КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 сiчня 2015 р. N 32


Про затвердження Положення про Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 жовтня 2017 року N 755,
вiд 7 листопада 2018 року N 939,
вiд 23 сiчня 2019 року N 128,
вiд 18 вересня 2019 року N 847

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Положення про Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 сiчня 2015 р. N 32
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 вересня 2019 р. N 847)

ПОЛОЖЕННЯ
про Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля України

     1. Мiнiстерство енергетики та захисту довкiлля України (Мiнекоенерго) є центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Мiнекоенерго є головним органом у системi центральних органiв виконавчої влади, який забезпечує:

     1) формування та реалiзацiю державної полiтики:

     у сферi охорони навколишнього природного середовища, екологiчної та в межах повноважень, передбачених законом, бiологiчної i генетичної безпеки;

     в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугiльно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах (далi - паливно-енергетичний комплекс);

     у сферi рибного господарства та рибної промисловостi, охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лiсового та мисливського господарства;

     2) формування державної полiтики:

     у сферi розвитку водного господарства та гiдротехнiчної мелiорацiї земель, управлiння, використання та вiдтворення поверхневих водних ресурсiв;

     у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр;

     у сферi управлiння зоною вiдчуження i зоною безумовного (обов'язкового) вiдселення, подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатацiї Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологiчно безпечну систему, а також здiйснення державного управлiння у сферi поводження з радiоактивними вiдходами на стадiї їх довгострокового зберiгання i захоронення (далi - поводження з радiоактивними вiдходами);

     у сферi ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, вiдновлюваних джерел енергiї та альтернативних видiв палива (крiм питань забезпечення енергоефективностi будiвель та iнших споруд);

     3) формування державної полiтики щодо здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв та у галузях електроенергетики i теплопостачання.

     3. Мiнекоенерго у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, iншими актами законодавства.

     4. Основними завданнями Мiнекоенерго є:

     1) забезпечення формування та реалiзацiя державної полiтики у паливно-енергетичному комплексi;

     2) забезпечення формування державної полiтики у сферi:

     охорони навколишнього природного середовища, екологiчної та в межах повноважень, передбачених законом, бiологiчної i генетичної безпеки;

     геологiчного вивчення та рацiонального використання надр;

     поводження з вiдходами, зокрема радiоактивними;

     поводження з пестицидами та агрохiмiкатами;

     подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

     радiацiйного захисту;

     рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв;

     охорони та рацiонального використання земель;

     збереження, вiдтворення та невиснажливого використання бiологiчного i ландшафтного рiзноманiття, формування, збереження та використання екологiчної мережi;

     органiзацiї охорони та використання природно-заповiдного фонду;

     охорони атмосферного повiтря;

     розвитку водного господарства i мелiорацiї земель;

     державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про рацiональне використання, вiдтворення i охорону природних ресурсiв, вiдтворення та охорону земель, екологiчну та радiацiйну безпеку, охорону i використання територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду, збереження, вiдтворення та невиснажливе використання бiологiчного i ландшафтного рiзноманiття, охорону атмосферного повiтря, формування, збереження та використання екологiчної мережi, а також з питань поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами), небезпечними хiмiчними речовинами, пестицидами та агрохiмiкатами, дотримання вимог бiологiчної i генетичної безпеки щодо бiологiчних об'єктiв природного середовища пiд час створення, дослiдження та практичного використання генетично модифiкованих органiзмiв у вiдкритiй системi та у галузях електроенергетики i теплопостачання;

     здiйснення державного геологiчного контролю, а також у сферi збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на змiну клiмату та адаптацiї до його змiн i виконання вимог Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату та Кiотського протоколу до неї, Паризької угоди;

     3) здiйснення державного управлiння у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки;

     4) реалiзацiя державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища, екологiчної та в межах повноважень, передбачених законом, бiологiчної i генетичної безпеки, геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, поводження з вiдходами (крiм поводження з радiоактивними вiдходами), небезпечними хiмiчними речовинами, пестицидами та агрохiмiкатами, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, охорони та рацiонального використання земель, збереження, вiдтворення та невиснажливого використання бiологiчного i ландшафтного рiзноманiття, формування, збереження та використання екологiчної мережi, органiзацiї охорони та використання природно-заповiдного фонду, охорони атмосферного повiтря, а також збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на змiну клiмату та адаптацiї до його змiн i виконання вимог Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату та Кiотського протоколу до неї, Паризької угоди;

     5) забезпечення формування та у межах повноважень реалiзацiя державної полiтики у сферi ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, вiдновлюваних джерел енергiї та альтернативних видiв палива, рибного господарства та рибної промисловостi, охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лiсового та мисливського господарства.

     5. Мiнекоенерго вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенцiї, розробляє пропозицiї щодо вдосконалення законодавчих актiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України i вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;

     2) розробляє проекти законiв та iнших нормативно-правових актiв з питань, що належать до його компетенцiї;

     3) визначає прiоритетнi напрями розвитку з питань, що належать до його компетенцiї;

     4) iнформує та надає роз'яснення щодо реалiзацiї державної полiтики з питань, що належать до його компетенцiї, сприяє розвитку екологiчної освiти та екологiчному вихованню населення;

     5) погоджує iнвестицiйнi програми оператора системи передачi електричної енергiї та операторiв систем розподiлу електричної енергiї вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї";

     6) розробляє порядок формування прогнозного балансу електричної енергiї об'єднаної енергетичної системи України; формує та затверджує прогнозний баланс електричної енергiї об'єднаної енергетичної системи України;

     7) здiйснює управлiння у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi в паливно-енергетичному комплексi;

     8) приймає рiшення щодо введення пiдземних сховищ нафти, газу та продуктiв їх переробки у дослiдно-промислову та промислову експлуатацiю;

     9) затверджує загальний графiк переведення пiдприємств незалежно вiд форми власностi на резервнi види палива;

     10) розробляє i затверджує:

     правила безпеки постачання електричної енергiї та здiйснює монiторинг безпеки постачання електричної енергiї та природного газу, зокрема балансу попиту та пропозицiй природного газу в Українi;

     правила безпеки постачання природного газу;

     галузевi технiчнi регламенти вiдповiдно до Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi";

     11) затверджує нормативнi характеристики технологiчних витрат електричної енергiї на її передачу та розподiл електричними мережами;

     12) розробляє, затверджує та впроваджує в межах повноважень, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", Нацiональний план дiй;

     13) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, органiзацiю та проведення аукцiонiв з продажу нафти, газового конденсату та скрапленого газу;

     14) розробляє державнi цiльовi програми диверсифiкацiї джерел i шляхiв постачання вуглеводнiв, ядерного палива, ядерних матерiалiв та природного газу;

     15) розробляє i виконує державнi програми використання ядерної енергiї, пiдвищення ядерної та радiацiйної безпеки;

     16) утворює експлуатуючу органiзацiю для забезпечення безпечної експлуатацiї ядерних установок, а також спецiалiзованi пiдприємства (компанiї) з поводження з радiоактивними вiдходами до передачi їх на довгострокове зберiгання та захоронення;

     17) планує заходи щодо забезпечення мiнiмального рiвня утворення радiоактивних вiдходiв пiд час використання ядерної енергiї на об'єктах ядерної енергетики та атомної промисловостi;

