КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 17 грудня 2012 р. N 1221


Деякi питання збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив)

(назва у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.2015р. N 1198)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 листопада 2015 року N 1198,
вiд 24 жовтня 2018 року N 960,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив), що додається.

     Дiя цього Порядку не поширюється на тi обсяги мастил (олив), якi перемiщуються транзитом митною територiєю України вiдповiдно до глави 17 Митного кодексу України.

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.2015р. N 1198)

     2. Установити, що:

     1) пiдприємства, установи та органiзацiї всiх форм власностi, що виробляють або iмпортують для вiльного використання мастила (оливи) за кодами товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД 2710 19 81 00, 2710 19 83 00, 2710 19 87 00, 2710 19 91 00, 2710 19 93 00, 2710 19 99 00, 2710 20 90 00, 3403 19 10 00, 3403 19 90 10 i 3403 99 00 10, внаслiдок використання яких утворюються вiдпрацьованi мастила (оливи), зобов'язанi самостiйно вiдповiдно до законодавства забезпечити збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiю та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив) або укласти договори про виконання робiт з органiзацiї збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив) тiльки iз суб'єктами господарювання - переробниками вiдповiдних мастил (олив), що мають лiцензiю на право провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з небезпечними вiдходами, з урахуванням встановленої цiни на послуги з органiзацiї збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив);

     2) цiна на послуги з органiзацiї збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив) становить:

     для iмпортерiв 0,8 гривнi (без урахування податку на додану вартiсть) за 1 лiтр пiд час митного оформлення товару;

     для виробникiв 0,8 гривнi (без урахування податку на додану вартiсть) за 1 лiтр пiд час першого продажу продукцiї за даними щоквартальної звiтностi.

(пункт 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.2015р. N 1198)

     3. Державнiй фiскальнiй службi та Державнiй екологiчнiй iнспекцiї забезпечити обмiн iнформацiєю про обсяги продажу iмпортованих та/або вироблених мастил (олив) на територiї України, їх обiгу, збирання та оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження.

(пункт 3 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.2015р. N 1198)

     4. Державнiй екологiчнiй iнспекцiї забезпечити здiйснення контролю за дотриманням пiдприємствами, установами та органiзацiями вимог, зазначених в пунктi 2 цiєї постанови та Порядку збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив), затвердженому цiєю постановою.

(пункт 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.2015р. N 1198)

     41. Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв на офiцiйному сайтi забезпечити ведення реєстру суб'єктiв господарювання, їх фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, якi здiйснюють операцiї iз збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив) на пiдставi отриманих вiдповiдно до закону лiцензiй та мають власну матерiально-технiчну базу для виконання робiт з оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив).

(постанову доповнено пунктом 41 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.2015р. N 1198, пункт 41 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

     5. Пункт 5 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 960)

     6. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 липня 2011 р. N 1075 "Деякi питання збирання, видалення, знешкодження та утилiзацiї вiдпрацьованих мастил (олив)" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 82, ст. 3006).

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 грудня 2012 р. N 1221
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 листопада 2015 р. N 1198)

ПОРЯДОК
збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив)

     1. Цей Порядок визначає механiзм збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив), що утворюються внаслiдок використання вироблених або ввезених на територiю України мастил (олив) за перелiком згiдно з додатком 1.

     2. Термiни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

     1) вiдпрацьованi мастила (оливи) - гiдравлiчнi, моторнi, трансмiсiйнi та iншi мастила (оливи), гальмiвнi та iншi рiдини для iзоляцiї i теплопередачi, якi стали непридатними для такого використання, для якого вони спочатку призначалися, включенi як небезпечнi вiдходи до роздiлу А Жовтого перелiку вiдходiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 р. N 1120 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 29, ст. 1217), i поводження з якими здiйснюється за умови наявностi у суб'єкта господарювання лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з небезпечними вiдходами;

     2) виробник мастил (олив) - суб'єкт господарювання, що самостiйно здiйснює виробництво мастил (олив) для вiльного використання, внаслiдок використання яких на територiї України утворюються вiдпрацьованi мастила (оливи);

     3) iмпортер мастил (олив) - суб'єкт господарювання, що ввозить мастила (оливи) для вiльного використання на митнiй територiї України;

