МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2019 N 6


Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками та Класифiкатора результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами), що додаються.

     2. Державнiй фiскальнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фiскальної служби України Власова О. С.

Мiнiстр О. Маркарова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
11 сiчня 2019 року N 6

Змiни
до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками та Класифiкатора результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками

     1. У роздiлi I "Загальний (Iмпорт)" Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України:

     позицiї "52" та "108" викласти у такiй редакцiї:

"

52 До 1 сiчня 2022 року вiдходи та брухт чорних i кольорових металiв, а також папiр та картон для утилiзацiї (макулатура та вiдходи) товарної позицiї 4707 згiдно з УКТ ЗЕД - - - - 112 Податковий кодекс України, роздiл XX, пiдроздiл 2, пункт 23
108 До 31 грудня 2022 року операцiї iз ввезення на митну територiю України транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома), що зазначенi у товарнiй пiдкатегорiї 8703 90 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД, а також товарiв, зазначених у товарних пiдкатегорiях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 23 00 00, 8504 40 88 00 згiдно з УКТ ЗЕД - - - - 181 Податковий кодекс України, Перехiднi положення, пiдроздiл 2, пункт 64

";

     доповнити пiсля позицiї "112" новою позицiєю "113" такого змiсту:

"

113 Товари, що закуповуються в межах контрактiв, звiльняються вiд сплати будь-яких податкiв, мит, зборiв або iнших обов'язкових платежiв, якi встановленi Україною на її територiї вiдповiдно до нацiонального законодавства України 186 Угода мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки у створеннi єдиної системи авiацiйної безпеки та цивiльного захисту в Українi, стаття 10 186 Угода мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки у створеннi єдиної системи авiацiйної безпеки та цивiльного захисту в Українi, стаття 10 186 Угода мiж Урядом України та Урядом Французької Республiки щодо офiцiйної пiдтримки у створеннi єдиної системи авiацiйної безпеки та цивiльного захисту в Українi, стаття 10

".

     2. У Класифiкаторi митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками, перед роздiлом "Перевiрка документiв та вiдомостей" доповнити новою позицiєю такого змiсту:

"

000 Iнформацiйне повiдомлення

".

     3. У Класифiкаторi результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками:

     позицiї "00-01", "00-02", "00-03", "00-04" виключити;

     перед позицiєю "10-01" доповнити новими позицiями такого змiсту:

"

00-05 МФ не здiйснено. Виконання МФ неможливе у зв'язку з видом чи характеристиками товару
00-06 МФ не здiйснено. Виконання МФ неможливе у зв'язку з вiдсутнiстю/несправнiстю визначених технiчних засобiв митного контролю
00-07 МФ не здiйснено. Виконання МФ неможливе у зв'язку з неможливiстю пред'явлення товару до митного контролю
00-08 МФ не здiйснено. Виконання МФ неможливе у зв'язку з iншими обставинами/причинами (обрання даного результату потребує детального обґрунтування таких обставин/причин)
00-09 МФ не здiйснено. Виконання МФ недоцiльне, оскiльки завдання згiдно з повiдомленням до МФ були досягнутi пiд час виконання iншої МФ
00-10 МФ не здiйснено. Виконання МФ недоцiльне, оскiльки визначена МФ та вiдповiднi завдання згiдно з повiдомленням до МФ були виконанi ранiше за цiєю партiєю товару iншим ПМО, про що наявнi пiдтверднi документи
00-11 МФ не здiйснено. Виконання МФ недоцiльне, оскiльки МФ та вiдповiднi завдання згiдно з повiдомленням до МФ стосуються iншого (вiдмiнного вiд задекларованого) товару чи особи
00-12 МФ не здiйснено. Перемiщення пiдпадає пiд винятки, визначенi нормативно-правовими актами з питань державної митної справи
00-13 МФ не здiйснено з iнших обґрунтованих причин (обрання даного результату потребує детального обґрунтування таких причин)

";

     пiсля позицiї "20-01" доповнити новими позицiями такого змiсту:

"

20-02 МФ здiйснено. Порушень не виявлено, однак за результатами уточнено iнформацiю про перемiщення
20-03 МФ здiйснено. Порушень не виявлено, однак за результатами вiдмовлено у пропуску
20-04 МФ здiйснено. Складено протокол про порушення митних правил

".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.