Документ скасований: Постанова КМУ № 425 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 жовтня 1996 р. N 1216


Про Положення про надання фiнансових гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення

     Вiдповiдно до Указу Президента України вiд 20 травня 1996 р. N 353 Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити Положення про надання фiнансових гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення (додається).

     Дiя цього Положення поширюється на транзитне перемiщення алкогольних напоїв i тютюнових виробiв з 1 жовтня 1996 року.

     2. Державному митному комiтетовi у мiсячний термiн подати Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiю щодо термiнiв поширення дiї зазначеного Положення на iншi пiдакцизнi товари.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Державний митний комiтет.

     Державному митному комiтетовi у тримiсячний термiн подати Кабiнету Мiнiстрiв України iнформацiю щодо ефективностi дiї механiзму надання фiнансових гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками.

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 жовтня 1996 р. N 1216

ПОЛОЖЕННЯ
про надання фiнансових гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення

     1. Цим Положенням визначаються умови та загальний порядок надання фiнансових гарантiй митним органам незалежними фiнансовими посередниками щодо обов'язкової доставки товарiв, на якi встановлено акцизний збiр, до митниць призначення, заявлених як транзитнi (далi - товари), пiд час ввезення на митну територiю України в частинi отримання передбачених законодавством обов'язкових платежiв.

     2. Незалежним фiнансовим посередником є уповноважена Держмиткомом юридична особа, зареєстрована в Українi у формi повного або командитного товариства (далi - гарант).

     3. Термiни, що вживаються в цьому Положеннi, мають таке значення:

     митний борг - обов'язковi платежi, що пiдлягають сплатi пiд час митного оформлення товарiв у разi їх ввезення на митну територiю України для вiльного використання;

     митниця вiдправлення - будь-який митний орган України, у якому для усiєї кiлькостi товарiв або їх частини починається перемiщення товарiв транзитом через територiю України iз застосуванням фiнансових гарантiй;

     перевiзник - власник товарiв або уповноважена ним особа, яка здiйснює перевезення та безпосередньо володiє товарами протягом усього термiну їх перемiщення транзитом через територiю України;

     фiнансова гарантiя - спосiб забезпечення виконання зобов'язань перевiзника щодо вивезення товару за межi митної територiї України.

     Надання фiнансової гарантiї Держмиткому передбачає безумовне зобов'язання гаранта сплатити митний борг у разi невиконання перевiзником зобов'язання щодо вивезення товару.

     4. Фiнансовi гарантiї митним органам надаються гарантом. Фiнансове забезпечення наданих гарантiй провадиться гарантом шляхом укладання договорiв страхування вiдповiдальностi перевiзника перед митними органами щодо обов'язкової своєчасної доставки товару до митницi призначення iз страховиком аби шляхом отримання вiд перевiзника застави у розмiрi митного боргу, чи отримання гарантiйного листа уповноваженого банку на суму митного боргу.

     Вiдносини i порядок взаємодiї Держмиткому та гаранта визначаються генеральною угодою.

     5. Оформлення фiнансових гарантiй здiйснюється перевiзником завчасно, до подання товарiв до митного оформлення. Товари, щодо яких немає фiнансових гарантiй на час подання до митного оформлення, затримуються митницею вiдправлення до оформлення таких гарантiй. Усi пов'язанi з цим витрати (збереження, охорона, стоянка тощо) здiйснюються за рахунок перевiзника.

     Надання фiнансових гарантiй митним органам обов'язкове для товарiв, що ввозяться транзитом на митну територiю України пiд зобов'язання про вивезення незалежно вiд виду транспорту, яким вони перемiщуються, за винятком перемiщення:

     автотранспортом iз застосуванням книжок МДП (САRNЕТ ТIR) згiдно з Конвенцiєю МДП 1975 року;

     iз застосуванням охорони i супроводження митними органами iз залученням пiдроздiлiв МВС;

     трубопровiдним транспортом;

     фiзичними особами в обсягах, якi не обкладаються акцизним збором; каналами поштового зв'язку.

     6. У разi намiру здiйснити транзитне перевезення товару його власник або уповноважена ним особа звертається до представника гаранта та у взаємодiї з ним обирає один iз зазначених у пунктi 4 цього Положення видiв фiнансового забезпечення гарантiї, що надається гарантом Держмиткому.

     7. Для фiнансового забезпечення гарантiї шляхом надання гарантiйного листа банку гарант отримує гарантiю уповноваженого Держмиткомом банку за рахунок перевiзника.

     8. Для фiнансового забезпечення гарантiї шляхом застави перевiзник згiдно з договором застави перераховує гаранту заставу, вiдповiдну сумi митного боргу.

     Заставлене майно повертається гарантом заставодавцю пiсля повного виконання його обов'язкiв перед митними органами за пiдтвердженням митницi призначення на пiдставi фактичних даних про перетин товаром митного кордону України. У противному разi застава перераховується гарантом пропорцiйно до невиконаних зобов'язань перевiзника митним органам як покриття митного боргу.

     9. Для фiнансового забезпечення гарантiї шляхом страхування фiнансової вiдповiдальностi перевiзника гарант вiд свого iменi та за рахунок перевiзника здiйснює укладання договору страхування його вiдповiдальностi iз страховиком, уповноваженим Держмиткомом.

     10. Термiн дiї договору страхування, утримання застави або гарантiйного листа банку вiдповiдає термiну дiї зобов'язань перевiзника щодо вивезення товару з митної територiї України згiдно з вимогами митного законодавства.

     Початок та закiнчення зазначеного термiну визначається митницями вiдправлення та призначення на пiдставi фактичних даних митницi про перетин митного кордону України товаром без змiни його стану.