     18) забезпечує органiзацiю безпечного поводження з радiоактивними вiдходами пiд час використання ядерної енергiї на об'єктах ядерної енергетики та атомної промисловостi (збирання, переробка, зберiгання) до моменту передачi радiоактивних вiдходiв на захоронення;

     19) створює державну систему заходiв щодо забезпечення готовностi до лiквiдацiї аварiй на ядерних установках, об'єктах, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, джерелах iонiзуючого випромiнювання;

     20) забезпечує реалiзацiю гарантiй МАГАТЕ на об'єктах ядерної енергетики та атомної промисловостi;

     21) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалiзацiю державної полiтики щодо фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання об'єктiв, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго, перевезень вантажiв радiоактивних матерiалiв та здiйснює контроль за її реалiзацiєю;

     22) формує прогнозний баланс вугiлля та вугiльної продукцiї;

     23) затверджує проект лiквiдацiї та консервацiї вугледобувних пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго;

     24) здiйснює iнформацiйне, органiзацiйне, матерiальне та iнше забезпечення дiяльностi багатосторонньої групи з iмплементацiї Iнiцiативи щодо забезпечення прозоростi у видобувних галузях;

     25) встановлює порядок проведення конкурсу щодо обрання суб'єкта господарювання, який проводить аналiз та звiряння iнформацiї, наданої суб'єктами господарювання, якi провадять дiяльнiсть у видобувних галузях, та отримувачами платежiв, вiдповiдно до технiчного завдання (незалежний адмiнiстратор);

     26) розглядає справи про порушення законодавства з питань забезпечення прозоростi у видобувних галузях;

     27) здiйснює функцiї робочого органу Мiжвiдомчої комiсiї з органiзацiї укладення та виконання угод про розподiл продукцiї;

     28) затверджує стратегiчнi плани розвитку державних пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго, та господарських товариств, щодо яких Мiнекоенерго здiйснює функцiї з управлiння корпоративними правами держави;

     29) веде облiк об'єктiв державної власностi, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго, здiйснює контроль за їх ефективним використанням та збереженням;

     30) здiйснює в межах повноважень, передбачених законом, управлiння державними пiдприємствами, установами та органiзацiями, а також корпоративними правами держави;

     31) здiйснює управлiння державним майном, що не увiйшло до статутного капiталу господарських товариств, утворених у процесi корпоратизацiї або перетворення державних пiдприємств у державнi акцiонернi товариства, 100 вiдсоткiв акцiй яких належать державi, зокрема об'єктiв, що не пiдлягають приватизацiї, приймає рiшення про подальше використання зазначеного майна (крiм матерiальних носiїв таємної iнформацiї), у тому числi об'єктiв, що не пiдлягають приватизацiї;

     32) погоджує в установленому порядку плани санацiї, мировi угоди, перелiки майна, яке включається до лiквiдацiйної маси, у справах про банкрутство державних пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго, i пiдприємств, у статутному капiталi яких частка державної власностi перевищує 50 вiдсоткiв, щодо яких Мiнекоенерго здiйснює функцiї з управлiння корпоративними правами держави;

     33) схвалює в установленому порядку звiти лiквiдаторiв у справах про банкрутство державних пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго, i пiдприємств, у статутному капiталi яких частка державної власностi перевищує 50 вiдсоткiв, щодо яких Мiнекоенерго здiйснює функцiї з управлiння корпоративними правами держави;

     34) затверджує рiчнi фiнансовi та iнвестицiйнi плани, iнвестицiйнi плани на середньострокову перспективу (три - п'ять рокiв) державних пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго, та господарських товариств, щодо яких Мiнекоенерго здiйснює функцiї з управлiння корпоративними правами держави, а також в установленому порядку здiйснює контроль за виконанням зазначених планiв;

     35) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, органiзацiю внутрiшнього контролю i внутрiшнього аудиту та їх здiйснення на пiдприємствах (зокрема суб'єктах господарювання, державна частка у статутному капiталi яких перевищує 50 вiдсоткiв чи становить величину, яка забезпечує право вирiшального впливу держави на господарську дiяльнiсть таких суб'єктiв господарювання), в установах та органiзацiях, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго;

     36) бере в установленому порядку участь у визначеннi способiв приватизацiї вугледобувних пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго;

     37) здiйснює iншi функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери його управлiння;

     38) формує систему пiдготовки кадрiв у сферi використання ядерної енергiї на об'єктах ядерної енергетики та атомної промисловостi;

     39) проводить в установленому законодавством порядку вiдбiр iнвестицiйних проектiв у паливно-енергетичному комплексi, для реалiзацiї яких у реальному секторi економiки надається державна пiдтримка;

     40) здiйснює пiдготовку iнвестицiйних проектiв, що пiдтримуються мiжнародними фiнансовими органiзацiями, та нагляд за їх реалiзацiєю в паливно-енергетичному комплексi;

     41) здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з питань, що належать до його компетенцiї;

     42) розробляє вiдомчi перелiки вiдомостей щодо фiзичного захисту ядерних матерiалiв, ядерних установок, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, якi мiстять державну таємницю та iншу iнформацiю з обмеженим доступом, забезпечує її захист;

     43) створює вiдомчий матерiальний резерв для запобiгання та лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй у паливно-енергетичному комплексi;

     44) розробляє та здiйснює комплекс заходiв, спрямованих на полiпшення пожежної безпеки пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго;

     45) здiйснює методичне керiвництво дiяльнiстю пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго, з питань виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контроль за виконанням зазначених вимог;

     46) бере участь у реалiзацiї державної полiтики у сферi цивiльного захисту, зокрема створює функцiональну пiдсистему цивiльного захисту, органiзовує управлiння та дiяльнiсть функцiональної пiдсистеми в єдинiй державнiй системi цивiльного захисту, здiйснює керiвництво утвореними ним аварiйно-рятувальними службами, забезпечує їх дiяльнiсть та здiйснює контроль за готовнiстю до дiй за призначенням, визначає загальну потребу в захисних спорудах цивiльного захисту для пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго, затверджує за погодженням з ДСНС перелiк суб'єктiв господарювання паливно-енергетичного комплексу, що вiднесенi до категорiй цивiльного захисту, забезпечує реалiзацiю вимог техногенної безпеки на потенцiйно небезпечних об'єктах, об'єктах пiдвищеної небезпеки та iнших пiдприємствах, в установах i органiзацiях, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго, якi можуть створити загрозу виникнення аварiї;

     47) органiзовує проведення технiчної iнвентаризацiї захисних споруд цивiльного захисту пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго;

     48) формує та здiйснює заходи щодо охорони працi та забезпечення безпеки життєдiяльностi у паливно-енергетичному комплексi, здiйснює контроль за станом охорони працi на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго;

     49) веде облiк нещасних випадкiв, що сталися на пiдприємствах паливно-енергетичного комплексу, затверджує заходи щодо запобiгання таким випадкам;

     50) здiйснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи, пов'язанi iз запобiганням, виявленням i припиненням терористичної дiяльностi на об'єктах паливно-енергетичного комплексу;

     51) здiйснює координацiю i методичне забезпечення заходiв щодо пiдготовки пiдприємств, установ та органiзацiй паливно-енергетичного комплексу до сталого функцiонування в особливий перiод;

     52) забезпечує створення галузевих страхових фондiв документацiї паливно-енергетичного комплексу;

     53) здiйснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з дiяльнiстю Мiнекоенерго, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери його управлiння;

