КОНВЕНЦIЯ

про тимчасове ввезення

ПРЕАМБУЛА

     ДОГОВIРНI СТОРОНИ цiєї Конвенцiї, укладеної пiд егiдою Ради митного спiвробiтництва,

     ВIДЗНАЧАЮЧИ, що iснуюча ситуацiя, яка характеризується збiльшенням кiлькостi та поширенням Мiжнародних митних конвенцiй про тимчасове ввезення, є не задовiльною,

     ВВАЖАЮЧИ, що ця ситуацiя може погiршитись у майбутньому, коли новi види тимчасового ввезення стануть предметом мiжнародного регулювання,

     ВРАХОВУЮЧИ побажання, висловленi представниками торгiвлi та iншими заiнтересованими сторонами, якi хотiли б полегшити виконання формальностей, пов'язаних з тимчасовим ввезенням,

     ВВАЖАЮЧИ, що спрощення та гармонiзацiя митних процедур i, зокрема, прийняття єдиного мiжнародно-правового документа, який об'єднав би в одне цiле всi iснуючi Конвенцiї про тимчасове ввезення, можуть полегшити доступ до мiжнародних норм, що регулюють тимчасове ввезення, i ефективно сприяти розвитку мiжнародної торгiвлi та iнших форм мiжнародних обмiнiв,

     БУДУЧИ ПЕРЕКОНАНИМИ, що мiжнародно-правовий документ, який пропонує унiфiкованi положення щодо тимчасового ввезення, може принести iстотнi вигоди мiжнародним обмiнам i забезпечити високий ступiнь спрощення та гармонiзацiї митних режимiв, що є однiєю з основних цiлей Ради Митного Спiвробiтництва,

     ВИРIШИВШИ полегшити тимчасове ввезення шляхом спрощення та гармонiзацiї процедур, переслiдуючи цiлi економiчного, гуманiтарного, культурного, соцiального або туристичного характеру,

     ВВАЖАЮЧИ, що прийняття стандартизованих зразкiв документiв для тимчасового ввезення як мiжнародних митних документiв щодо мiжнародної гарантiї сприятиме полегшенню процедури тимчасового ввезення у випадках, коли вимагаються митний документ i гарантiя,

     ДОМОВИЛИСЯ про таке:

ГЛАВА I
Загальнi положення

Визначення
Стаття 1

     Для цiлей цiєї Конвенцiї термiн:

     a) "тимчасове ввезення" означає:

     митний режим, який дозволяє приймати на митну територiю певнi товари (у тому числi транспортнi засоби), умовно звiльненi вiд ввiзного мита i податкiв, без застосування заборон чи обмежень економiчного характеру на ввезення; такi товари (у тому числi транспортнi засоби), мають ввозитися з визначеною метою i призначатися для подальшого вивезення у встановлений термiн, та не пiддаватися змiнам, за винятком нормального зниження їхньої вартостi (амортизацiї) внаслiдок їхнього використання;

     b) "ввiзне мито i податки" означає:

     ввiзне мито та всi iншi збори, податки, нарахування та iншi платежi, якi стягуються пiд час ввезення товарiв (у тому числi транспортних засобiв), за винятком платежiв та зборiв, розмiр яких не перевищує приблизної вартостi наданих послуг;

     c) "гарантiя" означає:

     те, що задовольняє Митницю як доказ забезпечення виконання зобов'язань перед Митницею. Гарантiя є "загальною", якщо вона забезпечує виконання обов'язкiв, що випливають з багатьох операцiй;

     d) "документи на тимчасове ввезення" означає:

     мiжнародний митний документ, який приймається як митна декларацiя i дозволяє iдентифiкувати товари (у тому числi транспортнi засоби), та мiстить мiжнародну дiйсну гарантiю для покриття ввiзного мита та податкiв;

     e) "Митний або Економiчний союз" означає:

     Союз, який заснований та складається з членiв, вiдповiдно до порядку, визначеного у пунктi 1 статтi 24 цiєї Конвенцiї, надiлений компетенцiєю приймати власнi правила, якi є обов'язковими для його членiв стосовно питань, якi регулюються цiєю Конвенцiєю, та приймати рiшення, згiдно зi своїми внутрiшнiми процедурами, щодо пiдписання, ратифiкацiї або приєднання до цiєї Конвенцiї;

     f) "особа" означає:

     як фiзичну, так i юридичну особу, якщо iнше не передбачене контекстом;

     g) "Рада" означає:

     органiзацiю, засновану Конвенцiєю про створення Ради митного спiвробiтництва, Брюссель, 15 грудня 1950 року;

     h) "ратифiкацiя" означає:

     ратифiкацiю, прийняття або затвердження.

ГЛАВА II
Сфера дiї Конвенцiї

Стаття 2

     1. Вiдповiдно до положень цiєї Конвенцiї, кожна iз Договiрних Сторiн зобов'язується надавати згоду на тимчасове ввезення товарiв (у тому числi транспортних засобiв), зазначених у Додатках до цiєї Конвенцiї.

     2. Не впливаючи на положення Додатка E, режим тимчасового ввезення надається з загальним умовним звiльненням вiд ввiзного мита i податкiв та без застосування ввiзних обмежень чи заборон економiчного характеру.

Структура Додаткiв
Стаття 3

     Кожен Додаток до цiєї Конвенцiї, як правило, складається з:

     (a) визначень основних митних термiнiв, якi вживаються у цьому Додатку;

     (b) спецiальних положень, якi застосовуються до товарiв (у тому числi транспортних засобiв), що є предметом Додатку.

ГЛАВА III
Спецiальнi положення

Документ i гарантiя
Стаття 4

     1. Якщо в Додатку не передбачено iнше, кожна iз Договiрних Сторiн має право обумовлювати тимчасове ввезення товарiв (у тому числi транспортних засобiв) наданням митного документа та гарантiї.

     2. Якщо (вiдповiдно до пункту 1 вище) вимагається гарантiя, то особам, якi регулярно користуються процедурою тимчасового ввезення, може бути дозволено надавати загальну гарантiю.

     3. Якщо в Додатку не передбачено iнше, сума гарантiй не повинна перевищувати суму ввiзного мита й податкiв, вiд сплати яких умовно звiльняються товари (у тому числi транспортнi засоби).

     4. Для товарiв (у тому числi транспортних засобiв), на якi пiд час ввезення поширюються заборони чи обмеження вiдповiдно до нацiонального законодавства, може вимагатися додаткова гарантiя, вiдповiдно до положень, встановлених нацiональним законодавством.

Документи на тимчасове ввезення
Стаття 5

     Не впливаючи на положення Додатка E стосовно операцiй з тимчасового ввезення, кожна з Договiрних Сторiн приймає замiсть нацiональних митних документiв та як належну гарантiю сум, зазначених у статтi 8 Додатка A, документи на тимчасове ввезення, дiйснi на її територiї, що виданi та використовуються вiдповiдно до положень, визначених у вищезгаданому Додатку для товарiв (у тому числi транспортних засобiв), якi ввозяться тимчасово вiдповiдно до iнших Додаткiв до цiєї Конвенцiї, прийнятих такою Договiрною Стороною.

Iдентифiкацiя
Стаття 6

     Кожна з Договiрних Сторiн може обумовити дозвiл на тимчасове ввезення товарiв (у тому числi транспортних засобiв) наявнiстю можливостi їхньої iдентифiкацiї пiсля припинення дiї режиму тимчасового ввезення.

Термiн вивезення тимчасово ввезених товарiв
Стаття 7

     1. Товари (у тому числi транспортнi засоби), на тимчасове ввезення яких був наданий дозвiл, повиннi бути вивезенi у визначений термiн, визнаний достатнiм для досягнення мети тимчасового ввезення. Цей термiн обумовлюється окремо у кожному Додатку.

     2. Митнi органи можуть надати термiн довший, нiж передбачено у кожному Додатку, або продовжити встановлений спочатку термiн.

     3. Якщо товари (у тому числi транспортнi засоби), на тимчасове ввезення яких був наданий дозвiл, не можуть бути вивезенi внаслiдок накладення на них арешту, за винятком арешту внаслiдок позовiв приватних осiб, зобов'язання щодо вивезення призупиняється на перiод тривалостi арешту.

Передача тимчасового ввезення
Стаття 8

     Кожна з Договiрних Сторiн може на запит дозволити передачу права на тимчасове ввезення будь-якiй iншiй особi, якщо остання:

     a) вiдповiдає умовам, визначеним у цiй Конвенцiї, та

     b) бере на себе обов'язки першого користувача правом на тимчасове ввезення.

Припинення дiї режиму тимчасового ввезення
Стаття 9

     Звичайне припинення режиму тимчасового ввезення здiйснюється шляхом вивезення товарiв (у тому числi транспортних засобiв), на якi поширюється режим тимчасового ввезення.

Стаття 10

     Товари (у тому числi транспортнi засоби), на якi поширюється режим тимчасового ввезення, можуть бути вивезенi однiєю чи декiлькома партiями.

Стаття 11

     Товари (у тому числi транспортнi засоби), на якi поширюється режим тимчасового ввезення, можуть бути вивезенi через митну установу, iншу, нiж та, через яку їх було ввезено.

Iншi можливi випадки припинення дiї режиму тимчасового ввезення
Стаття 12

     Режим тимчасового ввезення може припинятися, за згодою компетентних органiв, шляхом розмiщення товарiв (у тому числi транспортних засобiв), у порто-франко (вiльних портах) або безмитних зонах, на митних складах або в митному режимi транспортування, з метою подальшого їх вивезення або будь-якого iншого дозволеного використання.

Стаття 13

     Режим тимчасового ввезення може бути припинений оформленням товарiв для внутрiшнього використання, якщо обставини це виправдовують i якщо це дозволяє нацiональне законодавство, за умови вiдповiдностi умовам i формальностям, якi застосовуються у таких випадках.

Стаття 14

     1. Припинення режиму тимчасового ввезення може бути здiйснено, якщо товари (у тому числi транспортнi засоби) зазнали серйозних пошкоджень внаслiдок аварiї чи виникнення форс-мажорних обставин i є, згiдно з висновками митних органiв, такими, що:

     a) пiдлягають сплатi тих ввiзних мит та податкiв, якi передбаченi на дату, коли вони були поданi пошкодженими на митницю з метою припинення режиму тимчасового ввезення;

     b) безоплатно залишенi компетентним органам влади на територiї тимчасового ввезення; у такому випадку користувач права на тимчасове ввезення звiльняється вiд сплати ввiзних зборiв та мита; або

     c) є знищеними пiд офiцiйним контролем; причому залишки або залишенi матерiали пiдлягають, у випадку оформлення для внутрiшнього використання, обкладенню ввiзним митом та податками за рахунок заiнтересованих осiб, якi передбаченi на дату, i вiдповiдно до стану, коли вони надiйшли до митницi пiсля аварiї чи виникнення форс-мажорних обставин.

     2. Режим тимчасового ввезення може також бути припинено, якщо, на запит заiнтересованої особи та згiдно з рiшеннями митних органiв, товари (у тому числi транспортнi засоби), одержують одне з призначень, передбачених у пiдпунктi b або c пункту 1 вище.

     3. Тимчасове ввезення може також бути припинене на запит заiнтересованої особи, якщо остання надасть докази, достатнi для митних органiв, щодо знищення чи повної втрати товарiв (у тому числi транспортних засобiв), внаслiдок аварiї чи виникнення форс-мажорних обставин. У такому випадку користувач права на тимчасове ввезення буде звiльнений вiд сплати ввiзного мита й податкiв.

ГЛАВА IV
Рiзнi положення

Зменшення обсягу формальностей
Стаття 15

     Кожна з Договiрних Сторiн зводить до мiнiмуму митнi формальностi, якi стосуються пiльг, передбачених цiєю Конвенцiєю. Усi правила, якi стосуються таких формальностей, публiкуються в найкоротший термiн.

Попереднiй дозвiл
Стаття 16

     1. Якщо для тимчасового ввезення необхiдний попереднiй дозвiл, то останнiй надається компетентною митною установою у можливо найкоротший термiн.

     2. Якщо у виключних випадках вимагається дозвiл немитних органiв, то вiн надається у можливо найкоротший термiн.

Мiнiмальнi пiльги
Стаття 17

     Положення цiєї Конвенцiї встановлюють мiнiмальнi пiльги, що надаються. Вони не створюють перешкод для застосування бiльших пiльг, що надаються або будуть надаватись Договiрними Сторонами одностороннiми положеннями чи на пiдставi двостороннiх або багатостороннiх угод.

Митнi або економiчнi союзи
Стаття 18

     1. Для цiлей цiєї Конвенцiї, територiї Договiрних Сторiн, що утворюють митний або економiчний союз, можуть розглядатись як єдина територiя.

     2. Жодне з положень цiєї Конвенцiї не забороняє Договiрним Сторонам, що утворюють митний або економiчний союз, передбачити особливi правила, якi застосовуються для тимчасового ввезення на територiю такого союзу, якщо тiльки такi правила не обмежують пiльги, передбаченi цiєю Конвенцiєю.

Заборони та обмеження
Стаття 19

     Положення цiєї Конвенцiї не створюють перешкод для застосування заборон та обмежень, якi випливають з нацiональних законiв та нормативних актiв i ґрунтуються на мiркуваннях неекономiчного характеру, таких, як мiркування моралi чи пiклування про громадський порядок, мiркування громадської безпеки, гiгiєни чи здоров'я населення, або мiркування ветеринарного чи фiтосанiтарного порядку, пов'язанi iз захистом диких видiв тварин i рослин, яким загрожує вимирання (знищення), або мiркування захисту авторських прав та промислової власностi.

Порушення
Стаття 20

     1. Особа, яка будь-яким чином порушила положення цiєї Конвенцiї, несе вiдповiдальнiсть на територiї Договiрної Сторони, де було скоєно порушення; санкцiї за порушення встановлюються законодавством такої Договiрної Сторони.

     2. Якщо неможливо визначити територiю, на якiй трапилося порушення, воно вважається скоєним на територiї Договiрної Сторони, де воно було виявлено.

Обмiн iнформацiєю
Стаття 21

     Договiрнi Сторони повiдомляють одна однiй, на запит i настiльки, наскiльки це дозволено нацiональним законодавством, iнформацiю, необхiдну для застосування положень цiєї Конвенцiї.

ГЛАВА V
Прикiнцевi положення

Керiвний комiтет
Стаття 22

     1. Керiвний комiтет створюється для розгляду застосування цiєї Конвенцiї, будь-яких заходiв, призначених для забезпечення її однакового тлумачення та застосування, а також будь-яких запропонованих змiн. Керiвний комiтет приймає рiшення про включення до цiєї Конвенцiї нових Додаткiв.

     2. Договiрнi Сторони є членами Керiвного комiтету. Комiтет може прийняти рiшення про те, що компетентна адмiнiстрацiя будь-якого члена, держави чи митної територiї, зазначеної в статтi 24 цiєї Конвенцiї, яка не є Договiрною Стороною, або представники мiжнародних органiзацiй можуть бути присутнiми на засiданнях Комiтету як спостерiгачi пiд час розгляду питань, якi їх цiкавлять.

     3. Рада надає Комiтету послуги секретарiату.

     4. Комiтет на кожному засiданнi обирає свого Голову та його Заступника.

     5. Компетентнi органи Договiрних Сторiн надають Радi пропозицiї щодо внесення змiн до цiєї Конвенцiї з вiдповiдним обгрунтуванням, а також будь-якi запити про внесення питань до порядку денного засiдань Комiтету. Рада доводить їх до вiдома компетентних органiв Договiрних Сторiн i членiв, держав чи митних територiй, зазначених у статтi 24 цiєї Конвенцiї, якi не є Договiрними Сторонами.

     6. Рада скликає Комiтет на дату, встановлену Комiтетом, а також на запит компетентних адмiнiстрацiй принаймнi двох Договiрних Сторiн. Вона розповсюджує проект порядку денного серед компетентних адмiнiстрацiй Договiрних Сторiн i членiв, держав чи митних територiй, зазначених у статтi 24 цiєї Конвенцiї, якi не є Договiрними Сторонами, принаймнi за шiсть тижнiв до засiдання Комiтету.

     7. За рiшенням Комiтету, прийнятим на пiдставi положень пункту 2 цiєї статтi, Рада запрошує компетентнi адмiнiстрацiї членiв, держав чи митних територiй, зазначених у статтi 24 цiєї Конвенцiї, якi не є Договiрними Сторонами, а також заiнтересованi мiжнароднi органiзацiї забезпечити своє представництво спостерiгачами на засiданнях Комiтету.

     8. Пропозицiї виносяться на голосування. Кожна Договiрна Сторона, представлена на засiданнi, має один голос. Пропозицiї, якi не є пропозицiями щодо внесення змiн до цiєї Конвенцiї, ухвалюються Комiтетом бiльшiстю голосiв присутнiх членiв, якi взяли участь у голосуваннi. Пропозицiї щодо внесення змiн до цiєї Конвенцiї ухвалюються бiльшiстю у двi третини голосiв присутнiх членiв, якi взяли участь у голосуваннi.

     9. У разi застосування пункту 7 статтi 24 цiєї Конвенцiї, митнi чи економiчнi союзи, якi є Договiрними Сторонами цiєї Конвенцiї, пiд час голосування мають лише ту кiлькiсть голосiв, яка дорiвнює загальнiй кiлькостi голосiв, що належить їхнiм членам, якi є Договiрними Сторонами цiєї Конвенцiї.

     10. Комiтет перед закриттям свого засiдання ухвалює звiт.

     11. У разi вiдсутностi вiдповiдних положень у цiй статтi, застосовується Регламент Ради, якщо Комiтет не прийме iншого рiшення.

Вирiшення спорiв
Стаття 23

     1. Будь-який спiр мiж двома чи кiлькома Договiрними Сторонами щодо тлумачення чи застосування цiєї Конвенцiї вирiшується, наскiльки це можливо, шляхом переговорiв мiж ними.

     2. Будь-який спiр, не вирiшений шляхом переговорiв, передається Договiрними Сторонами, що беруть участь у спорi, до Керiвного комiтету, який вивчає спiр i надає рекомендацiї щодо його вирiшення.

     3. Договiрнi Сторони, що беруть участь у спорi, можуть заздалегiдь домовитись прийняти рекомендацiї Керiвного комiтету як обов'язковi для виконання.

Пiдписання, ратифiкацiя i приєднання
Стаття 24

     1. Будь-який член Ради i будь-який член Органiзацiї Об'єднаних Нацiй або її спецiалiзованих установ може стати Договiрною Стороною цiєї Конвенцiї:

     a) пiдписавши її без застереження про ратифiкацiю;

     b) передавши на зберiгання ратифiкацiйну грамоту пiсля її пiдписання iз застереженням про ратифiкацiю; або

     c) приєднавшись до неї.

     2. Ця Конвенцiя є вiдкритою для пiдписання членами, зазначеними у пунктi 1 цiєї статтi, пiд час засiдань Ради, на яких вона ухвалюється, або, пiсля цього, у штаб-квартирi Ради в Брюсселi, до 30 червня 1991 року. Пiсля цiєї дати Конвенцiя буде вiдкритою для приєднання таких членiв.

     3. Будь-яка держава, чи уряд будь-якої окремої митної територiї, що пропонується Договiрною Стороною, якiй офiцiйно доручено ведення її дипломатичних вiдносин, проте яка є автономною у здiйсненнi своїх комерцiйних вiдносин, яка не є членом органiзацiй, зазначених у пунктi 1 цiєї статтi, та якiй надiслано вiдповiдне запрошення Депозитарiєм на запит Керiвного комiтету, може стати Договiрною Стороною цiєї Конвенцiї, приєднавшись до неї пiсля набуття нею чинностi.

     4. Будь-який член, держава чи митна територiя, зазначенi у пунктах 1 або 3 цiєї статтi, пiд час пiдписання без застереження про ратифiкацiю, ратифiкацiї чи приєднання до цiєї Конвенцiї зазначає тi Додатки, якi вiн (вона) приймає, причому обов'язковим є прийняття Додатка A та принаймнi ще одного iншого Додатка. Пiзнiше вiн (вона) може офiцiйно повiдомити Депозитарiю, що приймає ще один чи кiлька Додаткiв.

     5. Договiрнi Сторони, що приймають будь-який новий Додаток, який Керiвний комiтет вирiшив включити до цiєї Конвенцiї, повiдомляють про це Депозитарiю вiдповiдно до пункту 4 цiєї статтi.

     6. Договiрнi Сторони повiдомляють Депозитарiю про умови застосування або iнформацiю, яка вимагається на пiдставi статтi 8 i пункту 7 статтi 24 цiєї Конвенцiї, пунктiв 2 i 3 статтi 2 Додатка A, i статтi 4 Додатка E. Вони також повiдомляють про будь-якi змiни у застосуваннi цих положень.

     7. Будь-який митний чи економiчний союз може, вiдповiдно до положень пунктiв 1, 2 i 4 цiєї статтi, стати Договiрною Стороною цiєї Конвенцiї. Такий митний чи економiчний союз повiдомляє Депозитарiю про свою компетентнiсть у питаннях, що регулюються цiєю Конвенцiєю. Митний чи економiчний союз, що є Договiрною Стороною цiєї Конвенцiї, вiд свого власного iменi у питаннях, якi входять до його компетенцiї, користується правами i виконує зобов'язання, якi покладаються цiєю Конвенцiєю на його членiв, що є Договiрними Сторонами цiєї Конвенцiї. У такому разi цi члени не мають права iндивiдуально користуватися цими правами, у тому числi правом голосувати.

