ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до Податкового кодексу України щодо звiльнення вiд оподаткування деяких лiкарських засобiв та медичних виробiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пiдроздiл 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктом 38 такого змiсту:

     "38. Тимчасово, до 31 березня 2019 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть:

     операцiї з ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, медичних виробiв, внесених до Державного реєстру медичної технiки та виробiв медичного призначення та/або введених в обiг вiдповiдно до законодавства у сферi технiчного регулювання та оцiнки вiдповiдностi, та операцiї з першого постачання таких лiкарських засобiв, медичних виробiв на митнiй територiї України;

     операцiї з першого постачання виробником на митнiй територiї України лiкарських засобiв, внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, медичних виробiв, внесених до Державного реєстру медичної технiки та виробiв медичного призначення та/або введених в обiг вiдповiдно до законодавства у сферi технiчного регулювання та оцiнки вiдповiдностi;

     операцiї з постачання (передачi) лiкарських засобiв та медичних виробiв, що були ввезенi та/або поставленi на митнiй територiї України вiдповiдно до цього пункту, у системi охорони здоров'я вiд центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, та/або вiд державних пiдприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кiнцевого споживача (пацiєнта) у межах виконання бюджетних програм iз забезпечення медичних заходiв державних програм та/або комплексних заходiв програмного характеру у сферi охорони здоров'я.

     Звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть, передбачене цим пунктом, застосовується, якщо ввезення та/або постачання здiйснюється на пiдставi договорiв iз спецiалiзованими органiзацiями, що здiйснюють закупiвлi, перелiк яких визначений Законом України "Про здiйснення державних закупiвель", укладених на виконання угод мiж центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, та вiдповiдною спецiалiзованою органiзацiєю, що здiйснює закупiвлi, у межах виконання бюджетних програм iз забезпечення медичних заходiв державних програм та/або комплексних заходiв програмного характеру у сферi охорони здоров'я.

     У разi порушення цiльового використання лiкарських засобiв та медичних виробiв, що ввозяться на митну територiю України та/або постачаються на митнiй територiї України вiдповiдно до цього пункту, платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент ввезення (нарахована в момент постачання) таких лiкарських засобiв та медичних виробiв, а також несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства.

     Перелiк лiкарських засобiв та медичних виробiв, якi закуповуються на пiдставi угод щодо закупiвлi iз спецiалiзованими органiзацiями, що здiйснюють закупiвлi, та порядок ввезення, постачання i цiльового використання лiкарських засобiв, медичних виробiв, що звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть вiдповiдно до цього пункту, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Частину першу статтi 5 Закону України "Про заходи щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України вiдповiдно до статтi XII Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 4, ст. 20) доповнити абзацом одинадцятим такого змiсту:

     "лiкарськi засоби та медичнi вироби, операцiї з ввезення яких звiльненi вiд оподаткування податком на додану вартiсть вiдповiдно до пункту 38 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити та затвердити нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 квiтня 2015 року
N 332-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.