     54) органiзовує та контролює в межах повноважень, передбачених законом, охорону об'єктiв паливно-енергетичного комплексу;

     55) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актiв, видає нормативно-правовi акти в межах повноважень, передбачених законом, у сферi екологiчної безпеки, поводження з вiдходами, зокрема радiоактивними, небезпечними хiмiчними речовинами, пестицидами та агрохiмiкатами, оцiнки впливу на довкiлля, подолання наслiдкiв Чорнобильської катастрофи з питань:

     лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi iз здiйснення операцiй у сферi поводження з небезпечними вiдходами, виробництва особливо небезпечних хiмiчних речовин, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     ведення реєстрiв мiсць видалення вiдходiв та об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв;

     контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням;

     паспортизацiї вiдходiв;

     екологiчної безпеки пiд час перевезення небезпечних вантажiв i лiквiдацiї наслiдкiв аварiй, що вiдбуваються пiд час їх перевезення;

     перелiку небезпечних властивостей вiдходiв;

     перелiку пестицидiв та агрохiмiкатiв, використання яких дозволяється в Українi;

     визначення вiдповiдностi пестицидiв та агрохiмiкатiв сертифiкатам якостi, визначення залишкових кiлькостей пестицидiв та агрохiмiкатiв;

     здiйснення оцiнки впливу на довкiлля;

     56) розробляє i вводить у дiю нормативи допустимих рiвнiв шкiдливого впливу фiзичних та бiологiчних факторiв на стан навколишнього природного середовища;

     57) забезпечує видачу лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з виробництва особливо небезпечних хiмiчних речовин, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, поводження з небезпечними вiдходами та здiйснює контроль за додержанням суб'єктами господарювання лiцензiйних умов;

     58) видає, анулює, здiйснює переоформлення документiв дозвiльного характеру на:

     транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв;

     ввезення на митну територiю України незареєстрованих пестицидiв та агрохiмiкатiв, що використовуються для державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу;

     59) погоджує мiсця розмiщення небезпечних об'єктiв поводження з вiдходами;

     60) здiйснює державну реєстрацiю пестицидiв та агрохiмiкатiв, проводить еколого-експертну оцiнку матерiалiв, поданих для їх реєстрацiї;

     61) веде перелiк пестицидiв та агрохiмiкатiв, дозволених для використання, i щорiчнi доповнення до нього, затверджує регламенти їх застосування;

     62) здiйснює уповноваження пiдприємств, установ та органiзацiй, якi проводять державнi випробування пестицидiв та агрохiмiкатiв;

     63) затверджує план проведення державних випробувань пестицидiв та агрохiмiкатiв;

     64) здiйснює вiдповiдно до законодавства оцiнку впливу на довкiлля та стратегiчну екологiчну оцiнку;

     65) затверджує вiдомчi норми i правила з фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери управлiння ДАЗВ;

     66) затверджує в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-методичнi документи та здiйснює методичне керiвництво i методологiчно-консультативне забезпечення з питань стратегiчної екологiчної оцiнки;

     67) здiйснює формування та ведення Державного реєстру суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють приймання та/або розбирання транспортних засобiв, що утилiзуються;

     68) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актiв, видає нормативно-правовi акти в межах повноважень, передбачених законом, у сферi охорони атмосферного повiтря з питань:

     затвердження правил, нормативiв, норм, методик;

     проведення iнвентаризацiї стацiонарних джерел викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря;

     визначення вимог до оформлення документiв для отримання дозволiв та встановлення форми дозволiв;

     установлення порядку та критерiїв взяття на державний облiк об'єктiв, якi справляють або можуть справити шкiдливий вплив на здоров'я людей i стан атмосферного повiтря, визначення видiв та обсягiв забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повiтря;

     визначення перелiку установ, органiзацiй та закладiв, яким надається право розробляти документи, що обґрунтовують обсяги викидiв для пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;

     визначення величин фонових концентрацiй забруднюючих речовин в атмосферному повiтрi;

     визначення перелiкiв фiзичних та бiологiчних факторiв, а також критерiїв визначення стацiонарних джерел забруднення, для яких розробляються нормативи гранично допустимого рiвня впливу фiзичних i бiологiчних факторiв на стан атмосферного повiтря;

     визначення перелiкiв типiв устаткування, для яких розробляються нормативи гранично допустимих викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря iз стацiонарних джерел;

     визначення показникiв емiсiї (питомi викиди) забруднюючих речовин;

     69) видає, анулює, здiйснює переоформлення документiв дозвiльного характеру на:

     провадження дiяльностi, пов'язаної iз штучними змiнами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цiлях;

     викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами для об'єктiв, якi взятi на державний облiк i мають виробництва або технологiчне устаткування, на яких повиннi впроваджуватися екологiчно безпечнi технологiї та методи керування (об'єкти першої групи);

     70) веде державний кадастр викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря;

     71) веде перелiк установ, органiзацiй та закладiв, яким надано право розробляти документи, що обґрунтовують обсяги викидiв для пiдприємств, установ, органiзацiй та громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;

     72) реєструє звiти з iнвентаризацiї викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря для об'єктiв першої групи;

     73) здiйснює взяття на державний облiк об'єктiв, якi справляють або можуть справити шкiдливий вплив на здоров'я людей i стан атмосферного повiтря, видiв та обсягiв забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повiтря;

     74) узагальнює практику застосування законодавства з питань збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на змiну клiмату та адаптацiї до його змiн;

     75) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актiв, видає нормативно-правовi акти в межах повноважень, передбачених законом, у сферi регулювання негативного антропогенного впливу на змiну клiмату та адаптацiї до його змiн i виконання вимог Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату, Кiотського протоколу до неї та Паризької угоди з питань:

     нацiональних стандартiв i процедур монiторингу, звiтностi та перевiрки даних про викиди та абсорбцiю (поглинання) парникових газiв;

     створення та органiзацiї функцiонування нацiональної системи торгiвлi вуглецевими одиницями;

     методик розрахунку антропогенних викидiв джерелами та абсорбцiї (поглинання) поглиначами парникових газiв;

     критерiїв вiдбору проектiв цiльових екологiчних (зелених) iнвестицiй та заходiв, пов'язаних iз реалiзацiєю таких проектiв;

     76) забезпечує виконання вимог Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату, Кiотського протоколу до неї, Паризької угоди та вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо забезпечення їх виконання;

     77) здiйснює функцiї уповноваженого органу виконавчої влади, який вiд iменi держави бере участь в роботi Конференцiї Сторiн Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату та конференцiй Сторiн, якi є нарадами Сторiн Кiотського протоколу та Паризької угоди, а також їх органiв i робочих сесiй;

     78) готує, затверджує i подає до Секретарiату Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату iнформацiю на виконання Рiшень Конференцiї Сторiн Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату та конференцiй Сторiн, якi є нарадами Сторiн Кiотського протоколу та Паризької угоди;

     79) органiзовує роботу щодо залучення мiжнародної фiнансової та технiчної допомоги, грантiв та iнших мiжнародних програм у сферi регулювання негативного антропогенного впливу на змiну клiмату та адаптацiї до його змiн;

     80) здiйснює сплату внескiв до бюджету Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату та Кiотського протоколу до неї, Паризької угоди, а також до Мiжнародного журналу транзакцiй;

