МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

17.02.2015 N 152


Про затвердження Змiн до деяких вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчого класифiкатора iнформацiї з питань державної митної справи, який використовується у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами), що додається.

     2. Затвердити Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами), що додається.

     3. Департаменту комунiкацiй Державної фiскальної служби України (Косарчук В. П.) в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу.

     4. Департаменту розвитку IТ Державної фiскальної служби України (Дзюбатий А. Б.) доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     5. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту оприлюднення цього наказу.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України Фудашкiна Д. О. та заступника Голови Державної фiскальної служби України Макаренка А. В.

Мiнiстр Н. ЯРЕСЬКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
17 лютого 2015 року N 152

Змiни до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами

     1. Роздiл "Мито" викласти в такiй редакцiї:

Код виду надходжень Вид надходження Код бюджетної класифiкацiї Пiдстава для нарахування податкiв та зборiв
Мито
Ввiзне мито 15010000 Митний кодекс України, глава 42
020 Мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010100
021 Мито на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010500 Митний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України"
120 Мито на товари, що ввозяться (пересилаються) на територiю України фiзичними особами 15010200 Митний кодекс України, роздiл XII
121 Мито на транспортнi засоби та шини до них, що ввозяться на територiю України фiзичними особами 15010500 Митний кодекс України, роздiл XII
Вивiзне мито 15020000 Митний кодекс України, глава 42, роздiл XII
040 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами господарювання 15020100
140 Мито на товари, якi вивозяться (пересилаються) фiзичними особами 15020200
Антидемпiнгове мито   Митний кодекс України, глава 42,
Закон України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту",
рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi щодо застосування заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
023 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010900
123 Антидемпiнгове мито на товари, що ввозяться на територiю України фiзичними особами 15010900
Спецiальне мито   Митний кодекс України, глава 42,
Закон України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну",
рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi щодо застосування заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
024 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15010800
124 Спецiальне мито на товари, що ввозяться на митну територiю України фiзичними особами 15010800
Компенсацiйне мито   Митний кодекс України, глава 42,
Закон України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту",
рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi щодо застосування заходiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
025 Компенсацiйне мито на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15011000
125 Компенсацiйне мито на товари, що ввозяться на митну територiю України фiзичними особами 15011000
Додатковий iмпортний збiр   Митний кодекс,
Закону України "Про заходи щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України вiдповiдно до статтi XII Генеральної угоди про тарифи й торгiвлю 1994 року"
022 Додатковий iмпортний збiр на товари, що ввозяться на територiю України суб'єктами господарювання 15011100
122 Додатковий iмпортний збiр на товари, що ввозяться на митну територiю України фiзичними особами 15011100

     2. У роздiлi "Iншi види бюджетних надходжень" у назвi виду надходжень 026 слова "Плата за супроводження та охорону товарiв" замiнити словами "Iншi збори з iмпорту".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
17 лютого 2015 року N 152

Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України

     У роздiлi I Загальний (Iмпорт):

     1.1. У рядку 52 назву товару викласти в такiй редакцiї:

     "До 1 сiчня 2017 року вiдходи та брухт чорних i кольорових металiв, а також папiр та картон для утилiзацiї (макулатура та вiдходи) товарної позицiї 4707 згiдно з УКТ ЗЕД";

     1.2. Доповнити такими позицiями:

N пор Назва товару Ввiзне мито Акцизний податок Податок на додану вартiсть
Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Код пiльги Пiдстава для надання пiльги
88 Спецiальнi засоби iндивiдуального захисту, бронежилети, нитки та тканини для виготовлення бронежилетiв 161 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п.41
-   161 Податковий кодекс України,
роздiл ХХ, пiдроздiл 2, пункт 32
89 Лiкарськi засоби та медичнi вироби вiдповiдно до пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 Податкового кодексу України 162 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п.41
-   162 Податковий кодекс України,
роздiл ХХ, пiдроздiл 2, пункт 32
90 Лiкарськi засоби та медичнi вироби без їх державної реєстрацiї та дозвiльних документiв щодо можливостi їх ввезення 163 Митний кодекс України,
Прикiнцевi та перехiднi положення, п.41
-   163 Податковий кодекс України,
роздiл ХХ, пiдроздiл 2, пункт 32
91 Продукцiя оборонного призначення, визначена такою згiдно з пунктом 9 статтi 1 Закону України "Про державне оборонне замовлення" 164 Митний кодекс України,
ст. 282, ч. 1, п. 20
-   164 Податковий кодекс України,
роздiл ХХ, пiдроздiл 2, пункт 32
92 Товари, якi згiдно з роздiлом II Митного кодексу України вiдповiдають критерiям повнiстю вироблених, достатньо перероблених, чи ввезенi на митну територiю України та випущенi для вiльного обiгу на тимчасово окупованiй територiї України 165 Закон України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України",
пiдпункт 6.6 статтi 6
-   -  
93 Основнi засоби i малоцiннi та швидкозношуванi предмети, що належать юридичним особам, якi переносять мiсце своєї дiяльностi з тимчасово окупованої територiї на iншу територiю України, та вивозяться для подальшого використання у господарськiй дiяльностi, за умови, що такi основнi засоби перебували на балансi пiдприємства станом на 1 сiчня 2014 року у вiльному обiгу на територiї України 166 Закон України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України",
пiдпункт "б" пункту 15.1 статтi 15
166 Закон України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України",
пiдпункт "б" пункту 15.1 статтi 15
166 Закон України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України",
пiдпункт "б" пункту 15.1 статтi 15
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.