     4) пункт приймання вiдпрацьованих мастил (олив) (далi - приймальний пункт) - стацiонарний або пересувний пункт iз збирання вiдпрацьованих мастил (олив), створений суб'єктом господарювання, що здiйснює приймання (закупiвлю) вiдпрацьованих мастил (олив) вiд фiзичних та юридичних осiб i дiє на пiдставi лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з небезпечними вiдходами;

     5) самостiйне забезпечення збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив) - здiйснення виробником, iмпортером мастил (олив) або суб'єктом господарювання (споживачем мастил (олив) операцiй у сферi поводження з вiдпрацьованими мастилами (оливами) з використанням власної матерiально-технiчної бази за наявностi лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з небезпечними вiдходами;

     6) переробники вiдпрацьованих мастил (олив) - суб'єкти господарювання, їх фiлiї, iншi вiдокремленi пiдроздiли, якi мають лiцензiю на право провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з небезпечними вiдходами та власну матерiально-технiчну базу для проведення робiт з оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив);

     7) споживачi мастил (олив) - суб'єкти господарювання, внаслiдок дiяльностi яких утворюються вiдпрацьованi мастила (оливи), якi надають послуги з промислової замiни мастил (олив) або якi здiйснюють замiну мастил (олив) у транспортних засобах;

     8) вiльне використання мастил (олив) - етапи руху мастил (олив) вiд виробника (iмпортера) мастил (олив) до споживача мастил (олив), якi проходять мастила (оливи) пiсля випуску їх в обiг;

     9) пункти змiни мастил (олив) - пункти або мережа пунктiв, у тому числi тi, що дiють у складi станцiй технiчного обслуговування або автозаправних станцiй, де суб'єкти господарської дiяльностi надають послуги iз замiни мастил (олив) у транспортних засобах.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про вiдходи".

     3. Дiя цього Порядку поширюється на таких суб'єктiв господарювання всiх форм власностi:

     суб'єкти, що виробляють або ввозять на територiю України для вiльного використання мастила (оливи), внаслiдок використання яких утворюються вiдпрацьованi мастила (оливи) за перелiком згiдно з додатком 2;

     суб'єкти, що провадять дiяльнiсть iз збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив);

     суб'єкти, у процесi дiяльностi яких на територiї України утворюються вiдпрацьованi мастила (оливи);

     суб'єкти, якi надають послуги з промислової замiни мастил (олив);

     суб'єкти, якi здiйснюють замiну мастил (олив) у транспортних засобах у пунктах замiни мастил (олив).

     4. Виробники та iмпортери мастил (олив):

     самостiйно забезпечують вiдповiдно до норм, передбачених пунктом 9 цього Порядку, збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiю та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив), якi утворюються внаслiдок використання вироблених чи ввезених ними на територiю України мастил (олив), за наявностi власної матерiально-технiчної бази та лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з небезпечними вiдходами або укладають договори про виконання робiт iз переробниками вiдпрацьованих мастил (олив), що мають зазначену лiцензiю;

     ведуть первинний облiк ввезених та вироблених мастил (олив) та подають щокварталу до 10 числа наступного мiсяця до Держекоiнспекцiї iнформацiю за звiтний квартал про обсяги ввезених та вироблених мастил (олив) згiдно з додатком 4.

     У разi самостiйного забезпечення збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив), якi утворюються внаслiдок використання вироблених або ввезених на територiю України мастил (олив), їх виробники та iмпортери:

     забезпечують роздiльне збирання вiдпрацьованих мастил (олив), якщо це передбачено технологiєю їх оброблення (перероблення) та утилiзацiї;

     ведуть первинний поточний облiк кiлькостi вiдпрацьованих мастил (олив) та подають щокварталу до 10 числа наступного мiсяця до Держекоiнспекцiї iнформацiю про стан поводження з вiдпрацьованими мастилами (оливами) за формою згiдно з додатком 5;

     забезпечують проведення аналiзу проб продуктiв оброблення (перероблення) та утилiзацiї вiдпрацьованих мастил (олив) у лабораторiях, акредитованих в установленому законодавством порядку;

     здiйснюють вiдповiдно до законодавства заходи щодо забезпечення збирання та утилiзацiї тари, в якiй мiстяться мастила (оливи), якi виробляються або ввозяться на територiю України для вiльного використання зазначеними суб'єктами господарювання.

