КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 18 березня 2020 р. N 261

Про внесення змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624 "Питання запровадження спецiального мита на окремi товари походженням з Росiйської Федерацiї, що ввозяться на митну територiю України" (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 61, ст. 2127, N 65, ст. 2237) змiну, що додається.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 березня 2020 р. N 261

ЗМIНА,
що вноситься до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2019 р. N 624

     Доповнити пункт пiсля абзацу сьомого новим абзацом такого змiсту:

     "3) для всiх типiв вугiлля за кодом згiдно з УКТЗЕД 2701 (крiм антрацитового вугiлля для всiх категорiй вантажоотримувачiв за кодом згiдно з УКТЗЕД 2701 11 00 00; бiтумiнозного вугiлля та коксiвного вугiлля для металургiйної промисловостi за кодами згiдно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00, а також вугiлля марки Пiсне ("П"), вiдповiдно до ДСТУ 3472:2015 "Вугiлля буре, кам'яне та антрацит" за кодами згiдно з УКТЗЕД 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для виробникiв електричної та теплової енергiї), що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту, з 15 квiтня 2020 р. - 65 вiдсоткiв.".

     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.