Депозитарiй
Стаття 25

     1. Ця Конвенцiя, всi пiдписи, з чи без застережень про ратифiкацiю, та всi ратифiкацiйнi грамоти i документи про приєднання передаються на зберiгання Генеральному секретарю Ради.

     2. Депозитарiй:

     a) одержує оригiнали текстiв цiєї Конвенцiї i забезпечує їх зберiгання;

     b) готує засвiдченi копiї оригiналiв текстiв цiєї Конвенцiї i надсилає їх членам i митним чи економiчним союзам, зазначеним у пунктах 1 i 7 статтi 24 цiєї Конвенцiї;

     c) отримує усi пiдписи, з чи без застережень про ратифiкацiю, ратифiкацiйнi грамоти та документи про приєднання до цiєї Конвенцiї, одержує i зберiгає усi документи, повiдомлення та iнформацiю стосовно неї;

     d) перевiряє, чи правильно i належним чином оформленi пiдписи чи будь-якi документи, повiдомлення та iнформацiя щодо цiєї Конвенцiї, i, у разi необхiдностi, доводить це до вiдома вiдповiдної Договiрної Сторони;

     e) повiдомляє Договiрним Сторонам цiєї Конвенцiї, iншим учасникам, членам Ради, якi не є Договiрними Сторонами цiєї Конвенцiї та Генеральному секретарю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй про:

     - пiдписання, ратифiкацiї, приєднання та прийняття Додаткiв вiдповiдно до статтi 24 цiєї Конвенцiї; 

     - новi Додатки, якi Керiвний комiтет вирiшив включити до цiєї Конвенцiї; 

     - дату набуття чинностi цiєю Конвенцiєю i кожним з її Додаткiв вiдповiдно до статтi 26 цiєї Конвенцiї; 

     - повiдомлення, отриманi вiдповiдно до статей 24, 29, 30 i 32 цiєї Конвенцiї; 

     - денонсацiї вiдповiдно до статтi 31 цiєї Конвенцiї; 

     - будь-яку змiну, визнану прийнятою вiдповiдно до статтi 32 цiєї Конвенцiї, а також дату набуття нею чинностi. 

     3. У разi виникнення будь-якої розбiжностi мiж Договiрною Стороною i Депозитарiєм щодо виконання останнiм своїх функцiй, Депозитарiй або така Договiрна Сторона подають питання на розгляд iнших Договiрних Сторiн i учасникiв, або, якщо це доцiльно, Ради.

Набуття чинностi
Стаття 26

     1. Ця Конвенцiя набуває чинностi через три мiсяцi пiсля того, як п'ять членiв або митних чи економiчних союзiв, зазначених у пунктах 1 i 7 статтi 24 цiєї Конвенцiї, пiдпишуть цю Конвенцiю без застережень щодо ратифiкацiї або подадуть на зберiгання свої ратифiкацiйнi грамоти чи документи про приєднання.

     2. Для будь-якої Договiрної Сторони, яка пiдписує цю Конвенцiю без застереження про ратифiкацiю, ратифiкує її чи приєднується до неї пiсля того, як п'ять членiв або митних чи економiчних союзiв пiдписали її без ратифiкацiйних застережень або передали на зберiгання ратифiкацiйнi грамоти чи документи про приєднання, ця Конвенцiя набуває чинностi через три мiсяцi пiсля того, як зазначена Договiрна Сторона пiдписала її без застереження про ратифiкацiю або передала на зберiгання ратифiкацiйнi грамоти чи документи про приєднання.

     3. Будь-який Додаток до цiєї Конвенцiї набуває чинностi через три мiсяцi пiсля того, як п'ять членiв або митних чи економiчних союзiв прийняли такий Додаток.

     4. Для будь-якої Договiрної Сторони, яка приймає Додаток пiсля того, як п'ять членiв або митних чи економiчних союзiв прийняли його, такий Додаток набуває чинностi через три мiсяцi пiсля того, як ця Договiрна Сторона повiдомила про його прийняття. Однак жоден Додаток не набуває чинностi стосовно будь-якої Договiрної Сторони ранiше, нiж ця Конвенцiя набуде чинностi для такої Договiрної Сторони.

Положення про скасування
Стаття 27

     Пiсля набуттi чинностi Додатком до цiєї Конвенцiї, що мiстить положення про скасування, такий Додаток скасовує та замiнює Конвенцiї або положення Конвенцiй, якi є предметом положення про скасування, у вiдносинах мiж Договiрними Сторонами, якi прийняли цей Додаток i якi є Договiрними Сторонами таких Конвенцiй.

Конвенцiя i Додатки
Стаття 28

     1. Для цiлей цiєї Конвенцiї Додатки, чиннi стосовно Договiрної Сторони, становлять невiд'ємну частину цiєї Конвенцiї; стосовно такої Договiрної Сторони, будь-яке посилання на Конвенцiю включає в себе також i посилання на такi Додатки.

     2. Для цiлей голосування в рамках Керiвного комiтету кожен Додаток розглядається як окрема конвенцiя.

Застереження
Стаття 29

     1. Будь-яка Договiрна Сторона, яка приймає Додаток, вважається такою, що прийняла усi положення, якi мiстяться у ньому, якщо тiльки пiд час прийняття цього Додатку чи у будь-який час пiзнiше вона не повiдомила Депозитарiю про положення, щодо яких вона робить застереження, настiльки, наскiльки можливiсть цього передбачена у вiдповiдному Додатку, зазначаючи розбiжностi, якi iснують мiж положеннями її нацiонального законодавства та вiдповiдними положеннями.

     2. Принаймнi один раз на п'ять рокiв кожна Договiрна Сторона розглядає положення, стосовно яких вона зробила застереження, порiвнює їх iз своїм нацiональним законодавством i повiдомляє Депозитарiю результати такого розгляду.

     3. Будь-яка Договiрна Сторона, яка зробила застереження, у будь-який момент може їх вiдкликати, повнiстю або частково, шляхом повiдомлення про це Депозитарiю, зазначаючи дату, з якої такi застереження вiдкликаються.

Територiальне розширення сфери дiї
Стаття 30

     1. Будь-яка Договiрна Сторона може, пiд час пiдписання без застережень щодо ратифiкацiї або пiд час передачi на зберiгання ратифiкацiйної грамоти чи документа про приєднання, чи у будь-який час пiсля цього, заявити шляхом повiдомлення, переданого Депозитарiю, що ця Конвенцiя поширюється на усi чи на деякi територiї, за мiжнароднi вiдносини яких вона вiдповiдає. Таке повiдомлення набуває чинностi через три мiсяцi пiсля дати його отримання Депозитарiєм. Однак ця Конвенцiя не може застосовується до територiй, зазначених у повiдомленнi, ранiше, нiж вона набуде чинностi стосовно вiдповiдної Договiрної Сторони.

     2. Будь-яка Договiрна Сторона, яка вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi повiдомила, що ця Конвенцiя поширюється на будь-яку територiю, за мiжнароднi вiдносини якої вона вiдповiдає, може повiдомити Депозитарiю вiдповiдно до процедури, передбаченої у статтi 31 цiєї Конвенцiї, що на такiй територiї буде припинено застосування Конвенцiї.

Денонсацiя
Стаття 31

     1. Ця Конвенцiя укладається на необмежений термiн, однак будь-яка Договiрна Сторона може денонсувати її в будь-який момент пiсля дати набуття нею чинностi вiдповiдно до статтi 26 цiєї Конвенцiї.

     2. Про денонсацiю повiдомляється письмовим документом, що передається на зберiгання Депозитарiю.

     3. Денонсацiя набуває чинностi через шiсть мiсяцiв пiсля отримання Депозитарiєм документа про денонсацiю.

     4. Положення пунктiв 2 i 3 цiєї статтi поширюються також i на Додатки до Конвенцiї, будь-яка Договiрна Сторона може у будь-який час пiсля дати набуття ними чинностi вiдповiдно до статтi 26 цiєї Конвенцiї вiдкликати своє прийняття одного чи кiлькох Додаткiв. Будь-яка Договiрна Сторона, яка вiдкликає своє прийняття усiх Додаткiв, вважається такою, що денонсувала цю Конвенцiю. Крiм того, Договiрна Сторона, яка вiдкликає своє прийняття Додатка A, навiть якщо вона продовжує приймати iншi Додатки, вважається такою, що денонсувала цю Конвенцiю.

Процедура внесення змiн
Стаття 32

     1. Керiвний комiтет, що зiбрався вiдповiдно до статтi 22 цiєї Конвенцiї, може рекомендувати внести змiни до цiєї Конвенцiї та її Додаткiв.

     2. Текст будь-якої змiни, рекомендованої таким чином, повiдомляється Депозитарiєм Договiрним Сторонам цiєї Конвенцiї, iншим сторонам, що пiдписали її, та тим членам Ради, якi не є Договiрними Сторонами цiєї Конвенцiї.

     3. Будь-яка рекомендована змiна, про яку було повiдомлено згiдно з попереднiм пунктом, набуває чинностi для усiх Договiрних Сторiн через шiсть мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду у дванадцять мiсяцiв з дати повiдомлення про рекомендовану змiну, якщо протягом цього перiоду жодною Договiрною Стороною не буде повiдомлено Депозитарiю про заперечення проти такої рекомендованої змiни.

     4. Якщо про заперечення проти рекомендованої змiни було повiдомлено Депозитарiю Договiрною Стороною до закiнчення перiоду у дванадцять мiсяцiв, зазначеного у пунктi 3 цiєї статтi, то змiна вважається такою, що не була прийнята, i не набуває чинностi.

     5. Для цiлей повiдомлення про заперечення, кожен Додаток розглядається як такий, що становить окрему конвенцiю.

Прийняття змiн
Стаття 33

     1. Будь-яка Договiрна Сторона, яка ратифiкує цю Конвенцiю або приєднується до неї, вважається такою, що прийняла будь-якi змiни до неї, якi набули чинностi на дату передачi на зберiгання її ратифiкацiйних грамот чи документiв про приєднання.

     2. Будь-яка Договiрна Сторона, яка приймає Додаток, вважається такою, що прийняла змiни до такого Додатка, якi набули чинностi на дату, на яку вона повiдомила Депозитарiю про своє прийняття, якщо тiльки вона не зробила застереження вiдповiдно до статтi 29 цiєї Конвенцiї.

Реєстрацiя i автентичнi тексти
Стаття 34

     Вiдповiдно до Статтi 102 Статуту Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, ця Конвенцiя буде зареєстрована в Секретарiатi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй на запит, зроблений Депозитарiєм.

     На посвiдчення чого нижчепiдписанi, належним чином на те уповноваженi представники, пiдписали цю Конвенцiю.

     Вчинено у Стамбулi двадцять шостого червня тисяча дев'ятсот дев'яностого року, в одному примiрнику англiйською i французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними. Депозитарiй пiдготовить i поширить автентичнi переклади цiєї Конвенцiї арабською, китайською, росiйською та iспанською мовами.

 

ДОДАТОК A

ДОДАТОК ЩОДО ДОКУМЕНТIВ НА ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ (КНИЖКИ ATA, КНИЖКИ CPD)

ГЛАВА I
Визначення

Стаття 1

     Для цiлей цього Додатка термiн:

     a) "документ на тимчасове ввезення" означає:

     мiжнародний митний документ, що приймається як митна декларацiя i дозволяє iдентифiкувати товари (у тому числi транспортнi засоби) та мiстить мiжнародну чинну гарантiю на покриття ввiзного мита i податкiв;

     b) "книжка ATA" означає:

     документ на тимчасове ввезення, що використовується для тимчасового ввезення товарiв, за винятком транспортних засобiв;

     c) "книжка CPD" означає:

     документ на тимчасове ввезення, що використовується для тимчасового ввезення транспортних засобiв;

     d) "ланцюгова система гарантiй" означає:

     систему гарантiй, керовану мiжнародною органiзацiєю, членами якої є асоцiацiї-гаранти;

     e) "мiжнародна органiзацiя" означає:

     органiзацiю, членами якої є нацiональнi асоцiацiї, уповноваженi надавати гарантiї та видавати документи на тимчасове ввезення;

     f) "асоцiацiя-гарант" означає:

     асоцiацiю, яка визнана митними органами Договiрної Сторони для надання гарантiй на суми, зазначенi у статтi 8 цього Додатка, на територiї такої Договiрної Сторони, i яка є членом ланцюгової системи гарантiй;

     g) "асоцiацiя, що видає документи" означає:

     асоцiацiю, яка визнана митними органами для видачi документiв на тимчасове ввезення i яка прямо чи опосередковано є членом ланцюгової системи гарантiй;

     h) "асоцiацiя-кореспондент, що видає документи" означає:

     асоцiацiю, яка видає документи, заснована в iншiй Договiрнiй Сторонi, та є членом тiєї самої ланцюгової системи гарантiй;

     i) "митний транзит" означає:

     митний режим, за яким товари перевозяться пiд митним контролем з однiєї митної установи до iншої.

ГЛАВА II
Сфера дiї

Стаття 2

     1. Вiдповiдно до статтi 5 цiєї Конвенцiї, кожна Договiрна Сторона приймає, замiсть своїх нацiональних митних документiв i як належну гарантiю сум, зазначених у статтi 8 цього Додатку, документи на тимчасове ввезення, що мають юридичну силу на її територiї, виданi i використовуються за умов, визначених у цьому Додатку для товарiв (у тому числi транспортних засобiв), ввезених тимчасово вiдповiдно до iнших Додаткiв до цiєї Конвенцiї, якi були нею прийнятi.

     2. Кожна Договiрна Сторона може також приймати документи на тимчасове ввезення, що виданi i використовуються за таких самих умов, для операцiй тимчасового ввезення, якi здiйснюються вiдповiдно до її нацiонального законодавства.

     3. Кожна Договiрна Сторона може приймати для митного транзиту документи на тимчасове ввезення, що виданi i використовуються за таких самих умов.

     4. Товари (у тому числi транспортнi засоби), якi повиннi стати предметом обробки чи ремонту, не ввозяться на пiдставi документiв на тимчасове ввезення.

Стаття 3

     1. Документи на тимчасове ввезення повиннi вiдповiдати зразкам, наведеним у Додатках до цього Додатка: Додаток I для книжок ATA, Додаток II для книжок CPD.

     2. Додатки до цього Додатка вважаються невiд'ємною частиною цього Додатка.

ГЛАВА III
Гарантiя i видача документiв на тимчасове ввезення

Стаття 4

     1. Кожна Договiрна Сторона, за умов i гарантiй, якi вона визначає, може уповноважувати асоцiацiї-гаранти виступати поручителями i видавати документи на тимчасове ввезення, прямо або за посередництвом асоцiацiй, що видають документи.

     2. Асоцiацiя-гарант може бути уповноваженою Договiрною Стороною лише якщо її гарантiя поширюється на тi види вiдповiдальностi, якi виникають у такiй Договiрнiй Сторонi у зв'язку з операцiями, що здiйснюються на пiдставi документiв на тимчасове ввезення, виданих вiдповiдними асоцiацiями, що видають документи.

Стаття 5

     1. Асоцiацiї, що видають документи, не можуть видавати документи на тимчасове ввезення, термiн чинностi яких перевищує один рiк вiд дати їхньої видачi.

     2. Будь-якi данi, внесенi до документiв на тимчасове ввезення асоцiацiєю, що видає документи, можуть змiнюватися тiльки з дозволу асоцiацiї, що видає документи, або асоцiацiї-гаранта. Не дозволяється вносити змiни до цих документiв пiсля їхнього прийому митними органами територiї тимчасового ввезення, за винятком випадкiв, коли такi органи надають на це дозвiл.

     3. Пiсля видачi книжки ATA жоден предмет не може додаватися до перелiку товарiв, що мiститься на зворотному боцi обкладинки книжки або на додаткових аркушах, долучених до неї (загальний список).

Стаття 6

     На документах на тимчасове ввезення зазначаються:

     • назва асоцiацiї, яка видає документ;

     • назва мiжнародної ланцюгової системи гарантiй;

     • країни або митнi територiї, в яких документи на тимчасове ввезення є дiйсними; та

     • назви асоцiацiй-гарантiв вiдповiдних країн або митних територiй.

Стаття 7

     Термiн, встановлений для вивезення товарiв (у тому числi транспортнi засоби), ввезених на пiдставi документiв на тимчасове ввезення, у жодному разi не може перевищувати термiн чинностi таких документiв.

ГЛАВА IV
Гарантiя

Стаття 8

     1. Кожна асоцiацiя-гарант зобов'язується сплатити митним органам Договiрної Сторони, на територiї якої вона заснована, суму ввiзного мита, податкiв та будь-якi iншi суми, за винятком зазначених у пунктi 4 статтi 4 цiєї Конвенцiї, якi вимагаються у випадку недотримання умов, визначених для тимчасового ввезення або митного транзиту товарiв (у тому числi транспортних засобiв), доставлених на таку територiю на пiдставi документiв на тимчасове ввезення, виданих вiдповiдною асоцiацiєю, що видає документи. Вона зобов'язана сплатити цi суми окремо та солiдарно iз особами, зобов'язаними сплачувати вищезазначенi суми.

     2. Книжка ATA

     Вiдповiдальнiсть органiзацiї-гаранта не перевищує суму ввiзного мита i податкiв бiльше, нiж на десять вiдсоткiв.

     Книжка CPD

     Вiд органiзацiї-гаранта не вимагається сплачувати суму, що перевищує суму ввiзного мита i податкiв, разом з вiдсотками, якщо такi нараховуються.

     3. У разi якщо митнi органи територiї тимчасового ввезення без застережень зняли зобов'язання з документiв на тимчасове ввезення певних товарiв (у тому числi транспортних засобiв), вони не можуть бiльше вимагати вiд асоцiацiї-гаранта сплати сум, зазначених у пунктi 1 цiєї статтi, стосовно таких товарiв (у тому числi транспортних засобiв). Незважаючи на це, претензiя може бути подана асоцiацiї-гаранту, якщо пiсля цього було встановлено, що звiльнення вiд зобов'язань було досягнуто неналежним чином чи шляхом шахрайства, або якщо мало мiсце порушення умов тимчасового ввезення чи митного транзиту.

     4. Книжка ATA 

     За жодних обставин митнi органи не можуть вимагати вiд асоцiацiї-гаранта виплатити суми, зазначенi у пунктi 1 цiєї статтi, якщо претензiя не була подана до такої асоцiацiї-гаранта протягом одного року вiд дати втрати чинностi книжкою ATA у зв'язку iз закiнченням термiну її дiї.

     Книжка CPD

     За жодних обставин митнi органи не можуть вимагати вiд асоцiацiї-гаранта виплатити суми, зазначенi у пунктi 1 цiєї статтi, якщо повiдомлення про вiдмову вiд звiльнення вiд зобов'язань за книжкою CPD не було подане до цiєї асоцiацiї протягом одного року з дати втрати чинностi книжкою. Бiльш того, митнi органи повиннi надати асоцiацiї-гаранту вiдомостi про нарахування ввiзного мита i податкiв протягом одного року пiсля повiдомлення про вiдмову вiд звiльнення вiд зобов'язань. Вiдповiдальнiсть асоцiацiї-гаранта за такi суми припиняється, якщо такi вiдомостi не подаються протягом одного року.

ГЛАВА V
Упорядкування документiв на тимчасове ввезення

Стаття 9

     1. Книжка ATA

     a) Асоцiацiям-гарантам надається шестимiсячний термiн з дати, на яку митнi органи подали вимогу про сплату сум, зазначених у пунктi 1 статтi 8 цього Додатка, для надання доказiв вивезення на умовах, передбачених цим Додатком, чи будь-якого iншого належного звiльнення книжки ATA вiд зобов'язань.

     b) Якщо такi докази не надаються у зазначений термiн, асоцiацiя-гарант негайно вносить цi суми на депозит або сплачує їх як авансовий платiж. Це внесення на депозит чи платiж стають остаточними розрахунками через три мiсяцi з дати внесення на депозит чи платежу. Протягом такого останнього термiну асоцiацiя-гарант ще може подати докази, передбаченi у пiдпунктi а цього пункту, з метою повернення внесених на депозит чи сплачених сум.

     c) Для Договiрних Сторiн, законодавство яких не передбачає внесення на депозит чи авансовий платiж ввiзного мита i податкiв, платежi, здiйсненi на умовах, передбачених у пiдпунктi b цього пункту, вважаються остаточними, але їхня сума повертається, якщо докази, передбаченi у пiдпунктi а цього пункту, надаються протягом трьох мiсяцiв пiсля дати сплати.

