КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 16 листопада 2011 р. N 1402


Про затвердження Правил транспортування тварин

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     Вiдповiдно до частини шостої статтi 11 Закону України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Правила транспортування тварин, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 листопада 2011 р. N 1402

ПРАВИЛА
транспортування тварин

Загальнi положення

     1. Цi Правила встановлюють вимоги до перевезення тварин авiацiйним, автомобiльним, залiзничним, морським та рiчковим транспортом.

     2. У цих Правилах наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     вiдправник (одержувач) - особа, що здiйснює вiдправлення (одержання) тварин пiд час їх транспортування перевiзником;

     гiдробiонти - морськi або прiсноводнi органiзми, якi постiйно живуть у водному середовищi;

     засоби перевезення - клiтка, контейнер, ящик, ємнiсть або iнша тара жорсткої конструкцiї, що використовується для перевезення тварин i розмiщується у транспортному засобi;

     перевiзник - фiзична або юридична особа, що перевозить тварин;

     спецiальнi транспортнi засоби - засоби авiацiйного, морського, рiчкового, залiзничного або автомобiльного транспорту, що використовуються виключно для перевезення тварин з урахуванням їх бiологiчних, видових та iндивiдуальних особливостей;

     супроводжуюча особа - представник вiдправника (одержувача) або власник тварини, що здiйснює її супровiд пiд час перевезення;

     транспортування тварин - перевезення тварин, що здiйснюється одним або кiлькома транспортними засобами, а також пов'язанi з ним операцiї, включаючи завантаження (вивантаження), перезавантаження i вiдпочинок в мiсцях зупинки, до моменту вивантаження тварин за мiсцем призначення.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про захист тварин вiд жорсткого поводження" i "Про ветеринарну медицину".

     3. Перевезення тварин через державний кордон здiйснюється з урахуванням вимог, установлених Законом України "Про ветеринарну медицину", Митним кодексом України, та вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 липня 2007 р. N 953 "Про затвердження Порядку видачi дозволiв на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 55, ст. 2211).

Загальнi вимоги до транспортування тварин

     4. Перевезення тварин може здiйснюватися iз залученням супроводжуючої особи або без неї.

     5. Перевезення тварин без супроводжуючої особи здiйснюється у разi, коли:

     тварини перебувають у закритих контейнерах, якi належним чином провiтрюються, мiстять корм i воду в дозаторах в обсязi, достатньому для перевезення тривалiстю вдвiчi бiльше, нiж заплановано;

     перевiзник виконує функцiї супроводжуючої особи;

     вiдправником призначено особу, що здiйснює догляд за тваринами у пунктах зупинки.

     6. Перед початком транспортування тварин привчають до транспортного засобу, яким вони перевозяться.

     У разi коли завантаження або вивантаження тварин триває бiльш як чотири години вiдправник (одержувач) здiйснює їх годування i напування та залучає спецiалiста у галузi ветеринарної медицини.

     При цьому застосовують вантажно-розвантажувальнi пристрої (платформи, трапи, схiдцi, мiстки, пiдмостки тощо), конструкцiя яких дає змогу їх прибирати та дезiнфiкувати, унеможливлює травмування, мiнiмiзує збудження тварин та унеможливлює їх втечу.

     7. Мiнiмальна площа поверхнi спецiальних транспортних засобiв повинна вiдповiдати нормам, наведеним у додатку 1.

     8. У спецiальних транспортних засобах забезпечується належне провiтрювання з урахуванням, зокрема, погодних умов на момент здiйснення перевезення, видiв тварин та їх кiлькостi.

     9. Пiдлога спецiальних транспортних засобiв за своєю конструкцiєю повинна бути щiльною i не допускати ковзання. Пiдлога покривається пiдстилкою (соломою, тирсою, торфом тощо) в обсязi, достатньому для поглинання екскрементiв, або оснащується засобами їх вiдведення.

     10. Корм у транспортних засобах, що використовуються для перевезення тварин, зберiгається окремо вiд тварин. У разi коли для перевезення тварин використовуються вiдкритi транспортнi засоби, корм покривається брезентом.

     11. У разi коли разом з тваринами перевозяться iншi вантажi, вони розмiщуються таким чином, щоб запобiгти травмуванню тварин, їх стражданням або стресу. У вiдсiках, в яких перевозяться тварини, забороняється розмiщувати вантажi, що можуть негативно вплинути на стан тварин.

     12. Завантаження i вивантаження тварин проводиться в умовах достатнього освiтлення з використанням пiдйомної платформи, обладнаної бар'єрами безпеки для запобiгання падiнню тварин чи їх втечi або трапом, конструкцiя якого дає змогу тваринам безперешкодно пiднiматися i спускатися.

     13. У разi розмiщення контейнерiв, у яких перевозяться тварини, у кiлька ярусiв, вживаються заходи щодо:

     запобiгання чи обмеження витiкання екскрементiв на тварин, розмiщених на нижнiх ярусах;

     забезпечення стiйкостi контейнерiв;

     створення умов для провiтрювання.

     14. Пiд час завантаження, перевезення i вивантаження контейнери, у яких перевозяться тварини, повиннi перебувати у вертикальному положеннi, не пiддаватися рiзким поштовхам або розгойдуванню, перемiщенню пiд час руху транспортного засобу.

     Контейнери вагою понад 50 кiлограмiв обладнуються необхiдною кiлькiстю засобiв крiплення.

     15. Пiд час завантаження, перевезення i вивантаження тварин забороняється:

     завдавати ударiв тваринам;

     натискати на особливо чутливi мiсця на тiлi тварин, що може завдати їм болю або страждань;

     пiдвiшувати тварин за допомогою механiчних засобiв;

     пiднiмати або тягнути тварин за голову, вуха, роги, лапи, хвiст або шкiру;

     використовувати голки, шипи або iншi колючi засоби;

     перешкоджати пересуванню тварин, яких ведуть до мiсця завантаження, здiйснення ветеринарного оброблення тощо.

     16. Засоби з функцiєю електричного шоку використовуються лише стосовно дорослої великої рогатої худоби, а також дорослих свиней у разi, коли вони не рухаються, i виключно за наявностi вiльного простору попереду них. Дiя зазначених засобiв спрямовується лише у м'язи задньої частини тiла i не повинна тривати довше однiєї секунди. Застосування таких засобiв припиняється, якщо тварина не реагує на подразник.

     17. До тварин, що пiдлягають перевезенню, не застосовуються знеболюючi засоби, за винятком випадкiв, коли це необхiдно для забезпечення їх нормального стану. Такi засоби можуть бути застосованi виключно спецiалiстом у галузi ветеринарної медицини.

     18. Вiдправник надає перевiзниковi або супроводжуючiй особi прив'язь. Тварин, що не звикли до прив'язування, залишають неприв'язаними. Домашнi конi вiком старше восьми мiсяцiв, за винятком необ'їжджених коней, повиннi мати вуздечку пiд час перевезення.

     Прив'язь повинна бути мiцною, давати змогу тваринам лежати, їсти i пити, а також мiнiмiзувати ризик задушення або травмування.

     19. Тварини перевозяться окремо, якщо:

     належать до рiзних видiв або види ворожi один одному;

     значно вiдрiзняються за розмiрами та вiком (крiм випадкiв перевезення приплоду разом з матiр'ю);

     серед них є дорослi кнури чи жеребцi або статевозрiлi самцi та самки, особини з рогами i безрогi, особини, яких необхiдно прив'язувати на час перевезення, та такi, що не потребують прив'язування.

