КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 квiтня 2009 р. N 423


Про затвердження Порядку видачi дозволу на транзитне перемiщення не зареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 жовтня 2011 року N 1048,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     Вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок видачi дозволу на транзитне перемiщення не зареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв, що додається.

     2. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади привести в тримiсячний строк власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 червня 2009 року.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 квiтня 2009 р. N 423

ПОРЯДОК
видачi дозволу на транзитне перемiщення не зареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв

(У текстi Порядку слово "Мiнприроди" замiнено словом "Мiнекоенерго" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 грудня 2019 року N 1065)

(У текстi Порядку слово "Мiнекоенерго" замiнено словом "Мiндовкiлля" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 вересня 2020 року N 826)

     1. Цей Порядок визначає умови видачi дозволу на транзитне перемiщення не зареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв (далi - дозвiл).

     У цьому Порядку термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв".

     2. Дозвiл видається безоплатно юридичним та фiзичним особам, дiяльнiсть яких пов'язана з транзитним перемiщенням генетично модифiкованих органiзмiв через територiю України (далi - суб'єкти регулювання), на кожну партiю - вантаж, який мiстить один або кiлька генетично модифiкованих органiзмiв та призначений для одночасного транзитного перемiщення одним i тим самим транспортним засобом, за формою згiдно з додатком 1.

     3. Строк дiї дозволу не повинен перевищувати строку дiї дозволу на ввезення не зареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв, виданого в державi iмпорту, або дозволу на транзитне перемiщення таких органiзмiв, виданого в iншiй державi (у разi транзитного перемiщення не лише територiєю України).

     4. Для отримання дозволу суб'єкт регулювання подає Мiндовкiллю особисто або надсилає рекомендованим листом клопотання за формою згiдно з додатком 2.

     У разi коли клопотання надсилається рекомендованим листом, пiдпис суб'єкта регулювання пiдлягає нотарiальному посвiдченню.

     Суб'єкт регулювання для отримання дозволу на транзитне перемiщення вантажу, що мiстить кiлька генетично модифiкованих органiзмiв, подає разом з клопотанням iнформацiйнi матерiали про кожний з таких органiзмiв.

     5. Суб'єкт регулювання пiд час подання клопотання може внести обґрунтовану пропозицiю щодо вiднесення окремих вiдомостей до конфiденцiйних.

     Вiдомостi про потенцiйний вплив генетично модифiкованих органiзмiв на здоров'я людини або навколишнє природне середовище не визнаються конфiденцiйними.

     6. Для проведення перевiрки вiдомостей про безпеку генетично модифiкованих органiзмiв, що мiстяться у поданих суб'єктом регулювання документах, Мiндовкiлля може утворити робочу групу iз залученням представникiв заiнтересованих центральних органiв виконавчої влади та наукових установ.

     7. Мiндовкiлля видає дозвiл протягом 45 днiв пiсля надходження клопотання.

     Дозвiл видається у двох примiрниках, у кожному з яких проставляються вiдмiтки органу екологiчного контролю про перетинання вантажем з генетично модифiкованими органiзмами митного кордону України.

     Один примiрник дозволу залишається в суб'єкта регулювання, а другий - у пунктi пропуску через державний кордон пiд час виїзду перевiзника з вантажем з митної територiї України.

     8. Мiндовкiлля веде облiк поданих клопотань та формує базу даних про виданi i скасованi дозволи, до якої вноситься iнформацiя про перетинання вантажем з генетично модифiкованими органiзмами митного кордону України, подана постом екологiчного контролю.

     9. Суб'єктовi регулювання може бути вiдмовлено у видачi дозволу в разi:

     надходження науково обґрунтованої iнформацiї про небезпеку генетично модифiкованих органiзмiв для здоров'я людини або навколишнього природного середовища пiд час їх використання за призначенням;

     виявлення у клопотаннi та документах, якi подаються разом з ним, недостовiрних вiдомостей;

     порушення вимог до оформлення i змiсту клопотання та/або подання необхiдних документiв у неповному обсязi.

     Документи, поданi суб'єктом регулювання для отримання дозволу, не повертаються.

     10. Мiндовкiлля може скасувати дозвiл у разi надходження науково обґрунтованої iнформацiї, яка може призвести до переоцiнки ризику щодо впливу генетично модифiкованих органiзмiв на здоров'я людини або навколишнє природне середовище у бiк його пiдвищення, порушення умов, зазначених у дозволi.

     11. Iнформацiя про видачу, вiдмову у видачi та скасування дозволу надсилається протягом 10 робочих днiв пiсля прийняття Мiндовкiллям вiдповiдного рiшення суб'єктовi регулювання, Мiнiнфраструктури i оприлюднюється на веб-сайтi Мiндовкiлля.

(пункт 11 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2011р. N 1048)

     12. Рiшення про вiдмову у видачi дозволу або його скасування може бути оскаржене суб'єктом регулювання протягом 30 робочих днiв у встановленому порядку.

     13. Передача дозволу iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi забороняється.

