КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 3 жовтня 2007 р. N 1196


Деякi питання перевезення радiоактивних матерiалiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 серпня 2013 року N 639,
вiд 21 серпня 2019 року N 759

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок видачi дозволу на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв, що додається.

     2. Внести змiни до Положення про порядок здiйснення перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2004 р. N 1373 (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 42, ст. 2771), що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЯНУКОВИЧ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 жовтня 2007 р. N 1196

ПОРЯДОК
видачi дозволу на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв

     1. Цей Порядок визначає процедуру та умови видачi Держатомрегулювання дозволу на здiйснення мiжнародних перевезень радiоактивних матерiалiв (далi - дозвiл).

     2. Термiни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

     вiдпрацьоване ядерне паливо - ядерне паливо, опромiнене в активнiй зонi ядерного реактора та остаточно вилучене з неї;

     джерело випромiнювання, що вилучено з ужитку, - закрите джерело iонiзуючого випромiнювання, яке не використовується чи використання якого не планується пiд час дiяльностi, на провадження якої видано лiцензiю;

     додатковi вимоги - вимоги, що встановлюються для здiйснення перевезення (з урахуванням особливостей перевезення конкретного вантажу) радiоактивних вiдходiв i вiдпрацьованого ядерного палива, якi випливають iз положень законодавства про перевезення радiоактивних матерiалiв у разi транзиту радiоактивних вiдходiв i вiдпрацьованого ядерного палива, положень законодавства про поводження з радiоактивними вiдходами або вiдпрацьованим ядерним паливом i перевезення радiоактивних матерiалiв у разi їх ввезення або вивезення;

     країна походження - країна, з якої планується здiйснити чи здiйснюється перевезення;

     країна призначення - країна, до якої планується здiйснити або здiйснюється перевезення;

     країна транзиту - країна, крiм країни походження або країни призначення, через територiю якої планується здiйснити чи здiйснюється перевезення;

     стандартний документ - документ, який використовується для здiйснення узгодження компетентними органами перевезення радiоактивних вiдходiв i вiдпрацьованого ядерного палива.

     Iншi термiни вживаються в значеннi, наведеному в Законах України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку", "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї", "Про поводження з радiоактивними вiдходами", "Про перевезення небезпечних вантажiв", Положеннi про порядок здiйснення перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 жовтня 2004р. N 1373 (Офiцiйний вiсник України, 2004р., N 42, ст. 2771).

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     3. Для отримання дозволу заявник подає до Держатомрегулювання заяву про видачу дозволу на перевезення радiоактивних матерiалiв (далi - заява).

(пункт 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     4. До заяви додаються засвiдченi в установленому порядку копiї:

     лiцензiї на провадження вiдповiдної дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї;

     контракту, вiдповiдно до якого здiйснюється вивезення, ввезення або транзит радiоактивних матерiалiв;

     сертифiката, передбаченого правилами безпечного перевезення радiоактивних матерiалiв МАГАТЕ;

     договору страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв їх перевезення, укладеного вiдповiдно до законодавства, та документа, що пiдтверджує сплату страхового внеску, - у разi перевезення джерел iонiзуючого випромiнювання та радiоактивних вiдходiв;

     договору про обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду, укладеного вiдповiдно до законодавства, та страхового полiсу (страхового сертифiката, страхового свiдоцтва) - у разi перевезення ядерних матерiалiв, на якi поширюється дiя Вiденської конвенцiї про цивiльну вiдповiдальнiсть за ядерну шкоду вiд 21 травня 1963 року;

     документа, що регламентує первиннi оперативнi дiї у разi виникнення аварiї пiд час перевезення радiоактивних матерiалiв (аварiйна картка);

     договору мiж вантажовiдправником або вантажоодержувачем та перевiзником, який має лiцензiю на провадження дiяльностi з перевезення радiоактивних матерiалiв, - у разi вiдсутностi у вантажовiдправника або вантажоодержувача такої лiцензiї;

     документа, що пiдтверджує згоду компетентного органу країни призначення на ввезення джерел iонiзуючого випромiнювання, характеристика яких наведена у додатку;

     документа, що пiдтверджує згоду країни призначення на ввезення ядерних матерiалiв або радiоактивних вiдходiв.

     У разi коли країна походження, країна призначення або країна транзиту є державою - членом ЄС, пiд час перевезення радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива до заяви додається заповнений стандартний документ або у разi, коли таке узгодження було здiйснене ранiше, - копiя стандартного документа.