     20. Тварини, яких планується перевезти, перед завантаженням до спецiального транспортного засобу пiдлягають огляду спецiалiстом у галузi ветеринарної медицини з метою пiдтвердження їх придатностi до перевезення.

     21. Не придатними для перевезення є:

     тварини, якi пiд час руху вiдчувають бiль або не можуть самостiйно рухатися;

     поросята вiком до 21 дня (у разi перевезення на вiдстань понад 100 кiлометрiв);

     ягнята вiком до семи днiв (у разi перевезення на вiдстань понад 100 кiлометрiв);

     телята вiком до десяти днiв (у разi перевезення на вiдстань понад 100 кiлометрiв);

     цуценята та кошенята вiком до 56 днiв, крiм випадкiв, коли вони перевозяться разом з матiр'ю;

     самки пiд час останнього перiоду вагiтностi (остання десята частина загального строку вагiтностi);

     новонародженi тварини з незагоєним пуповинням;

     тварини, що мають тяжке вiдкрите поранення або випадiння органiв;

     тварини, що мають роги, у перiод, коли шкiра, яка покриває зародки рогiв м'яка, - якщо не вжито спецiальних заходiв для їх збереження.

     22. Хворi або травмованi тварини вважаються придатними для перевезення, якщо вони:

     мають незначнi ушкодження або хворобу, що не спричиняє їм додаткових страждань пiд час перевезення. При цьому питання щодо придатностi тварин до перевезення вирiшується за рекомендацiєю спецiалiста у галузi ветеринарної медицини;

     перевозяться в рамках виконання науково-дослiдних програм у разi, коли ушкодження або хвороба передбачено такою програмою;

     перевозяться з метою лiкування або дiагностики.

     23. Вiдправник видає перевiзниковi ветеринарнi документи (ветеринарно-санiтарний паспорт, ветеринарне свiдоцтво) на тварин, якi пiдлягають перевезенню, що додаються до перевiзного документа i пiдтверджують можливiсть здiйснення перевезення.

     24. Умови перебування тварин пiд час перевезення перевiряються спецiалiстом у галузi ветеринарної медицини i пiдтримуються у належному станi супроводжуючою особою.

     25. Засоби перевезення повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     забезпечувати захист тварин вiд несприятливих погодних умов;

     забезпечувати належну вентиляцiю та обсяг вiльного простору з урахуванням особливостей окремих видiв тварин;

     мiстити маркування, що означає наявнiсть живих тварин, i знак, що вказує на їх вертикальне розмiщення;

     перебувати у належному станi та легко очищуватися, бути сухими, не мiстити стороннiх запахiв, а в окремих випадках, якi визначаються спецiалiстом у галузi ветеринарної медицини, бути продезiнфiкованими;

     забезпечувати безпеку тварин;

     передбачати можливiсть здiйснення догляду за ними та проведення огляду;

     виключати можливiсть втечi тварин.

     26. У разi коли спецiальний транспортний засiб не оснащений вантажно-розвантажувальними пристроями, вiдправник (одержувач) надає такi пристрої перевiзниковi. При цьому зазначенi пристрої повиннi перебувати у належному станi та виключати ковзання тварин пiд час їх застосування.

     27. Вiдправник забезпечує супроводжуючу особу або перевiзника засобами для годування та напування тварин, необхiдним запасом корму, води, пiдстилки з урахуванням кiлькостi тварин та тривалостi перевезення.

     28. Ссавцiв i птахiв необхiдно годувати кожнi 24 години i напувати кожнi 12 годин. Корм i вода повиннi бути високої якостi.

     29. Супроводжуюча особа зобов'язана:

     забезпечувати безпосередню охорону тварин;

     напувати, годувати та доїти тварин;

     здiйснювати нагляд за станом здоров'я тварин;

     пiдтримувати належний санiтарний та технiчний стан засобiв перевезення.

     30. У разi виявлення пiд час перевезення факту захворювання або загибелi тварин супроводжуюча особа зобов'язана негайно повiдомити про це перевiзниковi для забезпечення iзоляцiї тварин, що захворiли або загинули, в окремому вiдсiку транспортного засобу та викликати спецiалiста у галузi ветеринарної медицини для проведення огляду тварин у найближчому мiсцi зупинки (станцiя, порт, аеропорт тощо).

     31. Тварини, що почали хворiти або травмованi пiд час перевезення, повиннi бути термiново iзольованi. Зазначеним тваринам надається перша ветеринарна допомога. Спецiалiст у галузi ветеринарної медицини може здiйснити (у разi потреби) умертвiння тварин з дотриманням вимог статтi 17 Закону України "Про захист тварин вiд жорстокого поводження".

     32. У разi загибелi тварин пiд час перевезення спецiалiст у галузi ветеринарної медицини з'ясовує причину та рекомендує подальше перевезення (його припинення) та розмiщення iнших тварин тiєї самої партiї на карантин.

     Вiдповiдно до рекомендацiй спецiалiста у галузi ветеринарної медицини iзоляцiя загиблих, забитих i тих, що не пiдлягають подальшому перевезенню, тварин здiйснюється у найближчому мiсцi зупинки.

     33. Перевезення тварин транспортним засобом, на якому виявлено хворих або загиблих тварин, здiйснюється за рекомендацiєю спецiалiста у галузi ветеринарної медицини.

     34. Тварини пiд час перевезення розмiщуються таким чином, щоб супроводжуюча особа могла пересуватися мiж ними.

     35. Перевезення тварин залiзничним транспортом здiйснюється з додержанням таких вимог:

     залiзничний вагон, у якому перевозяться тварини, повинен мiстити вiдповiдне маркування, що означає наявнiсть живих тварин;

     тварини перевозяться в критих вагонах, обладнаних великими вентиляцiйними отворами;

     конструкцiя вагонiв повинна унеможливлювати втечу тварин i вiдповiдати вимогам щодо забезпечення їх безпеки;

     внутрiшнi стiнки вагонiв повиннi бути обладнанi на вiдповiднiй висотi кiльцями або штангами, до яких можуть бути прив'язанi тварини;

     облаштування вагона здiйснює вiдправник;

     придатнiсть вагона до перевезення тварин визначається спецiалiстом у галузi ветеринарної медицини;

     роздiльне розмiщення тварин здiйснюється шляхом прив'язування їх у рiзних частинах вагона або встановлення перегородок;

     пiд час формування поїздiв або перемiщення вагонiв перевiзник вживає необхiдних заходiв для запобiгання рiзким поштовхам вагонiв, у яких перебувають тварини.

     Перевезення тварин залiзничним транспортом здiйснюється вiдповiдно до правил, що затверджуються Мiнiнфраструктури.

     36. Автомобiльнi транспортнi засоби, що використовуються для перевезення тварин, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     бути обладнаними:

     - електронною системою для фiксування iнформацiї про вiдкриття та/або закриття вiдсiку, в якому перевозяться тварини;

     - системою аварiйного попередження водiя у разi досягнення максимального або мiнiмального рiвня температури у вiдсiках, в яких перевозяться тварини;

     - системою провiтрювання, змонтованою у спосiб, що забезпечує пiд час перевезення додержання всерединi транспортного засобу температури в дiапазонi вiд 5 до 30° C з похибкою +/- 5° C залежно вiд температури навколишнього середовища. Строк функцiонування зазначеної системи повинен становити не менш як чотири години незалежно вiд типу двигуна автомобiльного транспортного засобу;

     - унеможливлювати втечу тварин i мати конструкцiю, що забезпечує їх безпеку, зокрема дах для захисту вiд несприятливих погодних умов.

     Перевезення тварин автомобiльним транспортом здiйснюється вiдповiдно до правил, що затверджуються Мiнiнфраструктури.