 

Додаток 1
до Порядку

Лицьовий бiк

Державний Герб України

Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв України

ДОЗВIЛ
на транзитне перемiщення не зареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв

_________________
(реєстрацiйний номер)
________________
(число, мiсяць, рiк)
Виданий  
(найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи)
 
(мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи)
 
(телефон, телефакс, електронна адреса)
на перiод до   для транзитного перемiщення вантажу,
(число, мiсяць, рiк)
який мiстить  
(кiлькiсть генетично модифiкованих
 
органiзмiв, наукова назва кожного
 
українською та латинською мовами
 
iз зазначенням генетичної модифiкацiї i коду унiкальної iдентифiкацiї)
 
(об'єм та/або вага генетично модифiкованого органiзму в одиницях СI)
Перевiзник  
(найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи)
 
(мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи)
 
(телефон, телефакс, електронна адреса)
 
(реєстрацiйний номер, дата видачi та строк дiї лiцензiї на здiйснення вантажних перевезень)
 
(вид транспортного засобу, що застосовується для транзитного перемiщення генетично модифiкованих органiзмiв)
 
(число, мiсяць, рiк та маршрут транзитного перемiщення)
М. П. _______________________________
(пiдпис уповноваженої особи Мiнiстерства)
__________________
(iнiцiали та прiзвище)

Зворотний бiк

Вiдмiтка органу екологiчного контролю, що проставляється в пунктах пропуску через державний кордон
пiд час ввезення  
(число, мiсяць, рiк)
   
(iнiцiали та прiзвище) (пiдпис керiвника)
пiд час вивезення  
(число, мiсяць, рiк)
   
(iнiцiали та прiзвище) (пiдпис керiвника)
М. П. М. П.
 
(додаток 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2011р. N 1048, вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

 

Додаток 2
до Порядку

Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв України

КЛОПОТАННЯ
про видачу дозволу на транзитне перемiщення не зареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв

_____________________
(число, мiсяць, рiк)
N ___________
 
(найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи)
 
(мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи,
 
телефон, телефакс, електронна адреса)
просить видати дозвiл на транзитне перемiщення вантажу, який мiстить
 
(наукова назва кожного генетично модифiкованого органiзму українською та латинською мовами
 
iз зазначенням генетичної модифiкацiї i коду унiкальної iдентифiкацiї)
 
(об'єм та/або вага генетично модифiкованого органiзму в одиницях СI)
Мiсце i дата реєстрацiї генетично модифiкованих органiзмiв в державi експорту
 
Запланований час та маршрут транзитного перемiщення генетично модифiкованих органiзмiв
 
(iз зазначенням початкового, промiжного i кiнцевого пунктiв)
Перевiзник  
(найменування юридичної особи
 
або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи)
 
(мiсцезнаходження юридичної особи або мiсце проживання фiзичної особи)
 
(телефон, телефакс, електронна адреса)
 
(реєстрацiйний номер, дата видачi та строк дiї лiцензiї на здiйснення вантажних перевезень)
Вид транспортного засобу, що застосовується для транзитного перемiщення генетично модифiкованих органiзмiв, ______________________

     Разом з клопотанням подаються (щодо кожного генетично модифiкованого органiзму):

     1) копiї:

     технiчного опису генетично модифiкованого органiзму;

     дозволу на ввезення генетично модифiкованого органiзму, виданого в державi iмпорту, або дозволу на транзитне перемiщення такого органiзму, виданого в iншiй державi (у разi транзитного перемiщення не лише територiю України);

     документiв, що пiдтверджують реєстрацiю генетично модифiкованого органiзму в державi експорту;

     договору з перевiзником;

     договору страхування дiяльностi, пов'язаної з транзитним перемiщенням генетично модифiкованих органiзмiв;

     2) вiдомостi про назву, iдентифiкацiйнi данi, в тому числi код унiкальної iдентифiкацiї, та нацiональну класифiкацiю рiвня бiобезпеки генетично модифiкованого органiзму;

     3) вiдомостi про центри походження та центри генетичного рiзноманiття, якщо такi iснують, органiзму-реципiєнта та/або батькiвських органiзмiв;

     4) результати оцiнки ризику, проведеної в державi експорту/iмпорту iз зазначенням рiвня ризику для навколишнього природного середовища, якщо такий iснує;

     5) план заходiв iз запобiгання та лiквiдацiї наслiдкiв неконтрольованого вивiльнення генетично модифiкованих органiзмiв у навколишнє природне середовище, надзвичайної ситуацiї, а також перелiк i опис методiв обмеження контактiв з генетично модифiкованими органiзмами, забезпечення високого рiвня екологiчної безпеки пiд час їх транзитного перемiщення;

     6) iнструкцiя iз застосування методiв виявлення i знищення генетично модифiкованих органiзмiв i тари, в якiй вони транспортуються, а також методiв, що забезпечують бiологiчну i генетичну безпеку в процесi транспортування таких органiзмiв;

     7) письмове пiдтвердження достовiрностi вiдомостей, що мiстяться у поданих документах (матерiалах), засвiдчене пiдписом суб'єкта регулювання та скрiплене його печаткою.

______________
(дата)
_________________
(пiдпис)

М. П.

(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.10.2011р. N 1048, вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.