(пункт 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     У стандартному документi може бути зазначено про узгодження бiльше нiж одного перевезення в разi, коли:

(пункт 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     радiоактивнi вiдходи або вiдпрацьоване ядерне паливо мають однаковi фiзичнi, хiмiчнi та радiацiйнi характеристики;

(пункт 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     перевезення здiйснюється вiд однiєї i тiєї самої експлуатуючої органiзацiї (оператора) або вантажовiдправника до одного i того самого вантажоодержувача, а для узгодження такого перевезення залучаються однi i тi самi компетентнi органи;

(пункт 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     вантаж прямує транзитом через територiю третiх країн, такий транзит здiйснюється через один i той самий прикордонний пост в Українi та через один i той самий прикордонний пост в сумiжнiй третiй країнi, якщо iнше не погоджено компетентними органами країн.

(пункт 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     5. Заява складається українською мовою за формою, затвердженою Держатомрегулювання. Стандартний документ заповнюється англiйською мовою за формою, що затверджується Держатомрегулюванням. До складених iноземною мовою документiв, що додаються до заяви, на вимогу Держатомрегулювання додається їх переклад на українську мову.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     6. Держатомрегулювання попередньо розглядає заяву та документи, що до неї додаються, з метою оцiнки вiдповiдностi законодавству заявлених умов перевезення i про факти порушень повiдомляє заявниковi протягом десяти робочих днiв пiсля надходження заяви. Остаточний розгляд заяви здiйснюється Держатомрегулювання пiсля усунення заявником виявлених порушень.

     Держатомрегулювання в разi потреби надсилає до центральних органiв виконавчої влади запити з питань, що можуть вплинути на стан ядерної та радiацiйної безпеки, фiзичного захисту радiоактивних матерiалiв пiд час їх перевезення, та здiйснює узгодження з компетентними органами перевезення радiоактивних вiдходiв i вiдпрацьованого ядерного палива в разi вивезення радiоактивних вiдходiв i вiдпрацьованого ядерного палива з України на територiю iнших країн, ввезення на територiю України радiоактивних вiдходiв, що утворилися внаслiдок надання послуг Українi iншою країною i якi вiдповiдно до контракту мiж суб'єктами цих країн пiдлягають поверненню в Україну, i транзиту радiоактивних вiдходiв i вiдпрацьованого ядерного палива через територiю України.

(абзац другий пункту 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     Узгодження з компетентними органами не здiйснюється в разi:

(пункт 6 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     перевезення джерел випромiнювання, що вилученi з ужитку, до їх постачальника, виробника або до об'єкта, призначеного для поводження з радiоактивними вiдходами;

(пункт 6 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     перевезення радiоактивних матерiалiв, вiдновлених шляхом переробки, для їх подальшого використання;

(пункт 6 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     перевезення вiдходiв, що мiстять тiльки радiоактивнi матерiали природного походження, якi не були утворенi внаслiдок будь-якої дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї.

(пункт 6 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     61. У разi вивезення радiоактивних вiдходiв i вiдпрацьованого ядерного палива з України на територiю iнших країн Держатомрегулювання:

     здiйснює попереднiй розгляд протягом 10 робочих днiв пiсля надходження вiд експлуатуючої органiзацiї (оператора) або вантажовiдправника стандартного документа та надсилає його до компетентних органiв країн призначення та транзиту для узгодження з ними перевезення;

     у разi надходження вiд компетентних органiв країн призначення та транзиту запиту щодо додаткової iнформацiї надсилає iнформацiю, яка запитується, не пiзнiше 20 робочих днiв пiсля надходження запиту;

     у разi коли протягом двох мiсяцiв пiсля надходження вiд компетентних органiв країн призначення та транзиту пiдтвердження отримання ними стандартного документа не отримає вiд цих компетентних органiв вiдповiдi, узгодження перевезення вважає здiйсненим. Строк продовжується не бiльше нiж на один мiсяць за запитом компетентних органiв країн призначення та транзиту;

     приймає рiшення про узгодження перевезення, про вiдмову в узгодженнi або про узгодження iз додатковими вимогами протягом 20 робочих днiв пiсля надходження вiдповiдi вiд усiх компетентних органiв країн призначення та транзиту або пiсля закiнчення строку, зазначеного в абзацi четвертому цього пункту, i вносить iнформацiю про прийняте рiшення в стандартний документ, який надсилає експлуатуючiй органiзацiї (оператору) або вантажовiдправнику радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива, про що повiдомляє компетентним органам країн призначення та транзиту.

     Узгодження здiйснюється на строк до трьох рокiв. Пiд час визначення строку дiї узгодження Держатомрегулювання бере до уваги додатковi вимоги, встановленi компетентними органами країн призначення та транзиту пiд час узгодження перевезення.