     5. Переробники вiдпрацьованих мастил (олив):

     забезпечують органiзацiю та проведення робiт iз збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив) згiдно з пунктами 9 - 14 цього Порядку i вiдповiдно до умов договорiв, укладених з iмпортерами, виробниками мастил (олив) та споживачами мастил (олив);

     забезпечують роздiльне збирання вiдпрацьованих мастил (олив), якщо це передбачено технологiєю їх оброблення (перероблення) та утилiзацiї;

     ведуть первинний поточний облiк кiлькостi вiдпрацьованих мастил (олив) та подають щокварталу до 10 числа наступного мiсяця до Держекоiнспекцiї iнформацiю про стан поводження з вiдпрацьованими мастилами (оливами) за формою згiдно з додатком 5;

     забезпечують проведення аналiзу проб продуктiв оброблення (перероблення) та утилiзацiї вiдпрацьованих мастил (олив) у лабораторiях, акредитованих в установленому законодавством порядку;

     забезпечують створення та функцiонування системи збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив).

     6. Споживачi мастил (олив):

     забезпечують роздiльне збирання (накопичення) вiдпрацьованих мастил (олив) згiдно iз законодавством у сферi поводження з небезпечними вiдходами та умовами вiдповiдних договорiв iз переробниками вiдпрацьованих мастил (олив) на їх збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiю та/або знешкодження;

     забезпечують здавання вiдпрацьованих мастил (олив) на приймальнi пункти або безпосередньо переробникам вiдпрацьованих мастил (олив);

     здiйснюють первинний облiк щодо придбаних мастил (олив), їх використання, подальшого поводження з вiдпрацьованими мастилами (оливами) та подають щокварталу до 10 числа наступного мiсяця до Держекоiнспекцiї iнформацiю про стан поводження з вiдпрацьованими мастилами (оливами) за формою згiдно з додатком 5 (крiм суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють замiну мастил (олив) у транспортних засобах у пунктах замiни).

     Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють замiну мастил (олив) у транспортних засобах у пунктах замiни в добровiльному порядку подають щокварталу до 10 числа наступного мiсяця до Держекоiнспекцiї iнформацiю про стан поводження з вiдпрацьованими мастилами (оливами) за формою згiдно з додатком 5.

     У разi наявностi власної матерiально-технiчної бази та лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з небезпечними вiдходами споживачi мастил:

     самостiйно забезпечують вiдповiдно до норм, передбачених пунктом 9 цього Порядку, збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiю та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив), якi утворилися внаслiдок його дiяльностi;

     здiйснюють первинний облiк щодо придбаних мастил (олив), їх використання, подальшого поводження з вiдпрацьованими мастилами (оливами) та подають щокварталу до 10 числа наступного мiсяця до Держекоiнспекцiї iнформацiю про стан поводження з вiдпрацьованими мастилами (оливами) за формою згiдно з додатком 5;

     забезпечують проведення аналiзу проб продуктiв оброблення (перероблення) та утилiзацiї вiдпрацьованих мастил (олив) у лабораторiях, акредитованих в установленому законодавством порядку.

     7. Вимоги щодо безпеки, порядку приймання, методiв випробування, пакування, маркування, перевезення та зберiгання вiдпрацьованих мастил (олив), а також технiчнi вимоги до них повиннi вiдповiдати нормам законодавства.

     8. Збирання вiдпрацьованих мастил (олив) здiйснюється через мережу стацiонарних i пересувних приймальних пунктiв та iз мiсць їх зберiгання (накопичення) чи видалення.

     Роздiльне збирання вiдпрацьованих мастил (олив) здiйснюється за їх властивостями та/або згiдно з умовами договору iз переробником вiдпрацьованих мастил (олив).

     Пересувнi приймальнi пункти базуються на транспортному засобi, який оснащено спецiальними резервуарами та пристроями, що забезпечують безпечне перевезення вiдпрацьованих мастил (олив), недопущення будь-якої шкоди населенню або навколишньому природному середовищу, проникнення води, механiчних та iнших забруднювачiв у такi резервуари.