     2. Книжка CPD

     a) Асоцiацiям-гарантам надається термiн в один рiк з дати повiдомлення про вiдмову вiд звiльнення вiд зобов'язань книжок CPD для надання доказiв вивезення на умовах, передбачених цим Додатком, чи будь-якого iншого належного звiльнення книжки CPD вiд зобов'язань. Незважаючи на це, цей перiод набуває чинностi лише з дати закiнчення термiну чинностi книжки CPD. Якщо митнi органи оспорюють чиннiсть наданого доказу, то вони повиннi iнформувати про це асоцiацiю-гаранта протягом термiну, який не перевищує один рiк.

     b) Якщо такi докази не надаються у зазначений термiн, асоцiацiя-гарант вносить на депозит або сплачує як авансовий платiж ввiзне мито i податки протягом трьох мiсяцiв. Це внесення на депозит чи платiж стають остаточними розрахунками через один рiк з дати внесення на депозит чи платежу. Протягом такого останнього термiну асоцiацiя-гарант ще може подати докази, передбаченi в пiдпунктi а цього пункту, з метою повернення внесених на депозит чи сплачених сум.

     c) Для Договiрних Сторiн, законодавство яких не передбачає внесення на депозит чи авансовий платiж ввiзного мита i податкiв, платежi, здiйсненi на умовах, передбачених у пiдпунктi b цього пункту, вважаються остаточними, але їхня сума повертається, якщо докази, передбаченi у пiдпунктi а цього пункту, надаються протягом року пiсля дати сплати.

Стаття 10

     1. Доказ вивезення товарiв (у тому числi транспортних засобiв), ввезених на пiдставi документiв на тимчасове ввезення, забезпечується поданням корiнця вiдривного талона цього документа, заповненого митним органом територiї тимчасового ввезення, на якому є вiдбиток печатки митного органу територiї тимчасового ввезення.

     2. Якщо не засвiдчено, що вивезення вiдбулось вiдповiдно до пункту 1 цiєї статтi, митнi органи територiї тимчасового ввезення можуть прийняти як доказ вивезення, навiть пiсля втрати чинностi документiв:

     a) записи, зробленi митними органами iншої Договiрної Сторони на документах на тимчасове ввезення при ввезеннi чи повторному ввезеннi, або довiдку таких органiв, складену на пiдставi записiв, зроблених на вiдривному аркушi документа при ввезеннi чи повторному ввезеннi на їхню територiю, за умови, що цi записи стосуються ввезення чи повторного ввезення, стосовно якого можна довести, що воно вiдбулося пiсля вивезення, факт якого iснує намiр встановити;

     b) будь-який iнший документальний доказ того, що товари (включаючи транспортнi засоби) перебувають за межами такої територiї.

     3. У кожному випадку, коли митнi органи Договiрної Сторони звiльняють вiд обов'язку реекспортувати певнi товари (у тому числi транспортнi засоби), ввезенi на їхню територiю на пiдставi документа на тимчасове ввезення, асоцiацiя-гарант звiльняється вiд своїх зобов'язань, тiльки якщо такi органи засвiдчили на самому документi те, що стан цих товарiв (у тому числi транспортних засобiв) був належним чином упорядкований.

Стаття 11

     У випадках, передбачених у пунктi 2 статтi 10 цього Додатка, митнi органи мають право стягувати збори за оформлення.

ГЛАВА VI
Рiзнi положення

Стаття 12

     Пiдтвердження документiв на тимчасове ввезення, що використовуються за умов, передбачених цим Додатком, не є пiдставою для сплати зборiв за послуги митниць, якщо ця операцiя здiйснюється в митних установах у звичайний час їхньої роботи.

Стаття 13

     У випадку знищення, втрати чи крадiжки документiв на тимчасове ввезення у той час як товари (у тому числi транспортнi засоби), яких вони стосуються, перебувають на територiї однiєї з Договiрних Сторiн, митнi органи такої Договiрної Сторони приймають, на прохання асоцiацiї, що видає документи, i за умов, якi можуть встановити такi органи, документи, що замiнюють їх, термiн чинностi яких закiнчується тiєю ж датою, що i термiн чинностi документiв, якi вони замiняють.

Стаття 14

     1. Якщо очiкується, що операцiя тимчасового ввезення перевищить термiн чинностi документiв на тимчасове ввезення через неспроможнiсть власника вивезти товари (у тому числi транспортнi засоби) протягом такого термiну, асоцiацiя, що видала цi документи, може видати документи що їх замiнюють. Такi документи подаються для контролю митним органам Договiрних Сторiн, яких вiн стосується. При прийманнi документiв, якi замiнюють, вiдповiднi митнi органи знiмають зобов'язання з документiв, якi вони замiнюють.

     2. Термiн чинностi книжок CPD може продовжуватись лише один раз на перiод, що не перевищує один рiк. Нова книжка має видаватися пiсля цього термiну на замiну попередньої i прийматися митними органами.

Стаття 15

     Якщо застосовується пункт 3 статтi 7 цiєї Конвенцiї, митнi органи повiдомляють, наскiльки це можливо, асоцiацiю-гаранта про затримання, здiйснене ними або вiд їхнього iменi, товарiв (у тому числi транспортних засобiв), на якi поширюється дiя документа на тимчасове ввезення, гарантованого такою асоцiацiєю, i попереджують її про заходи, яких вони збираються вжити.

Стаття 16

     У разi шахрайства, порушення чи зловживання, Договiрнi Сторони мають право, незважаючи на положення цього Додатка, притягати до вiдповiдальностi осiб, якi використовують документи на тимчасове ввезення, для погашення ввiзного мита, податкiв, та iнших належних сум, а також для накладання санкцiй, яким такi особи пiдлягають. У таких випадках асоцiацiї надають допомогу митним органам.

Стаття 17

     Пропускаються iз звiльненням вiд ввiзного мита та податкiв i не пiдлягають нiяким заборонам та обмеженням при ввезеннi документи на тимчасове ввезення чи частини таких документiв, виданi чи призначенi для видачi на територiї ввезення зазначених документiв, якi вiдправленi асоцiацiям, що видають документи, асоцiацiєю-гарантом, мiжнародною органiзацiєю чи митними органами Договiрної Сторони. Вiдповiднi пiльги надаються при вивезеннi.

Стаття 18

     1. Кожна Договiрна Сторона має право робити застереження вiдповiдно до статтi 29 цiєї Конвенцiї стосовно прийняття книжок ATA для поштових перевезень.

     2. Нiякi iншi застереження до цього Додатка не дозволяються.

Стаття 19

     1. При набуттi чинностi цей Додаток, вiдповiдно до статтi 27 цiєї Конвенцiї, скасує i замiнить Митну конвенцiю стосовно книжок ATA на тимчасове ввезення товарiв, пiдписану у Брюсселi 6 грудня 1961 року (Конвенцiю ATA), у стосунках мiж Договiрними Сторонами, якi прийняли цей Додаток i якi є Договiрними Сторонами зазначеної Конвенцiї.

     2. Незважаючи на положення пункту 1 цiєї статтi, книжки ATA, якi були виданi iз застосуванням Конвенцiї ATA, до набуття чинностi цим Додатком, приймаються до закiнчення виконання операцiй, для яких вони були виданi.

 

Додаток I
до Додатку A

МОДЕЛЬ КНИЖКИ ATA

Книжка ATA повинна бути надрукована англiйською чи французькою мовами, а також може бути надрукована iншою мовою

Розмiри книжки ATA повиннi бути 396 х 210 мiлiметрiв,
розмiри вiдривного талону повиннi бути 297 х 210 мiлiметрiв

Issuing Association
Асоцiацiя, яка видає документи
 

Issuing Association
Асоцiацiя, яка видає документи

INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN
Мiжнародна ланцюгова система гарантiй

INTERNATIONAL GUARANTEE  CHAIN
Мiжнародна ланцюгова система гарантiй

CARNET DE PASSAGES EN DOUANE FOR TEMPORARY ADMISSION
КНИЖКА ATA ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ ТОВАРIВ

CUSTOMS CONVENTION ON THE A.T.A. CARNET FOR THE TEMPORARY ADMISSION OF GOODS
Конвенцiя про тимчасове ввезення

(Before completing the Carnet, please read Notes on cover page 3)
(Перед заповненням книжки прочитайте iнструкцiю на сторiнцi 3 обкладинки)

TO BE RETURNED TO OFFICE OF ISSUE AFTER USE
ПIСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ МАЄ БУТИ ПОВЕРНУТА ДО ОРГАНIЗАЦIЇ, ЩО ЙОГО ВИДАЛА

A. HOLDER AND ADDRESS / ВЛАСНИК I АДРЕСА FOR ISSUING ASSOCIATION USE / ЗАРЕЗЕРВОВАНО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ АСОЦIАЦIЄЮ, ЩО ВИДАЄ ДОКУМЕНТИ
FRONT COVER / ОБКЛАДИНКА
(a)        A.T.A. CARNET No. / КНИЖКА ATA N

==================

B. REPRESENTED BY* / Представлений* (b) ISSUED BY / Орган, який видав
C. INTENDED USE / Заплановане використання (c) VALID UNTIL / Дiйсна до
__________/
year
рiк
__________/
month
мiсяць
_____________
day (inclusive)
день (включно)
This Carnet may be used in the following countries under the guarantee of the following associations: / Ця книжка є дiйсною в країнах, наведених нижче, пiд гарантiєю таких асоцiацiй:

 

The holder of this Carnet and his representative will be held responsible for the compliance with the laws and regulations of the country of departure and the countries of importation. / Власник цiєї книжки та його представник повиннi забезпечити вiдповiднiсть законодавству країни вiдправлення i країн тимчасового ввезення.

CERTIFICATE BY CUSTOMS AUTHORITIES /
Засвiдчення митних органiв
a) Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following item No(s) of the General List / Проставлення iдентифiкацiйних вiдмiток, зазначених у колонцi 7, навпроти наступного(их) номеру(iв) загального перелiку
_____________________________________________
_____________________________________________
b) Goods examined* / Перевiрено товари*
     Yes/Так &127;                     No/Hi &127;
 
c) Registered under Reference No* / Зареєстровано пiд номером* ________
d) __________
Customs office
Митна установа
_________
Place
Мiсце
_______/_____/_____
Date (year/month/day)
Дата (Р/М/Д)
_______________
Signature and Stamp
Пiдпис та штамп
Signature of authorized official and stamp of the Issuing Association / Пiдпис уповноваженої особи та асоцiацiї, що видає документи

 

_________________/________/____
Place and Date of Issue (year/month/day)
Мiсце i дата видачi (рiк/мiсяць/день)

Х _______________________ Х
Signature of the holder / Пiдпис власника

____________
     * If applicable / Якщо є.

Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following items No(s) of the General List: / Проставлення iдентифiкацiйних вiдмiток, зазначених у колонцi 7, навпроти наступного(их) номеру(iв) загального перелiку
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

________________
Customs office
Митна установа

__________
Place
Мiсце

__________/_____/___
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)

___________________
Signature and Stamp
Пiдпис та штамп

     Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the following items No(s) of the General List: / Проставлення iдентифiкацiйних вiдмiток, зазначених у колонцi 7, навпроти наступного(их) номеру(iв) загального перелiку
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________


________________
Customs office
Митна установа

__________
Place
Мiсце
 
__________/_____/___
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)

___________________
Signature and Stamp
Пiдпис та штамп

GENERAL LIST / ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛIК

Item
No. / N П/П
Trade description of goods and marks and numbers, if any /
Торгова назва товарiв i, у разi необхiдностi, марки i номери
Number of pieces / Кiлькiсть штук Weight or volume / Вага чи об'єм Value/*
Вартiсть
**Country of origin /
Країна походження
For Customs Use / Зарезервовано для митницi
1 2 3 4 5 6 7
 

 

 

 

 

 

 

           
         

____________
     * Commercial value in country of issue and in its currency, unless stated differently / Ринкова вартiсть у країнi територiї видачi та в її валютi, якщо не зазначено iнше.

     ** Show country of origin if different from country of issue of the Carnet, using ISO codes. / Зазначити країну походження, якщо вона не є країною видачi книжки, використовуючи мiжнародний код ISO.

EXPORTATION COUNTERFOIL No. ___
         Корiнець талона на вивiз N
A.T.A. CARNET No.
Книжка ATA N

=================
=================

1. The goods described in the General List under item No(s) / Товари, наведенi у загальному перелiку пiд номером(ами)
______________________________________________________________
_____________________________ have been exported / були вивезенi
2. Final date for duty - free re-importation* / Гранична дата для повторного безмитного ввезення
Year/month/day
рiк/мiсяць/день           /        /     
3. Other remarks* / Iншi записи* ____________________
_______________________________________________
_______________________________________________
7.
___________________
Signature and Stamp
Пiдпис i штамп
4.

______________
Customs office
Митна установа

5.

____________
Place
Мiсце

6.

_______/______/______
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)

 

E
X
P
O
R
T
A
T
I
O
N
В
И
В
Е
З
Е
Н
Н
Я
A. HOLDER AND ADDRESS / Власник i адреса FOR ISSUING ASSOCIATION USE / Зарезервовано для використання асоцiацiєю, що видає документи
G. EXPORTATION VOUCHER No.
Вiдривний аркуш (талон) на вивезення N
a) A.T.A. CARNET No.
Книжка ATA N

=============
=============

B. REPRESENTED BY* / Представлений* b) ISSUED BY / Орган, який видав
C. INTENDED USE OF GOODS / Заплановане використання товарiв с) VALID UNTIL / Дiйсний до
__________/
year
рiк
__________/
Month
мiсяць
_____________
day (inclusive)
день (включно)
    D. MEANS OF TRANSPORT / Транспортнi засоби

FOR CUSTOMS USE ONLY / Зарезервовано для митницi

H. CLEARANCE ON EXPORTATION / Митне оформлення при вивезеннi

a) The goods referred to in the above declaration have been exported. / Товари, якi є предметом заяви, наведеної поруч, були вивезенi

b) Final date for duty-free re-importation / Гранична дата для повторного безмитного ввезення

__________/
year
рiк
__________/
month
мiсяць
_____________
day (inclusive)
день (включно)

c) This voucher must be forwarded to the Customs Office at* / Цей вiдривний аркуш (талон) повинен бути переданий до митної установи*
______________________________________ 

d) Other remarks / Iншi записи*:

At/У __________________________________

Customs Office / Митна установа

__________/_____/___
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)
___________________
Signature and stamp
Пiдпис i штамп
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc)* / Детальний опис упаковки (кiлькiсть, вид, позначення тощо)*
F. TEMPORARY EXPORTATION DECLARATION / Заява про тимчасове вивезення

I, duly authorised: / Я, належним чином на те уповноважений:

a) declare that I am temporarily exporting the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s) / заявляю, що тимчасово вивожу товари, зазначенi у перелiку на зворотi аркуша (талона) i у загальному перелiку товарiв пiд номером(ами)
_________________________________
_________________________________

b) undertake to re-import the goods within the period stipulated by the Customs Office or regularize their status in accordance with the laws and regulations of the country of importation / зобов'язуюсь повторно ввезти цi товари у термiн, встановлений митною установою, або оформити їхнiй статус вiдповiдно до законодавства країни тимчасового ввезення

c) confirm that the information given is true and complete / засвiдчую, що данi, наведенi на цьому аркушi (талонi), є справжнiми i повними

Place
Мiсце

_______
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)
 
/       /    
Name/Прiзвище ______________________

__________________________________________ 

Signature of the holder
Пiдпис власника

Х ______________ Х

____________
     * If applicable / Якщо є.

GENERAL LIST / ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛIК

Item
No. / N П/П
Trade description of goods and marks and numbers, if any /
Торгова назва товарiв i, у разi необхiдностi, марки i номери
Number of pieces / Кiлькiсть штук Weight or volume / Вага чи об'єм Value/*
Вартiсть
**Country of origin /
Країна походження
For Customs Use / Зарезервовано для митницi
1 2 3 4 5 6 7
 

 

 

 

 

 

 

 

           
       

____________
     * Commercial value in country of issue and in its currency, unless stated differently / Ринкова вартiсть у країнi видачi та в її валютi, якщо не зазначено iнше.

     ** Show country of origin if different from country of issue of the Carnet, using ISO codes. / Зазначити країну походження, якщо вона не є країною видачi книжки, використовуючи мiжнародний код ISO.

IMPORTATION COUNTERFOIL No. ___
        Корiнець талона на ввезення N
A.T.A. CARNET No.
Книжка ATA N

=================
=================

1. The goods described in the General List under item No(s) / Товари, наведенi у загальному перелiку пiд номером(ами)
______________________________________________________________
_____________________________ have been temporarily imported / були тимчасово ввезенi
2. Final date for duty-free re-exportation/production to the Customs of goods* / Гранична дата для безмитного вивезення/пред'явлення на митницi товарiв
Year/month/day
рiк/мiсяць/день           /        /     
3. Other remarks* / Iншi записи* ____________________
_______________________________________________
_______________________________________________
7.
___________________
Signature and Stamp
Пiдпис i штамп
4.

______________
Customs office
Митна установа

5.

____________
Place
Мiсце

6.

_______/______/______
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)

 

I
M
P
O
R
T
A
T
I
O
N
В
В
Е
З
Е
Н
Н
Я
A. HOLDER AND ADDRESS / Власник i адреса FOR ISSUING ASSOCIATION USE / Зарезервовано для використання асоцiацiєю, що видає документи
G. IMPORTATION VOUCHER No.
Вiдривний аркуш (талон) на ввезення N
a) A.T.A. CARNET No.
Книжка ATA N

=============
=============

B. REPRESENTED BY* / Представлений* b) ISSUED BY / Орган, який видав
C. INTENDED USE OF GOODS / Заплановане використання товарiв c) VALID UNTIL / Дiйсний до
__________/
Year
рiк
__________/
Month
мiсяць
_____________
day (inclusive)
день (включно)
    D. MEANS OF TRANSPORT / Транспортнi засоби

FOR CUSTOMS USE ONLY / Зарезервовано для митницi

H. CLEARANCE ON EXPORTATION / Митне оформлення при вивезеннi

a) The goods referred to in the above declaration have been temporarily imported. / Товари, якi є предметом заяви, наведеної поруч, були ввезенi тимчасово

b) Final date for re-importation/production to the Customs* / Гранична дата для вивезення/пред'явлення на митницi*:

__________/
year
рiк
__________/
month
мiсяць
_____________
day (inclusive)
день (включно)

c) Registered under reference No*/ Зареєстровано пiд N
_________________________________

d) Other remarks / Iншi записи*:

At/У __________________________________

Customs Office / Митна установа

__________/_____/___
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)
___________________
Signature and stamp
Пiдпис i штамп
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc)* / Детальний опис упаковки (кiлькiсть, вид, позначення тощо)*
F. TEMPORARY IMPORTATION DECLARATION / Заява про тимчасове ввезення 

I, duly authorised: / Я, належним чином на те уповноважений:

a) declare that I am temporarily importing in compliance with the conditions laid down in the laws and regulations of the country of importation, the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s) / заявляю, що тимчасово ввожу на умовах, передбачених законодавством країни тимчасового ввезення, товари, зазначенi у перелiку на зворотi аркуша (талона) i у загальному перелiку товарiв пiд номером(ами)
_________________________________
_________________________________

b) declare that the said goods are intended for use at / заявляю, що товари призначаються для використання в 

c) undertake to comply with these laws and regulations and to re-export the said goods within the period stipulated by the Customs Office or regularize their status in accordance with the laws and regulations of the country of importation / зобов'язуюсь виконувати вимоги цього законодавства i вивезти цi товари пiсля ввезення у термiн, встановлений митною установою, або оформити їхнiй статус вiдповiдно до законодавства країни тимчасового ввезення

d) confirm that the information given is true and complete / засвiдчую, що данi, наведенi на цьому аркушi (талонi), є справжнiми i повними

Place
Мiсце

_______
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)
 
/       /    
Name/Прiзвище ______________________
Signature of the holder
Пiдпис власника

Х ______________ Х

____________
     * If applicable / Якщо є.

GENERAL LIST / ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛIК

Item
No. / N П/П
Trade description of goods and marks and numbers, if any /
Торгова назва товарiв i, у разi необхiдностi, марки i номери
Number of pieces / Кiлькiсть штук Weight or volume / Вага чи об'єм Value/*
Вартiсть
**Country of origin /
Країна походження
For Customs Use / Зарезервовано для митницi
1 2 3 4 5 6 7
 

 

 

 

 

 

 

 

           
       

____________
     * Commercial value in country of issue and in its currency, unless stated differently / Ринкова вартiсть у країнi видачi та в її валютi, якщо не зазначено iнше.

     ** Show country of origin if different from country of issue of the Carnet, using ISO codes. / Зазначити країну походження, якщо вона не є країною видачi книжки, використовуючи мiжнародний код ISO.

RE-EXPORTATION COUNTERFOIL No. __
Корiнець талона на вивезення ранiше ввезених товарiв N
A.T.A. CARNET No.
Книжка ATA N

=================
=================

1. The goods described in the General List under item No(s) / __________________
Товари, наведенi у загальному перелiку пiд номером(ами)
Temporarily imported under cover of importation voucher(s) No(s) _________________
тимчасово ввезенi згiдно з вiдривним(и) аркушем(ами) (талоном(ами)) N
of this Carnet have been re-exported* / цiєї книжки, були вивезенi
2. Action taken in respect of goods not produced but not re-exported / _______________
Заходи, вжитi щодо товарiв, не пред'явлених, але не вивезених*
3. Action taken in respect of goods not produced and not intended for later re-exportation* / Заходи, вжитi щодо товарiв, не пред'явлених, i не призначених для пiзнiшого вивезення*
__________________________________________________
__________________________________________________
7.
___________________
Signature and Stamp
Пiдпис i штамп
Registered under reference No.* / Зареєстровано пiд N*
4.

