Документ скасований: Постанова КМУ № 992 від 23.09.2020

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 жовтня 2017 р. N 756


Про реалiзацiю пiлотного проекту iз впровадження електронних аукцiонiв з розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Погодитися з пропозицiєю Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв щодо реалiзацiї з 1 жовтня 2017 р. пiлотного проекту iз впровадження електронних аукцiонiв з розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин.

     2. Затвердити Тимчасовий порядок проведення електронних аукцiонiв з розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин, що додається.

     3. Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв:

     1) забезпечити:

     приведення власних актiв у вiдповiднiсть з цiєю постановою;

     впровадження електронних аукцiонiв з розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин вiдповiдно до вимог, установлених затвердженим цiєю постановою Тимчасовим порядком;

     подання до 15 грудня 2017 р. Кабiнетовi Мiнiстрiв України звiту про результати реалiзацiї пiлотного проекту, зазначеного у пунктi 1 цiєї постанови;

     2) подати на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України законопроект про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк" у частинi надходження та спрямування коштiв, отриманих вiд розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин, та забезпечити його супроводження у Верховнiй Радi України.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 жовтня 2017 р. N 756

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
проведення електронних аукцiонiв з розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин

     1. Цей Порядок визначає процедуру розподiлу на електронному аукцiонi часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин.

     2. Термiни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

     веб-сайт органiзатора електронного аукцiону - електронний ресурс органiзатора, на якому розмiщуються iнформацiйнi повiдомлення про електроннi аукцiони та результати їх проведення, здiйснюється реєстрацiя учасникiв, подання заявок на участь в електронних аукцiонах, забезпечується доступ спостерiгачiв електронних аукцiонiв i проводяться електроннi аукцiони;

     гарантiйний внесок - грошове гарантiйне забезпечення (грошовий завдаток), яке є складовою заходiв, що вживаються органiзатором для забезпечення виконання зобов'язань учасниками, що вноситься учасниками на розрахунковий рахунок органiзатора для участi в одному електронному аукцiонi. Гарантiйний внесок встановлюється у сумi 2500 гривень;

     договiр купiвлi-продажу частки щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин - договiр, укладений з переможцем електронного аукцiону, за яким замовник електронного аукцiону надає його переможцю визначену за результатами електронного аукцiону частку щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин;

     електронний аукцiон - процедура розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин, в результатi якої учасник, який виконав вимоги цього Порядку та запропонував найвищу цiнову пропозицiю, має можливiсть отримати частки щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин. Будь-який учасник не може отримати бiльш як 25 вiдсоткiв обсягу щорiчної нацiональної квоти, що виставляється на продаж;

     замовник електронного аукцiону - Мiнприроди;

     лот - визначений керуючим комiтетом пiлотного проекту (далi - керуючий комiтет) обсяг часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин, який розподiляється для передачi на електронний аукцiон. Розмiр лота розраховується в кiлограмах озоноруйнiвного потенцiалу, по можливостi кратний 0,748 (що вiдповiдає озоноруйнiвному потенцiалу найбiльш поширеного холодоагенту R22, що транспортується в стандартизованiй тарi ємнiстю 13,6 кiлограма);

     обсяг щорiчної нацiональної квоти, що виставляється на продаж, - обсяг щорiчної нацiональної квоти, за винятком обсягу озоноруйнiвних речовин, ввезених в країну у поточному роцi, що визначається в тоннах озоноруйнiвного потенцiалу;

     озоноруйнiвна речовина - будь-яка речовина з групи I додатка С до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар (далi - Монреальський протокол), яка iснує самостiйно або в сумiшi та має озоноруйнiвну здатнiсть бiльш як 0;

     озоноруйнiвний потенцiал - показник, визначений Монреальським протоколом для кожної озоноруйнiвної речовини, який визначає потенцiйний руйнiвний вплив такої речовини на озоновий шар;