     37. Перевезення тварин морським або рiчковим транспортом здiйснюється з додержанням таких вимог:

     на територiї портiв, у яких регулярно здiйснюється завантаження (вивантаження) тварин, облаштовуються причали, загони для худоби, iзолятори, навiси, окремi мiсця для їх годування та напування, примiщення для проведення ветеринарного огляду та розмiщення супроводжуючих осiб;

     адмiнiстрацiя порту зобов'язана своєчасно повiдомити державну службу ветеринарної медицини про здiйснення завантаження (вивантаження) тварин на територiї порту;

     використовуються спецiальнi, вантажнi та вантажно-пасажирськi судна. Мiсця для розмiщення тварин на вантажно-пасажирських суднах визначаються капiтаном судна за погодженням iз спецiалiстом у галузi ветеринарної медицини;

     перила загорожi i палуб зазначених суден повиннi бути достатньо мiцними для того, щоб витримати вагу тварин. Перевiрка мiцностi перил загорожi i палуб проводиться пiд час будiвництва або переобладнання судна;

     система примусового провiтрювання вiдсiкiв, у яких перевозяться тварини, повинна забезпечувати:

     40 змiн повiтря за годину, якщо вiдсiк повнiстю закритий i його висота менше або дорiвнює 2,3 метра;

     30 змiн повiтря за годину, якщо вiдсiк повнiстю закритий i його висота перевищує 2,3 метра;

     система водопостачання повинна забезпечувати постiйну подачу чистої води в кожну зону перевезення тварин, бути обладнаною необхiдною кiлькiстю ємностей для напування тварин, до яких є вiльний доступ;

     система водовiдведення повинна забезпечувати вiдведення стокiв iз загорожi та палуб по каналiзацiйним трубам до колодязiв та ємностей, з яких вони викачуються за допомогою насосiв та ежекторiв;

     на суднi встановлюються додатковi системи накачування води та водовiдведення, якi використовуються у разi поломки основних таких систем;

     вiдсiки для перевезення тварин, проходи i перила обладнуються електричною системою освiтлення. Судно обладнується додатковою системою освiтлення для забезпечення освiтлення у разi поломки основної електричної системи. Для здiйснення догляду за тваринами супроводжуючим особам видаються переноснi засоби освiтлення;

     забороняється пiд час розмiщення тварин загороджувати проходи, житловi, службовi примiщення та мiсця загального користування;

     палуби, на яких розмiщуються тварини, повиннi бути щiльними, герметичними та оснащеними стоками для рiдких екскрементiв. Дерев'янi палуби суден посипаються пiском, тирсою та застилаються соломою, залiзнi палуби завчасно застилаються дошками.

     Перевезення тварин морським i рiчковим транспортом здiйснюється вiдповiдно до правил, що затверджуються Мiнiнфраструктури.

     38. Перевезення тварин авiацiйним транспортом здiйснюється з додержанням таких вимог:

     перевiзник вживає заходiв щодо запобiгання надмiрному пiдвищенню або зниженню температури, рiзким коливанням тиску повiтря на борту повiтряного судна з урахуванням особливостей видiв тварин, що перевозяться;

     для перевезення тварин власник (вiдправник) використовує засiб перевезення, конструкцiя якого забезпечує доступ повiтря, дно водонепроникне, вкрите адсорбуючим матерiалом, дверi закриваються на замок. У разi перевезення тварини в пасажирському салонi повiтряного судна розмiр засобу перевезення не повинен перевищувати 30 х 50 х 40 сантиметрiв.

     Перевезення тварин авiацiйним транспортом здiйснюється вiдповiдно до правил, що затверджуються Мiнiнфраструктури.

     39. Додатковi умови перевезення тварин визначаються IATA Resolution N 620 "Live Animals Regulations", а також законодавством країн призначення та транзиту.

Особливостi транспортування домашнiх тварин

     40. Собаки, коти та iншi дрiбнi тварини перевозяться у вiдповiдних засобах перевезення iз суцiльним щiльним дном, що можуть розташовуватися у кiлька ярусiв.

     41. Собак i котiв, що перевозяться, необхiдно годувати i напувати з iнтервалами, що не перевищують вiдповiдно 24 i вiсiм годин.

     42. У разi перевезення домашнiх тварин залiзничним транспортом собаки великих порiд перевозяться у тамбурi вагона поїзда (не бiльше одного собаки в тамбурi) у намордниках на мiцному повiдку пiд наглядом супроводжуючої особи, а собаки малих порiд перевозяться на руках або пiд сидiнням власника.

     Iншi тварини (не бiльше двох) перевозяться в засобах перевезення i розташовуються у мiсцях, вiдведених для ручної поклажi.

     43. У разi перевезення домашнiх тварин авiацiйним транспортом у пасажирському салонi повiтряного судна дозволяється перевозити:

     службових собак у супроводi кiнолога;

     собак-поводирiв, що супроводжують слiпих або глухих пасажирiв.

     При цьому службовi собаки (собаки-поводирi) повиннi мати ошийник та намордник i бути прив'язанi до крiсла бiля нiг кiнолога (власника);

     дрiбних тварин, вага яких разом iз засобом перевезення не перевищує восьми кiлограмiв.

     Клiтки птахiв повиннi бути покритi щiльною темною матерiєю, через яку не проникає сонячне свiтло.

     Тварини, вага яких разом iз засобом перевезення перевищує вiсiм кiлограмiв, перевозяться в багажно-вантажних вiдсiках повiтряного судна. Перевезення зазначених тварин мiжнародними рейсами здiйснюється за наявностi мiжнародного ветеринарного сертифiката i дозволу на ввезення та/або вивезення.

     44. У разi перевезення домашнiх тварин автомобiльним транспортом у салонi транспортного засобу допускається перевозити дрiбних тварин у кошиках, сумках iз суцiльним дном, птахiв у клiтках, собак у намордниках за наявностi повiдка, за умови, що тварини не забруднюють салон та речi пасажирiв i розташовуються на пiдлозi, а за наявностi пiдстилки - на сидiннi (пiд час перевезення в таксi).

Особливостi транспортування сiльськогосподарських тварин

     45. Пiд час перевезення непарнокопитих тварин на них надягаються недоуздки, крiм тварин, якi до них не привченi.

     46. Непарнокопитих тварин необхiдно прив'язувати таким чином, щоб вони розташовувалися головою до однiєї стiни транспортного засобу або головою один до одного. Молодняк, не привчений до прив'язi, не прив'язується. Бичкiв середньою вагою понад 350 кiлограмiв прив'язують. Носове кiльце використовується тiльки для керування тваринами.

     47. Забороняється:

     зв'язувати заднi ноги непарнокопитим тваринам, якщо вони не перебувають в окремих стiйлах;

     прив'язувати велику рогату худобу за роги.

     48. Пiд час перевезення великої рогатої худоби, непарнокопитих i свиней некастрованi самцi вiдокремлюються вiд самок, дорослi кнури та жеребцi вiдокремлюються один вiд одного.

     49. Домашнi птахи перевозяться у вiдповiдних засобах перевезення iз суцiльним щiльним дном, що можуть розташовуватися у кiлька ярусiв.

     50. Домашнi птахи перевозяться за умови наявностi питної води i корму в достатнiй кiлькостi, за винятком випадкiв, коли перевезення триває менше 12 годин без урахування часу завантаження i вивантаження.