     9. Для всiх суб'єктiв господарювання - виробникiв, iмпортерiв мастил (олив), переробникiв вiдпрацьованих мастил (олив) та споживачiв мастил (олив) встановлюються норми збирання вiдпрацьованих мастил (олив):

     на 2015 - 2019 роки - 40 вiдсоткiв загального обсягу мастил (олив);

     на 2020 - 2024 роки - 50 вiдсоткiв загального обсягу мастил (олив);

     на 2025 - 2029 роки - 60 вiдсоткiв загального обсягу мастил (олив);

     на 2030 - 2035 роки - 70 вiдсоткiв загального обсягу мастил (олив).

     10. Суб'єкти господарювання, якi мають лiцензiю на право провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з небезпечними вiдходами, розмiщують iнформацiю про розташування приймальних пунктiв у помiтних i доступних для читання мiсцях та в Iнтернетi.

     11. Резервуари для вiдпрацьованих мастил (олив) повиннi бути оснащенi пристроями для перiодичного видалення вiдстояної води i осаду.

     12. Конструкцiя резервуарiв для зберiгання вiдпрацьованих мастил (олив) повинна забезпечувати екологiчно безпечне зберiгання вiдпрацьованих мастил (олив), що унеможливлює проникнення в резервуари води, механiчних забруднювачiв.

     13. Приймання вiдпрацьованих мастил (олив) вiд суб'єктiв господарювання здiйснюється вiдповiдно до визначених законодавством вимог та оформлюється актом приймання згiдно з додатком 3, що складається у двох примiрниках. Один примiрник акта надається суб'єкту господарювання, що здає зазначенi вiдходи, а другий залишається у суб'єкта господарювання, який має лiцензiю на право провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з небезпечними вiдходами, що їх приймає.

     14. Суб'єкти господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi поводження з небезпечними вiдходами, вживають заходiв до недопущення:

     потрапляння вiдпрацьованих мастил (олив) у поверхневi та пiдземнi води, ґрунти, а також у каналiзацiйнi системи та в контейнери для збирання побутових вiдходiв;

     наднормативних викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря внаслiдок здiйснення збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив);

     змiшування вiдпрацьованих мастил (олив) з нафтою (газовим конденсатом), бензином, гасом, паливом (дизельним, судновим, котлово-пiчним, мазутом), охолоджуючими та гальмiвними рiдинами, розчинниками та iншими подiбними речовинами i матерiалами, якщо це не передбачається технологiєю оброблення (перероблення) та утилiзацiї на переробних пiдприємствах, а також їх захоронення;

     здiйснення замiни вiдпрацьованих мастил (олив) у мiсцях, не призначених для цього, та зливання їх в ємностi, що не вiдповiдають нормативним вимогам;

     застосовування вiдпрацьованих мастил (олив) як антиадгезiйних матерiалiв i засобiв для просочення будiвельних матерiалiв;

     змiшування вiдпрацьованих мастил (олив) з продукцiєю, що мiстить галогенорганiчнi сполуки;

     вивезення вiдпрацьованих мастил (олив) на полiгони побутових i промислових вiдходiв з подальшим захороненням;

     видалення вiдпрацьованих мастил (олив) шляхом їх спалювання.

     15. Пiд час здiйснення державного екологiчного контролю, що передує завершенню митного оформлення, iмпортер мастил (олив) надає державному iнспектору з охорони навколишнього природного середовища територiального органу Держекоiнспекцiї (далi - державний iнспектор) пiдписанi сторонами та завiренi печаткою iмпортера (у разi її наявностi):

     двi копiї договору про виконання робiт з органiзацiї збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив) переробниками вiдпрацьованих мастил (олив);

     двi копiї документiв про оплату послуг з органiзацiї збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив) з урахуванням встановленої цiни на послуги з органiзацiї збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив). Оплата таких послуг здiйснюється за весь обсяг ввезених мастил (олив).

     У разi самостiйного збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив) надаються завiренi печаткою iмпортера (у разi її наявностi):

     двi копiї лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з небезпечними вiдходами;

     двi копiї товаросупровiдних документiв.

     16. Пiсля перевiрки документiв на вiдповiднiсть товаросупровiдним документам державний iнспектор вносить вiдповiднi данi до журналу облiку iмпорту мастил (олив), що ведеться в електронному виглядi за формою, встановленою Держекоiнспекцiєю.