     органiзатор електронного аукцiону - юридична особа, яка визначена на умовах цього Порядку, вiдповiдає його вимогам та має на правi власностi електронну торгову систему (спецiалiзований програмно-апаратний комплекс), на базi якої забезпечує органiзацiю та проведення електронних аукцiонiв;

     правила проведення електронних аукцiонiв - правила, якi затверджуються органiзатором електронного аукцiону та за якими органiзатором електронного аукцiону проводяться електроннi торги на веб-сайтi;

     претендент - суб'єкт господарювання (юридична або фiзична особа - пiдприємець), який подав заяву про намiр взяти участь в електронному аукцiонi з розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин;

     протокол електронних аукцiонiв - документ в електроннiй формi, що формується за результатами електронного аукцiону, в якому вiдображається хiд електронного аукцiону, iнформацiя про його переможця, учасникiв та їх цiновi пропозицiї, вiдомостi про початок та закiнчення аукцiону, а також iнша iнформацiя, що стосується його проведення;

     реєстрацiйний номер учасника - реквiзит, що дає змогу iдентифiкувати учасника та за яким останнiй бере участь в електронному аукцiонi;

     спостерiгач електронних аукцiонiв - будь-який користувач Iнтернету, який безоплатно спостерiгає за проведенням електронних аукцiонiв через веб-сайт без можливостi подавати свої цiновi пропозицiї;

     споживання - загальна кiлькiсть вироблених в Українi та iмпортованих з iнших держав озоноруйнiвних речовин, за винятком озоноруйнiвних речовин, експортованих в iншi держави;

     учасник - претендент, якого допущено до участi в електронному аукцiонi i який виконав вимоги пункту 13 цього Порядку;

     щорiчна нацiональна квота - визначений Монреальським протоколом щорiчний обсяг споживання озоноруйнiвних речовин, що дозволений для України та становить 16,42 тонни озоноруйнiвного потенцiалу.

     У цьому Порядку термiн "кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а термiн "пов'язана особа" - у значеннi, наведеному в Податковому кодексi України.

     3. Органiзатором електронного аукцiону може бути суб'єкт господарювання, зареєстрований на територiї України в установленому законодавством порядку, який має на правi власностi електронну торгову систему, що дає змогу проводити електроннi аукцiони; досвiд реалiзацiї майна через електронну торгову систему не менш як один рiк; обсяг реалiзованого майна за попереднiй рiк становить не менш як 100 млн. гривень.

     Замовник електронного аукцiону на своєму офiцiйному веб-сайтi розмiщує повiдомлення про вибiр органiзатора електронного аукцiону.

     Для укладення договору про надання послуг з органiзацiї електронного аукцiону та отримання статусу органiзатора електронного аукцiону суб'єкт господарювання, який вiдповiдає вимогам цього пункту, надає замовнику електронного аукцiону у строк, наведений в повiдомленнi про вибiр органiзатора електронного аукцiону, письмове звернення та документальне пiдтвердження наявностi статусу суб'єкта господарювання (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань), документи, якi пiдтверджують обсяг реалiзацiї майна за допомогою електронної торгової системи. Документами, якi пiдтверджують обсяг реалiзацiї майна за допомогою електронної торгової системи, є протоколи проведення електронних аукцiонiв.

     За надання послуг з органiзацiї електронного аукцiону органiзатор електронного аукцiону отримує винагороду у розмiрi 1 вiдсотка остаточної цiни лота, яка не входить до суми, яку повинен сплатити переможець аукцiону замовнику, та сплачується за рахунок переможця електронного аукцiону шляхом утримання її з гарантiйного внеску.

     У разi коли сума винагороди органiзатора електронного аукцiону перевищує розмiр гарантiйного внеску, переможець аукцiону зобов'язаний сплатити її вiдповiдно до пункту 19 цього Порядку.

