КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 15 квiтня 2020 р. N 301


Про внесення змiн до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624 "Питання запровадження спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 61, ст. 2127, N 65, ст. 2237) - iз змiною, внесеною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 березня 2020 р. N 261, змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 15 квiтня 2020 р. N 301

ЗМIНИ,
що вносяться до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624

     1. Абзац восьмий викласти в такiй редакцiї:

     "3) для всiх типiв вугiлля за товарною позицiєю 2701 згiдно з УКТЗЕД (крiм антрацитового вугiлля за кодом 2701 11 00 00 згiдно з УКТЗЕД незалежно вiд мети ввезення; бiтумiнозного вугiлля, коксiвного та iншого вугiлля за кодами 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 згiдно з УКТЗЕД для використання в металургiйнiй та коксохiмiчнiй промисловостi, а також бiтумiнозного, коксiвного та iншого вугiлля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмiнеральну основу до 35 вiдсоткiв включно за кодами 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 згiдно з УКТЗЕД для використання у виробництвi електричної та теплової енергiї), що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту, з 1 травня 2020 р. - 65 вiдсоткiв.".

     2. Пiсля абзацу восьмого доповнити пункт новими абзацами такого змiсту:

     "Документами, якi засвiдчують мету використання зазначених товарiв, є зовнiшньоекономiчнi договори та/або договори постачання на територiї України, стороною яких є пiдприємства металургiйної та коксохiмiчної промисловостi або виробники електричної та теплової енергiї, що пiдтверджується вiдповiдним кодом виду економiчної дiяльностi пiдприємства, а у разi, коли така дiяльнiсть лiцензується згiдно iз законодавством, - вiдповiдною лiцензiєю.

     У разi нецiльового використання зазначених товарiв спецiальне мито пiдлягає донарахуванню вiдповiдно до законодавства.".

     У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом одинадцятим.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.