Документ скасований: Постанова КМУ № 775 від 22.08.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 квiтня 1999 р. N 593


Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 березня 2002 року N 390,
вiд 29 червня 2004 року N 810,
вiд 6 травня 2009 року N 455,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1016

     На виконання Указу Президента України вiд 3 лютого 1998 р. N 79 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток пiдприємницької дiяльностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Надати право Державнiй митнiй службi пiд час провадження окремо визначеними пiдприємствами - резидентами України зовнiшньоекономiчної дiяльностi не застосовувати пiд час митного контролю i митного оформлення товарiв i транспортних засобiв заходiв нетарифного регулювання та iнших обмежень, установлених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 1996 р. N 484 "Про затвердження перелiку шляхiв i напрямкiв транзиту пiдакцизних товарiв через територiю України та пункти на митному кордонi, через якi здiйснюється ввезення i вивезення цих товарiв, та граничнi термiни транзиту пiдакцизних товарiв автомобiльним i залiзничним транспортом через територiю України" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 316, N 16, ст.  443; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 17, с. 43, число 24, с. 107, число 38, с. 4; 1998 р., N 28, ст. 1046, ст. 1057), вiд 12 серпня 1996 р. N 938 "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та перемiщенням транзитом через територiю України алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 443, N 20, ст. 566; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 5, с. 143, число 18, с. 106, число 28, с. 111, число 52, с. 154; 1998 р., N 1, ст. 11, iз доповненнями, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 грудня 1996 р., N 1473).

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2002р. N 390, вiд 29.06.2004р. N 810, вiд 06.05.2009р. N 455, вiд 05.10.2011р. N 1016)

     2. Державнiй митнiй службi:

     затвердити разом з Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї i Державною податковою адмiнiстрацiєю критерiї оцiнки та порядок визначення пiдприємств - резидентiв України, пiд час провадження якими зовнiшньоекономiчної дiяльностi можуть не застосовуватися заходи нетарифного регулювання та iншi обмеження, установленi постановами Кабiнету Мiнiстрiв України;

(абзац другий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.05.2009р. N 455)

     визначити критерiї оцiнювання та механiзм визначення пiдприємств - резидентiв України, щодо товарiв i транспортних засобiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного контролю i митного оформлення.

(абзац третiй пункту 2 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.05.2009р. N 455)
(пункт 2 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.2004р. N 810)

     3. Державнiй митнiй службi визначити за погодженням з Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї i Державною податковою адмiнiстрацiєю та постiйно оновлювати перелiк пiдприємств - резидентiв України, стосовно яких у разi митного оформлення товарiв i транспортних засобiв можуть не застосовуватися заходи нетарифного регулювання та iншi обмеження, установленi постановами Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з пунктом 1 цiєї постанови. Зазначений перелiк пiдлягає широкому оприлюдненню у засобах масової iнформацiї.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.2004р. N 810)

     4. У разi iстотних порушень митного чи податкового законодавства пiдприємством - резидентом України, яке користується режимом сприяння, встановленим пунктом 1 цiєї постанови, воно виключається з перелiкiв пiдприємств, зазначених у пунктах 2 i 3 цiєї постанови, i провадить зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть на загальних пiдставах.

(абзац перший пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.2004р. N 810)

     Абзац другий пункту 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.2004р. N 810)

     5. З метою профiлактики порушень митного i податкового законодавства та превентивного виявлення таких порушень дозволити проведення Державною митною службою разом з Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї та Державною податковою адмiнiстрацiєю спiльних перевiрок зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що провадиться пiдприємством - резидентом України, яке користується режимом сприяння, встановленим пунктом 1 цiєї постанови, не частiше одного разу на шiсть мiсяцiв.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.2004р. N 810)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.