______________
Customs office
Митна установа

5.

____________
Place
Мiсце

6.

_______/______/______
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)

 

R
E
-
E
X
P
O
R
T
A
T
I
O
N
ВИ-
ВЕ-
ЗЕН-
НЯ
(ра-
нiше
вве-
зе-
них
то-
ва-
рiв)
A. HOLDER AND ADDRESS / Власник i адреса FOR ISSUING ASSOCIATION USE / Зарезервовано для використання асоцiацiєю, що видає документи
G. RE-EXPORTATION VOUCHER No. ______
Вiдривний аркуш (талон) на ввезення N
a) A.T.A. CARNET No.
Книжка ATA N

=============
=============

B. REPRESENTED BY* / Представлений* b) ISSUED BY / Орган, який видав
C. INTENDED USE OF GOODS / Заплановане використання товарiв c) VALID UNTIL / Дiйсний до
__________/
Year
рiк
__________/
Month
мiсяць
_____________
day (inclusive)
день (включно)
    D. MEANS OF TRANSPORT / Транспортнi засоби

FOR CUSTOMS USE ONLY / Зарезервовано для митницi

H. CLEARANCE ON RE-EXPORTATION / Митне оформлення при вивезеннi ранiше ввезених товарiв

a) The goods referred to in paragraph F.a) of the holder's declaration have been re-exported. / Товари, зазначенi у пунктi F.a) заяви, наведеної поруч, були вивезеннi пiсля тимчасового ввезення

b) Action taken in respect of goods produced but not re-exported / Заходи, вжитi стосовно товарiв, пред'явлених, але не вивезених*
_____________________________________

c) Action taken in respect of goods NOT produced and NOT intended for later re-exportation* / Заходи, вжитi стосовно ранiше ввезених товарiв, НЕ пред'явлених i НЕ призначених для пiзнiшого вивезення*
_____________________________________

d) Registered under reference No* / Зареєстровано пiд N
_____________________________________

e) This voucher must be forwarded to the Customs Office at* / Цей талон має бути переданий до митної установи*
_____________________________________

f) Other remarks / Iншi записи*:

At/У ________________________________ 

Customs Office / Митна установа

__________/_____/___
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)
___________________
Signature and stamp
Пiдпис i штамп
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc)* / Детальний опис упаковки (кiлькiсть, вид, позначення тощо)*
F. RE-EXPORTATION DECLARATION / Заява про вивезення ранiше ввезених товарiв

I, duly authorised: / Я, належним чином на те уповноважений:

a) *declare that I am re-exporting the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No(s). / заявляю, що вивожу ранiше ввезенi товари, зазначенi у перелiку на зворотi аркуша (талона) i у загальному перелiку товарiв пiд номером(ами)
______________________________________
which were temporarily imported under cover of importation voucher(s) No.(s) / якi були тимчасово ввезенi за аркушем(ами) (талоном(ами)) на ввезення пiд номером(ами):
______________________________________
of this Carnet / з цiєї книжки.

b) *declare that goods produced against the following item No.(s) are not intended for re-exportation / я заявляю, що ранiше ввезенi товари, пред'явленi i наведенi пiд наступним(и) номером(ами), не призначаються для пiзнiшого вивезення:
______________________________________

c) *declare that goods of the following item No.(s) not produced, are not intended for later re-exportation: / я заявляю, що ранiше ввезенi товари, пред'явленi i наведенi пiд наступним(и) номером(ами) не будуть пiзнiше вивезенi
______________________________________

d) *in support of this declaration present the following documents: / для пiдтвердження цiєї заяви я подаю такi документи:
_____________________________________

e) confirm that the information given is true and complete / засвiдчую, що данi, наведенi на цьому аркушi (талонi), є справжнiми i повними

Place
Мiсце

_______
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)
/       /    
Name/Прiзвище ______________________
Signature of the holder
Пiдпис власника

Х ______________ Х

____________
     * If applicable / Якщо є.

GENERAL LIST / ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛIК

Item
No. / N П/П
Trade description of goods and marks and numbers, if any /
Торгова назва товарiв i, у разi необхiдностi, марки i номери
Number of pieces / Кiлькiсть штук Weight or volume / Вага чи об'єм Value/*
Вартiсть
**Country of origin /
Країна походження
For Customs Use / Зарезервовано для митницi
1 2 3 4 5 6 7
 

 

 

 

 

 

 

 

           
       

____________
     * Commercial value in country of issue and in its currency, unless stated differently / Ринкова вартiсть у країнi видачi та в її валютi, якщо не зазначено iнше.

     ** Show country of origin if different from country of issue of the Carnet, using ISO codes. / Зазначити країну походження, якщо вона не є країною видачi книжки, використовуючи мiжнародний код ISO.

TRANSIT COUNTERFOIL No. ___
Корiнець талона на транзит N
A.T.A. CARNET No.
Книжка ATA N

===================
===================

T
R
A
N
S
I
T
Т
Р
А
Н
З
И
Т
D. HOLDER AND ADDRESS / Власник i адреса FOR ISSUING ASSOCIATION USE / Зарезервовано для використання асоцiацiєю, що видає документи
G. RE-EXPORTATION VOUCHER No. ______
Вiдривний аркуш (талон) на ввезення N
a) A.T.A. CARNET No.
Книжка ATA N

=============
=============

E. REPRESENTED BY* / Представлений* b) ISSUED BY / Орган, який видав
F. INTENDED USE OF GOODS* / Заплановане використання товарiв c) VALID UNTIL / Дiйсний до
__________/
Year
рiк
__________/
Month
мiсяць
_____________
day (inclusive)
день (включно)
    D. MEANS OF TRANSPORT* / Транспортнi засоби

FOR CUSTOMS USE ONLY / Зарезервовано для митницi

H. CLEARANCE FOR TRANSlT / Митне оформлення при транзитi
a) The goods referred to in the above declaration have been cleared for transit to the Customs Office at / Товари, якi є предметом заяви, наведеної поруч, отримали дозвiл на транзит до митної установи
_______________________________________

b) Final date for e-exportation/production to the Customs* / Дата вивезення/пред'явлення на митницi*:

year
рiк
/ month
мiсяць
/ day
день

____/  _______/  ___

c) Registered under reference No.* / Зареєстровано пiд номером*:
_____________________________________

d) Customs seals applied* / Митнi печатки поставлено*
_____________________________________

e) This voucher must be forwarded to the Customs Office at* / Цей талон має бути переданий до митної установи

___________________________

At/У _____________________

Customs Office / Митна установа

__________/_____/___
Date (year/month/day)
рiк/мiсяць/день
__________________
Signature and Stamp
Пiдпис i штамп
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks etc)* / Детальний опис упаковки (кiлькiсть, вид, позначення тощо)*
F. DECLARATION OF DESPATCH IN TRANSIT / Заява про вiдправку товарiв транзитом

I, duly authorised: / Я, належним чином на те уповноважений:

a) declare that I am despatching to: / заявляю, що вiдправив у
________________________________
________________________________

in compliance with the conditions laid down in the laws and regulations of the country of transit, the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s) / на умовах, передбачених законодавством країни транзиту, товари, наведенi у загальному перелiку пiд номером(ами):
_________________________________
_________________________________

b) undertake to comply with the laws and regulations of the country of transit and to produce these goods with seals (if any) intact, and this Carnet to the Customs Office of destination within the period stipulated by the Customs. / зобов'язуюсь дотримуватись законодавства країни транзиту, i пред'являти цi товари, з належним опечатуванням (якщо таке є), разом iз цiєю книжкою митнiй установi призначення у термiн, встановлений митницею

c) confirm that the information given is true and complete / засвiдчую, що данi, наведенi на цьому аркушi (талонi), є справжнiми i повними

Certificate of discharge by the Customs Office at destination
Довiдка про вiдвантаження для митної установи призначення

f) The goods referred to in the above declaration have been re-exported/produced* / Товари, якi є предметом заяви, наведеної поруч, були вивезенi пiсля тимчасового ввезення / пред'явленi для огляду

g) Other remarks*: / Iншi записи*:

___________________________

At/У ______________________

Customs Office / Митна установа

__________/_____/___
Date (year/month/day)
рiк/мiсяць/день
____________________
Signature and Stamp
Пiдпис i штамп
Place
Мiсце

_______
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)
/       /    
Name/Прiзвище ______________________
Signature of the holder
Пiдпис власника

Х ______________ Х

____________
     * If applicable / Якщо є.

GENERAL LIST / ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛIК

Item
No. / N П/П
Trade description of goods and marks and numbers, if any /
Торгова назва товарiв i, у разi необхiдностi, марки i номери
Number of pieces / Кiлькiсть штук Weight or volume / Вага чи об'єм Value/*
Вартiсть
**Country of origin /
Країна походження
For Customs Use / Зарезервовано для митницi
1 2 3 4 5 6 7
 

 

 

 

 

 

 

 

           
       

____________
     * Commercial value in country of issue and in its currency, unless stated differently / Ринкова вартiсть у країнi видачi та в її валютi, якщо не зазначено iнше.

     ** Show country of origin if different from country of issue of the Carnet, using ISO codes. / Зазначити країну походження, якщо вона не є країною видачi книжки, використовуючи мiжнародний код ISO.

RE-IMPORTATION COUNTERFOIL No. ___
Корiнець талона на повторне ввезення N
A.T.A. CARNET No.
Книжка ATA N

=================
=================

1. The goods described in the General List under item No(s) / Товари, наведенi у загальному перелiку пiд номером(ами)
_________________________________________________
___________________________________________________________________
which were temporarily exported under cover of exportation voucher(s) No(s) __________________________.
тимчасово вiдправленi згiдно з вiдривним(и) аркушем(ами) (талоном(ами)) N
of this Carnet have been re-imported* /
були повторно ввезенi*
2. Other remarks* / Iншi записи ________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
6.
___________________
Signature and Stamp
Пiдпис i штамп
3.

______________
Customs office
Митна установа

4.

____________
Place
Мiсце

5.

_______/______/______
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)

 

R
E
-
I
M
P
O
R
T
A
T
I
O
N
ПОВ-
ТОР-
НЕ

ВВЕ-
ЗЕН-
НЯ
A. HOLDER AND ADDRESS / Власник i адреса FOR ISSUING ASSOCIATION USE / Зарезервовано для використання асоцiацiєю, що видає документи
G. RE-IMPORTATION VOUCHER No. ___
Вiдривний аркуш (талон) на ввезення N
a) A.T.A. CARNET No.
Книжка ATA N

=============
=============

B. REPRESENTED BY* / Представлений* b) ISSUED BY / Орган, який видав
C. INTENDED USE OF GOODS / Заплановане використання товарiв c) VALID UNTIL / Дiйсний до
__________/
Year
рiк
__________/
Month
мiсяць
_____________
day (inclusive)
день (включно)
    D. MEANS OF TRANSPORT / Транспортнi засоби

FOR CUSTOMS USE ONLY / Зарезервовано для митницi

H. CLEARANCE ON RE-IMPORTATION / Митне оформлення при повторному ввезеннi

a) The goods referred to in paragraph F.a) and b) of the holder's declaration have been re-imported. / Товари, зазначенi у пунктах F.a) i b) заяви, наведеної поруч, були повторно ввезенi

h) This voucher must be forwarded to the Customs Office at* / Цей талон має бути переданий до митної установи*
_____________________________________

c) Other remarks / Iншi записи*:

At/У ________________________________ 

Customs Office / Митна установа  

__________/_____/___
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)
___________________
Signature and stamp
Пiдпис i штамп
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks ets)* / Детальний опис упаковки (кiлькiсть, вид, позначення тощо)*
F. RE-IMPORTATION DECLARATION / Заява про ввезення ранiше ввезених товарiв

I, duly authorised: / Я, належним чином на те уповноважений:
a) declare that the goods enumerated in the list overleaf and described in the General List under item No.(s) / заявляю, що товари, зазначенi у перелiку на зворотi аркуша (талона) i у загальному перелiку товарiв пiд номером(ами)
______________________________________
______________________________________
which were temporarily imported under cover of importation voucher(s) No.(s) / якi були тимчасово вiдправленi за аркушем(ами) (талоном(ами)) на вивезення пiд номером(ами):
______________________________________
______________________________________
request duty-free re-importation of the said goods. / вимагають дозволу на повторне безмитне ввезення цих товарiв.

b) declare that the said goods have NOT undergone any process abroad, except for those described under No.(s)* / заявляю, що зазначенi вище товари НЕ пiддавалась нiякiй обробцi за кордоном, крiм товарiв, наведених пiд наступним(и) номером(ами)
______________________________________
______________________________________

c) declare that goods of the following item No.(s) have not been re-imported* / заявляю, товари, наведенi пiд наступним(и) номером(ами), не ввозилися повторно:
______________________________________
______________________________________

d) confirm that the information given is true and complete / засвiдчую, що данi, наведенi на цьому аркушi (талонi), є справжнiми i повними

Place
Мiсце

_______
Date (year/month/day)
Дата (рiк/мiсяць/день)
/       /    
Name/Прiзвище ______________________
Signature of the holder
Пiдпис власника

Х ______________ Х

____________
     * If applicable / Якщо є.

GENERAL LIST / ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛIК

Item
No. / N П/П
Trade description of goods and marks and numbers, if any /
Торгова назва товарiв i, у разi необхiдностi, марки i номери
Number of pieces / Кiлькiсть штук Weight or volume / Вага чи об'єм Value/*
Вартiсть
**Country of origin /
Країна походження
For Customs Use / Зарезервовано для митницi
1 2 3 4 5 6 7
 

 

 

 

 

 

 

 

           
       

____________
     * Commercial value in country of issue and in its currency, unless stated differently / Ринкова вартiсть у країнi видачi та в її валютi, якщо не зазначено iнше.

     ** Show country of origin if different from country of issue of the Carnet, using ISO codes. / Зазначити країну походження, якщо вона не є країною видачi книжки, використовуючи мiжнародний код ISO.

IНСТРУКЦIЯ З КОРИСТУВАННЯ КНИЖКОЮ ATA

     1. Усi товари, на якi заводиться книжка, повиннi бути записанi у колонки 1 - 6 загального перелiку. Якщо мiсця, вiдведеного для цього на зворотному боцi обкладинки, виявиться недостатньо, то можна скористатись додатковими аркушами, що вiдповiдають офiцiйному зразку. 

     2. Для того, щоб закрити загальний перелiк, слiд у кiнцi записати, цифрами i словами, пiдсумки у колонках 3 i 5. Якщо загальний перелiк складається з кiлькох сторiнок, то кiлькiсть додаткових аркушiв повинна бути зазначена цифрами i словами внизу на зворотi обкладинки.

     Такi самi методи слiд застосовувати для перелiкiв вiдривних талонiв.

     3. Кожному виду товарiв слiд присвоїти порядковий номер, який повинен бути проставлений у колонцi 1. Товари, якi мають вiдокремленi частини (у тому числi запаснi частини (деталi) та додатковi пристосування), можуть мати один порядковий номер. У такому разi в колонцi 2 слiд уточнити характер, вартiсть i, якщо це потрiбно, вагу кожної частини, а в колонках 4 i 5 повиннi бути вказанi лише пiдсумковi значення ваги та вартостi.

     4. При складаннi перелiкiв вiдривних талонiв слiд користуватись тими самими порядковими номерами, якi наведено в загальному перелiку.

     5. Для полегшення митного контролю рекомендується розбiрливо наносити на кожнiй одиницi товару (у тому числi вiдокремленi частини) вiдповiдний порядковий номер.

     6. Товари одного й того ж характеру можуть групуватись, за умови, що кожному з них буде присвоєно порядковий номер. Якщо згрупованi товари мають рiзну вартiсть чи вагу, то слiд вказувати їхню вiдповiдну вартiсть i, якщо є, їхню вагу в колонцi 2.

     7. У випадку товарiв для виставок, iмпортеру рекомендується, в його ж власних iнтересах, зазначати у пунктi С вiдривного талона на ввезення, назву виставки i мiсце, де вона проводиться, а також iм'я та адресу її органiзатора.

     8. Книжка повинна заповнюватись розбiрливо, а записи не повиннi витиратись.

     9. Усi товари, внесенi в книжку, повиннi перевiрятись та братись пiд вiдповiдальнiсть у країнi вiдправлення i там з цiєю метою пред'являтись для огляду разом iз книжкою митним установам, за винятком випадкiв, коли цей огляд не передбачується митними правилами цiєї країни.

     10. Якщо книжка заповнюється iншою мовою, яка не є мовою країни ввезення, митнi установи можуть вимагати переклад її змiсту.

     11. Власник повертає простроченi книжки та книжки, якими бiльше не користуються, асоцiацiї, яка видає цi книжки.

     12. Усi цифровi данi повиннi записуватись арабськими цифрами.

     13. Вiдповiдно до стандарту ISO 8601, дати повиннi зазначатись у такому порядку: рiк/мiсяць/день.

     14. Якщо використовуються блакитнi бланки (аркушi) для операцiй митного транзиту, то власник повинен подати свою книжку до установи з надання режиму митного транзиту, i пiзнiше, протягом термiнiв, встановлених для транзиту, до установи, названою "установою призначення" операцiї митного транзиту. Митнi служби повиннi належним чином ставити штамп та пiдпис на корiнцях та вiдривних талонах цих бланкiв.

 

Додаток II
до Додатку A

МОДЕЛЬ КНИЖКИ CPD

Книжка CPD друкується англiйською та французькою мовами.

Розмiр книжки CPD повинен бути 297 х 210 мiлiметрiв.

Асоцiацiя, яка видає документи, повинна вказати свою назву на кожному вiдривному талонi та першi лiтери мiжнародної ланцюгової систем гарантiй, до якої вона належить.

Extension of validity / Подовження термiну чинностi

 

 

 

 

 

CERTIFICATE OF LOCATION
Свiдоцтво про розмiщення

Name of country / Назва країни
_____________________________________________________________
The undersigned authority / Нижчепiдписаний уповноважений орган
_____________________________________________________________
certifies that this day / засвiдчує, що (дата) _________________________
(date to be given in full) / дату вказати повнiстю
a vehicle was produced at / транспортний засiб був представлений
____________________________________________________________
(place and country) / назва країни та населеного пункту
by/(ким) ____________________________________________________
(name, address) / iм'я, адреса

     The vehicle was found on examination to be of the description mentioned hereunder: /
Пiсля огляду транспортного засобу були встановленi такi характеристики:

____________ 
     (*) Choose formula A or B as applicable / Оберiть одну з форм A чи B в залежностi вiд випадку.

     ЦЕ ВАЖЛИВО

     Книжка безмитного ввезення/вивезення гарантує сплату iмпортних мит та податкiв якщо транспортний засiб, який було тимчасово ввезено, не було належним чином вивезено.

     Для того, щоб належним чином використати книжку, на талонi на вивезення, який вiдповiдає талону на ввезення, на якому було проставлено печатку у митнiй установi при в'їздi, митна установа повинна проставити печатку при виїздi транспортного засобу за межi країни.

     Однак, може статися так, що книжка не була належним чином використана. В такому випадку митнi органи вимагають доказiв реекспорту (повторного вивезення), у випадку вiдсутностi яких усi iмпортнi мита та податки повиннi бути сплаченi.

     Для того, щоб уникнути складностей у доказi реекспорту, будь ласка, при поверненнi поставте печатку на цьому свiдоцтвi про розмiщення у прикордоннiй митнiй установi країни, де ця книжка була видана. Потiм це свiдоцтво повинно бути повернуте разом з книжкою до органiзацiї, яка видала документи, для того, щоб вона звiльнила вас вiд ваших зобов'язань.

     Це свiдоцтво повинно бути заповнене консульською установою країни, у якiй книжка має бути належним чином використана, чи офiцiйною установою (митницею, полiцiєю, мiсцевою чи судовою владою, i т. iнш.) країни, в якiй проводиться огляд транспортного засобу.

IНСТРУКЦIЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

     1. Кожна сторiнка цiєї книжки передбачає тимчасове ввезення транспортного засобу в одну з країн, зазначених та не видалених на зворотi цього листа. Тривалiсть тимчасового ввезення невизначена законами чи нормативними актами країни вiдвiдування.

     2. При в'їздi, митнi органи вiдокремлюють та утримують талон на ввезення, вказуючи на талонi на вивезення назву митної установи в'їзду та номер, за яким було зареєстровано цю книжку; у митнiй установi також потрiбно поставити печатку на корiнець талону на ввезення та вказати назву митної установи в'їзду, дату в'їзду та пiдпис iнспектора митницi. Утримувач книжки повинен забезпечити на мiсцi, що всi записи належним чином внесенi до документу, та, при необхiдностi, доповнити чи виправити його.

     3. При виїздi, митнi органи вiдокремлюють та утримують талон на вивезення, вказуючи назву митної установи виїзду, дату виїзду та пiдпис iнспектора митницi; у митнiй установi також потрiбно поставити печатку на талонi на вивезення. Утримувач книжки повинен забезпечити на мiсцi, що всi записи належним чином внесенi до документу, та, при необхiдностi, доповнити чи виправити його.