     Одне рiшення про узгодження може стосуватися бiльше нiж одного перевезення, якщо умови таких перевезень вiдповiдають умовам, зазначеним в абзацах дванадцятому - п'ятнадцятому пункту 4 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 61 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     62. У разi ввезення на територiю України радiоактивних вiдходiв Держатомрегулювання:

     здiйснює попереднiй розгляд стандартного документа протягом 20 робочих днiв пiсля його надходження вiд компетентного органу країни походження;

     у разi коли стандартний документ заповнений належним чином i мiстить iнформацiю, достатню для прийняття рiшення, надсилає протягом 10 робочих днiв пiсля закiнчення строку, зазначеного в абзацi другому цього пункту, пiдтвердження щодо отримання стандартного документа до компетентного органу країни походження i копiї пiдтвердження до компетентних органiв країн транзиту, якщо такi країни є;

     у разi коли стандартний документ заповнений неналежним чином i не мiстить iнформацiї, достатньої для прийняття рiшення, надсилає запит на отримання додаткової iнформацiї до компетентного органу країни походження не пiзнiше строку, зазначеного в абзацi другому цього пункту, та iнформує про такий запит компетентнi органи країн транзиту, якщо такi країни є;

     надсилає до компетентного органу країни походження пiдтвердження щодо отримання стандартного документа не пiзнiше 10 робочих днiв пiсля надходження iнформацiї, зазначеної в абзацi четвертому цього пункту, але не ранiше закiнчення строку, зазначеного в абзацi другому цього пункту, та копiї пiдтвердження до компетентних органiв країн транзиту, якщо такi країни є;

     приймає рiшення про узгодження перевезення, про вiдмову в узгодженнi або про узгодження iз додатковими вимогами не пiзнiше двох мiсяцiв з дати пiдтвердження отримання стандартного документа i вносить iнформацiю про прийняте рiшення в стандартний документ, який надсилає компетентному органу країни походження. Держатомрегулювання може продовжити зазначений строк, про що повiдомляє компетентному органу країни походження до його закiнчення, але не бiльше нiж на один мiсяць.

(Порядок доповнено пунктом 62 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     63. У разi транзиту радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива через територiю України за умови надходження стандартного документа вiд компетентного органу країни походження Держатомрегулювання здiйснює його розгляд та приймає рiшення вiдповiдно до пункту 62 цього Порядку.

(Порядок доповнено пунктом 63 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     64. У разi прийняття рiшення про узгодження перевезення радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива iз додатковими вимогами такi вимоги зазначаються в стандартному документi.

     Держатомрегулювання може прийняти рiшення про вiдмову в узгодженнi перевезення радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива, якщо було виявлено порушення:

     законодавства України та мiжнародних договорiв у сферi перевезення радiоактивних матерiалiв - у разi транзиту;

     законодавства України та мiжнародних договорiв у сферi поводження з радiоактивними вiдходами або вiдпрацьованим ядерним паливом i перевезення радiоактивних матерiалiв - у разi вивезення радiоактивних вiдходiв i вiдпрацьованого ядерного палива з України на територiю iнших країн та ввезення на територiю України.

     Пiдстави для вiдмови зазначаються в стандартному документi.

     Вантажовiдправник зобов'язаний передати стандартний документ перевiзнику вантажу радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива.

(Порядок доповнено пунктом 64 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     65. Узгодження Держатомрегулюванням перевезення радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива в жодному разi не повинно впливати на вiдповiдальнiсть за ядерну та радiацiйну безпеку пiд час таких перевезень, встановлену законом, експлуатуючої органiзацiї (оператора), вантажовiдправника, перевiзника, вантажоодержувача та будь-яких iнших юридичних i фiзичних осiб, залучених до перевезення.

(Порядок доповнено пунктом 65 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     66. У разi коли було здiйснено узгодження транзиту радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива, Держатомрегулювання не має права вiдмовити в узгодженнi зворотного вiдправлення:

     радiоактивних вiдходiв, iнших продуктiв, еквiвалентних радiоактивним вiдходам або вiдпрацьованому ядерному паливу, пiсля їх оброблення або повторного перероблення;

     радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива, якщо країни призначення, походження або транзиту прийняли рiшення про те, що умови перевезення не вiдповiдають дозволу або узгодженню, якщо зворотне вiдправлення вiдбувається на таких самих умовах, якi були зазначенi в дозволах або узгодженнях.