     17. За результатами проведення екологiчного контролю мастил (олив) на товаросупровiдних документах державний iнспектор проставляє штамп "Екологiчний контроль - ВВIЗ/ВИВIЗ ДОЗВОЛЕНО".

     18. Один примiрник копiї договору разом з копiєю платiжних документiв (у разi укладення договорiв) залишається у державного iнспектора, а другий повертається iмпортеру товару.

 

Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛIК
мастил (олив), що виробляються або ввозяться на територiю України

Код згiдно з УКТЗЕД Назва продукцiї
2710 19 81 00 Масла моторнi, компресорнi, турбiннi
2710 19 83 00 Рiдини для гiдравлiчних передач
2710 19 87 00 Масла трансмiсiйнi та редукторнi
2710 19 91 00 Засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з форм, антикорозiйнi масла
2710 19 93 00 Електроiзоляцiйнi масла
2710 19 99 00 Iншi мастильнi матерiали та iншi дистиляти
2710 20 90 00 Нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих, та продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, iз вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв, що мiстять бiодизель, крiм вiдпрацьованих нафтопродуктiв:
- iншi нафтопродукти
3403 19 10 00 Мастильнi матерiали iз вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв, якi не є основними компонентами
3403 19 90 10 Засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв
3403 99 00 10 Iншi засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв

 

Додаток 2
до Порядку

Перелiк
вiдпрацьованих мастил (олив), що пiдлягають збиранню, перевезенню, зберiганню, обробленню (переробленню), утилiзацiї та/або знешкодженню

Код ДК-005 Код згiдно з перелiком вiдходiв ЄС Назва вiдпрацьованих мастил (олив)
6000.2.8 13 01 01
13 01 02
13 01 03
13 01 06
13 01 07
Вiдпрацьованi рiдини для гiдравлiчних передач
6000.2.8.08 13 02 Вiдпрацьованi моторнi, компресорнi i турбiннi масла
6000.2.8.08
6000.2.8.10
13 02 Вiдпрацьованi трансмiсiйнi та редукторнi масла
6000.2.8.11
6000.2.8.13
6000.2.8.15
13 03 Вiдпрацьованi електроiзоляцiйнi масла
6000.2.9.22 13 02 Вiдпрацьованi антикорозiйнi масла
6000.2.9.22 13 02 Вiдпрацьованi засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з форм
6000.2.9.22 13 02 Вiдпрацьованi засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв
6000.2.9.22 13 02 Iншi вiдпрацьованi мастила та рiдини

 

Додаток 3
до Порядку

АКТ N __________
приймання вiдпрацьованих мастил (олив)

АКТ N __________
приймання вiдпрацьованих мастил (олив)

"___" ____________ 20__ р. ____________________________
(мiсце приймання)
Мета приймання:  
 
(збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, утилiзацiя та/або знешкодження)
Суб'єкт господарювання, що приймає (закуповує) вiдпрацьованi мастила (оливи)
 
(найменування, мiсцезнаходження)
Банкiвськi реквiзити суб'єкта господарювання  
 
 
Код згiдно з ЄДРПОУ  
Лiцензiя серiя _________________________ N _______________ видана "___" ____________ 20__ р.
Суб'єкт господарювання, що здає (продає) вiдпрацьованi мастила (оливи)
 
 
(найменування, юридична адреса)
Банкiвськi реквiзити суб'єкта господарювання  
 
Код згiдно з ЄДРПОУ  
Доставка  
(номер транспортного засобу)
Поряд-
ковий номер
Найменування вiдпрацьованих мастил (олив) Якiсний склад Одиниця вимiру Кiлькiсть Вартiсть одиницi вимiру (з урахуванням податку на додану вартiсть), гривень Загальна вартiсть (з урахуванням податку на додану вартiсть), гривень Примiтка
Усього здано  
(кiлограмiв/лiтрiв)
на загальну суму (з урахуванням податку на додану вартiсть) _________ гривень.
   