     4. Сертифiкат про розмiщення на останнiй сторiнцi книжки повинен бути використаний вiдповiдно до iнструкцiй, що вказанi на ньому чи спецiальних iнструкцiй, вказаних асоцiацiєю, що видає документи.

     5. Максимальний термiн чинностi книжки - один рiк. При необхiдностi, заява про подовження чинностi книжки повинна бути направлена до асоцiацiї країни вiдвiдування, або, якщо такої асоцiацiї не iснує, безпосередньо до асоцiацiї, що її видала. В будь-якому разi, утримувач повинен забезпечити дотримання умов тимчасового ввезення.

     6. Книжка є власнiстю асоцiацiї, що видає документи, та в будь-якому разi повинна бути повернута до асоцiацiї, належним чином заповнена, найпiзнiше, у день закiнчення термiну чинностi. Рекомендується, щоб утримувач зберiгав права володiння цим транспортним засобом (продаж, знищення i т. iн.) до звiльнення вiд контрактних зобов'язань, якi виникли у нього по вiдношенню до асоцiацiї, що видає документи.

     7. Будь-якi змiни, внесенi до книжки, чи то вiдносно утримувача (змiна iменi, адреси, i т. iн.), чи то вiдносно транспортного засобу (змiна кольору, двигуна, i т. iн), мають бути попередньо схваленi асоцiацiєю, що видає документи, безпосередньо або через асоцiацiю країни вiдвiдування. Цi змiни повиннi бути схваленi митницею країни вiдвiдування.

     8. Книжка не може бути використана у країнi, резидентом якої є її утримувач. Транспортний засiб, що тимчасово ввозиться згiдно з книжкою, не може позичатися, вiд нього не можна вiдмовлятися, здавати, продавати чи розпоряджатися ним будь-яким iншим чином без попередньої згоди митної адмiнiстрацiї країни вiдвiдування та асоцiацiї, що видає документи.

     9. За умови знищення чи будь-якої iншої втрати книжки в той перiод, поки транспортний засiб знаходиться за кордоном, чи у випадку викрадення чи вiдмови вiд транспортного засобу, утримувач повинен невiдкладно повiдомити асоцiацiю, що видає документи, безпосередньо чи через асоцiацiю у країнi вiдвiдування, та слiдувати iнструкцiям, що будуть ними наданi утримувачу.

     This carnet, which has been drawn up in accordance with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), both amended in 1992, may be used in the following countries under guarantee of the authorized associations indicated: /
Ця книжка, яка видана вiдповiдно до положень Митної конвенцiї про тимчасове ввезення приватних автотранспортних засобiв (1954 р.) i комерцiйних автотранспортних засобiв (1956 р.) iз змiнами 1992 р., може використовуватись в наступних країнах пiд гарантiєю вказаних уповноважених асоцiацiй:

АФРИКА/AFRICA

Benin: Automobile Club de France
Bophuthatswana: Automobile Association of South Africa
Botswana: Automobile Association of South Africa
Burkina Faso: Automobile Club de France
Burma: The Royal Automobile Club of Great Britain
Cameroun: Automobile Club de France
Central African Republic: Automobile Club de France
Chad: Automobile Club de France
Ciskei: Automobile Association of South Africa
Comoros: Automobile Club de France
Congo: Automobile Club de France
Egypt: Automobile & Touring Club d'Egypte
Gabon: Automobile Club de France
Guinea-Bissau: Automobile Club de France
Ivory Coast: Automobile Club de France
Kenya: Automobile Association of Kenya
Lesotho: Automobile Association of South Africa
Libya: Automobile & Touring Club de Libye
Madagascar: Automobile Club de France
Malawi: Automobile Association of Zimbabwe
Mali: Automobile Club de France
Mauritania: Automobile Club de France
Namibia: Automobile Association of South Africa
Niger: Automobile Club de France
Senegal: Touring Club du Senegal
Somalia: The Royal Automobile Club of Great Britain
South Africa (Republic of): Automobile Association of South Africa
Swaziland: Automobile Association of South Africa
Tanzania: The Royal Automobile Club of Great Britain
Togo: Automobile Club de France
Uganda: The Royal Automobile Club of Great Britain
Zaire: Federation Automobile du Zaire
Zimbabwe: Automobile Association of Zimbabwe

АМЕРИКА/AMERICA

Argentina: Automovil Club Argentine
Canada: Canadian Automobile Association
Chile: Automovil Club de Chile
Colombia: Touring y Automovil Club de Colombia
Costa Rica: Automovil-Touring Club de Costa Rica
Dutch Antilles: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Ecuador: Automovil Club del Ecuador (ANETA)
Mexico: Automovil Club de Mexico
Paraguay: Touring y Automovil Club Paraguayo
Peru: Touring y Automovil Club del Peru
Surinam: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Trinidad & Tobago: Trinidad & Tobago Automobile Association
Uruguay: Automovil Club del Uruguay
Venezuela: Touring y Automovil Club de Venezuela

АЗIЯ ТА БЛИЗЬКИЙ СХIД / ASIA & THE MIDDLE EAST

Bahrain: Qatar Automobile and Touring Club
Bangladesh: Automobile Association of Bangladesh
India: Federation of Indian Automobile Associations
Indonesia: Ikatan Motor Indonesia
Iran: Touring and Automobile Club Islamic Republic of Iran
Iraq: Iraq Automobile and Touring Association
Japan: Japan Automobile Federation (JAF)
Jordan: Royal Automobile Club of Jordan
Kuwait: Kuwait Automobile and Touring Club
Lebanon: Automobile et Touring Club du Liban
Malaysia: Automobile Association of Malaysia
Oman: Oman Automobile Association
Pakistan: Automobile Association of Pakistan
Qatar: Qatar Automobile and Touring Club
Singapore: Automobile Association of Singapore
Sri Lanka: Automobile Association of Ceylon
Syria: Automobile-Club de Syrie
Thailand: Royal Automobile Association of Thailand
United Arab Emirates: Automobile & Touring Club for United Arab Emirates

ЄВРОПА/EUROPE

Belgium*: Royal Automobile Club de Belgique
Denmark*: Forenede Danske Motorejere
Finland*: Automobile and Touring Club of Finland (Autoliitto)
Gibraltar*: The Automobile Association (GB)
Greece*: Automobile and Touring Club of Greece (ELPA)
Italy*: Automobile Club d'ltalia
Luxembourg*: Automobile Club du Grand-Duche de Luxembourg
Malta*: The Royal Automobile Club (GB)
Monaco*: Automobile Club de France
Netherlands: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
Portugal*: Automovel Club de Portugal
Turkey*: Turkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK)

ОКЕАНIЯ/OCEANIA

Australia: Australian Automobile Association
New Hebrides: Automobile Club de France
New Zealand: New Zealand Automobile Association

____________
* In these countries, the carnet is required only for certain categories of vehicles. / В цих країнах книжка потрiбна лише для певних типiв транспортних засобiв.
_______________________
_______________________

 

ДОДАТОК B.1.

ДОДАТОК ЩОДО ТОВАРIВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПОКАЗУ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ НА ВИСТАВКАХ, ЯРМАРКАХ, ЗУСТРIЧАХ ТА ПОДIБНИХ ЗАХОДАХ

ГЛАВА I
Визначення

Стаття 1

     Для цiлей цього Додатку термiн "захiд" означає:

     1. Виставку, ярмарок, та подiбний показ або демонстрацiю в галузях торгiвлi, промисловостi, сiльського господарства або ремiсництва;

     2. Виставку або зустрiч, органiзовану головним чином у благодiйних цiлях;

     3. Виставку або зустрiч, органiзовану головним чином для сприяння дослiдженням, мистецтву, ремiсництву, спорту або науковiй, освiтнiй чи культурнiй дiяльностi, сприяння релiгiйним знанням або культу, для розвитку туризму або для сприяння дружбi мiж народами;

     4. Зустрiч представникiв будь-якої мiжнародної органiзацiї або мiжнародної групи органiзацiй, або

     5. Представницьку зустрiч офiцiйного чи меморiального характеру;

     за винятком виставок, органiзованих для приватних цiлей в магазинах чи торгових примiщеннях з метою продажу iноземних товарiв.

ГЛАВА II
Сфера застосування

Стаття 2

     1. Вiдповiдно до статтi 2 цiєї Конвенцiї, правом на тимчасове ввезення користуються такi товари:

     (a) товари, призначенi бути виставленими чи стати предметом показу пiд час заходу, у тому числi устаткування, зазначене у Додатках до Угоди про ввезення предметiв освiтнього, наукового та культурного характеру, ЮНЕСКО, Нью-Йорк, 22 листопада 1950 року, та в Додатках до Протоколу до неї, Найробi, 26 листопада 1976 року;

     (b) товари, призначенi для використання для потреб презентацiї iноземних товарiв на заходах, у тому числi:

     (i) товари, необхiднi для демонстрацiї виставлених iноземних машин чи пристроїв,

     (ii) матерiали для будiвництва та виконання декоративних робiт, у тому числi електричне обладнання, для тимчасових стендiв iноземних експонентiв,

     (iii) рекламнi та демонстрацiйнi матерiали, явно призначенi для використання як реклама для виставлених iноземних товарiв, такi, як вiдео- та аудiозаписи, плiвки та дiапозитиви, а також апаратура, необхiдна для їх використання;

     (c) устаткування, у тому числi технiчнi засоби для усного перекладу, аудiо- та вiдеозаписуюча апаратура, а також фiльми навчального, наукового чи культурного характеру, призначенi для використання на мiжнародних зустрiчах, конференцiях та конгресах.

     2. Для того, щоб можна було скористатись пiльгами, якi надаються цим Додатком:

     (a) кiлькiсть чи обсяг кожного ввезеного товару повиннi бути обгрунтованими й вiдповiдати метi його ввезення;

     (b) умови, встановленi цiєю Конвенцiєю, повиннi виконуватись таким чином, щоб задовольнити митнi органи територiї тимчасового ввезення.

ГЛАВА III
Рiзнi положення

Стаття 3

     Протягом усього перiоду користування правами на пiльги, передбаченими цiєю Конвенцiєю, товари, на якi поширено режим тимчасового ввезення, за винятком випадкiв, коли це дозволяється нацiональним законодавством територiї тимчасового ввезення, не можуть бути:

     (a) позиченi чи використанi будь-яким чином як винагорода або предмет оренди; або

     (b) перевезенi з мiсця проведення заходу.

Стаття 4

     1. Термiн вивезення товарiв, ввезених з метою їхньої демонстрацiї чи використання на виставцi, ярмарку, конгресi чи iншому подiбному заходi, становить не менше шести мiсяцiв, починаючи з дати тимчасового ввезення.

     2. Незважаючи на положення пункту 1 цiєї статтi, митнi органи дозволяють залишати на територiї тимчасового ввезення товари, призначенi для показу чи використання у рамках заходу, що вiдбудеться пiзнiше, за умови, що вони вiдповiдають положенням законодавства цiєї територiї та що товари будуть потiм вивезенi у термiн до одного року вiд дати їхнього тимчасового ввезення.

Стаття 5

     1. Вiдповiдно до положень статтi 13 цiєї Конвенцiї, надається звiльнення вiд ввiзного мита i податкiв та не застосовуються заборони i обмеження на ввезення для внутрiшнього вжитку таких товарiв:

     (a) Невеликi зразки, якi представляють iноземнi товари, виставленi на заходi, у тому числi зразки продуктiв харчування i напоїв, ввезених у виглядi таких зразкiв або одержаних у рамках такого заходу з товарiв, ввезених у нефасованому станi, за умови, що:

     i) вони є iноземними товарами, поставленими безоплатно, i служать виключно для безкоштовного розповсюдження серед публiки в рамках заходу для iндивiдуального використання чи споживання особами, яким вони надаються,

     ii) вони можуть бути iдентифiкованi як зразки рекламного характеру та мають невисоку iндивiдуальну вартiсть,

     iii) вони непридатнi для комерцiйних цiлей i, якщо це можливо, упакованi в кiлькостi, значно меншiй, нiж у найменшiй упаковцi, що продається вроздрiб,

     iv) зразки харчових продуктiв i напоїв, якi не розповсюджуються в упаковках, передбачених у пунктi "iii" вище, споживаються на заходi, та

     v) згiдно з оцiнкою митних органiв територiї тимчасового ввезення, загальна вартiсть i кiлькiсть зразкiв перебувають у розумних межах, з урахуванням характеру заходу, кiлькостi вiдвiдувачiв та важливостi участi у заходi експонента;

     (b) Товари, ввезенi виключно для цiлей показу їх або для показу роботи iноземних машин та апаратури, представлених на заходi, i якi споживаються чи руйнуються у процесi цього показу, за умови, що, згiдно з оцiнкою митних органiв територiї тимчасового ввезення, загальна вартiсть i кiлькiсть зразкiв перебуває у розумних межах, з урахуванням характеру заходу, кiлькостi вiдвiдувачiв та важливостi участi у заходi експонента;

     (c) Вироби низької вартостi, якi цiлком використовуються для спорудження, облаштування та оздоблення тимчасових стендiв iноземних експонентiв на заходi, такi як фарби, лаки та шпалери;

     (d) Друкована продукцiя, каталоги, проспекти, прейскуранти, рекламнi плакати, календарi, як iлюстрованi, так i неiлюстрованi, та фотографiї без рамок, явно призначенi для використання в цiлях реклами товарiв, виставлених на заходi, якщо тiльки:

     i) вони є iноземними товарами, поставленими безоплатно, i служать виключно для безкоштовного поширення серед публiки в рамках заходу, та

     ii) згiдно з оцiнкою митних органiв територiї тимчасового ввезення, загальна вартiсть i кiлькiсть зразкiв перебувають у розумних межах, з урахуванням характеру заходу, кiлькостi вiдвiдувачiв та важливостi участi у заходi експонента;

     (e) Архiви, бланки та iншi документи, призначенi для використання як такi у ходi чи у зв'язку iз мiжнародними зiбраннями, конференцiями чи конгресами.

     2. Положення пункту 1 цiєї статтi не поширюються на алкогольнi напої, тютюновi вироби та пальне.

Стаття 6

     1. Митний огляд та розмитнення при ввезеннi i при реекспортi товарiв, якi мають бути чи були представленi або використанi в рамках заходу, здiйснюються, коли це є можливим та доцiльним, на мiсцях проведення такого заходу.

     2. Кожна Договiрна Сторона намагатиметься, в усiх випадках, коли вона вважатиме за доцiльне, з урахуванням важливостi та розмiру заходу, на розумний перiод часу вiдкрити митну установу на мiсцях проведення заходу, органiзованого на її територiї.

Стаття 7

     На вироби, випадково одержанi з тимчасово ввезених товарiв завдяки демонстрацiї виставлених машин чи устаткування в рамках заходу, поширюються положення цiєї Конвенцiї.

Стаття 8

     Кожна Договiрна Сторона має право зробити застереження вiдповiдно до статтi 29 цiєї Конвенцiї щодо положень пiдпункту 1.a статтi 5 цього Додатка.

Стаття 9

     При набуттi чинностi, цей Додаток, вiдповiдно до положень статтi 27 цiєї Конвенцiї, скасує i замiнить Митну конвенцiю про пiльги, що надаються при ввезеннi товарiв, призначених бути представленими чи використаними на виставцi, ярмарку, конгресi чи подiбному заходi, Брюссель, 8 червня 1961 року, у вiдносинах мiж Договiрними Сторонами, якi прийняли цей Додаток i якi є Договiрними Сторонами цiєї Конвенцiї.

 

ДОДАТОК B.2.

ДОДАТОК ЩОДО ПРОФЕСIОНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ

ГЛАВА I
Визначення

Стаття 1

     Для цiлей цього Додатку, термiн "професiональне устаткування" означає:

     1. Устаткування для преси, радiо- i телепередач, необхiдне представникам преси, радiо i телебачення, якi прибувають на територiю iншої країни з метою репортажiв, запису чи передачi в рамках визначених програм. Iлюстративний перелiк такого устаткування наведено у Додатку I до цього Додатку;

     2. Кiнематографiчне устаткування, необхiдне для особи, яка прибуває на територiю iншої країни з метою зняти один чи кiлька визначених фiльмiв. Iлюстративний перелiк такого устаткування наведено у Додатку II до цього Додатка;

     3. Будь-яке iнше устаткування, необхiдне для виконання роботи чи професiйних обов'язкiв особою, яка прибуває на територiю iншої країни з метою виконати там визначену роботу. Сюди не включається устаткування, яке має використовуватися для виготовлення або упаковки товарiв у промисловому масштабi, або (за винятком iнструментiв для ручної роботи) для розробки природних ресурсiв, будiвництва, ремонту або технiчного обслуговування будинкiв, для виконання земляних робiт чи подiбних робiт. Iлюстративний перелiк такого устаткування наведено у Додатку III до цього Додатка;

     4. Допомiжнi пристрої для устаткування, зазначеного у пунктах 1, 2 i 3 цiєї статтi, та допомiжнi пристрої, пов'язанi з ними.

ГЛАВА II
Сфера застосування

Стаття 2

     Вiдповiдно до статтi 2 цiєї Конвенцiї, правом на тимчасове ввезення користуються такi товари:

     (a) професiональне устаткування;

     (b) запаснi частини, що ввозяться для ремонту професiонального устаткування, тимчасово ввезеного на пiдставi пiдпункту а вище.

ГЛАВА III
Рiзнi положення

Стаття 3

     1. Для того, щоб можна було скористатись правами на пiльги, якi надаються цим Додатком, професiональне устаткування повинне:

     (a) належати особi, яка зареєстрована чи проживає за межами територiї тимчасового ввезення;

     (b) бути ввезеним особою, яка зареєстрована чи проживає за межами територiї тимчасового ввезення;

     (c) використовуватись виключно особою, яка прибуває на територiю тимчасового ввезення, або пiд її особистим наглядом.

     2. Пiдпункт 1.c цiєї статтi не поширюється на устаткування, ввезене для зйомок фiльму, телевiзiйної програми чи аудiовiдеотвору у рамках виконання договору про спiльне виробництво, стороною якого є особа, зареєстрована на територiї тимчасового ввезення, i який затверджено компетентними органами влади такої територiї вiдповiдно до мiжурядової угоди про спiльне виробництво.

     3. Кiнематографiчне, радiо- i телевiзiйне обладнання, обладнання для преси не повинно ставати предметом договору оренди чи подiбного договору, в якому стороною є особа, офiцiйно зареєстрована на територiї тимчасового ввезення, при цьому ця умова не поширюється на випадки реалiзацiї спiльних програм для радiо чи телебачення.

Стаття 4

     1. Право на тимчасове ввезення устаткування для пiдготовки радiо- чи телепередач i репортажiв, та транспортних засобiв, спецiально пристосованих для використання для цiлей радiо- чи телепередач i їхня апаратура, ввезена державними чи приватними органiзацiями, якi отримали дозвiл на це вiд митних органiв територiї тимчасового ввезення, надається без вимог щодо митного документа або гарантiй.

     2. Митнi органи можуть вимагати пред'явити детальний список або iнвентарну вiдомiсть устаткування, зазначеного у пунктi 1 цiєї статтi, та письмового зобов'язання потiм його вивезти.

Стаття 5

     Термiн вивезення професiонального устаткування становить не менше дванадцяти мiсяцiв, починаючи з дати тимчасового ввезення. Однак для транспортних засобiв термiн вивезення може встановлюватись з урахуванням мети та запланованої тривалостi перебування на територiї тимчасового ввезення.

Стаття 6

     Кожна Договiрна Сторона має право вiдмовити чи скасувати право на тимчасове ввезення транспортних засобiв, зазначених у Додатках I - III до цього Додатка, якi, навiть нерегулярно, за плату беруть пасажирiв або завантажують товари на її територiї для того, щоб висадити чи вивантажити їх у мiсцi, розташованому на тiй самiй територiї.

Стаття 7

     Додатки до цього Додатка становлять його невiд'ємну частину.

Стаття 8

     При набуттi чинностi цей Додаток, вiдповiдно до положень статтi 27 цiєї Конвенцiї, скасує i замiнить Митну конвенцiю про тимчасове ввезення професiонального устаткування, Брюссель, 8 червня 1961 року, у вiдносинах мiж Договiрними Сторонами, якi прийняли цей Додаток i якi є Договiрними Сторонами цiєї Конвенцiї.

 

ДОДАТОК I

Устаткування для преси, радiо та телебачення

Iлюстративний список

     A. Устаткування для преси, таке, як:

     - Персональнi комп'ютери;

     - Телефаксовi апарати;

     - Друкарськi машинки;

     - Камери усiх типiв (плiвковi та електроннi);

     - Апаратура для передачi, запису та вiдтворення звуку чи зображень (аудiомагнiтофони, вiдеомагнiтофони, вiдеоплейєри, мiкрофони, мiкшернi пульти, акустичнi колонки);

     - Носiї звуку та зображення, чистi та iз записами;

     - Iнструменти та апаратура для вимiрювань i технiчного контролю (осцилографи, блоки контролю для аудiомагнiтофонiв i вiдеомагнiтофонiв, унiверсальнi вимiрювальнi пристрої, ящики i сумки з iнструментами, вектороскопи, генератори вiдеосигналiв тощо);

     - Освiтлювальна апаратура (прожектори, трансформатори, штативи);

     - Допомiжне приладдя (касети, фотометри, об'єктиви, пiдставки, акумулятори, батарейнi пояси, заряднi пристрої для батарей, монiтори). 