(Порядок доповнено пунктом 66 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     7. Дозвiл на ввезення на територiю України джерел iонiзуючого випромiнювання, характеристика яких наведена у додатку, видається за умови повернення зазначених джерел пiсля їх використання до вантажовiдправника (виробника), що зазначається в контрактi, вiдповiдно до якого здiйснюється ввезення.

     8. Рiшення про видачу або про вiдмову у видачi дозволу приймається Держатомрегулюванням протягом одного мiсяця з дня надходження заяви. У разi надiслання запиту згiдно з абзацом другим пункту 6 цього Порядку строк прийняття зазначеного рiшення не повинен перевищувати двох мiсяцiв з дня надходження заяви до Держатомрегулювання.

     У разi коли пiд час розгляду заяви про видачу дозволу на перевезення радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива здiйснювалося узгодження перевезення з компетентними органами, рiшення про видачу або про вiдмову у видачi дозволу приймається Держатомрегулюванням протягом чотирьох мiсяцiв з дня надходження заяви.

(пункт 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     9. Строк дiї дозволу визначається вiдповiдно до дати, яка зазначена в заявi, але не бiльше одного року.

(пункт 9 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     10. Дозвiл за встановленою Держатомрегулюванням формою видається або надсилається заявнику (його уповноваженiй особi) не пiзнiше нiж за три робочих днi з дня надходження документа, що пiдтверджує внесення плати за видачу дозволу.

     Оплата видачi дозволу здiйснюється в розмiрi, передбаченому перелiком платних адмiнiстративних послуг, якi надаються Державною iнспекцiєю ядерного регулювання та її територiальними органами, i розмiром плати за їх надання, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 червня 2011р. N 591 (Офiцiйний вiсник України, 2011р., N 43, ст. 1742).

(пункт 10 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 639)

     11. Заявниковi може бути вiдмовлено у видачi дозволу у разi:

     виявлення в документах, поданих заявником для видачi дозволу, недостовiрної iнформацiї;

     наявностi пiдтверджених вiдповiдними центральними органами виконавчої влади обставин, що перешкоджають здiйсненню безпечного перевезення радiоактивних матерiалiв;

     наявностi потенцiйних загроз, пов'язаних з воєнними дiями, збройними конфлiктами, громадянською вiйною, повстаннями, полiтичними або громадянськими заворушеннями, страйками, терористичними актами, дiями непереборної сили, в тому числi природними явищами, якi мають винятковий, неминучий, непередбачуваний характер;

     неусунення порушень, виявлених пiд час попереднього розгляду заяви та документiв вiдповiдно до пункту 6 цього Порядку.

(абзац п'ятий пункту 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.08.2013р. N 639)

     12. Рiшення про вiдмову у видачi дозволу iз зазначенням пiдстав вiдмови протягом трьох робочих днiв пiсля його прийняття видається або надсилається заявниковi.

     Рiшення про вiдмову у видачi дозволу може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

     13. Продовження строку дiї дозволу здiйснюється на пiдставi заяви, в якiй зазначаються причини, з яких не було здiйснено перевезення, змiни в iнформацiї щодо перевезення, вiдповiдно до якої було видано дозвiл, строк, на який продовжується дiя дозволу.

     14. Розгляд заяви щодо продовження строку дiї дозволу та прийняття вiдповiдного рiшення здiйснюються у порядку та у строки, передбаченi для видачi дозволу. Продовження строку дiї дозволу оформляється шляхом внесення змiн до дозволу.

     15. Контроль за дотриманням умов, визначених у дозволi, здiйснюють органи державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки вiдповiдно до законодавства.

     У разi виявлення порушення умов дозволу на перевезення радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива Держатомрегулювання приймає рiшення про припинення перевезення та негайно повiдомляє про це рiшення компетентним органам iнших країн, якi беруть участь у перевезеннi.

(пункт 15 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     16. Вантажовiдправник або вантажоодержувач повiдомляє Держатомрегулювання у триденний строк пiсля прибуття вантажу до мiсця призначення про здiйснення згiдно з дозволом перевезення радiоактивних матерiалiв та дату прибуття вантажу.

     Вантажоодержувач радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива протягом 15 робочих днiв пiсля отримання вантажу надсилає до Держатомрегулювання пiдтвердження про отримання такого вантажу. Держатомрегулювання протягом одного мiсяця пiсля надходження пiдтвердження отримання вантажу радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива надсилає копiї пiдтвердження до компетентних органiв країн походження та транзиту.