     81) укладає в межах повноважень, передбачених законом, мiжнароднi договори України, забезпечує виконання зобов'язань, взятих Україною за мiжнародними договорами, з питань, що належать до його компетенцiї, у сферi регулювання негативного антропогенного впливу на змiну клiмату та адаптацiї до його змiн;

     82) забезпечує:

     розгляд та прийняття в установленому порядку рiшення про схвалення, реалiзацiю i фiнансування або про вiдмову у схваленнi, реалiзацiї i фiнансуваннi проектiв цiльових екологiчних (зелених) iнвестицiй та заходiв, пов'язаних з реалiзацiєю таких проектiв, i затверджує плани заходiв щодо реалiзацiї проектiв цiльових екологiчних (зелених) iнвестицiй;

     пiдготовку, затвердження та подання нацiонального повiдомлення про змiну клiмату та дворiчного звiту згiдно iз зобов'язаннями за Рамковою конвенцiєю ООН про змiну клiмату та Кiотським протоколом до неї;

     iнвентаризацiю антропогенних викидiв джерелами та абсорбцiї поглиначами парникових газiв на нацiональному рiвнi з метою пiдготовки нацiонального кадастру антропогенних викидiв та абсорбцiї парникових газiв, а також затвердження i подання до Секретарiату Рамкової конвенцiї ООН про змiну клiмату Нацiонального звiту (кадастру) антропогенних викидiв джерелами та абсорбцiї поглиначами парникових газiв;

     83) формує, веде та забезпечує функцiонування Нацiонального електронного реєстру антропогенних викидiв та абсорбцiї парникових газiв;

     84) укладає угоди з продажу частин установленої кiлькостi викидiв парникових газiв на пiдставi рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України;

     85) створює та забезпечує функцiонування нацiональної системи обiгу та торгiвлi вуглецевими одиницями;

     86) забезпечує нормативно-правове регулювання у сферi збереження озонового шару;

     87) здiйснює функцiї уповноваженого органу виконавчої влади, який вiд iменi держави бере участь у конференцiях Сторiн Вiденської конвенцiї про охорону озонового шару та нарадах Сторiн Монреальського протоколу з речовин, що руйнують озоновий шар;

     88) забезпечує надання погодження на ввезення або вивезення озоноруйнiвних речовин i товарiв, що їх мiстять;

     89) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актiв, видає нормативно-правовi акти в межах повноважень, передбачених законом, у сферi рацiонального використання, вiдтворення i охорони об'єктiв тваринного i рослинного свiту, бiологiчного i ландшафтного рiзноманiття, формування, збереження та використання екологiчної мережi, бiологiчної та генетичної безпеки, охорони та рацiонального використання земель з питань:

     охорони, використання та вiдтворення тваринного i рослинного свiту;

     ведення державного облiку i кадастру рослинного свiту, ведення державного кадастру тваринного свiту;

     ведення державного облiку чисельностi об'єктiв тваринного свiту та облiку обсягiв їх добування;

     встановлення лiмiтiв, норм використання об'єктiв тваринного свiту;

     спецiального використання об'єктiв тваринного свiту;

     реєстрацiї та утримання диких тварин, якi вилученi з природного середовища з метою надання їм допомоги;

     реалiзацiї об'єктiв тваринного свiту, конфiскованих або безоплатно вилучених внаслiдок порушення законодавства в частинi ввезення в Україну та вивезення за її межi диких тварин та iнших об'єктiв тваринного свiту;

     встановлення правил добування диких тварин, а також їх утримання i розведення у напiввiльних умовах чи в неволi;

     регулювання заходiв, необхiдних для скорочення чисельностi тварин у разi виникнення або загрози виникнення епiзоотiй та в разi виникнення небезпечних ситуацiй;

     затвердження перелiкiв дикорослих видiв рослин, поширення i чисельнiсть яких пiдлягають регулюванню, а також порядку здiйснення вiдповiдних заходiв щодо регулювання їх поширення i чисельностi;

     ввезення в Україну i вивезення за її межi об'єктiв тваринного i рослинного свiту, крiм генетично модифiкованих органiзмiв;

     загального використання i вiдтворення природних рослинних ресурсiв;

     затвердження нормативiв спецiального використання природних рослинних ресурсiв, затвердження розрахункових лiсосiк;

     визначення природних рослинних угруповань, якi пiдлягають занесенню до Зеленої книги України, затвердження перелiкiв рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, якi пiдлягають охоронi i заносяться до Зеленої книги України;

     ведення Червоної та Зеленої книг України;

     створення, поповнення, зберiгання, використання, вiдчуження та державного облiку зоологiчних i ботанiчних колекцiй, торгiвлi ними, а також ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межi;

     затвердження перелiкiв видiв тварин, рослин та грибiв, що заносяться до Червоної книги України, видiв тварин, рослин та грибiв, що виключенi з Червоної книги України;

     державного облiку рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв тваринного i рослинного свiту, занесених до Червоної книги України;

     оцiнки ризику потенцiйного впливу генетично модифiкованих органiзмiв на навколишнє природне середовище;

     встановлення перелiку земель, на яких застосовується обмеження щодо вирощування генетично модифiкованих сортiв рослин;

     визначення i занесення видiв тварин, якi не занесенi до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та iншу цiннiсть, до перелiкiв видiв тварин, якi пiдлягають особливiй охоронi, та встановлення порядку їх охорони, використання i вiдтворення;

     затвердження типових конструкцiй засобiв перевезення диких тварин;

     забезпечення збереження бiологiчного i ландшафтного рiзноманiття, територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду України, формування нацiональної екологiчної мережi;

     погоджує проекти землеустрою щодо органiзацiї i встановлення меж земель оздоровчого, рекреацiйного призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон;

     погоджує проекти землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в зонi вiдчуження та зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

     погоджує рiшення обласних, Київської, Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй про надання лiсiв у постiйне користування;

     90) здiйснює погодження рiшення про встановлення лiмiту використання лiсових ресурсiв пiд час здiйснення побiчних лiсових користувань та лiсових ресурсiв пiд час заготiвлi другорядних лiсових матерiалiв;

     91) видає, анулює, здiйснює переоформлення документiв дозвiльного характеру на:

     спецiальне використання об'єктiв тваринного свiту;

     спецiальне використання природних рослинних ресурсiв;

     переселення тварин у новi мiсця перебування, аклiматизацiю нових для фауни України видiв диких тварин, а також на здiйснення заходiв щодо схрещування диких тварин;

     утримання диких тварин у неволi;

     iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатiв на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, в частинi осетрових риб i виробленої з них продукцiї;

     спецiальне використання (добування, збирання) об'єктiв, якi занесенi до Червоної книги України;

     право займатися розведенням у напiввiльних умовах чи в неволi видiв тварин, якi занесенi до Червоної книги України;

     проведення державних апробацiй (випробувань) генетично модифiкованих органiзмiв у вiдкритiй системi;

     вивiльнення генетично модифiкованих органiзмiв у вiдкритiй системi;

     транзитне перемiщення не зареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв;

     92) здiйснює процедуру надання попередньої обґрунтованої згоди щодо можливостi транскордонного перемiщення генетично модифiкованих органiзмiв, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище вiдповiдно до вимог Картахенського протоколу про бiобезпеку та Конвенцiї про бiологiчне рiзноманiття;

