Документ скасований: Постанова КМУ № 94 від 09.02.2022

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 квiтня 2009 р. N 320


Про затвердження Порядку перемiщення товарiв у пунктах пропуску через державний кордон, що розташованi на територiї морських портiв України, пiд час контейнерних перевезень у прямому змiшаному сполученнi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 лютого 2012 року N 156,
вiд 7 липня 2015 року N 491

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок перемiщення товарiв у пунктах пропуску через державний кордон, що розташованi на територiї морських портiв України, пiд час контейнерних перевезень у прямому змiшаному сполученнi, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 квiтня 2009 р. N 320

ПОРЯДОК
перемiщення товарiв у пунктах пропуску через державний кордон, що розташованi на територiї морських портiв України, пiд час контейнерних перевезень у прямому змiшаному сполученнi

     1. Цей Порядок визначає загальну технологiю i послiдовнiсть здiйснення у пунктах пропуску через державний кордон, що розташованi на територiї морських портiв України, прикордонного, митного та iнших видiв контролю товарiв, що перемiщуються через державний кордон у контейнерах у прямому змiшаному сполученнi (далi - товари).

     2. Капiтан судна (представник судновласника, морський агент) завчасно звертається з використанням наявних засобiв комунiкацiї до служби санiтарно-епiдемiологiчного контролю та адмiнiстрацiї порту i подає вiдповiдну iнформацiю.

     Iнформацiя доводиться до вiдома пiдроздiлiв охорони державного кордону, митних органiв та iнших контролюючих органiв. За рiшенням зазначених органiв до судна застосовується вiльна практика. Проведення попереднього аналiзу iнформацiї та документiв, необхiдних для застосування до судна вiльної практики, їх передача та обмiн мiж контролюючими органами, адмiнiстрацiєю порту, агентською органiзацiєю (морським агентом) можуть здiйснюватися за допомогою засобiв електронного зв'язку з дотриманням вимог законодавства про електронний документообiг. У такому разi паперовий документообiг не здiйснюється. Перелiк документiв на товари i транспортнi засоби, що подаються контролюючим органам в електроннiй формi, визначається вiдповiдно до Конвенцiї про полегшення мiжнародного морського судноплавства 1965 року та iнших актiв законодавства.

(абзац другий пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.02.2012р. N 156)

     У разi наявностi зауважень контролюючих органiв щодо застосування вiльної практики контроль судна здiйснюється вiдповiдною комiсiєю у загальному порядку.

     Зазначена iнформацiя подається агентською органiзацiєю (морським агентом) не пiзнiше нiж за одну добу (або в момент виходу з найближчого порту, якщо морський перехiд становить менше однiєї доби) до прибуття судна в порт призначення на митнiй територiї України митному органу та iншим контролюючим органам в електроннiй формi з дотриманням вимог законодавства про електронний документообiг.

(пункт 2 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.02.2012р. N 156)

     3. Навантаження та розвантаження суден закордонного плавання, а також проведення допомiжних операцiй з товарами (крiплення, розкрiплення, перемiщення по судну) допускається без участi комiсiї у разi застосування для судна вiльної практики.

     31. Навантаження та розвантаження судна з товарами, що перемiщуються у контейнерах, якi зберiгаються у межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю на територiї морського торговельного порту до моменту їх вивезення iншим судном, а також вибуття судна з порту здiйснюються без подання контролюючим органам документiв, необхiдних для проведення вiдповiдних видiв контролю таких товарiв.

     У разi заборони контролюючим органом ввезення товару на митну територiю України адмiнiстрацiя порту разом з перевiзником (або його представником) забезпечує негайне навантаження такого товару на судно перевiзника, який здiйснив доставку товару до порту. Витрати, пов'язанi з таким навантаженням, вiдшкодовуються перевiзником (або його представником - морським агентом, експедитором тощо).

(Порядок доповнено пунктом 31 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.02.2012р. N 156)

     4. Посадовi особи контролюючих органiв пiд час здiйснення контролю роблять в товаросупровiдних документах вiдмiтку про час початку та час закiнчення контролю.

     Тривалiсть митного контролю товару, що перемiщується транзитом через митну територiю України в контейнерi, у разi проведення попереднього документального контролю не повинна перевищувати чотирьох годин з моменту подання передбачених законодавством документiв.

(пункт 4 доповнено новим абзацом другим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.02.2012р. N 156)

     У разi коли не використовується єдина iнформацiйна система порту, пред'явлення документiв на товари i транспортнi засоби для оформлення контролюючими органами та їх видача пiсля оформлення здiйснюються через представника адмiнiстрацiї порту або вантажного митного комплексу. За погодженням з адмiнiстрацiєю порту окремi етапи оформлення товару та транспортного засобу можуть здiйснюватися без участi зазначеної адмiнiстрацiї.

