КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 19 серпня 2002 р. N 1219


Про затвердження Порядку i правил проведення обов'язкового страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 вересня 2009 року N 956,
вiд 8 липня 2015 року N 467,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     Вiдповiдно до пункту 20 частини першої та частини другої статтi 7 Закону України "Про страхування" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок i правила проведення обов'язкового страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв (додаються).

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 вересня 2002 року.

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 серпня 2002 р. N 1219

ПОРЯДОК I ПРАВИЛА
проведення обов'язкового страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв

     1. Обов'язкове страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв (далi - обов'язкове страхування), проводиться з метою забезпечення вiдшкодування шкоди, заподiяної здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу внаслiдок виникнення страхових випадкiв.

     2. У цих Порядку i правилах термiни вживаються у значеннях, наведених у Базельськiй конвенцiї про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх видаленням (1989 р.), Законах України "Про страхування", "Про вiдходи", Положеннi про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1217).

     3. Суб'єктами обов'язкового страхування є страхувальники, страховики i третi особи, яким заподiяно шкоду.

     Страхувальники - експортери небезпечних вiдходiв i особи, якi вiдповiдають за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв.

     Страховики - юридичнi особи, резиденти України, якi отримали в установленому порядку лiцензiю на проведення обов'язкового страхування.

     Третi особи - фiзичнi або юридичнi особи, яким заподiяно шкоду пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв, а також фiзичнi та юридичнi особи, що здiйснювали превентивнi заходи.

     4. Об'єктом обов'язкового страхування є майновi iнтереси, що не суперечать законодавству та пов'язанi з вiдшкодуванням страхувальником шкоди, заподiяної третiм особам i навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв.

     5. Страховими ризиками, на випадок яких проводиться обов'язкове страхування, є шкода, заподiяна здоров'ю фiзичних осiб, власностi будь-яких суб'єктiв, навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв.

     6. Страховий випадок - це подiя, що сталася пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв, внаслiдок якої заподiяно шкоду здоров'ю фiзичних осiб, власностi будь-яких суб'єктiв, навколишньому природному середовищу i виникла цивiльно-правова вiдповiдальнiсть страхувальника стосовно вiдшкодування ним цiєї шкоди.

     Сукупнiсть усiх претензiй та позовiв, пред'явлених третiми особами стосовно вiдшкодування шкоди, спричиненої однiєю подiєю, вважаються одним страховим випадком.

     7. Страховою сумою є грошова сума, в межах якої страховик вiдповiдно до умов договору обов'язкового страхування зобов'язаний у разi настання страхового випадку здiйснити страхову виплату страхувальнику або за його дорученням третiм особам.

     8. Страхова сума встановлюється у такому розмiрi:

     а) для експортера небезпечних вiдходiв за перевезення небезпечних вiдходiв вагою до 1 тонни включно - 200 тис. гривень, вiд 1 до 5 тонн включно - 1 млн. гривень, вiд 5 до 25 тонн включно - 2 млн. гривень, вiд 25 до 50 тонн включно - 4 млн. гривень, вiд 50 до 1000 тонн включно - 6 млн. гривень, вiд 1000 до 10000 тонн включно - 10 млн. гривень, а також додатково 500 гривень за тонну у разi перевезення таких вiдходiв вагою понад 10000 тонн, але не бiльше нiж 30 млн. гривень;

     б) для особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, - 2 млн. гривень.

     9. Страховi виплати розподiляються вiдповiдно до умов договору обов'язкового страхування. У разi заподiяння шкоди навколишньому природному середовищу на її вiдшкодування повинно бути спрямовано не менше нiж 55 вiдсоткiв страхової суми. Зазначенi кошти спрямовуються до державного, республiканського Автономної Республiки Крим та мiсцевих фондiв охорони навколишнього природного середовища вiдповiдно до законодавства.

     10. Максимальний розмiр страхових тарифiв встановлюється:

     а) для експортера небезпечних вiдходiв - 0,25 вiдсотка страхової суми;

     б) для особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, - 0,2 вiдсотка страхової суми.

     11. Укладення договорiв обов'язкового страхування здiйснюється в установленому порядку за формою згiдно з додатком.

     12. Договiр обов'язкового страхування вiдповiдальностi експортера небезпечних вiдходiв укладається мiж страховиком та страхувальником до дня вiдправлення повiдомлення про транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв компетентним органам заiнтересованих держав.

     13. Договiр обов'язкового страхування вiдповiдальностi особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, укладається мiж страховиком та страхувальником до дня отримання iмпортером письмової згоди Мiндовкiлля на iмпорт небезпечних вiдходiв.

(пункт 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.09.2009р. N 956, вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

     14. У разi настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний у триденний термiн пiсля отримання iнформацiї про його настання повiдомити страховика.

