КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 листопада 2006 р. N 1654


Про затвердження Порядку видачi книжок (карнетiв) А.Т.А.

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 листопада 2012 року N 1081

     У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України "Про приєднання України до Конвенцiї про тимчасове ввезення" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок видачi книжок (карнетiв) А.Т.А., що додається.

     2. Державнiй митнiй службi:

     забезпечити разом з Торгово-промисловою палатою дотримання вимог Конвенцiї про тимчасове ввезення та Додаткiв до неї;

     розробити порядок митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон з використанням книжок (карнетiв) А.Т.А.

     3. Ця постанова набираї чинностi через 10 днiв пiсля опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 листопада 2006 р. N 1654

ПОРЯДОК
видачi книжок (карнетiв) А.Т.А.

     1. 1. Цей Порядок визначає процедуру видачi книжок (карнетiв) А.Т.А., що використовуються вiдповiдно до Конвенцiї про тимчасове ввезення та Додаткiв A, B.1 - B.9 та D до неї, прийнятих 26 червня 1990р. у м. Стамбулi (далi - Конвенцiя).

(пункт 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.11.2012р. N 1081)

     Книжка (карнет) А.Т.А. - унiфiкований мiжнародний митний документ, що використовується як митна декларацiя для митного оформлення товарiв, якi перемiщуються у митному режимi тимчасового вивезення за межi митної територiї України i ввозяться на митну територiю держави - учасницi Конвенцiї за спрощеною митною процедурою без сплати ввiзного мита та будь-яких iнших зборiв, податкiв, нарахувань i платежiв, що вносяться пiд час ввезення товарiв на митну територiю цiєї держави, за винятком платежiв та зборiв, що вносяться за надання послуг з митного оформлення (далi - ввiзне мито i податки), та є гарантiйним документом про сплату ввiзного мита i податкiв у разi порушення особою, якiй видано книжку (карнет) А.Т.А., режиму тимчасового ввезення товарiв на митну територiю держави - учасницi Конвенцiї.

     2. Видача книжок (карнетiв) А.Т.А. на територiї України здiйснюється Торгово-промисловою палатою, яку визнано в установленому порядку органiзацiєю-гарантом (гарантуючою органiзацiєю) сплати ввiзного мита i податкiв у разi порушення особою, якiй видано книжку (карнет) А.Т.А., режиму тимчасового ввезення товарiв на митну територiю держави - учасницi Конвенцiї.

     Торгово-промислова палата в установленому нею порядку може частково або повнiстю делегувати повноваження щодо видачi книжок (карнетiв) А.Т.А. регiональним торгово-промисловим палатам, залишаючись єдиною гарантуючою органiзацiєю в Українi. Контроль за видачею книжок (карнетiв) А.Т.А. регiональними торгово-промисловими палатами здiйснює Торгово-промислова палата.

     3. Для одержання книжки (карнета) А.Т.А. фiзична або юридична особа, яка є резидентом України (далi - заявник), подає Торгово-промисловiй палатi або регiональнiй торгово-промисловiй палатi вiдповiдну заяву.

     Перелiк документiв, необхiдних для одержання книжки (карнета) А.Т.А., та вимоги до їх оформлення визначаються Торгово-промисловою палатою.

     4. Строк, на який видається книжка (карнет) А.Т.А., визначається на пiдставi поданих заявником документiв та з урахуванням мети тимчасового вивезення товарiв за межi митної територiї України, але не може перевищувати одного року.

     5. Рiшення про видачу або вiдмову у видачi книжки (карнета) А.Т.А. приймається Торгово-промисловою палатою або регiональною торгово-промисловою палатою протягом десяти робочих днiв пiсля подання заявником документiв, зазначених у пунктi 3 цього Порядку.

     6. У разi прийняття рiшення про вiдмову у видачi книжки (карнета) А.Т.А. Торгово-промислова палата або регiональна торгово-промислова палата надсилає повiдомлення заявнику iз зазначенням причин вiдмови.

     7. Книжка (карнет) А.Т.А. пiсля закiнчення строку, на який вона видана, пiдлягає поверненню до Торгово-промислової палати.

     8. У разi втрати (знищення, викрадення тощо) книжки (карнета) А.Т.А. пiд час перебування товарiв, на якi вона видана, на територiї однiєї з держав - учасниць Конвенцiї заявник невiдкладно повiдомляє про це Торгово-промислову палату, правоохороннi та митнi органи держави тимчасового ввезення.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.