     93) затверджує нормативи спецiального використання природних рослинних ресурсiв та розрахунковi лiсосiки заготiвлi деревини, погоджує матерiали лiсовпорядкування;

     94) здiйснює погодження подiлу лiсiв на категорiї та видiлення особливо захисних лiсових дiлянок;

     95) формує мережу дослiдних земельних дiлянок та дiлянок з еталонними ґрунтами для ведення монiторингу земель на нацiональному рiвнi;

     96) веде державний облiк i кадастр рослинного i тваринного свiту;

     97) веде Червону та Зелену книги України;

     98) здiйснює управлiння формуванням, збереженням i використанням нацiональної екологiчної мережi;

     99) забезпечує у сферi органiзацiї охорони та використання природно-заповiдного фонду нормативно-правове регулювання з питань:

     спецiального використання природних ресурсiв у межах територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду;

     ведення державного кадастру територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду;

     дiяльностi служби державної охорони природно-заповiдного фонду;

     наукової, рекреацiйної, еколого-освiтньої дiяльностi природних та бiосферних заповiдникiв та нацiональних природних паркiв;

     економiчного обґрунтування розвитку природно-заповiдного фонду, а також економiчної оцiнки природних комплексiв i об'єктiв, якi входять до його складу;

     ведення паспорта водно-болотного угiддя мiжнародного значення;

     100) затверджує лiмiти на використання природних ресурсiв у межах територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду загальнодержавного значення;

     101) веде державний кадастр територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду;

     102) бере участь у формуваннi науково-технiчної полiтики та координує її реалiзацiю у сферi органiзацiї охорони та використання природно-заповiдного фонду, зокрема узагальнення результатiв наукових дослiджень на територiях природних та бiосферних заповiдникiв, нацiональних природних паркiв; затвердження порядку пiдготовки та програми Лiтопису природи для заповiдникiв та нацiональних природних паркiв; затвердження програм i планiв науково-дослiдних робiт на територiях та об'єктах природно-заповiдного фонду; розробку наукових основ охорони, вiдтворення i використання природних ресурсiв та особливо цiнних об'єктiв;

     103) здiйснює:

     управлiння охороною i використанням територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду, службою державної охорони природно-заповiдного фонду;

     пiдготовку i подання пропозицiй щодо створення, оголошення нових територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду, а також змiни меж, категорiї та скасування статусу iснуючих територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду;

     104) затверджує положення про територiї та об'єкти природно-заповiдного фонду загальнодержавного значення, а також положення про територiї та об'єкти, якi мають особливу екологiчну, наукову, естетичну, господарську, а також iсторико-культурну цiннiсть;

     105) затверджує проекти органiзацiї територiї природних та бiосферних заповiдникiв, нацiональних природних паркiв, ботанiчних садiв загальнодержавного значення, проекти утримання та реконструкцiї паркiв - пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення;

     106) погоджує проекти органiзацiї територiй дендрологiчних, зоологiчних паркiв та ботанiчних садiв загальнодержавного значення, проекти утримання та реконструкцiї паркiв - пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, що не належать до сфери управлiння Мiнекоенерго;

     107) затверджує положення про екологiчнi фонди природних, бiосферних заповiдникiв, нацiональних природних паркiв, ботанiчних садiв, дендрологiчних паркiв i зоологiчних паркiв;

     108) погоджує призначення керiвникiв спецiальних адмiнiстрацiй природних та бiосферних заповiдникiв, нацiональних природних паркiв, ботанiчних садiв, дендрологiчних та зоологiчних паркiв загальнодержавного значення, а також регiональних ландшафтних паркiв;

     109) забезпечує розроблення проектiв створення, оголошення, змiни меж, категорiї та скасування статусу територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду; проектiв резервування цiнних для заповiдання природних територiй та об'єктiв;

     110) органiзовує встановлення в натурi (на мiсцевостi) меж територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду;

     111) забезпечує у сферi охорони та вiдтворення вод (поверхневi, пiдземнi, морськi), рацiонального використання водних ресурсiв нормативно-правове регулювання з питань:

     затвердження правил, нормативiв, норм з охорони та вiдтворення вод (поверхневi, пiдземнi, морськi), рацiонального використання водних ресурсiв, аналiзує практику їх застосування;

     встановлення лiмiтiв забору, використання води та лiмiтiв скиду забруднюючих речовин у воднi об'єкти;

     методик та методичних вказiвок щодо встановлення технологiчних нормативiв;

     встановлення порядку видачi дозволiв на спецiальне водокористування, днопоглиблювальнi роботи, прокладання кабелiв, трубопроводiв та iнших комунiкацiй на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у воднi об'єкти та перелiку забруднюючих речовин, скидання яких у воднi об'єкти нормується, розроблення та затвердження критерiїв оцiнки забруднення пiдземних горизонтiв водних об'єктiв;

     встановлення критерiїв визначення екстремально високого рiвня забруднення вод;

     112) забезпечує у сферi розвитку водного господарства i мелiорацiї земель нормативно-правове регулювання з питань:

     визначення правил, нормативiв, норм у сферi розвитку водного господарства i мелiорацiї земель, аналiзує практику їх застосування;

     органiзацiї та проведення монiторингу зрошуваних та осушуваних земель;

     ведення державного водного кадастру за роздiлом "Водокористування";

     113) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актiв, видає нормативно-правовi акти в межах повноважень, передбачених законом, з питань:

     облiку робiт i дослiджень, пов'язаних з геологiчним вивченням надр;

     облiку нафтових i газових свердловин та облiку обсягу погашених i видобутих корисних копалин, їх втрат, а також форм звiтностi щодо облiку запасiв корисних копалин для ведення державного облiку родовищ, запасiв i проявiв корисних копалин;

     порядку облiку, зберiгання та користування матерiалами державного iнформацiйного геологiчного фонду;

     змiсту, оформлення i порядку подання на розгляд в установленому порядку геолого-економiчної оцiнки родовищ металiчних i неметалiчних корисних копалин;

     виконання робiт iз стандартизацiї, метрологiї за результатами проведення сертифiкацiї у сферi геологiчного вивчення, охорони та використання надр, зокрема щодо правил нормативного забезпечення геологiчного вивчення надр;

     порядку погодження надання надр у користування;

     грошової винагороди за вiдкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення;

     проведення фундаментальних та прикладних наукових дослiджень, пов'язаних з розробленням i впровадженням у виробництво наукових i методичних основ прогнозування, пошуком та розвiдкою родовищ корисних копалин, прогнозуванням змiн геологiчного середовища та iншими потребами геологiчного вивчення надр, зокрема щодо:

     - стадiй геологорозвiдувальних робiт;

     - порядку органiзацiї та здiйснення розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

     - ведення Державної еколого-геологiчної карти;

     функцiонування каталогу вiдомостей про геологiчну iнформацiю; функцiонування Державного сховища геологiчної iнформацiї та кам'яного матерiалу;

     114) забезпечує у сферi державного нагляду (контролю) за дотриманням природоохоронного законодавства нормативно-правове регулювання з питань:

     органiзацiї та проведення перевiрок оформлення матерiалiв про адмiнiстративнi правопорушення;

     розрахункiв розмiрiв вiдшкодування збиткiв, завданих державi внаслiдок порушення природоохоронного законодавства;

     технiчної експлуатацiї установок очистки газу;

     взаємодiї з Держгеонадрами та iншими органами державного контролю;

     здiйснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сферi охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв, мисливського впорядкування;

     перемiщення (перевезення), експорту (реекспорту), iмпорту, вилучення, набуття у власнiсть, користування, оренди об'єктiв тваринного свiту, торгiвлi ними, зокрема тими, що занесенi до Червоної книги України та перебувають пiд захистом Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення;

     115) проводить монiторинг та оцiнку впливу державної полiтики у вiдповiднiй сферi;

     116) встановлює порядок планування i контролю за виконанням науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт у визначенiй сферi та впровадженням їх результатiв;

     117) органiзовує монiторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функцiонування загальнодержавної iнформацiйно-аналiтичної системи монiторингу навколишнього природного середовища;

     118) визначає екологiчнi показники для оцiнки стану навколишнього природного середовища та методичнi вказiвки щодо їх застосування;

     119) визначає реєстри складових мережi спостережень державної системи монiторингу навколишнього природного середовища;

     120) розробляє методики проведення монiторингу навколишнього природного середовища, зокрема суб'єктами господарювання, дiяльнiсть яких призводить або може призвести до погiршення стану навколишнього природного середовища;

     121) готує i подає на розгляд Верховної Ради України щорiчну Нацiональну доповiдь про стан навколишнього природного середовища в Українi;

     122) забезпечує впровадження механiзмiв сталого розвитку з питань, що належать до його компетенцiї;

     123) органiзовує, координує, здiйснює та контролює проведення оцiнки впливу на довкiлля, у тому числi оцiнки транскордонного впливу на довкiлля;

     124) здiйснює технiчне регулювання у сферi охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки;

     125) видає сертифiкати на право проведення екологiчного аудиту, веде реєстр екологiчних аудиторiв та юридичних осiб, що мають право на проведення екологiчного аудиту;

     126) затверджує положення про сертифiкацiю екологiчних аудиторiв та про ведення реєстру екологiчних аудиторiв;

     127) розробляє стратегiчнi, програмно-плановi документи та забезпечує їх реалiзацiю;

     128) забезпечує виконання законодавства з питань, що належать до компетенцiї Мiнекоенерго;

     129) бере участь у здiйсненнi заходiв щодо адаптацiї законодавства України до законодавства ЄС;

     130) органiзовує роботу iз залучення мiжнародної фiнансової та технiчної допомоги, грантiв та iнших мiжнародних програм у визначенiй сферi;

     131) здiйснює спiвпрацю з iнститутами громадянського суспiльства, забезпечує участь громадськостi у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики з питань, що належать до його компетенцiї;

     132) реалiзує в межах повноважень, передбачених законом, державну полiтику у сферi волонтерської дiяльностi щодо здiйснення заходiв, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища;

     133) забезпечує iнформування громадськостi про формування та реалiзацiю державної полiтики з питань, що належать до його компетенцiї;

     134) затверджує положення про громадський контроль у сферi охорони навколишнього природного середовища;

     135) встановлює порядок надання iнформацiї про стан навколишнього природного середовища i порядок органiзацiї та проведення публiчних слухань або вiдкритих засiдань з питань впливу запланованої дiяльностi на навколишнє природне середовище;

     136) бере участь у формуваннi, збереженнi та використаннi екологiчної мережi, у формуваннi нацiональної системи науково-технiчної iнформацiї;

     137) сприяє залученню iнвестицiй у сферу охорони навколишнього природного середовища, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на змiну клiмату та адаптацiї до його змiн, екологiчної та в межах своєї компетенцiї бiологiчної, генетичної та радiацiйної безпеки, охорони та рацiонального використання земель, заповiдної справи та оцiнки впливу на довкiлля, зокрема оцiнки транскордонного впливу на довкiлля;

     138) затверджує в межах повноважень, передбачених законом, нормативно-правовi акти з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, вiдновлюваних джерел енергiї та альтернативних видiв палива;

     139) подає Кабiнетовi Мiнiстрiв України в межах повноважень, передбачених законом, пропозицiї щодо встановлення рiчних квот пiдтримки на наступнi п'ять рокiв з метою економiчного стимулювання, забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, збiльшення частки вiдновлюваних джерел енергiї та альтернативних видiв палива в енергетичному балансi України;

     140) затверджує в межах повноважень, передбачених законом, порядки, норми i правила у сферi поводження з вiдходами;

     141) забезпечує у сферi нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання нормативно-правове регулювання вiдповiдно до закону;

     142) розробляє та органiзовує виконання державних цiльових, галузевих та iнших програм охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     143) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актiв, видає нормативно-правовi акти в межах повноважень, передбачених законом, у сферi лiсового та мисливського господарства з питань:

     розроблення та органiзацiї виконання державних цiльових, галузевих та iнших програм охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     визначення прiоритетних напрямiв та стратегiї розвитку у сферi лiсових вiдносин;

     144) забезпечує нормативно-правове регулювання, а саме розробляє проекти нормативно-правових актiв, видає нормативно-правовi акти в межах повноважень, передбачених законом, у сферi здiйснення державного нагляду (контролю) в галузi охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, територiальному морi, внутрiшнiх водоймах України та у водах за межами юрисдикцiї України щодо рибальських суден, що плавають пiд Державним Прапором України, вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, а також з питань здiйснення контролю:

     за дотриманням лiмiтiв i нормативiв використання водних бiоресурсiв;

     за дотриманням правил використання об'єктiв тваринного свiту в частинi водних бiоресурсiв;

     за достовiрнiстю подання суб'єктами рибного господарства, пов'язаними з добуванням i використанням водних бiоресурсiв, звiтних даних про обсяги використання водних бiоресурсiв;

     145) у сферi рибного господарства та рибної промисловостi:

     бере участь у формуваннi державної полiтики в галузi освiти, професiйної пiдготовки кадрiв для рибного господарства;

     затверджує:

     - правила пожежної безпеки на суднах флоту рибної промисловостi, а також правила пожежної безпеки пiд час проведення вогневих робiт на суднах, якi ремонтуються або будуються на суднобудiвних та судноремонтних пiдприємствах;

     - порядок реєстрацiї рибальських суден;

     - методику розрахунку збиткiв, завданих рибному господарству внаслiдок порушення правил рибальства та охорони водних бiоресурсiв;

     - перелiк категорiй посад працiвникiв рибного господарства;

     - систему управлiння охороною працi в рибному господарствi;

     - спецiальнi правила експлуатацiї та облiку, iнструкцiї i положення про комiсiю з проведення технiчного нагляду за суднами рибної промисловостi, що не пiдлягають нагляду класифiкацiйного товариства;

     - типовий табель забезпечення постачання суден флоту рибної промисловостi;

     - порядок штучного розведення (вiдтворення), вирощування водних бiоресурсiв та їх використання, iнструкцiю про порядок здiйснення штучного розведення, вирощування водних бiоресурсiв та їх використання у спецiальних товарних рибних господарствах;

     - лiмiти спецiального використання водних бiоресурсiв та квот добування;

     - положення про безпечне укомплектування екiпажами морських суден флоту рибної промисловостi;

     - положення про iнспекцiю державного портового нагляду морських рибних портiв України;

     - положення про капiтана морського рибного порту;

     - правила та режими рибальства, добування (вилучення, вилову) та вiдтворення водних бiоресурсiв;