     11. У разi порушення перевiзником зобов'язань щодо вивезення товару (за винятком обставин, визначених митними правилами, та випадкiв, зазначених у пунктi 12 цього Положення) ввезенi товари вважаються призначеними до вiльного обiгу на територiї України, а гарант забезпечує митним органам повне вiдшкодування митного боргу.

     12. Страховий випадок не вважається таким, що настав, а застава не зараховується на користь митних органiв та гарантiя не перераховується, якщо перевiзник не виконав зобов'язання щодо вивезення товарiв за межi митного кордону України внаслiдок форс-мажорних обставин. Перелiк таких обставин визначається Держмиткомом.

     13. Пiд час ввезення товарiв на територiю України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митницi вiдправлення на митному кордонi, крiм документiв, установлених митним законодавством про транзит, оригiнал документа, що пiдтверджує надання гарантом фiнансової гарантiї Держмиткому, а саме - гарантiйного листа банку або свiдоцтва про внесення застави, чи страхового полiса.

     Гарантiйний документ видається перевiзнику у чотирьох примiрниках - для представникiв гаранта на митницi вiдправлення i на митницi призначення та для митницi вiдправлення i для митницi призначення.

     Для внутрiшньої звiтностi перевiзника залишаються оригiнали вiдповiдних договорiв, що супроводжують отримання фiнансової гарантiї.

     14. Згiдно з установленими правилами декларант заповнює на митницi вiдправлення вантажну митну декларацiю типу "Транзит", у якiй зазначаються суми всiх умовно нарахованих платежiв, передбачених для товарiв у разi їх вiльного використання згiдно iз законодавством (митний борг), та вид обраної фiнансової гарантiї.

     Розмiр фiнансової гарантiї, зазначений у гарантiйному документi, не може бути меншим суми умовно нарахованого платежу.

     15. Iнспектор митницi вiдправлення перевiряє поданi декларантом документи, в тому числi суму нарахованого митного боргу, звiряє вiдомостi про гаранта з надiсланими Держмиткомом реєстрами i приймає рiшення про митний огляд транспортного засобу з продекларованими товарами.

     Вiдбитком особистої номерної печатки iнспектор митницi засвiдчує всi примiрники гарантiйного документа, а вiдбитком номерного штампу "Пiд митним контролем" - усi примiрники поданих для митного оформлення документiв та вписує номер вантажної митної декларацiї в усi примiрники гарантiйного документа.

     Вiд цього моменту вантажна митна декларацiя i гарантiйний документ не можуть бути використанi окремо до моменту прибуття товарiв до митницi призначення i прийняття їх до митного оформлення.

     16. Пiсля завершення митного оформлення один примiрник гарантiйного документа та вантажної митної декларацiї, а також рахунку фактури та товарно-транспортної накладної на оформленi товари залишається у справах митницi вiдправлення. Зазначенi документи реєструються в окремому журналi (для реєстрацiї транзитних пiдакцизних товарiв) пiд одним номером.

     17. Повiдомлення про вiдправлення товарiв до митницi призначення негайно надсилається митницею вiдправлення каналами електронного зв'язку.

     Iнформацiя про такi вантажi є першочерговою i прiоритетною перед всiма iншими вiдомостями.

     18. Якщо у встановлений термiн вантаж не прийшов до митницi призначення, остання негайно надсилає митницi вiдправлення каналами електронного зв'язку повiдомлення про ненадходження вантажу та пiсля уточнення вiдповiдних обставин передає iнформацiю про порушення зобов'язання про транзит управлiнню по органiзацiї боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмиткому. Останнє протягом трьох робочих днiв вiд моменту отримання такої iнформацiї надсилає гарантовi повiдомлення про необхiднiсть сплати гарантiйних коштiв згiдно з умовами вiдповiдних договорiв.

     19. У разi порушення перевiзником встановлених маршруту та (або) термiну транзиту митниця призначення вживає вiдповiдних заходiв, передбачених митним законодавством. При цьому суми отриманих фiнансових гарантiй не стягуються, а у разi їх попереднього стягнення - повертаються гаранту у встановленому порядку.

     20. У разi змiни перевiзником номiналу, цiлiсного стану та обсягу партiї товару митниця призначення разом з представником гаранта, крiм заходiв, передбачених митним законодавством, складає акт встановленого зразка, на пiдставi якого митнi органи отримують вiдшкодування iз сум фiнансової гарантiї.

     21. Виконуючи митне оформлення, iнспектор митницi призначення перевiряє всi поданi документи, проводить звiрку вiдомостей про гаранта з надiсланими Держмиткомом реєстрами, приймає рiшення про митний огляд продекларованих товарiв, вилучає вантажну митну декларацiю типу "Транзит", проставивши на нiй штамп "Пiд митним контролем" митницi вiдправлення i вiдбиток особистої номерної печатки, реєструє її разом з iншими вилученими документами в журналi реєстрацiї транзитних пiдакцизних товарiв пiд одним номером i на всiх примiрниках товарно-транспортних документiв та гарантiйного документа проставляє вiдбиток особистої номерної печатки.

     Вiдбитки особистої номерної печатки на перелiчених документах є пiдтвердженням вивезення товарiв за межi митної територiї України та виконання перевiзником своїх обов'язкiв щодо такого вивезення.

     22. Пiд час вивезення товарiв за межi митної територiї України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає представнику гаранта на митному кордонi документи, оформленi митницею пiд час ввезення цих товарiв, на пiдставi яких:

     закiнчується дiя гарантiї банку;

     представник гаранта повертає перевiзнику заставу;

     закiнчується термiн дiї страхового полiса.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.