     51. Перевезення сiльськогосподарських тварин автомобiльним транспортом здiйснюється з дотриманням таких вимог:

     поросятам, телятам, ягнятам, козлятам i лошатам, що не вiдлученi вiд матерi i отримують молочний корм, надається пiсля дев'ятигодинного перевезення час для вiдпочинку (не менше однiєї години), зокрема для їх напування i годування. Пiсля такого вiдпочинку перевезення може продовжуватися ще дев'ять годин;

     максимальний строк перевезення свиней становить 24 години за умови забезпечення постiйного доступу до води та можливостi лежати або стояти в їх природному положеннi.

     Щiльнiсть завантаження свиней вагою близько 100 кiлограмiв не повинна перевищувати 235 кiлограмiв на кв. метр.

     З урахуванням породи, розмiру i фiзичного стану свиней щiльнiсть їх завантаження вiдносно площi поверхнi спецiального транспортного засобу, яким вони перевозяться, може бути зменшено. Максимальне зменшення щiльностi завантаження свиней становить 20 вiдсоткiв i залежить вiд метеорологiчних умов та орiєнтовної тривалостi перевезення;

     максимальний строк перевезення домашнiх коней становить 24 години за умови їх напування i в разi необхiдностi годування кожнi вiсiм годин.

     Конi перевозяться в окремих стiйлах, за винятком кобил, що перевозяться разом iз лошатами. Необ'їждженi конi на великi вiдстанi не перевозяться.

     За винятком перевезення разом з матiр'ю, тривалi перевезення здiйснюються лише для:

     лошат вiком вiд чотирьох мiсяцiв, крiм зареєстрованих коней;

     телят вiком вiд 14 днiв;

     поросят вагою бiльше 10 кiлограмiв.

     Пiсля зазначеного часу перевезення тварини повиннi бути вивантаженi, нагодованi, напоєнi i залишенi для вiдпочинку протягом 24 годин.

     52. Перевезення сiльськогосподарських тварин залiзничним транспортом здiйснюється з урахуванням положень пункту 51 цих Правил та додатку 1.

     53. У разi перевезення сiльськогосподарських тварин морським та рiчковим транспортом обсяг простору, необхiдного для розмiщення однiєї тварини на суднi, розраховується виходячи з таких нормативiв:

     племiннi конi - 3 - 3,5 кв. метра;

     робочi конi, воли, великi бики та корови - 2,5 - 3 кв. метри;

     бики та корови звичайнi - 2 - 2,5 кв. метра;

     свинi - 1,5 - 3 кв. метри;

     вiвцi та кози - 0,75 - 1 кв. метр;

     поросята - 0,5 - 1 кв. метр.

     У разi тривалого перевезення тварин застосовуються спецiальнi транспортнi засоби, мiнiмальна площа поверхнi яких наведена у додатку 1.

     Перевезення тварин партiями чисельнiстю 200 та бiльше голiв у разi тривалостi перевезення понад п'ять дiб здiйснюється у супроводi спецiалiста у галузi ветеринарної медицини.

     Домашнi конi, за винятком кобил, що перевозяться разом iз лошатами, розмiщуються в окремих стiйлах пiд час завантаження на судно.

     Не допускається перевезення коней на багатопалубних транспортних суднах, крiм випадкiв, коли вони завантаженi на найнижчу палубу за вiдсутностi iнших тварин на вищiй палубi. Мiнiмальна висота вiдсiку, в якому перевозяться конi, повинна бути на 75 сантиметрiв бiльше, нiж висота загривка найвищої тварини.

     Максимальна кiлькiсть необ'їжджених коней у партiї становить чотири тварини.

     Судна для перевезення сiльськогосподарських тварин чи судна для перевезення контейнерiв з такими тваринами протягом часу, що перевищує 24 години, повиннi на момент вiдправлення мiстити кiлькiсть пiдстилки, корму та води, необхiдну для задоволення мiнiмальних денних потреб тварин у розрахунку на заплановану кiлькiсть днiв i додатково їх триденну норму. Мiнiмальна денна норма корму та води для сiльськогосподарських тварин, що пiдлягають перевезенню на суднах, наведена у додатку 2.

     Фураж може бути замiнений концентрованим кормом i навпаки.

     54. Транспортнi засоби, що використовуються у разi тривалого перевезення тварин (бiльше нiж 24 години) повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     бути обладнаними дахом яскравого кольору з належною iзоляцiєю;

     пiдлога покривається пiдстилкою або подiбним до неї матерiалом (залежно вiд виду i кiлькостi тварин, що перевозяться, часу перевезення та погодних умов), який забезпечує належне поглинання екскрементiв;

     мiстити достатню кiлькiсть корму для годування тварин протягом перевезення, що зберiгається у спосiб, який забезпечує його захист вiд впливу несприятливих погодних умов, потрапляння пилу, палива, вихлопних газiв, а також екскрементiв тварин;

     бути обладнаними пристроями для напування тварин вiдповiдної конструкцiї, що з'єднуються з ємностями для води, перебувають у робочому станi i розмiщуються у спосiб, що забезпечує доступ до них усiх тварин;

     загальний об'єм ємностей для води повинен дорiвнювати 1,5 вiдсотка максимального корисного навантаження транспортного засобу. Конструкцiя зазначених ємностей повинна забезпечувати вiльне витiкання води i їх миття пiсля кожного перевезення, надавати змогу перевiряти рiвень води в них;

     конструкцiя спецiального транспортного засобу повинна передбачати можливiсть закрiплення пристроїв для годування тварин для запобiгання їх перекиданню. Пiд час руху транспортного засобу та у випадках, коли таке обладнання не використовується, воно зберiгається окремо вiд тварин;

     спецiальний транспортний засiб обладнується перегородками для утворення окремих секцiй. При цьому забезпечується вiльний доступ тварин до пристроїв для напування. Конструкцiя перегородок повинна вiдповiдати вимогам щодо змiни розмiру секцiї вiдповiдно до розмiрiв i кiлькостi тварин, їх видових та iндивiдуальних особливостей.

Особливостi транспортування диких тварин

     55. Перевезення диких тварин здiйснюється тiльки у спецiальних транспортних засобах або у спецiальних засобах перевезення, на яких зазначається iнформацiя про наявнiсть полохливих або небезпечних тварин.

     56. Перевезення диких тварин здiйснюється на пiдставi таких документiв:

     письмова iнструкцiя стосовно годування, напування та iнших вимог щодо їх догляду, видана вiдправником;

     повiдомлення iз зазначенням, що тварини є дикими, полохливими або небезпечними;

     супровiднi ветеринарнi документи (ветеринарно-санiтарний паспорт, ветеринарне свiдоцтво);

     дозвiл на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори або сертифiкат на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення.

     57. У разi перевезення диких тварин на зовнiшньому боцi засобу перевезення зазначаються:

     для фiзичних осiб - прiзвище, iм'я, по батьковi, адреса i номер телефону вiдправника (одержувача);

     для юридичних осiб - повне найменування, адреса i номер телефону вiдправника (одержувача);

     наукова i загальноприйнята назва тварин та їх кiлькiсть у засобi перевезення;

     для отруйних тварин - позначка "POISONOUS" ("ОТРУЙНО");

     для агресивних тварин, у тому числi птахiв, якi можуть заподiяти шкоду через вентиляцiйнi отвори засобу перевезення, - позначка "This Animal Bites" ("Ця тварина кусається");

     одне з двох маркувань "LIVE ANIMALS" ("ЖИВI ТВАРИНИ") (свiтло-зелене на свiтлому фонi) чи "Laboratory Animals" ("Лабораторнi тварини") (свiтло-червоне на свiтлому фонi).

     Додатково до кожного маркування додається маркування iз зазначенням напрямку вгору (свiтло-червоне або чорне). Мiнiмальний розмiр кожного з маркувань становить не менше нiж 10 х 15 сантиметрiв.