     Сума гарантiйного внеску, яка залишається пiсля утримання винагороди органiзатора електронного аукцiону, входить до купiвельної цiни лота та перераховується органiзатором замовнику електронного аукцiону протягом трьох банкiвських днiв з дати надходження пiдписаного переможцем аукцiону протоколу.

     4. Контроль за дотриманням умов проведення електронних аукцiонiв здiйснює керуючий комiтет, персональний склад та порядок роботи якого затверджуються замовником електронного аукцiону.

     5. Головою керуючого комiтету є Мiнiстр екологiї та природних ресурсiв або уповноважена ним особа.

     Iнформацiйне, органiзацiйне та iнше забезпечення дiяльностi керуючого комiтету здiйснюється Мiнприроди.

     6. Замовник електронного аукцiону не пiзнiше нiж за 30 календарних днiв до дня проведення аукцiону розмiщує в газетi "Урядовий кур'єр" та на своєму офiцiйному веб-сайтi оголошення про його проведення, в якому оприлюднюються:

     розмiри лотiв;

     iнформацiя про органiзатора електронних аукцiонiв;

     веб-сайт органiзатора електронних аукцiонiв;

     правила проведення електронних аукцiонiв;

     дата i час проведення електронних аукцiонiв;

     строк подання заяви про намiр взяти участь в електронному аукцiонi, який становить сiм календарних днiв пiсля опублiкування оголошення про проведення електронного аукцiону;

     адреса, за якою приймаються заяви про намiр взяти участь в електронному аукцiонi;

     номер телефону для довiдок.

     7. Замовник електронного аукцiону забезпечує пiдготовку та подання органiзатору електронного аукцiону заявки на проведення електронних аукцiонiв з розподiлу часток щорiчної нацiональної квоти у триденний строк пiсля визначення керуючим комiтетом обсягу, що виставляється на продаж.

     8. Претендент подає замовнику електронного аукцiону у строк, наведений в оголошеннi, такi документи, засвiдченi пiдписом уповноваженої особи суб'єкта господарювання або особистим пiдписом фiзичної особи - пiдприємця:

     заяву про намiр взяти участь в електронному аукцiонi у довiльнiй формi;

     вiдомостi про претендента (найменування та код згiдно з ЄДРПОУ юридичної особи, прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв), адреси, номер телефону, прiзвище та посаду керiвника (для юридичної особи), адресу електронної пошти. Заява про намiр взяти участь в електронному аукцiонi з описом документiв, що додаються до неї, подається у двох примiрниках iз зазначенням дати та вихiдного номера, а також робиться вiдмiтка "Заява про намiр взяти участь в електронному аукцiонi з продажу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин";

     копiя документа, що пiдтверджує реєстрацiю юридичної особи в державi її мiсцезнаходження;

     структуру власностi претендента до кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) для юридичної особи;

     вiдомостi щодо озоноруйнiвних речовин, якi плануються до ввезення (назва, хiмiчний склад, стан речовини - первинна, рекуперована, вiдновлена, обсяги, цiльове призначення речовини та її використання у технологiчному процесi виробництва);

     звiт про поводження з озоноруйнiвними речовинами для суб'єктiв господарювання, що ввозили озоноруйнiвнi речовини за останнi п'ять рокiв, за формою, що наведена в додатку.

     9. Iнформацiя про реєстрацiю заяв про намiр взяти участь в електронному аукцiонi розмiщується на офiцiйному веб-сайтi замовника електронного аукцiону не пiзнiше нiж за три робочих днi з дати реєстрацiї такої заяви.

     10. Замовником електронного аукцiону надсилається запит СБУ, ДФС, Держфiнмонiторингу та Антимонопольному комiтетовi про розгляд документiв претендента для виявлення суб'єктiв господарювання, що здiйснюють фiнансування тероризму в Українi.

     У разi ненадання зазначеними органами вiдповiдi на запит протягом 14 календарних днiв з дати його надходження вважається, що за результатами розгляду документiв претендента не виявлено суб'єктiв господарювання, що здiйснюють фiнансування тероризму в Українi.