     B. Устаткування для радiомовлення, таке як:

     - Телекомунiкацiйне устаткування, таке як радiопередавачi-приймачi або передавачi; термiнали, що пiдключаються до мережi або до кабелю; засоби супутникового зв'язку;

     - Устаткування для генерування звукових частот (пристрої для прийому, запису i вiдтворення звуку);

     - Iнструменти та апаратура для вимiрювань i технiчного контролю (осцилографи, блоки контролю для аудiомагнiтофонiв, вiдеомагнiтофонiв, унiверсальнi вимiрювальнi пристрої, ящики i сумки з iнструментами, вектороскопи, генератори вiдеосигналiв тощо);

     - Допомiжне приладдя (годинники, хронометри, компаси, мiкрофони, мiкшернi пульти, магнiтнi стрiчки для запису звуку, блоки живлення, трансформатори, батареї i акумулятори, заряднi пристрої для батарей, пристрої для обiгрiву, кондицiонування повiтря та вентиляцiї тощо);

     - Носiї звуку, чистi та iз записами.

     C. Устаткування для телемовлення, таке як:

     - Телекамери;

     - Телекiнодатчики;

     - Iнструменти та апаратура для вимiрювань i технiчного контролю;

     - Апаратура для передачi i ретрансляцiї;

     - Засоби зв'язку;

     - Апаратура для запису та вiдтворення звуку чи зображень (аудiомагнiтофони, вiдеомагнiтофони, вiдеоплейєри, мiкрофони, мiкшернi пульти, акустичнi колонки);

     - Освiтлювальна апаратура (прожектори, трансформатори, штативи);

     - Устаткування для монтажу;

     - Допомiжне приладдя (годинники, хронометри, компаси, об'єктиви, фотометри, пiдставки, заряднi пристрої для батарей, касети, блоки живлення, трансформатори, батареї i акумулятори, пристрої для обiгрiву, кондицiонування повiтря та вентиляцiї тощо);

     - Носiї звуку та зображення, чистi та iз записами (титри, позивнi станцiй, музичнi записи тощо);

     - Плiвки з поточним вiдзнятим матерiалом ("film rushes");

     - Музичнi iнструменти, костюми, сценiчнi декорацiї та iншi реквiзити, постаменти, грим, пристрої для сушiння волосся.

     D. Транспортнi засоби, спроектованi чи спецiально адаптованi для використання у зазначених вище цiлях, такi як транспортнi засоби для:

     - Телевiзiйних передач;

     - Додаткових пристосувань для телебачення;

     - Запису вiдеосигналiв;

     - Запису i вiдтворення звуку;

     - Ефектiв уповiльнення;

     - Освiтлення.

 

ДОДАТОК II

Кiнематографiчне устаткування

Iлюстративний список

     A. Устаткування, таке як:

     - Камери усiх типiв (плiвковi та електроннi);

     - Iнструменти та апаратура для вимiрювань i технiчного контролю (осцилографи, блоки контролю для аудiомагнiтофонiв, вiдеомагнiтофонiв, унiверсальнi вимiрювальнi пристрої, ящики i сумки з iнструментами, вектороскопи, генератори вiдеосигналiв тощо);

     - Операторськi вiзки i крани;

     - Освiтлювальна апаратура (прожектори, трансформатори, штативи);

     - Устаткування для монтажу;

     - Апаратура для запису та вiдтворення звуку чи зображень (аудiомагнiтофони, вiдеомагнiтофони, вiдеоплейєри, мiкрофони, мiкшернi пульти, акустичнi колонки);

     - Носiї звуку та зображення, чистi та iз записами (титри, позивнi станцiй, музичнi записи тощо);

     - Плiвки з поточним вiдзнятим матерiалом ("film rushes");

     - Допомiжне приладдя (годинники, хронометри, компаси, мiкрофони, мiкшернi пульти, аудiокасети, генератори, трансформатори, батареї i акумулятори, заряднi пристрої для акумуляторiв, пристрої для обiгрiву, кондицiонування повiтря та вентиляцiї тощо);

     - Музичнi iнструменти, костюми, сценiчнi декорацiї та iншi реквiзити, постаменти, грим, пристрої для сушiння волосся.

     B. Транспортнi засоби, спроектованi чи спецiально адаптованi для використання у вищезазначених цiлях.

 

ДОДАТОК III

Iнше устаткування

Iлюстративний список

     A. Устаткування для монтажу, випробування, запуску, контролю, перевiрки, технiчного обслуговування або ремонту машин, установок, транспортного устаткування тощо, таке як:

     - Iнструменти;

     - Устаткування та апаратура для вимiрювань, перевiрки i контролю (температури, тиску, вiдстанi, висоти, площi поверхнi, швидкостi тощо), у тому числi електрична апаратура (вольтметри, амперметри, вимiрювальнi кабелi, компаратори, трансформатори, самописцi тощо) i габарити;

     - Апаратура i устаткування для фотографування машин i установок пiд час i пiсля їхнього монтажу;

     - Прилади для технiчного контролю суден.

     B. Устаткування, необхiдне для дiлових людей, експертiв з наукової або технiчної органiзацiї працi, продуктивностi, сумiсностi, i представникiв подiбних професiй, таке як:

     - Персональнi комп'ютери;

     - Друкарськi машинки;

     - Апаратура для передачi, запису та вiдтворення звуку чи зображень;

     - Iнструменти та апаратура для обчислень.

     C. Устаткування, необхiдне для експертiв, якi здiйснюють топографiчнi зйомки та роботи з геофiзичної розвiдки, таке як:

     - Вимiрювальнi iнструменти та прилади;

     - Устаткування для бурових робiт;

     - Засоби зв'язку i передавальна апаратура.

     D. Устаткування, необхiдне для експертiв, якi борються iз забрудненням.

     E. Iнструменти та апаратура, необхiднi для лiкарiв, хiрургiв, ветеринарiв, акушерок та осiб подiбних професiй.

     F. Устаткування, необхiдне для археологiв, палеонтологiв, географiв, зоологiв та iнших науковцiв.

     G. Устаткування, необхiдне для естрадних артистiв, театральних труп та оркестрiв, у тому числi всi предмети, що використовуються для публiчних або приватних виступiв (музичнi iнструменти, костюми, декорацiї тощо).

     H. Устаткування, необхiдне для лекторiв, щоб проiлюструвати виступи.

     I. Устаткування, необхiдне пiд час подорожей, що здiйснюються для цiлей фотозйомки (фотоапарати усiх типiв, касети, експонометри, об'єктиви, штативи, акумулятори, передавальнi паси, заряднi пристрої для батарей, монiтори, освiтлювальне устаткування, моднi вироби i аксесуари для моделей тощо).

     J. Транспортнi засоби, спроектованi чи спецiально адаптованi для використання у зазначених вище цiлях, такi як пересувнi пункти контролю, автомобiлi-майстернi та автомобiлi-лабораторiї.

 

ДОДАТОК B.3.

ДОДАТОК ЩОДО КОНТЕЙНЕРIВ, ПIДДОНIВ, УПАКОВКИ, ЗРАЗКIВ ТА IНШИХ ТОВАРIВ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ В РАМКАХ ТОРГОВОЇ ОПЕРАЦIЇ

ГЛАВА I
Визначення

Стаття 1

     Для цiлей цього Додатка термiн:

     (a) "товари, ввезенi в рамках торгової операцiї" означає:

     контейнери, пiддони, упаковки, зразки, рекламнi фiльми, та будь-якi iншi товари, що ввозяться в рамках торгової операцiї, при цьому власне їхнє ввезення не є торговою операцiєю;

     (b) "упаковка" означає:

     усi вироби та матерiали, якi служать або призначенi служити у тому станi, в якому вони ввозяться, для упаковування, захисту, розмiщення i крiплення або роздiлення товарiв, за винятком пакувальних матерiалiв, таких як солома, папiр, скловолокно, стружка тощо, у разi, якщо товари ввозяться навалом. Виключаються також контейнери i пiддони, якi визначенi вiдповiдно у пунктах c i d цiєї статтi;

     (c) "контейнер" означає:

     вирiб транспортного обладнання (зйомна рамка, резервуар або iнший аналогiчний засiб):

     i) що є секцiєю, повнiстю або частково закритою, призначеною для розмiщення в нiй товарiв,

     ii) має постiйний характер i тому є достатньо мiцним для повторного використання,

     iii) спецiально спроектований для того, щоб полегшити перевезення товарiв одним або кiлькома видами транспорту, без додаткового розвантаження/навантаження у ходi такого перевезення,

     iv) спроектований таким чином, щоб ним було легко манiпулювати, особливо при його перевантаженнi з одного виду транспорту на iнший,

     v) спроектований таким чином, щоб його легко було заповнювати i спорожнювати, та

     vi) внутрiшнiй об'єм якого становить принаймнi один кубiчний метр,

     термiн "контейнер" поширюється на всi допомiжнi пристосування i обладнання контейнера, залежно вiд його категорiї, за умови, що такi пристосування i обладнання перевозитимуться з контейнером. Термiн "контейнер" не поширюється на транспортнi засоби, допомiжнi пристосування i запаснi частини транспортних засобiв, упаковки i пiддони. "Знiмнi кузови" вважаються контейнерами;

     (d) "пiддон" означає:

     пристосування на настилi, в якому може бути зiбрана певна кiлькiсть товарiв, що становитимуть одиницю завантаження з метою перевезення, завантажувально-розвантажувальних робiт чи штабелювання за допомогою механiчного устаткування. Це пристосування складається або з двох настилiв, з'єднаних мiж собою розпiрками, або з одного настилу, встановленого на нiжках; його загальна висота зменшується настiльки, наскiльки це необхiдно для того, щоб здiйснювати завантажувально-розвантажувальнi роботи за допомогою виделкових автонавантажувачiв або навантажувачiв пiддонiв; воно може бути оснащене або не оснащене надбудовою;

     (e) "зразки" означає:

     вироби, якi є представницькими певної категорiї товарiв, якi уже випускаються, або якi є зразками товарiв, виробництво яких планується, за винятком iдентичних товарiв, що ввозяться однiєю i тiєю ж особою або вiдправляються одному й тому ж одержувачевi в таких кiлькостях, у яких, взятi разом, вони вже не є зразками, згiдно з нормальними торговими звичаями;

     (f) "рекламнi фiльми" означає:

     носiй зображення iз записом, з чи без звукового супроводу, який складається переважно iз зображень, що показують природу або функцiонування виробiв чи матерiалiв, якi випускаються у продаж або в оренду особою, яка офiцiйно зареєстрована або постiйно проживає за межами територiї тимчасового ввезення, за умови того, що вони мають такий характер, що можуть бути представленi потенцiйним клiєнтам, а не загальнiй публiцi, i ввозяться у пакетi, який мiстить не бiльше, нiж одну копiю кожного фiльму i не є частиною бiльшої поставки фiльмiв;

     (g) "внутрiшнi перевезення" означає:

     перевезення товарiв, завантажених у межах митної територiї Договiрної Сторони, для наступного розвантаження у межах митної територiї тiєї ж Договiрної Сторони.

ГЛАВА II
Сфера застосування

Стаття 2

     Правом на тимчасове ввезення вiдповiдно до статтi 2 цiєї Конвенцiї користуються такi товари, ввезенi в рамках торгової операцiї:

     (a) упаковки, ввезенi наповненими з метою реекспорту порожнiми або наповненими, або ввезенi порожнiми з метою реекспорту наповненими;

     (b) контейнери, завантаженi або не завантаженi товарами, а також тимчасово ввезенi додатковi пристосування та обладнання контейнерiв, якi ввозяться з контейнерами з метою реекспорту окремо чи з iншим контейнером, або ввозяться окремо, з метою вивезення з контейнером;

     (c) частини, якi ввозяться з метою ремонту контейнерiв, на яких поширюється режим тимчасового ввезення вiдповiдно до пункту b цiєї статтi;

     (d) пiддони;

     (e) зразки;

     (f) рекламнi фiльми;

     (g) будь-якi iншi товари, що ввозяться в рамках торгової операцiї для цiлей, наведених у Додатку I до цього Додатку, ввезення яких не є торговою операцiєю само по собi.

Стаття 3

     Положення цього Додатка не є перешкодою для застосування митного законодавства Договiрних Сторiн, яке застосовується при ввезеннi товарiв, що перевозяться у контейнерах чи упаковках, або на пiддонах.

Стаття 4

     1. Для того, щоб можна було скористатись правами на пiльги, що надаються цим Додатком:

     (a) упаковки можуть вивозитися пiсля ввезення лише користувачем права на тимчасове ввезення. Вони не можуть, навiть випадково, використовуватись для внутрiшнiх перевезень;

     (b) на контейнери повиннi бути нанесенi позначення з дотриманням умов, визначених у Додатку II до цього Додатка. Вони можуть використовуватись для внутрiшнiх перевезень товарiв, але у такому випадку кожна Договiрна Сторона має право встановити такi умови:

     - контейнер спрямовуватиметься по маршруту, який достатньо прямо веде до мiсця чи близько до мiсця, де повиннi завантажуватись товари, що пiдлягають вивезенню, або до мiсця, з якого контейнер мають вивезти порожнiм;

     - контейнер буде використовуватись для внутрiшнiх перевезень перед вивезенням пiсля попереднього ввезення лише один раз;

     (c) пiддони, або така сама кiлькiсть пiддонiв цього ж типу i приблизно такої ж вартостi повиннi бути вивезенi ранiше або вивезенi пiсля попереднього ввезення;

     (d) зразки i рекламнi фiльми повиннi належати особi, яка офiцiйно зареєстрована або постiйно проживає за межами територiї тимчасового ввезення i можуть бути ввезенi тiльки з метою бути представленими чи стати предметом демонстрацiї на територiї тимчасового ввезення для пошуку замовлень на товари, якi ввозитимуться на таку територiю. Вони не повиннi продаватись або надаватись для використання за їхнiм прямим призначенням, за винятком потреб демонстрацiї, та не повиннi використовуватись будь-яким способом для здавання в оренду або як винагорода пiд час їхнього перебування на територiї тимчасового ввезення;

     (e) використання товарiв, зазначених у пунктах 1 i 2 Додатка I до цього Додатка, має бути неприбутковою дiяльнiстю.

     2. Кожна Договiрна Сторона має право вiдмовити у тимчасовому ввезеннi контейнерiв, пiддонiв чи упаковок, якi стали предметом купiвлi, договору про довготермiнову оренду з подальшим викупом, оренди чи подiбного договору, укладеного особою, яка офiцiйно зареєстрована або постiйно проживає на її територiї.

Стаття 5

     1. Право на тимчасове ввезення контейнерiв, пiддонiв та упаковок надається без вимагання митного документа або гарантiї.

     2. Замiсть митного документа та гарантiй на контейнери вiд користувача права на тимчасове ввезення можуть вимагатися такi письмовi зобов'язання:

     i) надавати митним органам, на їхнiй запит, детальнi вiдомостi стосовно пересування кожного контейнера, на який поширюється режим тимчасового ввезення, iз зазначенням дати i мiсця надходження їх на територiю тимчасового ввезення та вивезення з цiєї територiї; або перелiк контейнерiв, супроводжуваний зобов'язанням щодо наступного вивезення,

     ii) сплачувати таке ввiзне мито та податки, якi можуть вимагатись у випадку, коли не виконуватимуться умови, що регулюють тимчасове ввезення.

     3. Замiсть митного документа та гарантiй на пiддони та упаковки вiд користувача права на тимчасове ввезення може вимагатися подання митним органам письмового зобов'язання щодо пiзнiшого їх вивезення.

     4. Особам, якi регулярно користуються режимом тимчасового ввезення, дозволяється пiдписати загальне зобов'язання.

Стаття 6

     Термiн подальшого вивезення товарiв, ввезених у рамках торгової операцiї, становить принаймнi шiсть мiсяцiв вiд дати тимчасового ввезення.

Стаття 7

     Кожна Договiрна Сторона має право робити застереження вiдповiдно до статтi 29 цiєї Конвенцiї, стосовно:

     (a) не бiльш нiж трьох груп товарiв, зазначених у статтi 2;

     (b) пункту 1 статтi 5 цього Додатка.

Стаття 8

     Додатки до цього Додатка є його невiд'ємною частиною.

Стаття 9

     При набуттi чинностi цей Додаток, вiдповiдно до положень статтi 27 цiєї Конвенцiї, скасує i замiнить такi Конвенцiї i положення:

     - Європейську конвенцiю про митний режим щодо пiддонiв, якi використовуються у мiжнародних перевезеннях, Женева, 9 грудня 1960 р.

     - Митну конвенцiю про тимчасове ввезення упаковок, Брюссель, 6 жовтня 1960 р.,

     - Статтi 2 - 11 i Додатки 1 (пункти 1 i 2) - 3 Митної конвенцiї про контейнери, Женева, 2 грудня 1972 р.,

     - Статтi 3, 5 i 6 (1.b i 2) Мiжнародної конвенцiї про пiльги при ввезеннi комерцiйних зразкiв та рекламних матерiалiв, Женева, 7 листопада 1952 р.

     у вiдносинах мiж Договiрними Сторонами, якi прийняли цей Додаток i якi є Договiрними Сторонами цих Конвенцiй.

 

ДОДАТОК I

Перелiк товарiв вiдповiдно до статтi 2 (g)

     1. Товари, ввезенi для випробувань, перевiрок, експериментiв чи демонстрацiй.

     2. Товари, що використовуються для здiйснення випробувань, перевiрок, експериментiв чи демонстрацiй.

     3. Кiноплiвки, вiддрукованi i проявленi, позитиви та iншi носiї зображення iз записом на них, призначенi для перегляду перед їхнiм комерцiйним використанням.

     4. Плiвки, магнiтнi стрiчки, намагнiченi плiвки та iншi носiї звуку та зображення, призначенi для трекiнгу, дублювання чи вiдтворення звуку.

     5. Носiї iнформацiї iз записами, надiсланi безкоштовно i призначенi для використання при автоматизованiй обробцi даних.

     6. Предмети (у тому числi транспортнi засоби), якi, за їхнiм характером, не можуть використовуватися iнакше нiж реклама певного товару або для цiлей реклами з певною метою.

 

ДОДАТОК II

Положення щодо маркування контейнерiв

     1. На контейнери повиннi чiтко i стiйкими засобами, у вiдповiдних i добре помiтних мiсцях, наноситись наведенi нижче данi:

     (a) iдентифiкацiя власника чи основного користувача;

     (b) позначки та iдентифiкацiйнi номери контейнера, наданi власником чи користувачем; та

     (c) тарна вага контейнера, разом з усiма постiйно прикрiпленими до нього пристосуваннями.

     2. Країна, якiй належить контейнер, може бути зазначена або повнiстю, або з використанням коду країни ISO Alpha-2, передбаченого мiжнародним стандартом ISO 3166, або за допомогою розрiзнювального знака, що використовується для зазначення країни реєстрацiї на автомобiльному транспортi в мiжнародному дорожньому русi. Кожна країна може встановити, що використання на контейнерах її назви чи знака має здiйснюватися вiдповiдно до її нацiонального законодавства. Iдентифiкацiя власника чи користувача може бути здiйснена або шляхом зазначення його повної назви (повного iменi), або скорочення, яке стало звичним, за винятком таких символiв, як емблеми та прапори.

     3. Для того, щоб позначення та iдентифiкацiйнi номери на контейнерах вважалися нанесеними стiйкими засобами, у разi використання пластикових плiвок, повиннi виконуватись такi умови:

     (a) має використовуватися високоякiсний клей. Пiсля наклеювання плiвка повинна мати мiцнiсть на розрив меншу, нiж остаточна сила зчеплення, так, щоб було неможливо вiдклеїти смугу, не пошкодивши її. Плiвка, одержана шляхом заливання, задовольняє цим вимогам. Плiвка, зроблена шляхом каландрування, не пiдлягає використанню;

     (b) якщо позначення та iдентифiкацiйнi номери необхiдно змiнити, плiвку, яку слiд замiнити, необхiдно повнiстю зняти, перш нiж буде прикрiплено нову плiвку; накладання нової плiвки на вже приклеєну не дозволяється.

     4. Технiчнi вимоги щодо використання пластикових плiвок для маркування контейнерiв, викладенi у пунктi 3 цього Додатка, не виключають можливiсть використання iнших способiв стiйкого маркування.

 

ДОДАТОК B.4.

ДОДАТОК ЩОДО ТОВАРIВ, ЯКI ВВОЗЯТЬСЯ В РАМКАХ ВИРОБНИЧОЇ ОПЕРАЦIЇ

ГЛАВА I
Визначення

Стаття 1

     Для цiлей цього Додатка, термiн "товари, якi ввозяться в рамках виробничої операцiї" означає:

     1. (a) матрицi, друкованi форми, клiше, трафарети, креслення, плани, моделi та iншi подiбнi предмети,

     (b) iнструменти для вимiрювання, контролю i перевiрки та iншi подiбнi предмети,

     (c) спецiальнi iнструменти та приладдя,

     якi ввозяться з метою використання у процесi виготовлення товарiв; та

     2. "замiннi засоби виробництва" означає:

     iнструменти, апарати i машини, якi, в очiкуваннi поставки чи ремонту подiбних товарiв, надаються у розпорядження клiєнта постачальником чи ремонтником.

