцiйною комiсiєю, утвореною Мiнекономiки, розглянуто та пiдтримано бiльше нiж одну апеляцiю на рiшення призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi чи визнаної незалежної органiзацiї згiдно з порядком розгляду апеляцiй на рiшення призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi 11
протягом останнього року апеляцiйною комiсiєю, утвореною Мiнекономiки, розглянуто та пiдтримано одну апеляцiю на рiшення призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi чи визнаної незалежної органiзацiї згiдно з порядком розгляду апеляцiй на рiшення призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi 10
протягом останнього року до апеляцiйної комiсiї, утвореної Мiнекономiки, не надходили або не були пiдтриманi апеляцiї на рiшення призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi чи визнаної незалежної органiзацiї згiдно з порядком розгляду апеляцiй на рiшення призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi 0
 
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.02.2020р. N 94)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.