ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про заходи щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України вiдповiдно до статтi XII Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 9 квiтня 2015 року N 332-VIII

     Стаття 1. Встановлення додаткового iмпортного збору

     1. Тимчасово, строком на 12 мiсяцiв, запровадити додатковий iмпортний збiр вiдповiдно до статтi XII Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року та Домовленостi про положення ГАТТ-1994 щодо платiжного балансу.

     2. Додатковий iмпортний збiр справляється з товарiв, що ввозяться на митну територiю України у митному режимi iмпорту, незалежно вiд країни походження цих товарiв та укладених Україною угод (договорiв) про вiльну торгiвлю.

     Стаття 2. Об'єкти оподаткування

     1. Об'єктами оподаткування додатковим iмпортним збором є товари, визначенi у пунктах 1, 2 частини першої статтi 277 Митного кодексу України, крiм життєво необхiдних товарiв згiдно зi статтею 5 цього Закону.

     Стаття 3. База оподаткування додатковим iмпортним збором

     1. Базою оподаткування додатковим iмпортним збором є митна вартiсть товарiв, що ввозяться на митну територiю України, визначена вiдповiдно до положень Митного кодексу України.

     Стаття 4. Ставки додаткового iмпортного збору

     1. Додатковий iмпортний збiр справляється за такими ставками:

     10 вiдсоткiв - для товарiв, що класифiкуються у товарних групах 1 - 24 згiдно з УКТЗЕД;

     5 вiдсоткiв - для товарiв, що класифiкуються у товарних групах 25 - 97 згiдно з УКТЗЕД;

     10 вiдсоткiв - для товарiв, що пiдлягають оподаткуванню ввiзним митом вiдповiдно до статтi 374 Митного кодексу України.

     Стаття 5. Життєво необхiднi товари

     1. Життєво необхiдними товарами є:

     нафта, що класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 2709 00 90 00 згiдно з УКТЗЕД;

     газ природний, що класифiкується у товарних пiдкатегорiях 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згiдно з УКТЗЕД;

     неопромiненi паливнi елементи (твели), що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 8401 30 00 00 згiдно з УКТЗЕД;

     електроенергiя, що класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 2716 00 00 00 згiдно з УКТЗЕД;

     вугiлля, що класифiкується у товарних пiдкатегорiях 2701 11 00 00, 2701 12 10 00, 2701 19 00 00, 2701 12 90 00, 2704 00 19 00, 2704 00 30 00, 2708 20 00 00, 2713 11 00 00, 2713 12 00 00 згiдно з УКТЗЕД;

     бензини, мазут та дизпаливо, що класифiкуються у товарнiй позицiї 2710 згiдно з УКТЗЕД, крiм товарних пiдкатегорiй 2710 91 00 00 та 2710 99 00 00;

     товари, зазначенi у пунктах 2 - 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18 - 20 частини першої статтi 282, частинах першiй та четвертiй статтi 287, пiдпунктi 11 пункту 4, пунктi 41 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України;

     медичнi вироби для проведення гемодiалiзу та лiкування онкологiчних хворих за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     товари, що безоплатно надаються Українi урядами iнших держав або мiжнародними органiзацiями в рамках мiжнародних (мiжурядових) угод, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     лiкарськi засоби та медичнi вироби, операцiї з ввезення яких звiльненi вiд оподаткування податком на додану вартiсть вiдповiдно до пункту 38 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України.

(частину першу статтi 5 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 09.04.2015р. N 332-VIII)

     Стаття 6. Цей Закон набирає чинностi з моменту опублiкування рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо завершення консультацiй з мiжнародними фiнансовими органiзацiями.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
N 73-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.