Документ скасований: Постанова КМУ № 426 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 грудня 2002 р. N 1864


Про затвердження Порядку визначення країни походження товару, що перемiщується через митний кордон України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами КМУ
вiд 18 сiчня 2003 року N 92,
вiд 28 жовтня 2004 року N 1443,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1016

     Вiдповiдно до статтi 277 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок визначення країни походження товару, що перемiщується через митний кордон України (додається).

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою КМУ вiд 18.01.2003р. N 92)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 грудня 2002 р. N 1864

ПОРЯДОК
визначення країни походження товару, що перемiщується через митний кордон України

     1. Для визначення країни походження товару, що перемiщується через митний кордон України, у разi, коли мiжнародним договором, укладеним в установленому законом порядку, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi Митним кодексом України та цим Порядком, застосовуються правила мiжнародного договору.

     Особливостi визначення країни походження товару, що ввозиться з територiй спецiальних (вiльних) економiчних зон, розташованих на територiї України, встановлюються законом.

     2. У цьому Порядку поняття вживаються у тому ж значеннi, що i в Митному кодексi України.

     3. Вiдомостi про країну походження товару, що перемiщується через митний кордон України, зазначаються в митнiй декларацiї, яка подається митному органу пiд час здiйснення митного оформлення у визначеному законодавством порядку та випадках.

     4. Декларант визначає країну походження товару, що перемiщується через митний кордон України, на пiдставi сертифiката про походження товару (далi - сертифiкат) чи декларацiї про походження товару, що подається митному органу для пiдтвердження цих вiдомостей.

     Подання сертифiката є обов'язковим у випадках, передбачених Митним кодексом України.

     Декларацiя про походження товару являє собою заяву (на комерцiйному рахунку або iншому товаросупровiдному документi) про країну походження товару, зроблену виробником або експортером i засвiдчену ними або органом, уповноваженим видавати сертифiкати.

     5. У разi коли в декларацiї про походження товару та в iнших документах, що подаються митному органу для здiйснення митного контролю та митного оформлення, є розбiжностi у вiдомостях про країну походження товару або митним органом встановлено iншi вiдомостi про країну походження товару, нiж тi, що зазначенi в декларацiї, декларант має право надати митному органу для пiдтвердження вiдомостей про заявлену країну походження товару сертифiкат або додатковi вiдомостi, на пiдставi яких вiдповiдно до положень Митного кодексу України щодо визначення країни походження та порядку, встановленого Мiнфiном, митним органом визначається країна походження товару.

(абзац перший пункту 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)

     Додатковими вiдомостями про країну походження є вiдомостi, що мiстяться в товарних накладних, пакувальних листах, вiдвантажувальних специфiкацiях, сертифiкатах (вiдповiдностi, якостi, фiтосанiтарних, ветеринарних тощо), митнiй декларацiї країни експорту, якими супроводжується товар, а також у паспортах, технiчнiй документацiї, висновках-експертизах митних та iнших уповноважених органiв, iнших матерiалах, що можуть бути використанi для пiдтвердження вiдомостей про країну походження товару.

     Визначення країни походження товару пiд час вирiшення спiрних питань здiйснюється митним органом у термiн, що не перевищує 10 календарних днiв. У виняткових випадках цей термiн може продовжуватися за рiшенням керiвника митного органу, але не бiльше нiж на 5 календарних днiв.

     При цьому продовження термiну митного оформлення, зумовлене необхiднiстю визначення країни походження товару, не може використовуватися декларантом для одержання фактичної вiдстрочки у сплатi мита та iнших податкiв i зборiв.

     6. Якщо є достатнi пiдстави вважати, що мають мiсце порушення законодавства України чи мiжнародного договору, укладеного в установленому законом порядку, в частинi визначення країни походження товару, митний контроль може здiйснюватися незалежно вiд закiнчення операцiй митного контролю, оформлення та пропуску товарiв на пiдставi письмового розпорядження керiвника митного органу або особи, яка його замiщує.

     7. За вiдсутностi належним чином оформленого сертифiката чи додаткових вiдомостей про походження товару або у разi неможливостi достовiрно визначити країну походження товару така країна визнається невiдомою. Товари, країна походження яких невiдома, пропускаються митним органом з метою їх перемiщення через митний кордон України за умови сплати мита за повними ставками.

     8. Усi додатковi витрати, пов'язанi з пiдтвердженням заявленої країни походження товару, несе декларант.

     81. На запит експортера, iмпортера або будь-якої заiнтересованої особи митним органом приймається попереднє рiшення про країну походження товару безпосередньо до того, як розпочнеться торгiвля товаром, але не пiзнiше нiж через 150 днiв з моменту надходження до митного органу такого запиту.

     Попереднє рiшення про країну походження товару, яке є обов'язковим для всiх митних органiв, дiє протягом трьох рокiв з дня його прийняття, якщо рiшення не вiдкликано або його дiю не припинено.

(Порядок доповнено пунктом 81 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1443)

     82. Митним органом може бути прийнято рiшення про припинення дiї або вiдкликання попереднього рiшення про країну походження товару, якщо таке рiшення прийнято на пiдставi поданих заявником пiдроблених документiв або таких, що мiстять неправдивi данi.

     Рiшення про припинення дiї попереднього рiшення про країну походження товару набирає чинностi з дня ухвалення попереднього рiшення.

     Прийняте попереднє рiшення про країну походження товару може бути вiдкликано у разi:

     змiни товарної номенклатури УКТЗЕД;

     встановлення мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, або актами законодавства України з питань визначення країни походження i (або) правил визначення, що стосуються країни походження, iнших вимог та умов визначення країни походження товару;

     прийняття органами державної влади України рiшень, якими встановлюються iншi вимоги та умови визначення країни походження товару.

     Форма i порядок прийняття, припинення дiї або вiдкликання попереднього рiшення про країну походження товару визначаються Мiнфiном.

(абзац сьомий пункту 82 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011р. N 1016)
(Порядок доповнено пунктом 82 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.10.2004р. N 1443)

     9. Iнформацiя, отримана митними органами як конфiденцiйна або така, що становить комерцiйну таємницю, може використовуватися тiльки для митних цiлей.

     За розголошення iнформацiї, що становить комерцiйну таємницю або є конфiденцiйною, посадовi особи митних органiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.