КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 11 вересня 2007 р. N 1126


Про створення системи оперативного обмiну мiж органами державного нагляду (контролю) iнформацiєю про виявлення небезпечної та фальсифiкованої продукцiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 жовтня 2011 року N 1048,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     З метою пiдвищення ефективностi контролю за безпечнiстю та якiстю продукцiї Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Створити систему оперативного обмiну мiж органами державного нагляду (контролю) iнформацiєю про виявлення небезпечної та фальсифiкованої продукцiї.

     2. Затвердити Порядок функцiонування системи оперативного обмiну мiж органами державного нагляду (контролю) iнформацiєю про виявлення небезпечної та фальсифiкованої продукцiї (далi - система), що додається.

     3. Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв, Державнiй податковiй службi, Державнiй iнспекцiї з питань захисту прав споживачiв передбачити пiд час складання проекту Державного бюджету України на вiдповiдний рiк кошти для створення та забезпечення функцiонування системи.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2011р. N 1048, вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

     4. Покласти на Державну iнспекцiю з питань захисту прав споживачiв функцiї щодо:

(абзац перший пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2011р. N 1048)

     надання роз'яснень з питань функцiонування системи;

     подання Кабiнетовi Мiнiстрiв України до 15 липня та 15 сiчня iнформацiї про результати функцiонування системи.

     5. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2008 року.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЯНУКОВИЧ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 вересня 2007 р. N 1126

ПОРЯДОК
функцiонування системи оперативного обмiну мiж органами державного нагляду (контролю) iнформацiєю про виявлення небезпечної та фальсифiкованої продукцiї

     1. Створення системи оперативного обмiну мiж органами державного нагляду (контролю) iнформацiєю про виявлення небезпечної та фальсифiкованої продукцiї (далi - система) спрямовано на посилення взаємодiї мiж центральними органами виконавчої влади, їх територiальними органами та пiдприємствами, установами i органiзацiями, що належать до сфери управлiння цих органiв, iншими органами в межах їх повноважень (далi - органи державного нагляду (контролю) щодо виявлення зазначеної продукцiї (крiм продуктiв харчування, продукцiї тваринного походження, продовольчої сировини, кормiв, лiкарських засобiв та медичних препаратiв) з метою запобiгання виготовленню та реалiзацiї на споживчому ринку такої продукцiї.

     2. Пiд небезпечною та фальсифiкованою продукцiєю слiд розумiти продукцiю, що пiдпадає пiд визначення "небезпечна продукцiя" або "фальсифiкована продукцiя", наведенi вiдповiдно у Законах України "Про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї" i "Про захист прав споживачiв".

     3. Суб'єктами системи є МВС, Мiндовкiлля, ДПС та Держспоживiнспекцiя, якi:

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2011р. N 1048, вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

     забезпечують пiдготовку та передачу в межах системи iнформацiї про виявлення небезпечної та фальсифiкованої продукцiї, суб'єктiв, що її виготовляють, продають, ввозять на митну територiю України, iншої iнформацiї, що стосується виявлення такої продукцiї;

     використовують у своїй дiяльностi iнформацiю, що мiститься в системi.

     Користувачами системи є Держмитслужба, СБУ та iншi органи державного нагляду (контролю).

     Обмiн iнформацiєю мiж її суб'єктами та користувачами проводиться у формi повiдомлення за схемою функцiонування системи.

     Форма повiдомлення та схема функцiонування системи затверджуються спiльним рiшенням суб'єктiв системи.

     4. Для взаємодiї суб'єктiв та користувачiв системи утворюється координацiйна рада.

     Склад координацiйної ради, положення про раду та її регламент затверджуються спiльним рiшенням суб'єктiв системи.

     Головою координацiйної ради є Голова Держспоживiнспекцiї.

(абзац третiй пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2011р. N 1048)

     Рiшення координацiйної ради обов'язковi для всiх суб'єктiв системи.

     5. Функцiя забезпечення сталого функцiонування системи покладається на Держспоживiнспекцiю, який здiйснює:

(абзац перший пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2011р. N 1048)

     методичне забезпечення дiяльностi суб'єктiв системи;

     накопичення, аналiз та узагальнення iнформацiї, що надiйшла вiдповiдно до абзацу другого пункту 3 цього Порядку;

     пiдготовку iнформацiї, що мiститься в системi, для надання її суб'єктам та користувачам.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.