ГЛАВА II
Сфера застосування

Стаття 2

     Товари, якi ввозяться в рамках виробничої операцiї, користуються правом на тимчасове ввезення вiдповiдно до статтi 2 цiєї Конвенцiї.

ГЛАВА III
Рiзнi положення

Стаття 3

     Для того, щоб можна було скористатись правами на пiльги, що надаються цим Додатком:

     (a) товари, якi ввозяться в рамках виробничої операцiї, повиннi належати особi, зареєстрованiй за межами територiї тимчасового ввезення i призначатись для особи, зареєстрованої на такiй територiї;

     (b) уся або частина (залежно вiд вимог нацiонального законодавства) продукцiї, одержаної в результатi використання товарiв, ввезених у рамках виробничої операцiї, зазначеної у пунктi 1 статтi 1 цього Додатку, повинна вивозитись з територiї тимчасового ввезення;

     (c) замiннi засоби виробництва повиннi тимчасово i безоплатно надаватись у розпорядження особи, зареєстрованої на територiї тимчасового ввезення, постачальником або за допомоги постачальника засобiв виробництва, поставка яких затримується чи якi потребують ремонту.

Стаття 4

     1. Термiн подальшого вивезення товарiв, зазначених у пунктi 1 статтi 1 цього Додатку, становить принаймнi дванадцять мiсяцiв вiд дати тимчасового ввезення.

     2. Термiн подальшого вивезення замiнних засобiв виробництва становить принаймнi шiсть мiсяцiв вiд дати тимчасового ввезення.

 

ДОДАТОК B.5.

ДОДАТОК ЩОДО ТОВАРIВ, ЯКI ВВОЗЯТЬСЯ З НАВЧАЛЬНОЮ, НАУКОВОЮ ЧИ КУЛЬТУРНОЮ МЕТОЮ

ГЛАВА I
Визначення

Стаття 1

     Для цiлей цього Додатка:

     (a) термiн "товари, якi ввозяться з навчальною, науковою чи культурною метою" означає:

     наукове i педагогiчне устаткування, матерiали для забезпечення добробуту мореплавцiв, а також будь-якi iншi товари, якi ввозяться в рамках освiтньої, наукової чи культурної дiяльностi;

     (b) у пунктi а вище:

     (i) термiн "наукове i педагогiчне устаткування" означає:
     будь-якi моделi, iнструменти, апарати, машини чи додатковi пристосування для них, якi використовуються для цiлей наукових дослiджень або освiти чи професiйного навчання;

     (ii) термiн "матерiали для забезпечення добробуту мореплавцiв" означає:
     матерiали, призначенi для дiяльностi культурного, навчального, розважального, релiгiйного чи спортивного характеру осiб, яким доручено виконання завдань, пов'язаних з роботою чи службою на морi iноземного судна, яке бере участь у мiжнародних морських перевезеннях.

     Iлюстративнi списки "педагогiчного устаткування", "матерiалiв для забезпечення добробуту мореплавцiв", та "будь-яких iнших товарiв, якi ввозяться в рамках освiтньої, наукової чи культурної дiяльностi", наведено вiдповiдно в Додатках I, II i III до цього Додатка.

ГЛАВА II
Сфера застосування

Стаття 2

     Правом на тимчасове ввезення вiдповiдно до статтi 2 цiєї Конвенцiї користуються такi товари:

     (a) товари, якi ввозяться виключно для освiтнiх, наукових чи культурних цiлей;

     (b) запаснi частини для наукового i педагогiчного устаткування, на яке поширюється режим тимчасового ввезення вiдповiдно до пункту а вище, а також iнструменти, спецiально розробленi для технiчного обслуговування, контролю, калiбрування або ремонту такого устаткування.

ГЛАВА III
Рiзнi положення

Стаття 3

     Для того, щоб можна було скористатись правами на пiльги, що надаються цим Додатком:

     (a) товари, якi ввозяться для освiтнiх, наукових чи культурних цiлей, повиннi належати особi, зареєстрованiй за межами територiї тимчасового ввезення i ввозитись уповноваженими для цього установами та в розумних кiлькостях, з урахуванням мети ввезення. Вони не повиннi використовуватись у комерцiйних цiлях;

     (b) матерiали для забезпечення добробуту мореплавцiв повиннi використовуватись на борту iноземних суден, якi беруть участь у мiжнародних морських перевезеннях, або тимчасово вивантажуватись з судна для використання на землi екiпажем, або ввозитись для використання в гуртожитках, клубах та центрах вiдпочинку морякiв, якими розпоряджаються офiцiйнi органiзацiї або релiгiйнi чи iншi неприбутковi органiзацiї, а також у культових мiсцях, де регулярно здiйснюються богослужiння для мореплавцiв.

Стаття 4

     Дозвiл на тимчасове ввезення наукового i педагогiчного устаткування та матерiалiв для забезпечення добробуту мореплавцiв, що використовуються на борту суден, надається без вимагання митного документа або гарантiї. У разi потреби може вимагатись iнвентарна вiдомiсть та письмове зобов'язання щодо подальшого вивезення наукового i педагогiчного устаткування.

Стаття 5

     Термiн подальшого вивезення товарiв, ввезених з освiтньою, науковою чи культурною метою, становить принаймнi дванадцять мiсяцiв вiд дати тимчасового ввезення.

Стаття 6

     Кожна Договiрна Сторона має право робити застереження, за умов, передбачених у статтi 29 цiєї Конвенцiї, стосовно положень статтi 4 цього Додатка щодо наукового i педагогiчного устаткування.

Стаття 7

     Додатки до цього Додатка становлять його невiд'ємну частину.

Стаття 8

     Цей Додаток при набуттi чинностi, вiдповiдно до положень статтi 27 цiєї Конвенцiї, скасує i замiнить Митну конвенцiю про матерiали для забезпечення добробуту мореплавцiв, Брюссель, 1 грудня 1964 року, Митну конвенцiю про тимчасове ввезення наукового устаткування, Брюссель, 11 червня 1968 року, та Митну конвенцiю про тимчасове ввезення педагогiчного устаткування, Брюссель, 8 червня 1970 року, у стосунках мiж Договiрними Сторонами, якi прийняли цей Додаток i якi є Договiрними Сторонами цих Конвенцiй.

 

ДОДАТОК I

Iлюстративний список

     (a) Пристрої для запису або вiдтворення звуку чи зображення, такi як:

     - Проектори для дiапозитивiв або дiафiльмiв;

     - Кiнопроектори;

     - Ретропроектори та панорамнi перископи;

     - Магнiтофони, магнiтоскопи та вiдеообладнання;

     - Замкнутi телевiзiйнi контури.

     (b) Носiї звуку та зображення, такi як:

     - Дiапозитиви, дiафiльми та мiкрофiльми;

     - Кiнофiльми;

     - Звуковi записи (магнiтнi стрiчки, диски);

     - Вiдеокасети.

     (c) Спецiалiзованi матерiали, такi як:

     - Бiблiографiчне устаткування та аудiовiзуальне устаткування для бiблiотек;

     - Пересувнi бiблiотеки;

     - Лiнгафоннi кабiнети;

     - Устаткування для синхронного перекладу;

     - Програмованi механiчнi та електроннi навчальнi пристрої;

     - Матерiали, спецiально створенi для навчання чи професiйної пiдготовки осiб з фiзичними або розумовими вадами.

     (d) Iнше устаткування, таке як:

     - Учбовi плакати, макети, дiаграми, карти, плани, фотографiї та креслення;

     - Iнструменти, апарати та моделi, призначенi для демонстрацiї;

     - Колекцiї предметiв, якi мiстять педагогiчну вiдео- або аудiоiнформацiю, пiдготовлену для вивчення теми (навчальний набiр);

     - Iнструменти, апарати, пристрої та верстати для технiчного навчання чи навчання ремеслу;

     - Устаткування, у тому числi транспортнi засоби, спроектованi чи спецiально адаптованi для використання для цiлей операцiй з надання допомоги, призначенi для навчання осiб, заняттям яких буде надання рiзних видiв допомоги.

 

ДОДАТОК II

Iлюстративний список

     (a) Друкованi матерiали, такi як:

     - Книги усiх видiв;

     - Заочнi курси;

     - Газети i перiодичнi видання;

     - Брошури, якi надають iнформацiю про забезпечення добробуту в портах.

     (b) Аудiо- i вiдеоапаратура, така як:

     - Апаратура для вiдтворення звуку i зображення;

     - Пристрої запису на магнiтну стрiчку;

     - Радiоприймачi, телевiзори;

     - Кiнопроектори та iншi проекцiйнi апарати;

     - Записи на дисках чи касетах (мовнi курси, радiопередачi, поздоровлення, музика i розважальнi матерiали);

     - Фiльми, вiдзнятi i проявленi;

     - Дiапозитиви;

     - Вiдеокасети.

     (c) Спорттовари, такi як:

     - Спортивний одяг;

     - М'ячi;

     - Ракетки та сiтки;

     - Настiльнi iгри;

     - Устаткування для атлетики;

     - Устаткування для гiмнастики.

     (d) Матерiали, пов'язанi з хоббi, такi як:

     - Кiмнатнi iгри;

     - Музичнi iнструменти;

     - Матерiали для самодiяльних театрiв;

     - Устаткування для малярства, скульптури, обробки дерева i металiв, виготовлення килимiв тощо.

     (e) Предмети культу.

     (f) Запаснi частини, деталi i додатковi пристосування для матерiалiв для забезпечення добробуту.

 

ДОДАТОК III

Iлюстративний список

     Товари, такi як:

     1. Сценiчнi костюми i декорацiї, безоплатно надiсланi для тимчасового використання у драматичних гуртках або театрах.

     2. Музичнi партитури, безоплатно надiсланi для тимчасового використання у музичних театрах або оркестрах.

 

ДОДАТОК B.6.

ДОДАТОК ЩОДО ОСОБИСТИХ РЕЧЕЙ ОСIБ, ЯКI ПОДОРОЖУЮТЬ, ТА ТОВАРIВ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ ДЛЯ СПОРТИВНИХ ЦIЛЕЙ

ГЛАВА I
Визначення

Стаття 1

     Для цiлей цього Додатка термiн:

     (a) "особа, яка подорожує" означає:

     будь-яку особу яка тимчасово в'їжджає на територiю Договiрної Сторони, де вона не має свого звичайного мiсця проживання, для цiлей туризму, спорту, бiзнесу, професiйних зiбрань, здоров'я, навчання тощо;

     (b) "особистi речi" означає:

     усi вироби, новi i такi, що були у вжитку, в яких особа, що подорожує, може обгрунтовано мати потребу для свого особистого користування пiд час своєї подорожi, з урахуванням усiх обставин цiєї подорожi, за винятком товарiв, що ввозяться у комерцiйних цiлях. Iлюстративний список речей особистого користування наведено у Додатку I до цього Додатка;

     (c) "товари, ввезенi для спортивних цiлей" означає:

     спортивнi реквiзити та iнше устаткування, призначене для використання особами, якi подорожують, на спортивних змаганнях чи показових виступах, чи для цiлей тренування на територiї тимчасового ввезення. Iлюстративний список таких товарiв наведено у Додатку II до цього Додатка.

ГЛАВА II
Сфера застосування

Стаття 2

     Особистi речi i товари, ввезенi для спортивних цiлей, користуються правом на тимчасове ввезення вiдповiдно до статтi 2 цiєї Конвенцiї.

ГЛАВА III
Рiзнi положення

Стаття 3

     Для того, щоб можна було скористатись правами на пiльги, що надаються цим Додатком:

     (a) особистi речi повиннi ввозитись особою, яка подорожує, на нiй самiй або в її багажi (який її супроводжує або не супроводжує);

     (b) товари, ввезенi для спортивних цiлей, повиннi належати особi, яка зареєстрована або постiйно проживає за межами територiї тимчасового ввезення i бути ввезеними в кiлькостi, обгрунтованiй їхнiм запланованим використанням.

Стаття 4

     1. Згода на тимчасове ввезення особистих речей надається без вимагання митного документа або гарантiї. Однак, якщо ввозяться товари, на якi нараховується висока сума ввiзного мита та податкiв, може вимагатися митний документ або гарантiя.

     2. Якщо можливо, для товарiв, ввезених для спортивних цiлей, замiсть митного документа та гарантiї може прийматись iнвентарна вiдомiсть i письмове зобов'язання про подальше вивезення.

Стаття 5

     1. Вивезення попередньо ввезених особистих речей вiдбувається не пiзнiше, нiж тодi, коли особа, яка їх ввезла, залишить територiю тимчасового ввезення.

     2. Термiн подальшого вивезення товарiв, ввезених для спортивних цiлей, становить принаймнi дванадцять мiсяцiв вiд дати тимчасового ввезення.

Стаття 6

     Додатки до цього Додатка становлять його невiд'ємну частину.

Стаття 7

     Цей Додаток при набуттi чинностi, вiдповiдно до положень статтi 27 цiєї Конвенцiї, скасує i замiнить положення статей 2 i 5 Митної конвенцiї про митнi пiльги для туризму, Нью-Йорк, 4 червня 1954 року, у вiдносинах мiж Договiрними Сторонами, якi прийняли цей Додаток, i якi є Договiрними Сторонами вiдповiдної Конвенцiї.

 

ДОДАТОК I

Iлюстративний список

     1. Одяг.

     2. Предмети туалету.

     3. Особистi ювелiрнi вироби.

     4. Фотоапарати i вiдеокамери з обгрунтованою кiлькiстю плiвок та додаткових пристосувань.

     5. Портативнi проекцiйнi апарати для дiапозитивiв або плiвки та додатковi пристосування для них, з обгрунтованою кiлькiстю дiапозитивiв та плiвок.

     6. Вiдеокамери i портативнi пристрої для вiдеозапису з обгрунтованою кiлькiстю касет.

     7. Портативнi музичнi iнструменти.

     8. Портативнi грамофони з платiвками.

     9. Портативнi пристрої для запису i вiдтворення звуку (у тому числi диктофони) з касетами.

     10. Портативнi радiоприймачi.

     11. Портативнi телеприймачi.

     12. Портативнi друкарськi машинки.

     13. Портативнi калькулятори.

     14. Портативнi персональнi комп'ютери.

     15. Бiноклi.

     16. Дитячi коляски.

     17. Крiсла-коляски для iнвалiдiв.

     18. Спортивне приладдя та устаткування, таке як палатки та iнше обладнання для кемпiнгiв, рибальське знаряддя, устаткування для альпiнiзму, пiдводного плавання, зброя для полювання з набоями, велосипеди без двигунiв, каное або каяки довжиною менше 5,5 м, лижi, тенiснi ракетки, дошки для серфiнгу, вiндсерфiнгу, приладдя для гольфа, дельтаплани, парашути для стрибкiв з гiрських схилiв.

     19. Портативнi апарати для дiалiзу i подiбне медичне устаткування, а також витратнi матерiали, що ввозяться для використання з цим устаткуванням.

     20. Iншi вироби, що мають явно особистий характер.

 

ДОДАТОК II

Iлюстративний список

     A. Устаткування для легкої атлетики, таке як:

     - Бар'єри;

     - Списи, диски, жердини, ядра, молоти.

     B. Устаткування для iгор з м'ячем, таке як:

     - М'ячi будь-якого типу;

     - Ракетки, дерев'янi молотки, ключки, бити й подiбне знаряддя;

     - Сiтки будь-якого виду;

     - Стiйки ворiт.

     C. Устаткування для зимових видiв спорту, таке як:

     - Лижi i палки;

     - Ковзани;

     - Сани i швидкiснi сани ("бобслей");

     - Устаткування для гри в курлiнг.

     D. Спортивний одяг, взуття, рукавички, головнi убори для занять спортом тощо будь-якого виду.

     E. Устаткування для заняття водними видами спорту, такими як:

     - Каное i каяки;

     - Вiтрильнi i весловi човни, паруси, весла i байдарковi весла;

     - Дошки для серфiнгу i вiтрила.

     F. Транспортнi засоби, такi як:

     - Автомобiлi;

     - Мотоцикли;

     - Моторнi човни.

     G. Устаткування, призначене для iнших заходiв, таких як:

     - Спортивна зброя i набої;

     - Велосипеди без двигунiв;

     - Луки i стрiли;

     - Спорядження для фехтування;

     - Устаткування для гiмнастики;

     - Компаси;

     - Килими i татамi для спортивної боротьби;

     - Устаткування для важкої атлетики;

     - Устаткування для кiнного спорту, бiговi дрожки (двоколки);

     - Парашути для стрибкiв з гiрських схилiв, дельтаплани, вiндсерфiнги;

     - Альпiнiстське спорядження;

     - Музичнi касети, призначенi для акомпанементу пiд час заходiв.

     H. Допомiжне устаткування, таке як:

     - Устаткування для вимiрювання i показу результатiв;

     - Прилади для аналiзу кровi i сечi.

 

ДОДАТОК B.7.

ДОДАТОК ЩОДО МАТЕРIАЛIВ ДЛЯ ПРОПАГАНДИ ТУРИЗМУ

ГЛАВА I
Визначення

Стаття 1

     Для цiлей цього Додатка, термiн "матерiали для пропаганди туризму" означає:

     товари, якi ввозяться з метою заохочення громадськостi вiдвiдати iншу країну, зокрема, з метою вiдвiдання заходiв культурного, релiгiйного, туристського, спортивного чи професiйного характеру, якi у нiй проводяться. Iлюстративний список таких матерiалiв наведено в Додатку до цього Додатка.

ГЛАВА II
Сфера застосування

Стаття 2

     Матерiали для пропаганди туризму користуються правом на тимчасове ввезення вiдповiдно до статтi 2 цiєї Конвенцiї, за винятком матерiалiв, зазначених у статтi 5 цього Додатка, на якi надається дозвiл на ввезення iз повним звiльненням вiд ввiзного мита i податкiв.

ГЛАВА III
Рiзнi положення

Стаття 3

     Для того, щоб можна було скористатись правами на пiльги, що надаються цим Додатком, матерiали для пропаганди туризму повиннi належати особi, яка зареєстрована за межами територiї тимчасового ввезення, i ввозитися у кiлькостях, обгрунтованих їхнiм запланованим призначенням.

Стаття 4

     Термiн подальшого вивезення матерiалiв для пропаганди туризму становить принаймнi дванадцять мiсяцiв вiд дати тимчасового ввезення.

Стаття 5

     Ввезення iз повним звiльненням вiд ввiзного мита та податкiв надається таким видам матерiалiв для пропаганди туризму:

     (a) Документальнi матерiали (буклети, брошури, книги, журнали, путiвники, плакати в рамках i без них, фотографiї та збiльшенi фотографiї, iлюстрованi або неiлюстрованi географiчнi карти, зображення на склi), призначенi для розповсюдження безоплатно, якщо тiльки цi матерiали мiстять не бiльше 25 % приватної комерцiйної реклами i якщо очевидною є їхня мета загальної пропаганди;

     (b) Перелiки та довiдники iноземних готелiв, опублiкованi або спонсорованi офiцiйними органами з галузi туризму або пiд їхнiм патронажем, та закордоннi транспортнi розклади, якщо такi матерiали призначенi для розповсюдження безоплатно i мiстять не бiльше 25 % приватної комерцiйної реклами;

     (c) Технiчнi засоби, що надсилаються акредитованим представникам або кореспондентам, призначеним офiцiйними нацiональними органами туризму, якi не пiдлягають поширенню, тобто довiдники, телефоннi довiдники, перелiки готелiв, каталоги ярмаркiв, зразки продукцiї ремiсникiв незначної вартостi, документацiя стосовно музеїв, унiверситетiв, курортiв з мiнеральними водами чи iнших аналогiчних iнституцiй.

Стаття 6

     Додаток до цього Додатка становить його невiд'ємну частину.

Стаття 7

     Цей Додаток при набуттi чинностi, вiдповiдно до положень статтi 27 цiєї Конвенцiї, скасує i замiнить Додатковий протокол до Конвенцiї про митнi пiльги для стимулювання туризму, стосовно ввезення документiв та матерiалiв для пропаганди туризму, Нью-Йорк, 4 червня 1954 року, у вiдноснинах мiж Договiрними Сторонами, якi прийняли цей Додаток i якi є Договiрними Сторонами вiдповiдного Протоколу.

 

ДОДАТОК

Iлюстративний список

     1. Матерiали, призначенi для показу в офiсах акредитованих представникiв чи кореспондентiв, призначених офiцiйними нацiональними органами туризму, або в iнших примiщеннях, затверджених митними органами територiї тимчасового ввезення: малюнки i креслення, фотографiї та збiльшенi фотографiї в рамках, книги з питань мистецтва, картини, гравюри або лiтографiї, скульптури i килимовi вироби та iншi подiбнi предмети мистецтва.

     2. Матерiали для показу товарiв (вiтрини, пiдставки та подiбнi предмети), у тому числi електричнi чи механiчнi пристрої, необхiднi для такого показу.

     3. Документальнi фiльми, платiвки, касети iз записом та iншi звуковi записи, призначенi для безоплатних виступiв, за винятком тих, тема яких зорiєнтована на комерцiйну рекламу, i тих, якi знаходяться у загальному продажу на територiї тимчасового ввезення.

