Документ скасований: Постанова КМУ № 719 від 17.08.2020

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 17 липня 2019 р. N 624


Питання запровадження спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 липня 2019 року N 678,
вiд 18 березня 2020 року N 261,
вiд 15 квiтня 2020 року N 301

     Вiдповiдно до частини одинадцятої статтi 29 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та з метою вжиття заходiв, необхiдних для захисту суттєвих iнтересiв безпеки пiд час надзвичайних обставин в мiжнародних вiдносинах, Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що запроваджується спецiальне мито на товари походженням з Росiйської Федерацiї (далi - спецiальне мито) незалежно вiд iнших видiв мита у вiдсотках до митної вартостi товарiв за такими ставками:

     1) для важких дистилятiв (газойлiв) за кодами згiдно з УКТЗЕД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, що ввозяться на митну територiю України трубопровiдним транспортом та помiщуються у митний режим iмпорту:

     з 1 серпня 2019 р. - 3,75 вiдсотка;

     з 1 жовтня 2019 р. - 4 вiдсотки;

     2) для газiв скраплених за кодами згiдно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 та вуглеводнiв за кодом згiдно з УКТЗЕД 2901 10 00 10, що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту:

     з 1 серпня 2019 р. - 1,75 вiдсотка;

     з 1 жовтня 2019 р. - 3 вiдсотки.

(пiдпункт 2 пункту 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.07.2019р. N 678)

     3) для всiх типiв вугiлля за товарною позицiєю 2701 згiдно з УКТЗЕД (крiм антрацитового вугiлля за кодом 2701 11 00 00 згiдно з УКТЗЕД незалежно вiд мети ввезення; бiтумiнозного вугiлля, коксiвного та iншого вугiлля за кодами 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 згiдно з УКТЗЕД для використання в металургiйнiй та коксохiмiчнiй промисловостi, а також бiтумiнозного, коксiвного та iншого вугiлля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмiнеральну основу до 35 вiдсоткiв включно за кодами 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 згiдно з УКТЗЕД для використання у виробництвi електричної та теплової енергiї), що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту, з 1 травня 2020 р. - 65 вiдсоткiв.

(пункт 1 доповнено новим абзацом восьмим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.03.2020р. N 261, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим, абзац восьмий пункту 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.04.2020р. N 301)

     Документами, якi засвiдчують мету використання зазначених товарiв, є зовнiшньоекономiчнi договори та/або договори постачання на територiї України, стороною яких є пiдприємства металургiйної та коксохiмiчної промисловостi або виробники електричної та теплової енергiї, що пiдтверджується вiдповiдним кодом виду економiчної дiяльностi пiдприємства, а у разi, коли така дiяльнiсть лiцензується згiдно iз законодавством, - вiдповiдною лiцензiєю.

(пункт 1 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.04.2020р. N 301)

     У разi нецiльового використання зазначених товарiв спецiальне мито пiдлягає донарахуванню вiдповiдно до законодавства.

(пункт 1 доповнено новим абзацом десятим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.04.2020р. N 301, у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим)

     У разi неможливостi достовiрно встановити країну походження товарiв, щодо яких застосовується спецiальне мито згiдно з цим пунктом, такi товари випускаються у вiльний обiг на митнiй територiї України за умови сплати спецiального мита за визначеними цим пунктом ставками.

(пункт 1 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.07.2019р. N 678)

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування та дiє до моменту припинення застосування Росiйською Федерацiєю дискримiнацiйних та/або недружнiх дiй щодо України.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.