     - положення про встановлення вiдповiдностi системи управлiння безпекою компанiй та суден флоту рибної промисловостi вимогам Мiжнародного кодексу з управлiння безпечною експлуатацiєю суден i попередженням забруднення 1993 року;

     - порядок нарахування та внесення платежiв за спецiальне використання водних бiоресурсiв;

     - порядок носiння форменого одягу та формених знакiв розрiзнення працiвникiв рибного господарства;

     - положення про сертифiкацiю персоналу суден флоту рибної промисловостi;

     - порядок оформлення приходу з рейсу та виходу в рейс суден флоту рибної промисловостi капiтанами морських рибних портiв України;

     - нормативи екологiчної безпеки водних об'єктiв, що використовуються для потреб рибного господарства;

     - спецiальнi форми статистичної звiтностi в галузi рибного господарства;

     146) подає пропозицiї щодо обсягiв державного замовлення на пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з питань, що належать до компетенцiї Мiнекоенерго;

     147) органiзовує наукову, науково-технiчну, iнвестицiйну, iнформацiйну, видавничу дiяльнiсть, пропагування досягнень i передового досвiду з питань, що належать до компетенцiї Мiнекоенерго, сприяє створенню i впровадженню сучасних iнформацiйних технологiй та комп'ютерних мереж;

     148) передає вiдповiдно до законодавства правоохоронним органам матерiали про виявленi правопорушення;

     149) виступає замовником науково-дослiдних робiт з питань, що належать до його компетенцiї;

     150) забезпечує проведення соцiального дiалогу на галузевому рiвнi;

     151) погоджує проекти законiв, iнших актiв законодавства, якi надходять на погодження вiд iнших мiнiстерств та центральних органiв виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки i пропозицiї до проектiв законiв, iнших актiв законодавства, якi подаються на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України, та проектiв законiв, внесених на розгляд Верховної Ради України iншими суб'єктами права законодавчої iнiцiативи;

     152) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження i пропозицiї до прийнятих Верховною Радою України законiв, що надiйшли на пiдпис Президентовi України;

     153) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

     6. Мiнекоенерго з метою органiзацiї своєї дiяльностi:

     1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцiї i контроль за їх реалiзацiєю в апаратi Мiнекоенерго, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння, та господарських товариствах, щодо яких Мiнекоенерго здiйснює управлiння корпоративними правами держави;

     2) здiйснює добiр кадрiв в апарат Мiнекоенерго i на посади керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери його управлiння, органiзовує роботу з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв апарату Мiнекоенерго;

     3) органiзовує планово-фiнансову роботу в апаратi Мiнекоенерго, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння, здiйснює контроль за використанням фiнансових i матерiальних ресурсiв, забезпечує органiзацiю та вдосконалення бухгалтерського облiку;

     4) забезпечує ефективне i цiльове використання бюджетних коштiв;

     5) здiйснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з вiдповiдними центральними органами виконавчої влади контроль за цiльовим використанням бюджетних коштiв, передбачених для реалiзацiї проектiв, виконання програм, зокрема мiжнародних;

     6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом:

     реалiзацiю державної полiтики стосовно державної таємницi, здiйснення контролю за її збереженням в апаратi Мiнекоенерго, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння;

     захист iнформацiї з обмеженим доступом, а також технiчний захист iнформацiї, контроль за її збереженням;

     виконання завдань з мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiйної готовностi держави;

     7) органiзовує ведення дiловодства та архiвне зберiгання документiв.

     7. Мiнекоенерго для виконання покладених на нього завдань має право:

     1) залучати в установленому порядку спецiалiстiв центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), вчених, представникiв iнститутiв громадянського суспiльства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенцiї Мiнекоенерго;

     2) одержувати безоплатно вiд мiнiстерств, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування необхiднi для виконання покладених на нього завдань iнформацiю, документи i матерiали, зокрема вiд органiв статистики - статистичнi данi;

     3) скликати наради, утворювати комiсiї та робочi групи, проводити науковi конференцiї, семiнари з питань, що належать до його компетенцiї;

     4) користуватися вiдповiдними iнформацiйними базами даних державних органiв, державною системою урядового зв'язку та iншими технiчними засобами.

     8. Мiнекоенерго у процесi виконання покладених на нього завдань взаємодiє в установленому порядку з iншими державними органами, допомiжними органами i службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та iншими допомiжними органами, утвореними Кабiнетом Мiнiстрiв України, органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спiлками, профспiлками та органiзацiями роботодавцiв, вiдповiдними органами iноземних держав i мiжнародних органiзацiй, а також пiдприємствами, установами та органiзацiями.

     9. Мiнекоенерго у межах повноважень, передбачених законом, на основi i на виконання Конституцiї та законiв України, актiв Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України видає накази, органiзовує i контролює їх виконання.

     Накази Мiнекоенерго, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     Нормативно-правовi акти Мiнекоенерго пiдлягають державнiй реєстрацiї в установленому законодавством порядку.

     Накази Мiнекоенерго, виданi в межах повноважень, передбачених законом, обов'язковi для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територiальними органами, мiсцевими держадмiнiстрацiями, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi та громадянами.

     10. Мiнекоенерго очолює Мiнiстр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-мiнiстра України i звiльняється з посади Верховною Радою України.

     Мiнiстр має першого заступника, заступникiв, якi призначаються на посаду i звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України вiдповiдно до пропозицiй Мiнiстра.

     11. Мiнiстр:

     1) очолює Мiнекоенерго, здiйснює керiвництво його дiяльнiстю;

     2) спрямовує i координує здiйснення iншими центральними органами виконавчої влади заходiв з питань, що належать до компетенцiї Мiнекоенерго;

     3) спрямовує i координує дiяльнiсть визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України центральних органiв виконавчої влади, зокрема:

     забезпечує формування державної полiтики у вiдповiднiй сферi та контролює її реалiзацiю;

     погоджує та подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України розробленi центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, проекти законiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     визначає прiоритетнi напрями роботи центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких органiв;

     погоджує структуру апарату центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     видає обов'язковi для виконання центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, накази та доручення з питань, що належать до компетенцiї таких органiв;

     погоджує призначення на посаду i звiльнення з посади керiвникiв i заступникiв керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     погоджує призначення на посаду i звiльнення з посади керiвникiв i заступникiв керiвникiв територiальних органiв центрального органу виконавчої влади;

     погоджує утворення, реорганiзацiю, лiквiдацiю територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується та координується Мiнiстром, як структурних пiдроздiлiв апарату такого органу;

     порушує перед Кабiнетом Мiнiстрiв України питання щодо скасування актiв центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, повнiстю чи в окремiй частинi;

     доручає керiвникам центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, скасувати акти їх територiальних органiв повнiстю чи в окремiй частинi, а у разi вiдмови скасовує такi акти повнiстю чи в окремiй частинi;

     порушує перед Кабiнетом Мiнiстрiв України питання щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, та їх заступникiв;

     iнiцiює питання щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв структурних пiдроздiлiв апарату центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, їх територiальних органiв та їх заступникiв, а також керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння таких органiв;

     iнiцiює питання щодо проведення службового розслiдування стосовно керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, їх заступникiв, iнших державних службовцiв i працiвникiв апарату центральних органiв виконавчої влади, їх територiальних органiв, а також пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння таких органiв;

     приймає рiшення щодо проведення перевiрки дiяльностi центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, та їх територiальних органiв;

