МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2021 N 104


Про затвердження Змiн до Класифiкатора документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами), що додаються.

     2. Державнiй митнiй службi України:

     забезпечити iнформування державних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiни, внесенi цим наказом, шляхом оприлюднення його на своєму офiцiйному вебсайтi;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з дня його оприлюднення на офiцiйному вебсайтi Державної митної служби України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голов у Державної митної служби України Рябiкiна П. Б.

Мiнiстр Сергiй МАРЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
16 лютого 2021 року N 104

ЗМIНИ
до Класифiкатора документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї

     1. У роздiлi 1 "Митнi документи":

     позицiї "1610" i "1611" викласти в такiй редакцiї:

"

1610 Авторизацiя АЕО про надання права на застосування спецiальних спрощень (АЕО-С)
1611 Авторизацiя АЕО про пiдтвердження безпеки та надiйностi (АЕО-Б)

";

     позицiї "1620" - "1623" викласти в такiй редакцiї:

"

1620 Дозвiл митницi на застосування спецiального спрощення "загальна фiнансова гарантiя"
1621 Дозвiл митницi на застосування спецiального спрощення "самостiйне накладення пломб спецiального типу"
1622 Дозвiл митницi на застосування спецiального спрощення "процедура спрощеного декларування"
1623 Дозвiл митницi на застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням"

";

     позицiї "1612", "1624" - "1631" виключити.

     2. У роздiлi 5 "Документи та вiдомостi, що пiдтверджують дотримання обмежень, встановлених законами України, щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України":

     позицiї "5036", "5037", "5052", "5205", "5503", "5515" виключити;

     пiсля позицiї "5101" доповнити новими позицiями "5123" та "5124" такого змiсту:

"

5123 Документацiя, яка має супроводжувати продукцiю при наданнi її на ринку вiдповiдно до вимог щодо нехарчової продукцiї та її обiгу на ринку України, встановлених технiчними регламентами (Закон України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї")
5124 Лiцензiя на право виробництва тютюнових виробiв

";

     позицiю "5509" викласти в такiй редакцiї:

"

5509 Iнформацiя про позитивнi результати проведення заходiв офiцiйного контролю з використанням механiзму "єдиного вiкна" (в якостi вiдомостей про документ зазначається оригiнальний номер електронної справи)

".

     3. Роздiл 10 "Коди документiв, що вiдповiдають кодам документiв Нової комп'ютеризованої транзитної системи" доповнити позицiєю такого змiсту:

"

zzz Iншi документи (при застосуваннi режиму спiльного транзиту)

".

Директор Департаменту митної полiтики Олександр МОСКАЛЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.