     58. Конструкцiя засобiв перевезення диких тварин повинна вiдповiдати бiологiчним особливостям їх окремих видiв. Типовi конструкцiї засобiв перевезення диких тварин затверджуються Мiндовкiллям.

(пункт 58 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

     59. Перевезення диких птахiв, якi належать до дрiбних видiв (завдовжки менш як 23 сантиметри), здiйснюється з додержанням таких вимог:

     засоби перевезення виготовляються з дерева, залiза чи пластика, затягуються сiткою. У засобi перевезення може розмiщуватися до 50 птахiв, якi належать до дрiбних видiв, бiльших видiв - у пропорцiйно меншiй кiлькостi. Розмiр засобу перевезення повинен давати змогу всiм птахам одночасно вiдпочивати, вiльно рухатись i перебувати у природних позах;

     кiлькiсть папуг, якi належать до дрiбних видiв, у засобi перевезення не повинна перевищувати 25 особин;

     агресивних птахiв перевозять по одному. Засiб перевезення таких птахiв обладнується з трьох (двох, якщо вiн невеликий) сторiн планками для створення промiжку мiж ним та iншим вантажем. Не допускається наявнiсть усерединi засобу перевезення гострих кутiв i нерiвностей, якi можуть травмувати птахiв. Якщо природним для виду є сидiння на гiлках, засiб перевезення облаштовується жердинками, розмiщеними так, щоб екскременти не потрапляли на iнших птахiв i в пристрої для напування. Засiб перевезення облаштовується пристроями для напування i годування тварин. У разi перевезення малочисельних партiй птахiв наявнiсть пристроїв для годування необов'язкова. Стiнки засобу перевезення повиннi бути глухими, з вентиляцiйними отворами дiаметром близько 2,5 сантиметра на вiдстанi приблизно 5 сантиметрiв один вiд одного. Дверцята засобу перевезення обладнуються засувами або iншими пристроями, що унеможливлюють їх самовiльне вiдкриття.

     60. Засоби перевезення великих папуг та iнших птахiв (завдовжки понад 23 сантиметри) повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     стiнки виготовляються з фанери (завтовшки не менш як 1,2 сантиметра), дерева (завтовшки не менш як 0,5 сантиметра) або металу. Замiсть жердинок на пiдлозi закрiплюються планки;

     усi отвори повиннi бути затягнутi сiткою та прикритi легкою тканиною, яка не перешкоджає циркуляцiї повiтря;

     висота засобу перевезення повинна перевищувати висоту птаха на одну третину. Передня стiнка такого засобу складається з двох сiток (внутрiшня з яких - пластикова), розташованих на вiдстанi 4 - 5 сантиметрiв, дверцята повиннi мати не менш як два отвори дiаметром бiльше 5 сантиметрiв. Засiб перевезення оснащується пристроєм для напування.

     У засобi перевезення перевозиться по одному птаху.

     61. Для перевезення денних хижих птахiв i сов можна також використовувати клiтку для котiв i собак, обладнану в такий спосiб:

     на пiдлозi прикрiплюють бруски чи покривають її матерiалом, що виключає ковзання;

     дверцята i вентиляцiйнi отвори закривають легкою тканиною, яка не перешкоджає циркуляцiї повiтря, але створює напiвтемряву;

     установлюється пристрiй для напування;

     облаштовується вiконце для спостереження.

     62. Засоби перевезення для дрiбних приматiв повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     верхнi двi третини передньої стiнки глухi з вентиляцiйними отворами, нижня третина затягнута сiткою, дно суцiльне, з ємнiстю для екскрементiв, наповненою сорбентом; пiдлога з дерев'яних брускiв 2,5 х 2,5 сантиметра, прикрiплених з iнтервалом 0,5 - 1 сантиметр. Як дверцята використовується передня або задня стiнка. Усерединi засобу перевезення розмiщується поличка завдовжки як третина загальної його довжини. Пристрої для напування та годування закрiплюються на висотi, що не дає змоги тваринам сидiти на них. Вентиляцiйнi отвори iз заокругленими краями облаштовуються знизу двох довгих сторiн i у верхнiй третинi клiтки;

     для перевезення приматiв можна також використовувати пластикову клiтку для котiв i собак, обладнану в такий спосiб:

     - пiдлога покривається пiдстилкою або подiбним до неї матерiалом, який забезпечує поглинання екскрементiв;

     - усерединi встановлюється поличка для вiдпочинку.

     63. Перевезення черепах, ящiрок та змiй здiйснюється з додержанням таких вимог:

     матерiал, з якого виготовляються засоби перевезення, повинен бути водостiйким, розмiр - достатнiй для розмiщення черепах в один шар, кришка повинна вiдкриватися для перевiрки стану тварин, дiаметр вентиляцiйних отворiв становить не менш як 1 сантиметр. Засiб перевезення може мiстити лише один горизонтальний шар секцiй. Не допускається розмiщення в одному засобi перевезення бiльше нiж 10 черепах з довжиною спинного щита до 10 сантиметрiв та бiльше п'яти черепах з довжиною такого щита понад 10 сантиметрiв;

     черепах iз довжиною спинного щита до 10 сантиметрiв можна перевозити у невеликих пластикових контейнерах (до 12,7 х 12,7 х 4,5 сантиметра). У великому контейнерi (до 68,6 х 28 х 22,8 сантиметра) черепах розмiщують не бiльше нiж у п'ять шарiв. Вентиляцiйнi отвори облаштовуються з чотирьох бокiв контейнера. У кожнiй внутрiшнiй секцiї контейнера розмiщується не бiльше нiж п'ять черепах iз довжиною спинного щита вiд 5 до 10 сантиметрiв i лише одного виду. Агресивнi види i всi види водних черепах перевозять у контейнерi тiльки по однiй особинi;

     в одному контейнерi або секцiї перевозять лише один вид ящiрок та змiй. Ящiрки та змiї завдовжки понад 77 сантиметрiв, вкритi шипами ящiрки, дорослi гекони перевозяться по однiй особинi. Ящiрок i змiй додатково упаковують у мiцнi мiшки, виготовленi з матерiалу, що не перешкоджає циркуляцiї повiтря. Кожен мiшок повинен мiстити позначку "ОТРУЙНО" ("POISONOUS") або "НЕ ОТРУЙНО" ("NON-POISONOUS").

     64. Перевезення китоподiбних здiйснюється з додержанням таких вимог:

     китоподiбнi перевозяться виключно у ваннах вiдповiдної конструкцiї або в спецiальних гамаках у супроводi спецiалiста з морських ссавцiв та спецiалiста у галузi ветеринарної медицини;

     за рекомендацiєю спецiалiста з морських ссавцiв пiд час перевезення китоподiбних проводиться:

     - медикаментозне оброблення тварин з метою профiлактики стресу i його наслiдкiв;

     - занурення тварин у воду (у разi перевезення у ваннах);

     - захист тварин вiд прямих сонячних променiв;

     - захист очей тварин вiд висихання i травмування;

     - захист шкiри тварин вiд висихання, тертя i надмiрного тиску;

     вода, у якiй перебувають тварини, повинна бути чистою.

Особливостi транспортування риби та iнших гiдробiонтiв

     65. Рибу рекомендується перевозити у прохолодну похмуру погоду у водi пониженої температури за умови насичення її киснем. Оптимальна температура води для перевезення теплолюбних риб становить 10 - 12° C влiтку, 5 - 6° C - навеснi i восени, 2 - 3° C - взимку. Слiд уникати перевезення риб за мiнусової температури. Для перевезення холодолюбних риб температура води влiтку повинна становити 6 - 8° C, навеснi i восени - 3 - 5° C.

