КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 жовтня 2015 р. N 953


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2018 року N 960

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю змiни, що додаються.

     2. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади привести у мiсячний строк власнi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цiєю постановою.

     3. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 жовтня 2015 р. N 953

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо здiйснення екологiчного та радiологiчного контролю

     1. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 1995 р. N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 143; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 1, ст. 12; 2009 р., N 39, ст. 1300; 2011 р., N 78, ст. 2882; 2013 р., N 82, ст. 3041) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державнiй екологiчнiй iнспекцiї забезпечити здiйснення у пунктах пропуску через державний кордон:

     1) екологiчного контролю (крiм випадкiв здiйснення екологiчного контролю посадовими особами митних органiв у формi попереднього документального контролю) повiтряних та наземних транспортних засобiв (крiм легкових автомобiлiв), товарiв згiдно з перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Екологiчний контроль водних транспортних засобiв здiйснюється у разi, коли iз судна скидаються видимi плавучi частки або виникають видимi слiди нафти, нафтовмiсних або iнших забруднюючих речовин у районi скидання, що призвело до фактичного погiршення якостi води вiдповiдно до фонових показникiв якостi води в районi водокористування;

     2) радiологiчного контролю товарiв, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, наземних транспортних засобiв (крiм легкових автомобiлiв та наземних транспортних засобiв, щодо яких комплексами автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв не виявлено перевищення природного радiацiйного фону).

     Комплекси автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв повиннi автоматично оповiщувати про перевищення природного радiацiйного фону (в мiсцi встановлення) за гамма-випромiнюванням на 20 вiдсоткiв та виявлення нейтронного випромiнюванням.

     Екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється державним iнспектором з охорони навколишнього природного середовища (крiм випадкiв здiйснення екологiчного контролю у формi попереднього документального контролю).

     Плата за здiйснення екологiчного контролю, в тому числi радiологiчного, включається до складу єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон у розмiрi, визначеному законодавством. Забороняється вимагати вiд суб'єктiв господарювання внесення будь-яких iнших платежiв, зокрема перерахування внескiв до рiзних фондiв.

     Пiд час транзитних перевезень екологiчний контроль вантажiв здiйснюється:

     у мiсцях їх перевантаження на територiї України;

     у пунктах пропуску через державний кордон у разi перевезення небезпечних речовин i небезпечних вiдходiв.".

     2. У Правилах охорони внутрiшнiх морських вод i територiального моря України вiд забруднення та засмiчення, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 лютого 1996 р. N 269 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 241; Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 741; 2009 р., N 69, ст. 2384; 2013 р., N 82, ст. 3041; 2015 р., N 59, ст. 1937):

     1) у пунктi 51:

     доповнити пункт пiсля абзацу другого новим абзацом такого змiсту:

     "У разi коли в районi водокористування (акваторiї морського порту) гранично допустима концентрацiя основних забруднюючих речовин перевищує значення фонових показникiв якостi води, рiвень забруднення iзольованого баласту, скидання якого здiйснюється iз суден у внутрiшнi морськi води та територiальне море, що призвело до фактичного погiршення якостi води, вимiрюється згiдно з фоновими значеннями показникiв якостi води вiдповiдного району водокористування.".

     У зв'язку з цим абзаци третiй i четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим;

     абзац п'ятий викласти у такiй редакцiї:

     "Порядок перевiрки, взяття проб води та проведення їх аналiзу встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.";

     2) у пунктi 22:

     абзаци другий i третiй викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечити встановлення на водозабiрних та водоскидних спорудах гiдрометричного обладнання (рiвнемiрiв, витратомiрiв тощо);

     органiзувати здiйснення контролю за якiсним складом наданих у користування водойм та обсягом зворотних вод власними або iншими акредитованими лабораторiями.";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Для визначення якостi води використовуються сформованi фоновi значення в районi водокористування.";

     3) у додатку до Правил:

     назву графи "Значення" викласти в такiй редакцiї "Значення*";

     доповнити додаток виноскою "*" такого змiсту:

"____________
     * У разi коли в районi водокористування (акваторiї морського порту) гранично допустима концентрацiя основних забруднюючих речовин перевищує значення фонових показникiв якостi води, рiвень забруднення iзольованого баласту, скидання якого здiйснюється iз суден у внутрiшнi морськi води та територiальне море, що призвело до фактичного погiршення якостi води, вимiрюється згiдно з фоновими значеннями показникiв якостi води вiдповiдного району водокористування.".

     3. Пункт 3 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 960)

     4. У пунктi 7 Типової технологiчної схеми пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 451 "Питання пропуску через державний кордон осiб, автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 40, ст. 1546; 2013 р., N 63, ст. 2297; 2015 р., N 59, ст. 1936, N 74, ст. 2428):

     1) абзаци п'ятий i шостий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi коли у пунктi пропуску не функцiонують комплекси автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв, товари пiдлягають радiологiчному та/або попередньому документальному контролю, який здiйснюється в такiй послiдовностi:

     перший етап - здiйснення радiологiчного контролю посадовою особою вiдповiдного контролюючого органу. Посадова особа митного органу передає посадовiй особi вiдповiдного контролюючого органу поданi перевiзником або експедитором чи уповноваженою особою товаросупровiднi (товаротранспортнi) документи. Пiсля здiйснення радiологiчного контролю посадова особа вiдповiдного контролюючого органу проставляє вiдповiднi вiдмiтки на товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, якi повертаються посадовiй особi митного органу;";

     2) доповнити пункт пiсля абзацу сьомого новими абзацами такого змiсту:

     "У пунктах пропуску, в яких функцiонують комплекси автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв, радiологiчний контроль товарiв здiйснюється виключно у разi перевищення природного радiацiйного фону, встановленого комплексами автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв.

     Iнформацiя про перевищення природного радiацiйного фону, встановленого комплексами автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв, передається Держекоiнспекцiї в порядку, встановленому Держекоiнспекцiєю та власником такого обладнання.

     Якщо на момент встановлення необхiдностi здiйснення радiологiчного контролю митний контроль здiйснено, вiдмiтки про здiйснення митного контролю скасовуються.

     Пiсля здiйснення радiологiчного контролю посадова особа вiдповiдного контролюючого органу проставляє вiдповiднi вiдмiтки на товаросупровiдних (товаротранспортних) документах, якi повертаються посадовiй особi митного органу.

     У разi функцiонування в морському порту iнформацiйної системи портового спiвтовариства вiдмiтки про здiйснення радiологiчного контролю проставляються в такiй системi.".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять другий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - двадцять сьомим.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.