(пункт 16 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     У разi надходження вiд компетентного органу країни призначення копiї пiдтвердження отримання вантажу радiоактивних вiдходiв або вiдпрацьованого ядерного палива Держатомрегулювання надсилає протягом одного мiсяця пiсля надходження копiї пiдтвердження отримання вантажу зазначену копiю експлуатуючiй органiзацiї (оператору) або вантажовiдправнику, який здiйснив перевезення вантажу до вантажоодержувача.

(пункт 16 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2019р. N 759)

     17. Держатомрегулювання веде облiк виданих дозволiв вiдповiдно до встановленого ним порядку.

 

Додаток
до Порядку

ХАРАКТЕРИСТИКА
джерела iонiзуючого випромiнювання

Джерело iонiзуючого випромiнювання Радiонуклiд Межа активностi Активнiсть, ТБк
Радiоiзотопнi термоелектричнi генератори Sr-90 максимальна 2.5Е+04
Sr-90 мiнiмальна 3.3Е+02
Sr-90 типова 7.4Е+02
Pu-238 максимальна 1.0Е+01
Pu-238 мiнiмальна 1.0Е+00
Pu-238 типова 1.0Е+01
Опромiнювачi, якi використовуються для стерилiзацiї, консервацiї продуктiв Co-60 максимальна 5.6Е+05
Co-60 мiнiмальна 1.9Е+02
Co-60 типова 1.5Е+05
Cs-137 максимальна 1.9Е+05
Cs-137 мiнiмальна 1.9Е+02
Cs-137 типова 1.1Е+05
Самоекранованi опромiнювачi Cs-137 максимальна 1.6Е-03
Cs-137 мiнiмальна 9.3Е+01
Cs-137 типова 5.6Е+03
Co-60 максимальна 1.9Е+03
Co-60 мiнiмальна 5.6Е+01
Co-60 типова 9.3Е+02
Опромiнювачi кровi/тканини Cs-137 максимальна 4.4Е+02
Cs-137 мiнiмальна 3.7Е+01
Cs-137 типова 2.6Е+02
Co-60 максимальна 1.1Е+02
Co-60 мiнiмальна 5.6Е+01
Co-60 типова 8.9Е+01
Джерела для багатопроменевої терапiї (гамма-нiж) Co-60 максимальна 3.7Е+02
Co-60 мiнiмальна 1.5Е+02
Co-60 типова 2.6Е+02
Джерела для дистанцiйної променевої терапiї Co-60 максимальна 5.6Е+02
Co-60 мiнiмальна 3.7Е+01
Co-60 типова 1.5Е+02
Cs-137 максимальна 5.6Е+01
Cs-137 мiнiмальна 1.9Е+01
Cs-137 типова 1.9Е+01
Примiтка. Джерела iонiзуючого випромiнювання, характеристика яких наведена у цьому додатку, належать до першої категорiї згiдно з документом МАГАТЕ N RS-G-1.9 "Категоризацiя радiоактивних джерел".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 3 жовтня 2007 р. N 1196

ЗМIНИ,
що вносяться до Положення про порядок здiйснення перевезення радiоактивних матерiалiв територiєю України

     1. Пункти 4 i 8 викласти у такiй редакцiї:

     "4. Перевезення радiоактивних матерiалiв залiзничним, морським, рiчковим, автомобiльним i авiацiйним транспортом здiйснюється з урахуванням клiматичних та сезонних факторiв, якi впливають на безпеку пiд час перевезення.";

     "8. Мiжнароднi перевезення радiоактивних матерiалiв здiйснюються вiдповiдно до законодавства України, правил безпечного перевезення радiоактивних матерiалiв Мiжнародного агентства з атомної енергiї (МАГАТЕ) та мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.",

     2. Доповнити абзац третiй пункту 9 пiсля слiв "який видається" словами "у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України,".

     3. В абзацi третьому пункту 10 слова "маршрут та графiк руху" виключити.

     4. Доповнити Положення пунктами 12 i 13 такого змiсту:

     "12. Перевезення через територiю України ядерних матерiалiв та радiоактивних вiдходiв не може здiйснюватися у разi наявностi потенцiйних загроз, пов'язаних з воєнними дiями, збройними конфлiктами, громадянською вiйною, повстаннями, полiтичними або громадянськими заворушеннями, страйками, терористичними актами, дiями непереборної сили, в тому числi природними явищами, якi мають винятковий, неминучий, непередбачуваний характер.

     13. Транзитне перевезення ядерних матерiалiв не може здiйснюватися пiд час проведення в Українi заходiв загальнодержавного значення (нацiональнi свята, мiжнароднi культурнi та спортивнi заходи тощо).".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.