МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.06.2018 N 541


Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Внести змiни до Класифiкатора видiв транспорту, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011, виклавши його у новiй редакцiї, що додається.

     2. Затвердити змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора документiв та Класифiкатора способiв розрахунку, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами), що додаються.

     3. Державнiй фiскальнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення, крiм пункту 1, який набирає чинностi через 30 днiв з моменту оприлюднення цього наказу.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фiскальної служби України Продана М. В.

Мiнiстр О. Данилюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20 вересня 2012 року N 1011
(у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 01 червня 2018 року N 541)

Класифiкатор видiв транспорту

Тип транспорту Односимвольний код Двосимвольний код Назва
Морський транспорт 1 10 Морське судно
11 Контейнер на морському суднi
12 Залiзничний вагон на морському суднi
16 Вантажний автомобiль на морському суднi
17 Причiп або напiвпричiп на морському суднi
18 Судно внутрiшнього плавання на морському суднi
Залiзничний транспорт 2 20 Залiзничний вагон
21 Контейнер на залiзничному вагонi
23 Вантажний автомобiль на залiзничному вагонi
24 Причiп або напiвпричiп на залiзничному вагонi
Автомобiльний транспорт 3 30 Вантажний автомобiль
31 Контейнер на вантажному автомобiлi
Повiтряний транспорт 4 40 Повiтряне судно
41 Контейнер на повiтряному суднi
42 Вантажний автомобiль на повiтряному суднi
43 Причiп або напiвпричiп на повiтряному суднi
Поштове вiдправлення 5 52 Поштове вiдправлення морським транспортом
53 Поштове вiдправлення залiзничним транспортом
54 Поштове вiдправлення автомобiльним транспортом
55 Поштове вiдправлення повiтряним транспортом
Стацiонарнi засоби транспортування 7 70 Трубопровiдний транспорт
71 Лiнiї електропередачi
Внутрiшнiй водний транспорт 8 80 Судно внутрiшнього плавання
Транспортний засiб, що перемiщується своїм ходом як товар 9 92 Морське, рiчкове судно, що перемiщується своїм ходом як товар
93 Самохiдна одиниця залiзничного рухомого складу, що перемiщується своїм ходом як товар
94 Автомобiльний транспортний засiб, що перемiщується своїм ходом як товар
95 Повiтряне судно, що перемiщується своїм ходом як товар
 
Директор Департаменту митної полiтики
О. П. Москаленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
01 червня 2018 року N 541

Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора документiв та Класифiкатора способiв розрахунку

     1. У Класифiкаторi звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України:

     1) доповнити роздiл I "Загальний (Iмпорт)" пiсля позицiї "109" новою позицiєю "110" такого змiсту:

"

110 До 26 травня 2018 року товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України в митному режимi iмпорту для забезпечення органiзацiї та проведення фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА та Лiги чемпiонiв УЄФА серед жiнок сезону 2017/2018 183 Митний кодекс України, Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення", пiдпункт 43 - - 183 Податковий кодекс України, роздiлу XX "Перехiднi положення", пiдроздiл 2, пункт 66

";

     2) доповнити роздiл V "Застосування звiльнень вiд сплати митних платежiв залежно вiд обраного митного режиму" пiсля позицiї "17" новою позицiєю "18" такого змiсту:

"

18 Тимчасове ввезення До 26 травня 2018 року товари, у тому числi транспортнi засоби, що класифiкуються в товарних позицiях 8702, 8703, 8704 згiдно з УКТ ЗЕД, якi тимчасово ввозяться на митну територiю України для забезпечення органiзацiї та проведення фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА та Лiги чемпiонiв УЄФА серед жiнок сезону 2017/2018 519 Митний кодекс України, Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення", пiдпункт 43 519 Податковий кодекс України, стаття 213, пiдпункт 213.3.3 519 Податковий кодекс України, роздiлу XX "Перехiднi положення", пiдроздiл 2, пункт 66

".

     2. У Класифiкаторi документiв:

     1) у роздiлi 4 "Договори та iншi документи, що пiдтверджують право володiння, користування та/або розпорядження товарами" позицiї "4317" та "4318" викласти у такiй редакцiї:

"

4317 Зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) комiсiї з продажу та/або придбання товарiв через комiсiонера-нерезидента
4318 Оферта, пiдтверджена акцептом вiдповiдно до частини шостої статтi 11 Закону України "Про електронну комерцiю"

";

     2) у роздiлi 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що пiдтверджують дотримання обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України":

     позицiю "5512" викласти у такiй редакцiї:

"

5512 Лист УЄФА про призначення осiб

";

     доповнити пiсля позицiї "5512" новою позицiєю "5513" такого змiсту:

"

5513 Лист УЄФА про призначення товарiв

";

     3) доповнити у роздiлi 9 "Iншi документи" пiсля позицiї "9701" новою позицiєю "9705" такого змiсту:

"

9705 Угода про мiжнароднi перевезення мiжнародних експрес-вiдправлень

".

     3. У роздiлi "Способи розрахунку, що застосовуються у разi подання додаткової декларацiї" Класифiкатору способiв розрахунку:

     позицiю "70" викласти у такiй редакцiї:

"

70 Сума податку, що була сплачена за попередньою, тимчасовою, перiодичною, додатковою декларацiєю, або декларацiєю, заповненою у звичайному порядку

".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.