КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 15 жовтня 2004 р. N 1373


Про затвердження Положення про порядок здiйснення перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 жовтня 2007 року N 1196

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Положення про порядок здiйснення перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України (додається).

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 1994 р. N 42 "Про вдосконалення регулювання безпеки транспортування радiоактивних речовин" (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 126);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 квiтня 1996 р. N 382 "Про змiни i доповнення до деяких рiшень Уряду України" (ЗП Уряду України, 1996 р., N 10, ст. 280);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 1997 р. N 1332 "Про затвердження Положення про основнi засади органiзацiї перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 49, с. 38);

     пункт 29 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 1919 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 42, ст. 2096);

     пункт 8 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2001 р. N 1006 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 33, ст. 1545).

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 жовтня 2004 р. N 1373

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здiйснення перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України

     1. Це Положення визначає основнi правовi та органiзацiйнi засади дiяльностi, пов'язаної з перевезенням радiоактивних матерiалiв.

     2. Термiни, що вживаються у цьому Положеннi, мають таке значення:

     дозвiл - документ, який надає право на фактичне здiйснення окремого перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України з дотриманням вимог законодавства та норм i правил з ядерної та радiацiйної безпеки;

     лiцензiя - виданий Держатомрегулювання вiдповiдно оформлений документ, який пiдтверджує право заявника на провадження дiяльностi, пов'язаної з перевезенням радiоактивних матерiалiв, за умови забезпечення ядерної та радiацiйної безпеки;

     учасники перевезення - вантажовiдправник, вантажоодержувач, перевiзник.

     Iншi термiни застосовуються у значеннi, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку", "Про перевезення небезпечних вантажiв", "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї" та у Вiденськiй конвенцiї про цивiльну вiдповiдальнiсть за ядерну шкоду (1963 рiк).

     3. Дiяльнiсть, пов'язана з перевезенням радiоактивних матерiалiв, провадиться на пiдставi лiцензiї.

     4. Перевезення радiоактивних матерiалiв залiзничним, морським, рiчковим, автомобiльним i авiацiйним транспортом здiйснюється з урахуванням клiматичних та сезонних факторiв, якi впливають на безпеку пiд час перевезення.

(пункт 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.10.2007р. N 1196)

     5. Безпека персоналу та населення забезпечується шляхом дотримання учасниками перевезення вимог законодавства щодо безпечного перевезення радiоактивних матерiалiв.

     6. Держатомрегулювання, Мiнприроди i МОЗ здiйснюють вибiрковий контроль безпеки перевезення радiоактивних матерiалiв, за результатами якого складається акт, де зазначаються факти виявлення порушень норм i правил перевезення радiоактивних матерiалiв та висновок про можливiсть (неможливiсть) їх подальшого перевезення.

     7. Про виявлення порушень норм i правил перевезення радiоактивних матерiалiв причетнi до перевезення органи виконавчої влади та учасники перевезення невiдкладно сповiщають Держатомрегулювання, Мiнприроди i МОЗ.

     8. Мiжнароднi перевезення радiоактивних матерiалiв здiйснюються вiдповiдно до законодавства України, правил безпечного перевезення радiоактивних матерiалiв Мiжнародного агентства з атомної енергiї (МАГАТЕ) та мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

(пункт 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.10.2007р. N 1196)

     9. Мiжнароднi перевезення радiоактивних матерiалiв здiйснюються за наявностi:

     дозволу Держекспортконтролю (за винятком транзитних перевезень ядерних матерiалiв), який видається вiдповiдно до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 4, ст. 167);

     дозволу Держатомрегулювання, який видається у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, пiсля попереднього узгодження з компетентними органами всiх країн, територiєю яких здiйснюється перевезення.

(абзац третiй пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.10.2007р. N 1196)

     10. У разi перевезення ядерних матерiалiв:

     Держекспортконтроль видає дозвiл (висновок - у разi транзитного перевезення) на право здiйснення мiжнародної передачi;

     Держатомрегулювання сповiщає Мiнприроди, МОЗ, МВС та МНС про наявнiсть вiдповiдного дозволу, учасникiв перевезення;

(абзац третiй пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.10.2007р. N 1196)

     МВС у разi потреби у здiйсненнi охорони ядерних матерiалiв на пiдставi договору з вантажовiдправником або за його дорученням з iншою юридичною особою забезпечує:

     своєчасне прибуття охорони до вiдправного пункту руху транспортних засобiв;

     взаємодiю пiдроздiлiв охорони з територiальними пiдроздiлами МВС на маршрутi руху та пiдроздiлами з охорони сусiднiх країн на державному кордонi;

     допуск до транспортних засобiв, що охороняються, представникiв Держатомрегулювання, Мiнприроди, МОЗ, службових осiб iнших контролюючих органiв та осiб, якi супроводжують транспортний засiб, а також працiвникiв транспорту.

     Вантажовiдправник (перевiзник) не пiзнiше нiж за три днi до початку перевезення повiдомляє Держатомрегулювання, Мiнприроди, МОЗ, МВС, МНС i СБУ про маршрут, дату вiдправлення та графiк руху.

     Iнформацiя щодо маршруту та графiка руху ядерних матерiалiв (до закiнчення перевезення) пiдлягає захисту вiдповiдно до законодавства.

     Держатомрегулювання, Мiнприроди i МОЗ у разi прийняття рiшення про вибiрковий контроль безпеки перевезення ядерних матерiалiв за три днi до їх вiдправлення повiдомляють вантажовiдправнику та перевiзнику прiзвище призначеного iнспектора, який прибуває в пункт контролю за день до вiдправлення вантажу.

     З урахуванням положень вiдповiдного мiжнародного договору про спiвробiтництво в галузi перевезення ядерних матерiалiв оператор ядерної установки або юридична особа, яка дiє за дорученням оператора, укладає договiр (контракт) на ввезення (вивезення) ядерних матерiалiв. Зазначенi договори (контракти) повиннi враховувати мiжнароднi зобов'язання України i положення Угоди мiж Україною та Мiжнародним агентством з атомної енергiї (МАГАТЕ) про застосування гарантiй у зв'язку з договором про нерозповсюдження ядерної зброї, мiжнароднi та нацiональнi нормативно-правовi акти та вимоги компетентних органiв країн, до яких або через територiю яких транспортуються ядернi матерiали.

     11. Мiжнароднi перевезення вiдпрацьованого ядерного палива та радiоактивних вiдходiв здiйснюються з дотриманням положень Об'єднаної конвенцiї про безпеку поводження з вiдпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радiоактивними вiдходами.

     12. Перевезення через територiю України ядерних матерiалiв та радiоактивних вiдходiв не може здiйснюватися у разi наявностi потенцiйних загроз, пов'язаних з воєнними дiями, збройними конфлiктами, громадянською вiйною, повстаннями, полiтичними або громадянськими заворушеннями, страйками, терористичними актами, дiями непереборної сили, в тому числi природними явищами, якi мають винятковий, неминучий, непередбачуваний характер.

(Положення доповнено пунктом 12 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.10.2007р. N 1196)

     13. Транзитне перевезення ядерних матерiалiв не може здiйснюватися пiд час проведення в Українi заходiв загальнодержавного значення (нацiональнi свята, мiжнароднi культурнi та спортивнi заходи тощо).

(Положення доповнено пунктом 13 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.10.2007р. N 1196)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.