     Пiсля завершення перевезення температуру в ємностях для перевезення доводять до температури, що реєструється у водоймi, в яку планується випустити рибу. Рiзниця у температурi води не повинна перевищувати 1 - 2° C для молодi (зокрема, личинок) та 3 - 4° C для риби пiсля досягнення нею однорiчного вiку.

     У разi перевезення риби у полiетиленових пакетах температуру води корегують шляхом їх занурення перед вивантаженням у водойму, в яку планується випустити рибу.

     Розрахунковi норми споживання рибою кисню пiд час перевезення наведено у додатку 3.

     Норми завантаження однорiчок коропу наведено у додатку 4.

     Ємностi для перевезення риби заповнюються чистою водою з нейтральною реакцiєю, яка не мiстить завислих часточок та за хiмiчним складом вiдповiдає рибоводним нормам. Не допускається використання водопровiдної води, обробленої хлором, колодязної та артезiанської води.

     Пiд час перевезення риби воду необхiдно аерувати. У спецiальних автомобiлях та живорибних вагонах для аерацiї застосовують компресор або кисневi балони з редукторами. Перевезення риби в тарi без аерацiйних пристосувань у цистернах здiйснюється з вiдкритими отворами.

     66. Перед перевезенням риби проводиться дезiнфекцiя ємностей, зокрема тих, у яких планується перевозити личинок та однорiчок, шляхом їх оброблення 10 - 20-вiдсотковим розчином хлорного вапна та ретельного промивання.

     67. Пiдготовка риби до перевезення здiйснюється з додержанням таких вимог:

     допускається перевозити рибу на всiх стадiях розвитку до iнших рибницьких господарств за наявностi ветеринарного свiдоцтва або ветеринарної довiдки;

     проводиться клiнiчний огляд риби (не менш як 100 особин). Для паразитологiчних дослiджень вiдбирають 25 особин (три - п'ять з кожної водойми). У разi перевезення риби з природних рибницьких водойм проводиться огляд риби кожного виду, виловленої на рiзних дiлянках. Аналогiчнi дослiдження проводяться перед випуском риби у водойми;

     призначену для перевезення рибу обробляють пiд контролем спецiалiста у галузi ветеринарної медицини засобами проти виявлених паразитiв вiдповiдно до встановлених iнструкцiй. Пiсля оброблення проводяться контрольнi iхтiопатологiчнi дослiдження риби. У разi необхiдностi проводиться повторне оброблення риби;

     не допускається завантаження у ємностi для перевезення нагодованої риби. Годування риби припиняється не менше нiж за 12 - 15 годин до моменту завантаження до таких ємностей;

     призначену для перевезення рибу обстежують, хворих i травмованих риб видаляють;

     перед перевезенням рибу протягом кiлькох годин витримують у спецiальних проточних садках з чистою водою i високою концентрацiєю у нiй кисню з метою очищення зябер вiд мулу, кишечника вiд екскрементiв;

     посадковий матерiал та молодь риби можна обробляти з профiлактичною метою лiкувальними розчинами безпосередньо пiд час перевезення у ємностях для транспортування. Для оброблення риби у ємностях для транспортування використовують органiчнi барвники, кухонну сiль, концентрацiя яких розраховується залежно вiд тривалостi перевезення.

     68. До перевезення допускається жива риба, рухлива, без механiчних пошкоджень i наростiв плiсняви на тiлi, iз цiлою лускою та шкiрним покривом, цiлими i чистими плавниками, непошкодженими очима, без пухлин на тiлi, тонким шаром слизу на поверхнi тiла.

     69. У разi перевезення риби автомобiльним транспортом застосовуються молочнi бiдони, канiстри, полiетиленовi пакети, канни, контейнери, ємностi, встановленi на тракторних причепах, а також спецiалiзованi живорибнi машини.

     70. Допускається перевезення риби у полiетиленових пакетах, що виготовляються з полiетиленового рукава завширшки 40 - 80 сантиметрiв i завтовшки 0,07 - 0,15 мiлiметрiв. Для перевезення риби можуть використовуватися два типи пакетiв - стандартнi полiетиленовi пакети мiсткiстю 40 лiтрiв, насиченi 20 лiтрами кисню, упакованi у стандартнi картоннi коробки, та великогабаритнi пакети, якi мiстять до 300 лiтрiв води. У разi коли час перевезення молодi риби перевищує двi години, пакети наповнюють киснем у спiввiдношеннi води та кисню 1:1, герметизують еластичними гумовими джгутами або металевими затискачами.

     Тривалiсть перевезення молодi риби у полiетиленових пакетах розраховується за формулою:

В = У х Л / Д х П х К,

     де Д - тривалiсть перебування у полiетиленових пакетах, годин;

     У - критичний рiвень вуглекислого газу (CO2), мiлiграмiв на лiтр;

     П - обсяг споживання кисню (O2), мiлiграмiв на кiлограм за годину;

     Л - обсяг води, лiтрiв;

     К - коефiцiєнт розчинення вуглекислого газу (CO2) у водi.

     Значення коефiцiєнта розчинення (К) залежно вiд температури:

Температура, °C 5 10 15 20 25
Коефiцiєнт розчинення (К) 0,36 0,43 0,50 0,59 0,67

     Час перевезення молодi рослиноїдних риб не повинен перевищувати 20 годин. Спiввiдношення ваги таких риб i води становить 1:80 - 1:200. Пiд час розрахунку оптимальної для перевезення кiлькостi риби враховуються умови та тривалiсть перевезення, її фiзiологiчний стан. Оптимальна кiлькiсть молодi риби, що може перевозитися в одному полiетиленовому пакетi, наповненому 10 лiтрами води, становить 50 тисяч.

     71. Допускається перевезення невеликих партiй риби у каннах об'ємом 45 лiтрiв (завдовжки 50 сантиметрiв, заввишки i завширшки 30 сантиметрiв). Аерацiя в каннах може здiйснюватися за допомогою, зокрема, портативних аераторiв.

     72. Допускається перевезення риби у контейнерах, якi встановлюються на автомобiлях. Контейнери для перевезення риби та iнших гiдробiонтiв повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     бути виготовленими з листового алюмiнiю;

     аерацiя води всерединi контейнера здiйснюється за допомогою бензокомпресорної установки, вмонтованої на платформi автомобiля.

     У контейнерах вагою близько 200 кiлограмiв та мiсткiстю 1800 лiтрiв допускається перевезення до 900 кiлограмiв риби.

     Для тривалого перевезення лососевих риб застосовують контейнери, якi мають подвiйнi стiнки з пiнополiуретановою iзоляцiєю. Пiд час перевезення великої кiлькостi риби здiйснюється регенерацiя води за допомогою капсул з iонообмiнними смолами, а також видалення з води слизу та грубих механiчних домiшок з використанням механiчного фiльтра.

     73. Для тривалого перевезення риби використовуються автотранспортнi засоби, обладнанi цистернами та пристроями, якi забезпечують пiдтримання її життєздатностi.

     Аерацiя води пiд час такого перевезення здiйснюється за допомогою повiтряного компресора продуктивнiстю 10 куб. метрiв на годину, який працює вiд двигуна автомобiля. Пiд час перевезення риби у холодну пору року до цистерни подається тепле повiтря iз теплообмiнника, у теплу пору року додається лiд, який перевозять у спецiальних вiдсiках.

