КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 сiчня 2001 р. N 50


Про затвердження загальних вимог до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 липня 2017 року N 466,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     Вiдповiдно до статтi 18 Закону України "Про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити загальнi вимоги до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї, що додаються.

     2. Державному комiтетовi промислової полiтики за пропозицiями Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, органiв мiсцевого самоврядування за погодженням з Мiнiстерством охорони здоров'я, Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв, Мiнiстерством аграрної полiтики пiдготувати та у шестимiсячний термiн подати Мiнiстерству економiки перелiк пiдприємств, якi можуть за умови атестацiї виробництва виконувати в установленому порядку роботи щодо переробки, утилiзацiї або знищення вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)
 
Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України
Ю. ЄХАНУРОВ

Iнд. 28

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 сiчня 2001 р. N 50

ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ
до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї

     1. Загальнi вимоги до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї повиннi дотримуватися власниками неякiсної та небезпечної продукцiї (фiзичнi i юридичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi усiх форм власностi), а також пiдприємствами, що провадять дiяльнiсть у цiй сферi.

     2. Пiд час передачi неякiсної та небезпечної продукцiї для подальшої переробки або утилiзацiї повиннi бути вжитi заходи з метою недопущення негативного впливу такої продукцiї на життя, здоров'я людини i довкiлля.

     3. До вирiшення питання про подальшу переробку, утилiзацiю або знищення неякiсна та небезпечна продукцiя може передаватися на тимчасове зберiгання у погодженi спецiально уповноваженими органами мiсця сховищ.

     4. Вiдповiдальнiсть за збереження вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї до вирiшення питання про її переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання несе власник цiєї продукцiї.

     5. Вилучена з обiгу неякiсна та небезпечна продукцiя пiдлягає переробцi з метою пiдготовки її до утилiзацiї або (за умови приведення її у вiдповiднiсть з вимогами нормативно-правових актiв i нормативних документiв) подальшого використання.

     6. Вилучена з обiгу неякiсна та небезпечна продукцiя, яка є непридатною для переробки, пiдлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фiзико-хiмiчної, бiологiчної або iншої обробки вiдповiдно до вимог нормативних документiв.

     7. Способи утилiзацiї, знищення або подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної харчової продукцiї, продовольчої сировини i супутнiх матерiалiв визначаються за погодженням iз санiтарно-епiдемiологiчною службою МОЗ та службою ветеринарної медицини Мiнагрополiтики.

     8. У нормативно-правових актах та нормативних документах, якими встановлюватимуться порядок, умови переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання неякiсної та небезпечної продукцiї, повиннi бути передбаченi показники безпеки продукцiї, що виготовляється в результатi переробки або утилiзацiї, для життя, здоров'я людини i довкiлля, вимоги до методiв випробувань продукцiї тощо.

     9. Вимоги нормативно-правових актiв та нормативних документiв, що встановлюватимуть порядок, умови переробки, утилiзацiї, знищення або подальшого використання неякiсної та небезпечної продукцiї, є обов'язковими для виконання центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами i органiзацiями усiх форм власностi, громадянами - суб'єктами пiдприємницької дiяльностi.

     10. Санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги до конкретної продукцiї, що виготовляється в результатi переробки або утилiзацiї, встановлюються МОЗ згiдно iз Законом України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення", нормативно-правовими актами в частинi забезпечення охорони здоров'я.

     11. Ветеринарно-санiтарнi вимоги до конкретної продукцiї, що виготовляється в результатi переробки або утилiзацiї, встановлюються службою ветеринарної медицини Мiнагрополiтики згiдно iз Законами України "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини" та "Про ветеринарну медицину".

     12. Пункт 12 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017р. N 466)

     13. Пункт 13 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2017р. N 466)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.