     11. Рiшення про допуск претендента до участi в електронному аукцiонi або вiдхилення його заяви про намiр взяти участь в електронному аукцiонi приймається керуючим комiтетом не пiзнiше нiж за п'ять днiв до оголошеної дати проведення електронного аукцiону.

     Iнформацiя про допущення до участi в електронному аукцiонi надсилається претенденту замовником електронного аукцiону на адресу електронної пошти, зазначену в наданих претендентом документах, та розмiщується на офiцiйному веб-сайтi замовника електронного аукцiону протягом трьох робочих днiв з моменту прийняття рiшення.

     12. За рiшенням керуючого комiтету заява про намiр взяти участь в електронному аукцiонi пiдлягає вiдхиленню у разi:

     подання неповного пакета документiв або їх невiдповiдностi пункту 8 цього Порядку;

     виявлення в документах, поданих претендентом, недостовiрних вiдомостей;

     визнання недiйсними, скасування погоджень та/або лiцензiй, виданих претенденту на iмпорт озоноруйнiвних речовин в минулих перiодах;

     наявностi iнформацiї вiд правоохоронних органiв та суб'єктiв фiнансового монiторингу, що претендент здiйснює фiнансування тероризму в Українi;

     виявлення iнформацiї, що претенденти є пов'язаними мiж собою особами.

     Повiдомлення про вiдхилення заяви про намiр взяти участь в електронному аукцiонi протягом трьох робочих днiв з моменту прийняття рiшення надсилається претенденту листом та на адресу електронної пошти, зазначену в поданих претендентом документах.

     13. Пiсля отримання рiшення про допуск до участi в електронному аукцiонi претендент реєструється на веб-сайтi органiзатора електронного аукцiону, через який подає заявку на участь в електронному аукцiонi за кожним лотом окремо, сплачує гарантiйний внесок на рахунок органiзатора електронного аукцiону та виконує вимоги, визначенi правилами проведення електронних аукцiонiв.

     З моменту виконання претендентом зазначених умов вiн вважається учасником електронного аукцiону.

     14. Заявка на участь в електронному аукцiонi може бути подана не пiзнiше нiж за одну годину до початку проведення електронного аукцiону. Заявки на участь в електронному аукцiонi, поданi з порушенням строку, зазначеного у цьому пунктi, органiзатором електронного аукцiону не приймаються.

     15. Електронний аукцiон проводиться вiдкрито згiдно з правилами проведення електронних аукцiонiв. Органiзатор електронного аукцiону забезпечує постiйний доступ учасникам та спостерiгачам до веб-сайту з метою отримання вiдомостей про хiд електронного аукцiону.

     Мiнiмальна вартiсть лотiв не встановлюється. Кiнцева вартiсть лотiв фiксується електронною торговою системою вiдповiдно до наданих учасниками цiнових пропозицiй.

     16. Переможцем електронного аукцiону визнається учасник, який на момент завершення електронних торгiв пропонує найвищу цiнову пропозицiю.

     17. Якщо до часу завершення електронного аукцiону не надiйшла жодна цiнова пропозицiя, електронний аукцiон вважається таким, що не вiдбувся.

     18. За результатами проведення електронного аукцiону на веб-сайтi органiзатора електронного аукцiону формується та розмiщується протокол за кожним лотом окремо згiдно з правилами проведення електронних аукцiонiв.

     19. Переможець аукцiону протягом 10 банкiвських днiв з дня, що настає пiсля закiнчення електронного аукцiону, зобов'язаний:

     пiдписати протокол та надати його органiзатору електронного аукцiону;

     перерахувати кошти, якi пiдлягають сплатi згiдно з протоколом електронного аукцiону;

     пiдписати договiр купiвлi-продажу частки щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин iз замовником електронного аукцiону.

     Протокол (протоколи) з визначенням переможця аукцiону є пiдставою для укладення договору купiвлi-продажу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин.