     Перед завантаженням риби в автоцистерну температура води доводиться до значення, передбаченого пунктом 65 цих Правил. З метою аерацiї води за 10 - 15 хвилин до завантаження риби до автоцистерни включають компресор, який працює протягом всього перiоду перевезення. Автоцистерна заповнюється водою таким чином, щоб залишився повiтряний простiр заввишки 3 - 4 сантиметри для виходу вiдпрацьованого повiтря.

     74. Допускається перевезення риби на незначнi вiдстанi у брезентових чанах розмiром 2 х 2 х 1,5 метра, що встановлюються на вантажних автомобiлях та заповнюються водою в обсязi 2 куб. метри.

     75. Перевезення призначених для розведення i аклiматизацiї ракiв, риби, рибопосадкового матерiалу здiйснюється вiдповiдно до правил перевезення швидкопсувних вантажiв на залiзничному транспортi.

     Риба перед перевезенням витримується в окремих водоймах або басейнах для пiдготовки до умов перевезення.

     Риба перевозиться тiльки в спецiальних живорибних вагонах у чистiй водi, без шкiдливих домiшок iз забезпеченням належної аерацiї (як правило, пасажирськими поїздами).

     Перевезення морської риби здiйснюється протягом усього року виключно у морськiй водi. Максимальний строк перевезення морської риби становить двi доби.

     Спiввiдношення риби та води у вагонах з примусовою аерацiєю становить для:

     амура, буффало, коропа, сазана, вугра - 1:1,25;

     карася, лина - 1:1;

     форелi, судака - 1:5;

     бiлозiрки, жереха, ляща, синця, товстолобика, щуки, в'язя та iнших прiсноводних риб - 1:2;

     морської риби - 1:10.

     У процесi перевезення видаляється загибла риба.

     Ракiв перевозять у ящиках, мiж якими влаштовуються промiжки для циркуляцiї повiтря, або в корзинах з лози у формi зрiзаного конуса. При цьому ракiв перекладають сухим мохом, чистими сухими водоростями або сiном. Iнтервал мiж виловом та завантаженням ракiв не повинен перевищувати 36 годин.

     До перевезення допускаються тiльки живi раки. Перевезення ракiв лиманних, озерних та ставкових здiйснюється не пiзнiше нiж через двi доби, а рiчкових - до шести дiб з моменту вилову.

     76. Перевезення молодi лососевих та осетрових риб на значнi вiдстанi здiйснюється авiацiйним транспортом. При цьому використовуються полiетиленовi пакети та iзотермiчнi контейнери для запобiгання рiзким коливанням температури води.

     В iзотермiчному контейнерi (розмiром 158 х 51 х 46 сантиметрiв) допускається перевезення до 50 кiлограмiв риби без води у рамках в один - два ряди. Контейнери повиннi зберiгати iзотермiчнiсть за температури вiд -20° C до +20. Пiд час перевезення рибу зрошують i охолоджують насиченою киснем водою кожнi 20 - 30 хвилин. Тривалiсть перевезення в таких умовах становить три - чотири години.

     Пiсля прибуття лiтака до мiсця призначення рибу разом з водою помiщають у спецiальну живорибну машину, а потiм - у ставок, який зариблюється.

     77. Для перевезення риби морським та рiчковим транспортом використовуються живорибнi судна типу "Акварiум", оснащенi ємностями для транспортування (по 20 куб. метрiв кожна), що вмiщують до 55 тонн риби i можуть використовуватися для перевезення молодi осетрових риб з рибницьких заводiв.

     Для перевезення плiдникiв, товарної риби та дрiбних гiдробiонтiв застосовуються живорибнi прорiзи астраханського типу об'ємом 30 куб. метрiв.

     78. Перевезення живої риби для реалiзацiї у торговельнiй мережi здiйснюється згiдно з вимогами ДСТУ 2284-93 "Риба жива. Загальнi технiчнi умови".

     79. Нормативи перевезення риби в рибницьких господарствах наведенi у додатку 5.

 

Додаток 1
до Правил

МIНIМАЛЬНА ПЛОЩА
спецiальних транспортних засобiв та контейнерiв, що використовуються для перевезення сiльськогосподарських тварин

1. Вагони та автотранспортнi засоби, що використовуються для перевезення домашнiх коней

Категорiя Щiльнiсть завантаження, кв. метрiв на особину
Дорослi конi 1,75
Молодi конi (шiсть - 24 мiсяцi) у разi перевезення, що триває до 48 годин 1,2
Молодi конi (шiсть - 24 мiсяцi) у разi перевезення, що триває бiльше 48 годин 2,4
Понi (заввишки у загривку до 144 сантиметрiв) 1
Лошата (до шести мiсяцiв) 1,4

2. Повiтрянi судна, що використовуються для перевезення домашнiх коней

Вага домашнiх коней, кiлограмiв Щiльнiсть завантаження, кв. метрiв на особину
До 100 0,42
100 - 200 0,66
200 - 300 0,87
300 - 400 1,04
400 - 500 1,19
500 - 600 1,34
600 - 700 1,51
700 - 800 1,73

3. Рiчковi або морськi судна, що використовуються для перевезення домашнiх коней

Вага домашнiх коней, кiлограмiв Щiльнiсть завантаження, кв. метрiв на особину
200 - 300 0,9 - 1,17
300 - 400 1,18 - 1,45
400 - 500 1,46 - 1,73
500 - 600 1,74 - 2
600 - 700 2,1 - 2,25

4. Вагони та автотранспортнi засоби, що використовуються для перевезення великої рогатої худоби

Категорiя Середня вага великої рогатої худоби, кiлограмiв Щiльнiсть завантаження, кв. метрiв на особину
Телята 50 0,3 - 0,4
- " - 110 0,4 - 0,7
- " - 200 0,7 - 0,95
Велика рогата худоба 325 0,95 - 1,3
- " - 550 1,3 - 1,6
- " - >700 >1,6

5. Повiтрянi судна, що використовуються для перевезення великої рогатої худоби

Категорiя Середня вага великої рогатої худоби, кiлограмiв Щiльнiсть завантаження, кв. метрiв на особину
Телята 50 0,23
- " - 70 0,28
Велика рогата худоба 300 0,84
- " - 500 1,27

6. Рiчковi або морськi судна, що використовуються для перевезення великої рогатої худоби

Вага великої рогатої худоби, кiлограмiв Щiльнiсть завантаження, кв. метрiв на особину
200 - 300 0,8 - 1
300 - 400 1 - 1,3
400 - 500 1,3 - 1,5
500 - 600 1,5 - 1,8
600 - 700 1,8 - 2

7. Вагони та автотранспортнi засоби, що використовуються для перевезення овець i кiз

Категорiя Вага овець (кiз), кiлограмiв Щiльнiсть завантаження, кв. метрiв на особину
Стриженi вiвцi <55 0,2 - 0,3
>55 >0,3
Нестриженi вiвцi <55 0,3 - 0,4
>55 >0,4
Великi вагiтнi вiвцi <55 0,4 - 0,5
>55 >0,5
Кози <35 0,2 - 0,3
35 - 55 0,3 - 0,4
>55 0,4 - 0,75
Великi вагiтнi кози <55 0,4 - 0,5
>55 >0,5

8. Повiтрянi судна, що використовуються для перевезення овець i кiз

Середня вага овець (кiз), кiлограмiв Щiльнiсть завантаження, кв. метрiв на особину
25 0,2
50 0,3
75 0,4

9. Рiчковi або морськi судна, що використовуються для перевезення овець i кiз

Вага овець (кiз), кiлограмiв Щiльнiсть завантаження, кв. метрiв на особину
20 - 30 0,24 - 0,26
30 - 40 0,27 - 0,29
40 - 50 0,3 - 0,32
50 - 60 0,33 - 0,35
60 - 70 0,36 - 0,38

