КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 5 вересня 2012 р. N 820


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323 "Про затвердження Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1995 р. N 989, вiд 3 листопада 1997 р. N 1214 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 45, с. 44), вiд 8 лютого 1999 р. N 164 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 6, ст. 197), вiд 26 жовтня 2001 р. N 1427 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 44, ст. 1975), вiд 13 грудня 2001 р. N 1648 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 51, ст. 2270) i вiд 18 травня 2005 р. N 365 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 20, ст. 1078), змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 вересня 2012 р. N 820

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 травня 1994 р. N 323

     1. У постановi:

     1) в абзацi другому пункту 2 слова "Мiнiстерство промислової полiтики" замiнити словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi";

     2) у пунктi 3 слова "Мiнiстерству економiки" замiнити словами "Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi", а слова "та Мiнiстерству промислової полiтики щодо поставок товарiв за виробничою кооперацiєю з Росiйською Федерацiєю" виключити.

     2. У Положеннi про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД, затвердженому зазначеною постановою:

     1) пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Галузевi та мiжгалузевi угоди про виробничу кооперацiю укладаються вiдповiдними центральними органами виконавчої влади з уповноваженими органами держав - учасниць СНД за погодженням з Мїнекономрозвитку.

     Протоколи, передбаченi Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу кооперацiю вiд 24 квiтня 1998 р., готуються щороку Мiнекономрозвитку разом з МЗС, Мiн'юстом, Мiнфiном та iншими центральними органами виконавчої влади вiдповiдно до компетенцiї.

     Проекти додаткiв до щорiчного Протоколу готуються Мiнекономрозвитку з урахуванням пропозицiй Торгово-промислової палати, сформованих на основi заявок суб'єктiв господарювання рiзних форм власностi, попередньо узгоджених з вiдповiдними центральними органами виконавчої влади. Мiнекономрозвитку погоджує узагальненi проекти додаткiв з Мiнфiном, уповноваженим органом Росiйської Федерацiї та готує їх до пiдписання вiдповiдно до щорiчного Протоколу.";

     2) у першому реченнi абзацу другого пункту 7 слово "Мiнпромполiтики" замiнити словом "Мiнекономрозвитку".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.