(iнiцiали та прiзвище вiдповiдальної особи суб'єкта господарювання, що приймає (закуповує) вiдпрацьованi мастила (оливи) (пiдпис)
   
(iнiцiали та прiзвище вiдповiдальної особи суб'єкта господарювання, що здає (продає) вiдпрацьованi мастила (оливи) (пiдпис)
Керiвник суб'єкта господарювання    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

 

Додаток 4
до Порядку

IНФОРМАЦIЯ
за ____ квартал ____ року про обсяги ввезених та вироблених мастил (олив)

     Таблиця 1. Iнформацiя про iмпорт мастил (олив) та оплату послуг з органiзацiї збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив)

Код продукцiї згiдно з УКТЗЕД Назва продукцiї Ввезено, лiтрiв Дата, номер документа про оплату послуг з органiзацiї збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження Сплачено коштiв, тис. гривень
Усього х   х  

     Таблиця 2. Iнформацiя про виробництво мастил (олив) та оплату послуг з органiзацiї збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив)

Код продукцiї згiдно з УКТЗЕД Назва продукцiї Вироблено, лiтрiв Продано споживачам, лiтрiв Обсяги продукцiї, за якi сплачено кошти за послуги з органiзацiї збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив), лiтрiв Дата, номер документа про оплату послуг Сплачено коштiв, тис. гривень
Усього х     х   х

 

Додаток 5
до Порядку

IНФОРМАЦIЯ
за ____ квартал ____ року про стан провадження господарської дiяльностi у сферi поводження з вiдпрацьованими мастилами (оливами)

     Таблиця 1. Загальна балансова форма щодо збирання, перевезення, зберiгання, оброблення (перероблення), утилiзацiї та/або знешкодження вiдпрацьованих мастил (олив)

Код вiдпрацьованих мастил (олив) згiдно з ДК 005-96 Назва вiдпрацьованих мастил (олив) згiдно з ДК 005-96 Залишок на початок звiтного перiоду, лiтрiв Зiбрано у суб'єктiв господарювання, лiтрiв Утворено вiд власного споживання, лiтрiв Отримано (усього), лiтрiв
(графа 4 + графа 5)
Оброблено (перероблено) на власнiй матерiально-
технiчнiй базi (очищено, пiдготовлено для утилiзацiї), лiтрiв
Передано iншим суб'єктам господарювання
(на утилiзацiю та/або знешкодження), лiтрiв
Утилiзовано на власнiй матерiально-
технiчнiй базi
(використано як вториннi ресурси для випуску продукцiї тощо), лiтрiв
(графа 3 - графа 4 - графа 6 - графа 7 - графа 8)
Знешкоджено на власнiй матерiально-
технiчнiй базi, лiтрiв
Залишок на кiнець звiтного перiоду, лiтрiв
(графа 3 + графа 6 - графа 8 - графа 9 - графа 10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Усього х                  

     Таблиця 2. Iнформацiя про збирання вiдпрацьованих мастил (олив) (акти приймання вiд суб'єктiв господарювання - споживачiв мастил (олив)

Порядковий номер Дата акта Номер акта Найменування суб'єкта господарювання, у якого закуповувалися вiдпрацьованi мастила (оливи) Код пiдприємства згiдно з ЄДРПОУ Код пiдприємства згiдно з КОАТУУ Закуплено вiдпрацьованих мастил (олив), лiтрiв Вартiсть закуплених вiдпрацьованих мастил (олив), тис. гривень
               
Усього х х х х х    

     Таблиця 3. Iнформацiя про передачу вiдпрацьованих мастил (олив) iншим пiдприємствам (на утилiзацiю та/або знешкодження)

Порядковий номер Код вiдпрацьованих мастил (олив) згiдно з ДК 005-96 Назва вiдпрацьованих мастил (олив) згiдно з ДК 005-96 Передано на утилiзацiю, лiтрiв Отримано коштiв за утилiзацiю, тис. гривень Передано на знешкодження, лiтрiв Сплачено коштiв за знешкодження, тис. гривень Код згiдно з ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, що отримав на утилiзацiю та/або знешкодження вiдпрацьованi мастила (оливи) Найменування суб'єкта господарювання, що отримав на утилiзацiю та/або знешкодження вiдпрацьованi мастила (оливи)
                 
Усього х х         х х
 
(Порядок у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.11.2015р. N 1198)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 грудня 2012 р. N 1221

ЗМIНИ,
що вносяться в додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 р. N 1031

Змiни втратили чиннiсть
(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2018 року N 960)

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.