10. Повiтрянi судна, що використовуються для перевезення свиней

Середня вага свиней, кiлограмiв Щiльнiсть завантаження, кв. метрiв на особину
15 0,13
25 0,15
50 0,35
100 0,51

11. Рiчковi або морськi судна, що використовуються для перевезення свиней

Середня вага свиней, кiлограмiв Щiльнiсть завантаження, кв. метрiв на особину
<10 0,2
20 0,28
45 0,37
70 0,6
100 0,85
140 0,95
180 1,1
270 1,5

12. Мiнiмальна площа контейнерiв, що використовуються для перевезення сiльськогосподарських птахiв

Категорiя Щiльнiсть завантаження, кв. сантиметрiв на кiлограм
Одноденнi курчата 21 - 25 (на одне курча)
Сiльськогосподарськi птахи, крiм одноденних курчат, вагою:  
<1,6 кiлограма 180 - 200
1,6<3 кiлограми 160
3<5 кiлограмiв 115
>5 кiлограмiв 105
Примiтки: 1. Щiльнiсть завантаження може коливатися залежно вiд ваги, розмiру тварин, їх фiзичного стану, метеорологiчних умов i тривалостi перевезення.

2. Для вагiтних тварин площа перевезення збiльшується на 10 вiдсоткiв.

3. У разi перевезення тварин повiтряним транспортом щiльнiсть завантаження повинна бути вiдносно високою для запобiгання їх травмуванню пiд час зльоту, посадки або у випадку виникнення турбулентностi.

4. Пiд час перевезення усi тварини повиннi мати можливiсть лежати.

 

Додаток 2
до Правил

МIНIМАЛЬНА ДЕННА НОРМА
корму та води для сiльськогосподарських тварин, що пiдлягають перевезенню на морських або рiчкових суднах

Категорiя Корм, вiдсоткiв ваги тварини Вода, лiтрiв на тварину
фураж концентрований корм
Велика рогата худоба i конi 2 1,6 45
Вiвцi 2 1,8 4
Свинi   3 10

 

Додаток 3
до Правил

РОЗРАХУНКОВI НОРМИ
споживання рибою кисню пiд час перевезення

Вид риби Використання кисню на 1 кiлограм ваги за температури 10° C, мiлiграмiв на годину Вмiст кисню, за якого спостерiгається пригнiченiсть дихання, мiлiграмiв на лiтр Мiнiмально необхiдний вмiст кисню, мiлiграмiв на лiтр
Короп вагою 500 - 700 грамiв 45 2 - 2,5 0,3 - 0,5
Короп (цьоголiтка) 120 5 - 6 0,5 - 0,1
Щука середнього розмiру 50 2 - 3 0,3 - 0,6
Щука дрiбного розмiру 70    
Карась 30 1 - 2 0,1
Форель райдужна (цьоголiтка) 150 - 196 6,5 - 7 2,1 - 2,6
Форель райдужна вагою близько 200 грамiв 211    
Сиги:      
пелядь 100 3,5 - 4 1 - 1,5
волховський 125 4,5 - 5  
ладозький 135   1,5 - 2

 

Додаток 4
до Правил

НОРМИ
завантаження однорiчок коропа

Тривалiсть перевезення риби, годин Кiлькiсть риби, тис. особин Вага риби, кiлограмiв Спiввiдношення ваги риби та обсягу води
До однiєї 25 500 1:3
Одна - двi 20 400 1:4
Двi - три 17 340 1:5
Три - чотири 14 280 1:6
Чотири - п'ять 12 240 1:7
П'ять - сiм 10 200 1:9

 

Додаток 5
до Правил

НОРМАТИВИ
перевезення риби у рибницьких господарствах

Вид перевезення Тривалiсть перевезення, годин Короп Рослиноїднi риби Пелядь Щука
обсяг завантаження обсяг вiдходiв* обсяг завантаження обсяг вiдходiв обсяг завантаження обсяг вiдходiв обсяг завантаження обсяг вiдходiв
Личинки i мальки
Внутрiшньогосподарське перевезення личинок у молочних бiдонах або полiетиленових пакетах мiсткiстю 40 лiтрiв без кисню, тис. особин до однiєї 100   100   100   15  
Перевезення личинок у стандартних полiетиленових пакетах мiсткiстю 20 лiтрiв з киснем, тис. особин до п'яти 100 10 100 10 150 10 30 10
Внутрiшньогосподарське перевезення пiдрощених малькiв у молочних бiдонах або полiетиленових пакетах мiсткiстю 40 лiтрiв води без кисню, тис. особин до однiєї 8   8          
Перевезення пiдрощених малькiв у стандартних полiетиленових пакетах мiсткiстю 20 лiтрiв з киснем, тис. особин до 24 10 - 15 5 10 - 15 5        
Цьоголiтки i однорiчки
Перевезення у живорибних вагонах, у яких передбачена аерацiя води (мiсткiсть бакiв 31 куб. метр, об'єм води 20 куб. метрiв), кiлограмiв до 12 1600 2 1100 5        
12 - 24 1400 4 1000 10        
24 - 48 1200 5 750 - 800 15        
48 i бiльше 1000 6 750 - 800 20        
Перевезення спецiалiзованим живорибним автотранспортом (мiсткiсть цистерни 2 куб. метри за температури 10° C), кiлограмiв до трьох 600   400   250 10    
три - шiсть 400   300 5 200 10    
6 - 12 300 1 200 8 200 12    
12 i бiльше 200 1 150 10 200 12    
Перевезення у брезентових чанах мiсткiстю 2 куб. метри, кiлограмiв до трьох 400              
три - шiсть 250              
Дволiтки i дворiчки
Перевезення у живорибних вагонах, у яких передбачена аерацiя води (мiсткiсть бакiв 31 куб. метр, об'єм води 20 куб. метрiв), кiлограмiв до 12 3000 2 2200 5        
12 - 24 2800 4 2000 10        
24 - 48 2200 5 1500 15        
48 i бiльше 2000 6 1600 20        
Перевезення спецiалiзованим живорибним автотранспортом (мiсткiсть цистерни 3 куб. метри за температури 10° C), кiлограмiв до трьох 900   700          
три - шiсть 600   450 2        
шiсть - 12 450 1 340 3        
12 i бiльше 300 1 225 5        
Товарна риба
Внутрiшньогосподарськi перевезення у брезентових чанах мiсткiстю не менш як 2 куб. метри, кiлограмiв до двох 600   500          
Внутрiшньогосподарськi перевезення спецiалiзованим автотранспортом (мiсткiсть цистерни 3 куб. метри), кiлограмiв до трьох 1000   800          
Плiдники i ремонтне поголiв'я
Перевезення ремонтного поголiв'я середньою вагою 2 кiлограми у стандартних полiетиленових пакетах мiсткiстю 20 лiтрiв з киснем, особин до 48 2 1            
Перевезення плiдникiв i ремонтної молодi середньою вагою 3 - 10 кiлограмiв у великогабаритних полiетиленових пакетах мiсткiстю 40 лiтрiв з киснем, особин до 24 1   1          
Перевезення спецiалiзованим автотранспортом (мiсткiсть цистерни 3 куб. метри), кiлограмiв до 12 300 1 300 3     150 5
Перевезення у живорибних вагонах, у яких передбачена аерацiя води (мiсткiсть бака 31 куб. метр, об'єм води 20 куб. метрiв), кiлограмiв до 12 2000 1 1500          
12 - 24 1500 2 1500 3        
24 - 48 1200 3 1200 5        
48 i бiльше 1000 4            

____________
     * Вимiрюється у вiдсотках обсягу завантаження.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.