(пункт 4 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.02.2012р. N 156, у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим)

     Особа, яка через тривалу перевiрку документiв за вiдсутностi правових пiдстав порушила строки оформлення товарiв, несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     5. Митне оформлення товарiв у морському торговельному порту розпочинається до подання транспортного засобу для вивезення таких товарiв та без подання митному органу вiдомостей про зазначений засiб.

     Контейнер завантажується на транспортний засiб для вивезення з порту на етапi завершення митного оформлення товарiв.

     6. Оформлення товарiв здiйснюється за принципом "єдиного офiсу".

     7. У пунктах пропуску через державний кордон, що розташованi на територiї морських торговельних портiв, установлюється цiлодобовий режим роботи контролюючих органiв, що беруть участь в оформленнi товарiв i транспортних засобiв. Вiдповiдальнiсть за створення належних санiтарно-гiгiєнiчних, технiчних умов для виконання контролюючими органами своїх функцiй покладається на морський торговельний порт, на територiї якого вiдкрито пункт пропуску для мiжнародного сполучення.

     8. Пiдставою для вивезення товарiв з територiї порту є документ, визначений технологiчною схемою здiйснення контролю в порту, розробленою вiдповiдно до Митного кодексу України.

     9. Види контролю визначаються митними органами вiдповiдно до законодавства.

     10. У разi коли товар перемiщується транзитом через територiю України, у пунктах пропуску через державний кордон, що розташованi на територiї морських торговельних портiв, здiйснюється мiнiмальна кiлькiсть митних процедур, необхiдних для забезпечення належного контролю за доставкою транзитних товарiв, передбаченого законодавством.

     11. У разi транзиту товарiв (крiм пiдакцизних), що прибувають i вiдвантажуються морським i рiчковим транспортом та зберiгаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю на територiї морського торговельного порту, вантажна митна декларацiя не оформлюється. У такому разi до товарiв, що перебувають пiд митним контролем, заходи гарантування доставки не застосовуються.

     12. Проведення процедур контролю щодо товарiв (огляд, зважування тощо) здiйснюється одноразово за iнiцiативою контролюючого органу на пiдставi iнформацiї, що мiститься в автоматизованiй системi аналiзу та управлiння ризиками, пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї.

(пункт 12 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.02.2012р. N 156)

     13. У разi коли в результатi здiйснення контролю товару або контейнеру завдано пошкодження, виннi особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Якщо в результатi огляду товару не виявлено фактiв порушення законодавства, витрати на проведення операцiй з огляду вiдшкодовуються органом, з iнiцiативи якого проводився такий огляд.

     14. Огляд товарiв може бути проведено за iнiцiативою декларанта або уповноваженої ним особи за погодженням з митним органом або за iнiцiативою митного органу у випадках, визначених статтею 338 Митного кодексу України.

     Огляд, зважування, сканування товарiв здiйснюється у спецiально обладнаному мiсцi на територiї портового оператора.

(абзац другий пункту 14 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491, набирає чинностi з 01.01.2016р.)

     Перемiщення товарiв до мiсць проведення митного огляду, сканування, зважування здiйснюється виключно з використанням технологiчного транспорту портового оператора.

(абзац третiй пункту 14 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491, набирає чинностi з 01.01.2016р.)

     У разi функцiонування в морському порту iнформацiйної системи портового спiвтовариства заявки на проведення огляду, зважування, сканування в електронному виглядi подаються декларантом або уповноваженою ним особою через зазначену систему.

(пункт 14 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.02.2012р. N 156, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     15. Взяття проб та огляд товару можуть здiйснюватися на спецiалiзованих вантажних митних комплексах або на територiї контейнерних термiналiв.

     16. У разi вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України, вiдповiднi контролюючi органи невiдкладно подають письмове повiдомлення заiнтересованим особам з обов'язковим зазначенням причини такої вiдмови.

     17. Охорона порту (портового оператора, митного лiцензiйного складу) дає дозвiл на вивезення з територiї порту (термiнала, складу) контейнерiв за умови наявностi в документах вiдповiдних вiдмiток пiдроздiлу митного органу. Iнформацiя про вивезення контейнерiв з територiї порту (термiнала, складу) надається пiдроздiлу охорони державного кордону. У разi функцiонування в морському порту iнформацiйної системи портового спiвтовариства iнформацiя про вивезення контейнерiв з територiї порту (термiнала, складу) надається через таку систему.

(пункт 17 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.07.2015р. N 491)

     18. Товари, що перебувають на територiї морського порту понад установлений строк та вважаються залежалими, пiдлягають вилученню та реалiзацiї вiдповiдно до законодавства.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.