     4. Прапори у розумних кiлькостях.

     5. Дiорами, макети, дiапозитиви, клiше для друку, фотонегативи.

     6. Зразки виробiв нацiональних ремiсникiв, регiональних костюмiв та iнших подiбних виробiв фольклорного характеру в розумних кiлькостях.

 

ДОДАТОК B.8.

ДОДАТОК ЩОДО ТОВАРIВ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ В РАМКАХ ПРИКОРДОННОГО ОБIГУ

ГЛАВА I
Визначення

Стаття 1

     Для цiлей цього Додатку термiн:

     (a) "товари, що ввозяться в рамках прикордонного обiгу" означає:

     - товари, якi провозять iз собою мешканцi прикордонної зони при здiйсненнi ними своєї професiональної дiяльностi (ремiсники, медичнi працiвники тощо);

     - особистi або домашнi речi мешканцiв прикордонної зони, якi вони ввозять з метою ремонту, виробництва або обробки;

     - устаткування, призначене для виконання робiт на землi, розташованiй в межах прикордонної зони територiї тимчасового ввезення;

     - устаткування, що належить офiцiйнiй органiзацiї i ввозиться в межах акцiї надання допомоги (пожежа, повiнь i т. п.);

     (b) "прикордонна зона" означає:

     зону митної територiї, що прилягає до наземного кордону, межi якої визначено нацiональним законодавством i вiдмежування якої слугує для того, щоб вiдрiзняти прикордонний обiг вiд iнших видiв обiгу;

     (c) "мешканцi прикордонної зони" означає:

     осiб, якi зареєстрованi чи постiйно проживають у прикордоннiй зонi;

     (d) "прикордонний обiг" означає:

     перевезення, що здiйснюється мешканцями прикордонних зон мiж двома сумiжними прикордонними зонами.

ГЛАВА II
Сфера застосування

Стаття 2

     Товари, що ввозяться в рамках прикордонного обiгу, користуються правом на тимчасове ввезення вiдповiдно до статтi 2 цiєї Конвенцiї.

ГЛАВА III
Рiзнi положення

Стаття 3

     Для того, щоб можна було скористатись правами на пiльги, що надаються цим Додатком:

     (a) товари, що ввозяться в рамках прикордонного обiгу, повиннi належати мешканцевi прикордонної зони, сумiжної з прикордонною зоною тимчасового ввезення;

     (b) устаткування, призначене для виконання робiт на землi, повинно використовуватись мешканцями прикордонної зони, сумiжної з прикордонною зоною тимчасового ввезення, якi працюють на землi, розташованiй в цiй останнiй прикордоннiй зонi. Це устаткування повинно використовуватись для виконання сiльськогосподарських робiт або лiсогосподарських робiт, таких як трелювання, вивезення або перевезення деревини, або рибництва;

     (c) прикордонний обiг з метою ремонту, виробництва або обробки повинен мати явно некомерцiйний характер.

Стаття 4

     1. Згода на тимчасове ввезення товарiв, що ввозяться в рамках прикордонного обiгу, надається без вимагання митного документа або гарантiї.

     2. Кожна Договiрна Сторона може обумовити надання права на тимчасове ввезення товарiв, що ввозяться в рамках прикордонного обiгу, поданням iнвентарної вiдомостi на зазначенi товари та письмового зобов'язання щодо їхнього подальшого вивезення.

     3. Право на тимчасове ввезення може також надаватись на пiдставi простого запису в реєстрi, що зберiгається у митнiй установi.

Стаття 5

     1. Термiн подальшого вивезення товарiв, ввезених в рамках прикордонного обiгу, становить принаймнi дванадцять мiсяцiв вiд дати тимчасового ввезення.

     2. Однак устаткування, призначене для роботи на землi, вивозиться вiдразу пiсля проведення робiт.

 

ДОДАТОК B.9.

ДОДАТОК ЩОДО ТОВАРIВ, ЯКI ВВОЗЯТЬСЯ З ГУМАНIТАРНОЮ МЕТОЮ

ГЛАВА I
Визначення

Стаття 1

     Для цiлей цього Додатка, термiн:

     (a) "товари, якi ввозяться з гуманiтарною метою" означає:

     медичне, хiрургiчне i лабораторне устаткування та вантажi, призначенi для надання допомоги;

     (b) "вантажi, призначенi для надання допомоги":

     будь-якi товари, такi як автомобiлi чи iншi транспортнi засоби, ковдри, намети, збiрнi будинки, чи iншi товари першої необхiдностi, вiдправленi як допомога потерпiлим вiд стихiйного лиха чи подiбних катастроф.

ГЛАВА II
Сфера застосування

Стаття 2

     Товари, якi ввозяться з гуманiтарною метою, користуються правом на тимчасове ввезення вiдповiдно до статтi 2 цiєї Конвенцiї.

ГЛАВА III
Рiзнi положення

Стаття 3

     Для того, щоб можна було скористатись правами на пiльги, що надаються цим Додатком:

     (a) товари, якi ввозяться з гуманiтарною метою, повиннi належати особi, яка зареєстрована за межами територiї тимчасового ввезення, i надаватися на безоплатнiй основi.

     (b) медичне, хiрургiчне i лабораторне устаткування повинно призначатись для використання лiкарнями та iншими санiтарними установами, якi, перебуваючи у надзвичайних обставинах, термiново його потребують, якщо тiльки такого устаткування немає у достатнiй кiлькостi на територiї тимчасового ввезення;

     (c) вантажi, призначенi для надання допомоги, повиннi призначатись особам, схваленим компетентними органами влади територiї тимчасового ввезення.

Стаття 4

     1. Якщо можливо, на медичне, хiрургiчне i лабораторне устаткування замiсть митного документа й гарантiї може прийматися iнвентарна вiдомiсть та письмове зобов'язання щодо подальшого вивезення.

     2. Згода на тимчасове ввезення вантажiв, призначених для надання допомоги, надається без вимагання митного документа або гарантiї. Однак митнi органи можуть вимагати подання iнвентарної вiдомостi на зазначенi товари та письмового зобов'язання щодо подальшого їх вивезення.

Стаття 5

     1. Термiн подальшого вивезення медичного, хiрургiчного i лабораторного устаткування встановлюється з урахуванням потреб у ньому.

     2. Термiн подальшого вивезення вантажiв, призначених для надання допомоги, становить принаймнi дванадцять мiсяцiв вiд дати тимчасового ввезення.

 

ДОДАТОК C

ДОДАТОК ЩОДО ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ

ГЛАВА I
Визначення

Стаття 1

     Для цiлей цього Додатка, термiн:

     (a) "транспортнi засоби" означає:

     будь-яке судно (у тому числi лiхтери, баржi та шаланди, навiть якщо вони перевозяться на борту судна, i судна на пiдводних крилах), апарати на повiтрянiй подушцi, лiтальнi апарати, наземнi транспортнi засоби (у тому числi велосипеди з двигунами, причепи, напiвпричепи i поєднання транспортних засобiв), i рухомий склад залiзничного транспорту; а також їхнi звичайнi запаснi частини, додатковi пристосування та обладнання, якi перевозяться на борту транспортних засобiв (включаючи спецiальне обладнання, що використовується для завантаження, розвантаження, обробки та захисту вантажiв);

     (b) "комерцiйне використання" означає:

     платне перевезення осiб або промислове чи комерцiйне платне або безоплатне перевезення вантажiв;

     (c) "приватне використання" означає:

     перевезення особою виключно для особистих потреб, за винятком будь-якого комерцiйного використання;

     (d) "внутрiшнi перевезення" означає:

     перевезення осiб, якi здiйснили посадку, чи товарiв, якi були завантаженi на територiї тимчасового ввезення, для здiйснення висадки чи розвантаження в межах цiєї самої територiї;

     (e) "стандартнi баки" означає:

     баки, розробленi конструктором для всiх транспортних засобiв того ж типу, що i засiб, якого ця розробка стосується, i постiйне розташування якого дозволяє безпосередньо використовувати пальне як для цiлей руху, так i для роботи систем охолодження та iнших систем пiд час перевезення, де це доцiльно. Стандартними баками вважаються також встановленi на транспортнi засоби баки, якi дозволяють безпосередньо використовувати iншi типи пального, а також баки, встановленi на iншi системи, якими можуть бути оснащенi транспортнi засоби.

ГЛАВА II
Сфера застосування

Стаття 2

     Користуються правом на тимчасове ввезення вiдповiдно до статтi 2 цiєї Конвенцiї:

     (a) транспортнi засоби комерцiйного чи приватного використання;

     (b) запаснi частини та устаткування, якi ввозяться для використання при ремонтi ранiше тимчасово ввезеного транспортного засобу. На замiненi та не вивезенi частини та устаткування нараховуватимуться ввiзне мито й податки, якщо тiльки з ними не були проведенi дiї, передбаченi статтею 14 цiєї Конвенцiї.

Стаття 3

     Регулярнi операцiї технiчного обслуговування та ремонту транспортних засобiв, необхiднiсть в яких виникла пiд час подорожi до територiї тимчасового ввезення чи в її межах, i якi здiйснюються пiд час перебування в режимi тимчасового ввезення, не вважаються такими, що спричиняють змiни вiдповiдно до пункту "а" статтi 1 цiєї Конвенцiї.

Стаття 4

     1. На пальне, що мiститься в стандартних баках тимчасово ввезених транспортних засобiв, а також мастильнi матерiали, призначенi для звичайних потреб зазначених транспортних засобiв, надаватиметься звiльнення вiд ввiзного мита та податкiв i не застосовуватимуться заборони та обмеження на ввезення.

     2. Однак стосовно наземних транспортних засобiв комерцiйного використання кожна Договiрна Сторона має право встановити максимальнi значення кiлькостi пального, що мiститься в стандартних баках тимчасово ввезеного наземного транспортного засобу, i що може звiльнюватись вiд ввiзного мита та податкiв та стосовно якої не застосовуються заборони та обмеження щодо ввезення на її територiю.

ГЛАВА III
Рiзнi положення

Стаття 5

     Для того, щоб можна було скористатись правами на пiльги, що надаються цим Додатком:

     (a) транспортнi засоби комерцiйного використання повиннi бути зареєстрованими на територiї, яка не є територiєю тимчасового ввезення, на iм'я особи, яка зареєстрована або постiйно проживає за межами територiї тимчасового ввезення, i ввозитись та використовуватись особами, якi здiйснюють свою дiяльнiсть з такої територiї;

     (b) транспортнi засоби приватного використання повиннi бути зареєстрованими на територiї, яка не є територiєю тимчасового ввезення, на iм'я особи, яка зареєстрована або постiйно проживає за межами територiї тимчасового ввезення, i ввозитись та використовуватись особами, якi постiйно проживають на такiй територiї.

Стаття 6

     Згода на тимчасове ввезення транспортних засобiв надається без вимагання митного документа або гарантiї.

Стаття 7

     Незважаючи на положення статтi 5 цього Додатку:

     (a) транспортнi засоби комерцiйного використання можуть використовуватись третiми особами, якi мають належний дозвiл користувача права на тимчасове ввезення i якi здiйснюють свою дiяльнiсть на користь останнього, навiть якщо вони зареєстрованi або постiйно проживають на територiї тимчасового ввезення;

     (b) транспортнi засоби приватного використання можуть використовуватись третiми особами, якi мають належний дозвiл користувача права на тимчасове ввезення. Кожна Договiрна Сторона може дозволити таке використання особою, яка постiйно проживає на її територiї, зокрема якщо вона використовує його вiд iменi i згiдно з iнструкцiями користувача права на тимчасове ввезення.

Стаття 8

     Кожна Договiрна Сторона має право вiдмовити у наданнi права на тимчасове ввезення або вiдкликати його стосовно:

     (a) транспортних засобiв комерцiйного використання, якi використовуються для внутрiшнiх перевезень;

     (b) транспортних засобiв приватного використання, якi використовуються у комерцiйних цiлях на внутрiшнiх перевезеннях;

     (c) транспортних засобiв, зданих в оренду пiсля їхнього ввезення, або, якщо вони були зданими в оренду в момент їхнього ввезення, - транспортних засобiв, повторно зданих в оренду або переданих в суборенду з метою, що не полягає в їхньому негайному вивезеннi.

Стаття 9

     1. Подальше вивезення транспортних засобiв комерцiйного використання вiдбувається вiдразу ж пiсля закiнчення транспортних операцiй, для яких вони були ввезенi.

     2. Протягом кожного дванадцятимiсячного перiоду транспортнi засоби приватного використання можуть перебувати на територiї тимчасового ввезення протягом шестимiсячного термiну, який може бути як неперервним, так i з перервами.

Стаття 10

     Кожна Договiрна Сторона має право робити застереження вiдповiдно до статтi 29 цiєї Конвенцiї стосовно:

     (a) Пiдпункту а статтi 2 стосовно тимчасового ввезення для комерцiйного використання наземних транспортних засобiв i рухомого складу залiзничного транспорту;

     (b) Статтi 6 стосовно тимчасового ввезення наземних транспортних засобiв для комерцiйного використання i транспортних засобiв приватного використання;

     (c) Пункту 2 статтi 9;

     цього Додатка.

Стаття 11

     Цей Додаток при набуттi чинностi, вiдповiдно до положень статтi 27 цiєї Конвенцiї, скасує i замiнить Митну конвенцiю про тимчасове ввезення приватних наземних транспортних засобiв, Нью-Йорк, 4 червня 1954 року, Митну конвенцiю про тимчасове ввезення комерцiйних наземних транспортних засобiв, Женева, 18 травня 1956 року, i Митну конвенцiю про тимчасове ввезення для приватного використання повiтряних засобiв транспорту та прогулянкових суден, Женева, 18 травня 1956 року, у вiдносинах мiж Договiрними Сторонами, якi прийняли цей Додаток i якi є Договiрними Сторонами зазначених Конвенцiй.

 

ДОДАТОК D

ДОДАТОК ЩОДО ТВАРИН

ГЛАВА I
Визначення

Стаття 1

     Для цiлей цього Додатка, термiн:

     (a) "тварини" означає:

     живих тварин будь-якого виду;

     (b) "прикордонна зона" означає:

     зону митної територiї, що прилягає до наземного кордону, межi якої визначено нацiональним законодавством i вiдмежування якої слугує для того, щоб вiдрiзняти прикордонний обiг вiд iнших видiв обiгу;

     (c) "мешканцi прикордонної зони" означає:

     осiб, якi зареєстрованi чи постiйно проживають у прикордоннiй зонi;

     (d) "прикордонний обiг" означає:

     перевезення, що здiйснюється мешканцями прикордонних зон мiж двома сумiжними прикордонними зонами.

ГЛАВА II
Сфера застосування

Стаття 2

     Користуються правом на тимчасове ввезення вiдповiдно до статтi 2 цiєї Конвенцiї тварини, якi ввозяться для цiлей, наведених у Додатку до цього Додатка.

ГЛАВА III
Рiзнi положення

Стаття 3

     Для того, щоб можна було скористатись правами на пiльги, що надаються цим Додатком:

     (a) тварини повиннi належати особi, яка зареєстрована або постiйно проживає за межами територiї тимчасового ввезення;

     (b) робоча (тяглова) худоба, яка ввозиться для виконання робiт на землi, розташованiй в межах прикордонної зони територiї тимчасового ввезення, повинна ввозитися мешканцем прикордонної зони, сумiжної з прикордонною зоною тимчасового ввезення.

Стаття 4

     1. Згода на тимчасове ввезення тяглових тварин, зазначених у пунктi b статтi 3 цього Додатка, й тварин, ввезених для перегону на нове пасовисько чи випасання на землях, розташованих у прикордоннiй зонi, надається без вимагання митного документа або гарантiї.

     2. Кожна Договiрна Сторона може обумовити користування правом на тимчасове ввезення тварин, зазначених у пунктi 1 цiєї Статтi, поданням iнвентарної вiдомостi та письмового зобов'язання щодо їхнього подальшого вивезення.

Стаття 5

     1. Кожна Договiрна Сторона має право робити застереження, вiдповiдно до статтi 29 цiєї Конвенцiї, стосовно пункту 1 статтi 4 цього Додатка.

     2. Кожна Договiрна Сторона має також право робити застереження, вiдповiдно до статтi 29 цiєї Конвенцiї, стосовно пунктiв 12 i 13 Додатку до цього Додатка.

Стаття 6

     Термiн подальшого вивезення ввезених тварин становить принаймнi дванадцять мiсяцiв вiд дати тимчасового ввезення.

Стаття 7

     Додаток до цього Додатка становить його невiд'ємну частину.

 

ДОДАТОК

Перелiк, зазначений у статтi 2

     1. Дресирування.

     2. Тренування.

     3. Розведення.

     4. Пiдковування або зважування.

     5. Ветеринарне лiкування.

     6. Випробування (наприклад, з метою купiвлi).

     7. Участь у публiчних заходах, виставках, конкурсах, змаганнях чи показах.

     8. Спектаклi (цирковi тварини тощо).

     9. Туристичнi подорожi (у тому числi свiйськi тварини подорожуючих).

     10. Здiйснення дiяльностi (полiцейськi собаки чи конi; собаки-шукачi, собаки-поводирi для слiпих тощо).

     11. Рятувальнi операцiї.

     12. Перегiн на нове пасовисько чи випасання.

     13. Виконання роботи чи перевезення.

     14. Використання для потреб медицини (виробництво змiїної отрути тощо).

 

ДОДАТОК E

ДОДАТОК ЩОДО ТОВАРIВ, ЯКI ВВОЗЯТЬСЯ З ЧАСТКОВИМ ЗВIЛЬНЕННЯМ ВIД ВВIЗНОГО МИТА ТА ПОДАТКIВ

ГЛАВА I
Визначення

Стаття 1

     Для цiлей цього Додатка, термiн:

     (a) "товари, якi ввозяться з частковим звiльненням" означає:

     товари, якi зазначено в iнших Додатках до цiєї Конвенцiї, але якi не задовольняють усiх умов, якi там передбачаються для користуванням правом на тимчасове ввезення з повним звiльненням вiд ввiзного мита та податкiв, а також товари, якi не зазначенi у таких iнших Додатках i якi ввозяться для тимчасового використання для таких цiлей, як, наприклад, виробництво чи виконання робiт;

     (b) "часткове звiльнення" означає:

     звiльнення вiд сплати частини суми ввiзного мита й податкiв, якi мали б бути стягнутi, якби товари пройшли процедуру митного оформлення для використання в межах територiї ввезення, за станом на дату, на яку на них було поширено режим тимчасового ввезення.

ГЛАВА II
Сфера застосування

Стаття 2

     Користуються правом на тимчасове ввезення вiдповiдно до статтi 2 цiєї Конвенцiї товари, зазначенi у пунктi а статтi 1 цього Додатка.

ГЛАВА III
Рiзнi положення

Стаття 3

     Для того, щоб можна було скористатись правами на пiльги, що надаються цим Додатком, товари, якi ввозяться з частковим звiльненням, повиннi належати особi, яка зареєстрована або постiйно проживає за межами територiї тимчасового ввезення.

Стаття 4

     Кожна Договiрна Сторона може скласти перелiк товарiв, на якi поширюється чи не поширюється право на тимчасове ввезення з частковим звiльненням. Змiст такого перелiку повiдомляється Депозитарiю цiєї Конвенцiї.

Стаття 5

     Розмiр ввiзного мита та податкiв, якi пiдлягають стягненню на пiдставi цього Додатка, не повинен перевищувати 5 %, за мiсяць або частину мiсяця, протягом якого на товари було поширено режим тимчасового ввезення з частковим звiльненням, вiд суми ввiзного мита й податкiв, якi мали б бути стягнутi, якби товари пройшли процедуру митного оформлення для використання в межах територiї ввезення, за станом на дату, на яку на них було поширено режим тимчасового ввезення.

Стаття 6

     Розмiр ввiзного мита й податкiв, якi пiдлягають стягненню, у жодному випадку не повинен перевищувати суму, яка пiдлягала б стягненню у випадку, якби товари пройшли процедуру митного оформлення для використання в межах територiї ввезення, за станом на дату, на яку на них було поширено режим тимчасового ввезення.

Стаття 7

     1. Стягнення суми ввiзного мита й податкiв, вiдповiдно до цього Додатка, здiйснюється компетентними органами влади тодi, коли дiя режиму припинена.

     2. Якщо, вiдповiдно до статтi 13 цiєї Конвенцiї, припинення дiї режиму тимчасового ввезення здiйснюється шляхом митного оформлення для використання в межах територiї ввезення, сума будь-якого ввiзного мита або податкiв, вже стягнутих на пiдставi часткового звiльнення, пiдлягає вiдрахуванню з суми ввiзного мита й податкiв, що пiдлягає сплатi на пiдставi митного оформлення для використання в межах територiї ввезення.

Стаття 8

     Термiн подальшого вивезення товарiв, якi ввозяться з частковим звiльненням, встановлюється з урахуванням положень статей 5 i 6 цього Додатка.

Стаття 9

     Кожна Договiрна Сторона має право робити застереження вiдповiдно до статтi 29 цiєї Конвенцiї стосовно статтi 2 цього Додатка стосовно часткового звiльнення вiд ввiзного мита.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.