     20. Пiдписаний переможцем аукцiону оригiнал протоколу органiзатор електронного аукцiону разом з власним пiдписом не пiзнiше нiж протягом наступного робочого дня пiсля його отримання надсилає замовнику електронного аукцiону.

     Органiзатор електронного аукцiону також повинен пiдписати та надiслати замовнику електронного аукцiону протоколи електронних аукцiонiв, якi не вiдбулися.

     21. Якщо переможець аукцiону не виконав вимоги пункту 19 цього Порядку, вiн позбавляється права на придбання частки щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин.

     У разi позбавлення переможця аукцiону права на придбання частки щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин учасник, який подавав наступну за величиною цiнову пропозицiю, а за однакових цiнових пропозицiй - подану ранiше, визначається переможцем аукцiону у порядку перевизначення найвищої цiни без проведення повторних торгiв. У такому разi органiзатор електронного аукцiону формує вiдповiдний протокол та протягом трьох робочих днiв надсилає його замовнику електронного аукцiону.

     22. Повернення сплачених гарантiйних внескiв учасникам, що не перемогли в електронних торгах, здiйснюється протягом трьох банкiвських днiв з дня виконання переможцем аукцiону дiй, визначених в пунктi 19 цього Порядку. У разi зазначення в заявцi на участь в електронному аукцiонi або пiд час реєстрацiї неповної iнформацiї про банкiвськi реквiзити органiзатор електронного аукцiону не несе вiдповiдальностi за порушення строку повернення гарантiйного внеску.

     23. Гарантiйний внесок не повертається у разi:

     вiдмови переможця аукцiону вiд укладення договору купiвлi-продажу частки щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин, що оформляється вiдповiдним протоколом;

     нездiйснення оплати за придбаний лот;

     непiдписання протоколу електронних торгiв протягом встановленого строку.

     24. Матерiали, поданi учасниками електронного аукцiону вiдповiдно до пункту 8 цього Порядку, не повертаються.

     25. Електронний аукцiон вважається таким, що не вiдбувся, у разi вiдсутностi допущених учасникiв.

     У разi визнання електронного аукцiону таким, що не вiдбувся, повторний електронний аукцiон проводиться вiдповiдно до цього Порядку.

     26. Результати електронних аукцiонiв можуть бути оскарженi учасниками та визнанi недiйсними тiльки в судовому порядку.

     У разi визнання результатiв електронного аукцiону та договору купiвлi-продажу часток щорiчної нацiональної квоти на iмпорт озоноруйнiвних речовин, укладеного з переможцем аукцiону, недiйсними, керуючий комiтет приймає рiшення про проведення повторного електронного аукцiону.

     У такому разi переможцю аукцiону повертається гарантiйний внесок та кошти, сплаченi ним вiдповiдно до пункту 19 цього Порядку.

 

Додаток
до Тимчасового порядку

ЗВIТ
про поводження з озоноруйнiвними речовинами та товарами, що їх мiстять, за ____ рiк

Повне найменування та мiсцезнаходження (прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання) суб'єкта господарювання Номер лiцензiї Мiнекономрозвитку на експорт/
iмпорт товарiв
Номер погодження Мiнприроди про надання лiцензiї Мiнекономрозвитку Озоноруйнiвна речовина (товар), що була ввезена/вивезена Кiлькiсть озоноруйнiвної речовини (товарiв), кiлограмiв (штук) Повне найменування та мiсцезнаходження (прiзвище, iм'я, по батьковi та мiсце проживання) суб'єкта господарювання, якому була продана озоноруйнiвна речовина (товари), сфера, в якiй буде застосовуватись озоноруйнiвна речовина Кiлькiсть озоноруйнiвної речовини (товарiв), що продана, кiлограмiв (штук) Залишок на кiнець року, кiлограмiв (штук)
Керiвник iмпортера (експортера)  
(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)
___________________
(дата)
______________
(пiдпис)

М. П. (за наявностi)

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.