     15. Для отримання страхового вiдшкодування страховику подаються такi документи:

     заява про виплату страхового вiдшкодування iз зазначенням обставин i причин настання страхового випадку, якi вiдомi на момент подання заяви;

     копiя договору страхування;

     акт комiсiї з розслiдування страхового випадку (у разi проведення розслiдування);

     документи, що пiдтверджують настання, обставини i причини настання страхового випадку;

     документи, що засвiдчують задоволення претензiй третiх осiб, рiшення судових органiв (витяги з рiшень) про стягнення iз страхувальника збиткiв у розмiрi заподiяної шкоди (у разi розгляду матерiалiв у судових органах);

     листок непрацездатностi потерпiлої третьої особи (нотарiально засвiдчена копiя);

     копiя рiшення медико-соцiальної експертної комiсiї про встановлення потерпiлiй третiй особi iнвалiдностi;

     свiдоцтво про смерть потерпiлої третьої особи (нотарiально засвiдчена копiя);

     експертнi висновки органiзацiй, якi мають офiцiйнi дозволи на проведення експертиз, про розмiри збиткiв;

     документи, що пiдтверджують витрати третiх осiб на проведення превентивних заходiв.

     Документи на виплату страхового вiдшкодування подаються страхувальником або третьою особою (її спадкоємцями) з повiдомленням про це страхувальника. У разi загибелi чи смертi третьої особи внаслiдок настання страхового випадку її спадкоємцi подають документ про правонаступництво. На пiдставi отриманих документiв страховик або уповноважена ним особа складає не пiзнiше нiж протягом 15 днiв пiсля їх отримання страховий акт, який є пiдставою для виплати суми страхового вiдшкодування.

     Страховик приймає протягом 20 днiв пiсля отримання необхiдних документiв рiшення про виплату суми страхового вiдшкодування або про вiдмову в його виплатi. У разi прийняття рiшення про вiдмову у виплатi страхового вiдшкодування страховик у триденний термiн пiсля його прийняття повiдомляє заявника в письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови.

     16. Страховик має право вiдмовити у виплатi страхового вiдшкодування у разi:

     вчинення навмисних дiй страхувальником або особою, на користь якої укладено договiр страхування, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дiї, пов'язанi з виконанням цими особами громадянського чи службового обов'язку, в станi необхiдної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, здоров'я, честi, гiдностi та дiлової репутацiї. Квалiфiкацiя дiй страхувальника або особи, на користь якої укладено договiр обов'язкового страхування, установлюється вiдповiдно до законодавства;

     вчинення страхувальником або iншою особою, на користь якої укладено договiр страхування, умисного злочину, що призвiв до страхового випадку;

     подання страхувальником свiдомо неправдивих вiдомостей про об'єкт страхування або факт настання страхового випадку;

     отримання страхувальником повного вiдшкодування збиткiв вiд винної особи;

     несвоєчасного повiдомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних причин або перешкоджання страховику у визначеннi його обставин, характеру та розмiру завданих збиткiв.

     Умовами договору обов'язкового страхування також можуть бути передбаченi iншi пiдстави для вiдмови у здiйсненнi страхових виплат, якщо це не суперечить законодавству.

 

Додаток
до Порядку i правил
Зразок

ТИПОВИЙ ДОГОВIР
обов'язкового страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв

Мiсце i дата укладення договору "___" ___________ 200_ р.
Страховик  
(повне найменування,
 
прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника, його повноваження,
 
серiя, номер i термiн дiї лiцензiї)
 
з однiєї сторони, та страхувальник  
(повне найменування,
 
прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника, його повноваження)
з другої сторони, уклали цей договiр про нижченаведене:

Предмет договору

     1. Страховик страхує цивiльну вiдповiдальнiсть страхувальника з метою забезпечення вiдшкодування ним шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв, згiдно з Порядком i правилами проведення обов'язкового страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 2002 р. N 1219 (далi - Порядок i правила).

     2. Об'єктом страхування за цим договором є майновi iнтереси, що не суперечать законодавству, пов'язанi з вiдшкодуванням страхувальником шкоди, заподiяної третiм особам та навколишньому природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) таких небезпечних вiдходiв

 
(перелiк небезпечних вiдходiв та їх номери вiдповiдно до Жовтого
 
перелiку вiдходiв, затвердженого
 
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120)

     3. Страховим випадком є подiя, що сталася пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв, внаслiдок якої заподiяно шкоду здоров'ю фiзичних осiб, власностi будь-яких суб'єктiв, навколишньому природному середовищу i виникла цивiльно-правова вiдповiдальнiсть страхувальника стосовно вiдшкодування ним цiєї шкоди.

     Сукупнiсть усiх претензiй та позовiв, пред'явлених третiми особами стосовно вiдшкодування шкоди, спричиненої однiєю подiєю, вважаються одним страховим випадком.