     заслуховує звiти про виконання покладених на центральнi органи виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, завдань та планiв їх роботи;

     визначає структурний пiдроздiл апарату Мiнекоенерго, що вiдповiдає за взаємодiю з центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     визначає посадових осiб Мiнекоенерго, якi включаються до складу колегiї центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     визначає порядок обмiну iнформацiєю мiж Мiнекоенерго та центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     вирiшує iншi питання, пов'язанi iз спрямуванням i координацiєю дiяльностi центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     4) визначає прiоритети роботи Мiнекоенерго, шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мiнекоенерго, звiти про їх виконання;

     5) органiзовує та контролює виконання Мiнекоенерго Конституцiї та законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     6) подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України проекти законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, розробником яких є Мiнекоенерго;

     7) погоджує проекти законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, що надходять на погодження до Мiнекоенерго;

     8) веде переговори i пiдписує мiжнароднi договори України у межах наданих йому повноважень;

     9) представляє в установленому порядку проекти законiв України, розробником яких є Мiнекоенерго та центральнi органи виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, i доповiдає з iнших питань, що належать до компетенцiї Мiнекоенерго, пiд час їх розгляду на пленарних засiданнях Верховної Ради України;

     10) вносить Прем'єр-мiнiстровi України пропозицiї щодо призначення на посади першого заступника, заступникiв Мiнiстра;

     11) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго, до вiдзначення державними нагородами;

     12) органiзовує внутрiшнiй контроль i внутрiшнiй аудит та забезпечує їх здiйснення в Мiнекоенерго та бюджетних установах, що належать до сфери його управлiння;

     13) представляє Мiнекоенерго у публiчно-правових вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями в Українi та за її межами;

     14) за згодою керiвникiв залучає державних службовцiв та працiвникiв мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади, мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй до розгляду питань, що належать до компетенцiї Мiнекоенерго;

     15) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за мiжнародними договорами України;

     16) вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї у разi вмотивованої вiдмови Голови Верховної Ради Автономної Республiки Крим, Голови Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, голови облдержадмiнiстрацiї (пiдтримки головою облдержадмiнiстрацiї вмотивованої вiдмови голови райдержадмiнiстрацiї) погодити призначення керiвника територiального органу центрального органу виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Мiнiстром, керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї, що належить до сфери управлiння Мiнекоенерго, iншого центрального органу виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується та координується Мiнiстром, про надання Кабiнетом Мiнiстрiв України згоди на призначення такого керiвника;

     17) затверджує положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли апарату Мiнекоенерго, визначає персональний склад патронатної служби Мiнiстра;

     18) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi першого заступника, заступникiв Мiнiстра та державного секретаря Мiнекоенерго;

     19) визначає обов'язки першого заступника, заступникiв Мiнiстра, розподiл повноважень Мiнiстра мiж першим заступником, заступниками Мiнiстра, якi вони здiйснюють у разi його вiдсутностi;

     20) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю Мiнекоенерго;

     21) утворює, лiквiдує, реорганiзовує пiдприємства, установи та органiзацiї, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго, затверджує положення про них (їх статути), здiйснює у межах своїх повноважень iншi функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго;

     22) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенцiї;

     23) приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є Мiнекоенерго;

     24) пiдписує накази Мiнекоенерго;

     25) дає обов'язковi для виконання державними службовцями та працiвниками апарату Мiнекоенерго доручення;

     26) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

     12. Повноваження керiвника державної служби у Мiнекоенерго здiйснює державний секретар Мiнекоенерго.

     Державний секретар Мiнекоенерго є вищою посадовою особою з числа державних службовцiв Мiнекоенерго. Державний секретар Мiнекоенерго пiдзвiтний i пiдконтрольний Мiнiстру.

     Державний секретар Мiнекоенерго призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Комiсiї з питань вищого корпусу державної служби строком на п'ять рокiв з правом повторного призначення.

     13. Державний секретар Мiнекоенерго вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) органiзовує роботу апарату Мiнекоенерго;

     2) забезпечує пiдготовку пропозицiй щодо виконання завдань Мiнекоенерго та подає їх на розгляд Мiнiстра;

     3) органiзовує та контролює виконання апаратом Мiнекоенерго Конституцiї та законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнекоенерго та доручень Мiнiстра, його першого заступника, заступникiв, звiтує про їх виконання;

     4) готує та подає Мiнiстру для затвердження плани роботи Мiнекоенерго, звiтує про їх виконання;

     5) забезпечує реалiзацiю державної полiтики стосовно державної таємницi, контроль за її збереженням в апаратi Мiнекоенерго;

     6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку вiд державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй в Українi та за її межами безоплатно iнформацiю, документи i матерiали, а вiд органiв державної статистики - статистичну iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на Мiнекоенерго завдань;

     7) призначає на посаду i звiльняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовцiв апарату Мiнекоенерго, присвоює їм ранги державних службовцiв, приймає рiшення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     8) приймає на роботу i звiльняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працiвникiв апарату Мiнекоенерго, приймає рiшення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду i звiльнення з посади керiвникiв вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй;

     10) призначає на посаду i звiльняє з посади працiвникiв патронатної служби Мiнiстра за його поданням, а також у зв'язку iз звiльненням Мiнiстра;

     11) призначає на посаду i звiльняє з посади керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго;

     12) притягує до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнекоенерго;

     13) забезпечує в установленому порядку органiзацiю пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв та iнших працiвникiв Мiнекоенерго;

     14) представляє Мiнекоенерго як юридичну особу в цивiльно-правових вiдносинах;

     15) дає у межах повноважень, передбачених законом, обов'язковi для виконання державними службовцями та iншими працiвниками Мiнекоенерго доручення;

     16) видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його компетенцiї, та контролює їх виконання;

     17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовцiв та iнших працiвникiв апарату Мiнекоенерго до вiдзначення державними нагородами.

     14. На час вiдсутностi державного секретаря Мiнекоенерго чи неможливостi здiйснення ним своїх повноважень з iнших причин його обов'язки виконує один iз керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату Мiнекоенерго вiдповiдно до наказу державного секретаря Мiнекоенерго.

     15. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Мiнекоенерго, обговорення найважливiших напрямiв його дiяльностi у Мiнекоенерго може утворюватися колегiя.

     Рiшення колегiї можуть бути реалiзованi шляхом видання вiдповiдного наказу Мiнекоенерго.

     Для розгляду наукових рекомендацiй та проведення фахових консультацiй з основних питань дiяльностi у Мiнекоенерго можуть утворюватися iншi постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи.

     Рiшення про утворення чи лiквiдацiю колегiї, iнших постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв, їх кiлькiсний та персональний склад, положення про них затверджуються Мiнiстром.

     16. Гранична чисельнiсть державних службовцiв та працiвникiв Мiнекоенерго затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структура апарату Мiнекоенерго затверджується Мiнiстром.

     Штатний розпис, кошторис Мiнекоенерго затверджується державним секретарем Мiнекоенерго за погодженням з Мiнфiном.

     17. Мiнекоенерго є юридичною особою публiчного права, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власнi бланки, рахунки в органах Казначейства.

(Положення iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.10.2017р. N 755, вiд 07.11.2018р. N 939, вiд 23.01.2019р. N 128, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.09.2019р. N 847)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.