    4. Страхова сума   .
    5. Страховий платiж   .
    6. Розмiр франшизи (частка збиткiв, яка не вiдшкодовується страховиком)
  .

     7. Страховий тариф для експортера небезпечних вiдходiв становить _____________________, для особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, - __________________.

Права та обов'язки сторiн

     8. Страхувальник зобов'язується:

     1) надавати страховику достовiрну iнформацiю про транскордонне перевезення та утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв;

     2) вживати необхiдних заходiв для запобiгання випадкам заподiяння шкоди здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу;

     3) перераховувати на розрахунковий рахунок страховика страховий платiж у розмiрi, передбаченому пунктом 5 цього договору;

     4) повiдомляти у триденний термiн страховика про настання страхового випадку, а також про подiї, якi можуть його спричинити;

     5) надавати страховику необхiдну iнформацiю i документи, що пiдтверджують факт настання страхового випадку та дають змогу попередньо оцiнити можливий розмiр збиткiв;

     6) повiдомляти про настання страхового випадку компетентнi державнi органи;

     7) забезпечувати вимоги конфiденцiйностi стосовно цього договору;

     8) повiдомляти письмово Мiндовкiллю у разi дострокового розiрвання цього договору.

     9. Страховик зобов'язується:

     1) ознайомити страхувальника з Порядком i правилами;

     2) пiсля отримання документiв, якi пiдтверджують настання вiдповiдальностi страхувальника перед третiми особами, здiйснити виплату страхувальнику або за його дорученням третiм особам страхового вiдшкодування у порядку, встановленому пунктами 12-14 цього договору, у термiн, що не перевищує 10 банкiвських днiв з дати оформлення акта про настання страхового випадку, або вiдшкодувати страхувальнику за його згодою збитки в iншiй погодженiй з ним формi.

     10. Страхувальник має право:

     отримати страхове вiдшкодування згiдно з цим договором та Порядком i правилами;

     оскаржити вiдмову страховика у виплатi страхового вiдшкодування в судовому порядку.

     11. Страховик має право:

     перевiряти iнформацiю, надану страхувальником;

     отримувати вiд страхувальника необхiдну iнформацiю та документи стосовно страхового випадку, а також перевiряти їх достовiрнiсть;

     контактувати з державними органами, iншими установами та органiзацiями, зокрема у сферi екологiї та природних ресурсiв, з метою уточнення причин настання страхового випадку та розмiру заподiяної шкоди;

     вiдмовляти у виплатi страхового вiдшкодування у разi невиконання страхувальником умов цього договору, Порядку i правил;

     брати участь у розглядi в судi справи про вiдшкодування страхувальником заподiяної шкоди, цивiльно-правова вiдповiдальнiсть за яку застрахована цим договором, як третя особа на сторонi вiдповiдача.

Порядок здiйснення страхових виплат

     12. Для отримання страхового вiдшкодування страховику надаються документи, зазначенi у пунктi 15 Порядку i правил.

     На основi отриманих документiв страховик складає страховий акт, який є пiдставою для страхової виплати.

     13. Страховик протягом 20 днiв пiсля отримання необхiдних документiв приймає рiшення про виплату суми страхового вiдшкодування або про вiдмову в його виплатi. У разi прийняття рiшення про вiдмову у виплатi страховик у триденний термiн повiдомляє заявника у письмовiй формi з обґрунтуванням причин вiдмови.

     14. Страхове вiдшкодування не пiдлягає виплатi у разi, коли страховий випадок настав внаслiдок навмисних дiй страхувальника, а також в iнших випадках, передбачених пунктом 16 Порядку i правил та статтею 26 Закону України "Про страхування".

Вiдповiдальнiсть сторiн та порядок розв'язання спорiв

     15. У разi невиконання або неналежного виконання зобов'язань, взятих вiдповiдно до цього договору, сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

     16. За несвоєчасну виплату страхового вiдшкодування страховик сплачує пеню в розмiрi ___________ простроченого платежу за кожний день прострочення, але не бiльше подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку, яка дiяла в перiод, за який нараховується пеня.

     17. Спори, що можуть виникнути пiд час виконання зобов'язань за цим договором, розв'язуються у порядку, передбаченому законодавством.

Iншi умови договору

 
 

Термiн дiї договору

    18. Термiн дiї договору  

     19. Цей договiр набирає чинностi з дня надходження страхового платежу на рахунок страховика в установi банку.

     20. Дiя цього договору припиняється за згодою сторiн, а також в iнших випадках, передбачених статтею 28 Закону України "Про страхування".

Адреси та реквiзити сторiн

Страховик Страхувальник
   
   
   
(пiдпис керiвника) (пiдпис фiзичної особи або керiвника юридичної особи)
М. П.* М. П.*

_____________
     * За наявностi печатки.

(додаток iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.09.2009р. N 956, вiд 08.07.2015р. N 467, вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.