МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

22.12.2020 N 797


Про затвердження Змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України та Класифiкатора звiльнень вiд сплати вивiзного мита

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України та Класифiкатора звiльнень вiд сплати вивiзного мита, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами), що додаються.

     2. Державнiй митнiй службi України:

     забезпечити iнформування державних органiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiни, внесенi цим наказом, шляхом оприлюднення цього наказу на своєму офiцiйному вебсайтi;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Угодою про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року, але не ранiше, нiж через 10 днiв з дня його оприлюднення на офiцiйному вебсайтi Державної митної служби України.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби У країни.

Мiнiстр Сергiй МАРЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
22 грудня 2020 року N 797

ЗМIНИ
до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України та Класифiкатора звiльнень вiд сплати вивiзного мита

     1. Роздiл IV "Застосування тарифних пiльг (тарифних преференцiй)" Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України доповнити новими позицiями 14 - 16 такого змiсту:

"

14 Товари, що ввозяться в Україну та походять зi Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї 424 Частина перша статтi 29, додаток I-А "Тарифний графiк України" до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля i питання, пов'язанi з торгiвлею" Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року (скасування або зниження мита) -   -  
15 Товари, що ввозяться в Україну та походять зi Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї 425 Частина перша статтi 29, доповнення до додатка I-А до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (частина В "Сукупнiсть тарифних квот для iмпорту до України") Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року (тарифна квота) -   -  
16 Товари, що ввозяться в Україну та походять зi Сполученого Королiвства Великої Британiї та Пiвнiчної Iрландiї 426 Абзац другий частини другої статтi 29, додаток I-В до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (додатковi умови для торгiвлi одягом, що використовувався) Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року (скасування або зниження мита) -   -  

".

     2. Класифiкатор звiльнень вiд сплати вивiзного мита доповнити новими позицiями 9, 10 такого змiсту:

"

9 Товари, що вивозяться з України вiдповiдно до Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року 424 Угода про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року, стаття 31 Угоди, додаток I-С до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (графiк скасування вивiзного (експортного) мита)
10 Товари, що вивозяться з України вiдповiдно до Угоди про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року 425 Угода про полiтичне спiвробiтництво, вiльну торгiвлю i стратегiчне партнерство мiж Україною та Сполученим Королiвством Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї вiд 08 жовтня 2020 року, стаття 31 Угоди, додаток I-D до глави 1 роздiлу IV "Торгiвля та питання, пов'язанi з торгiвлею" (спецiальнi заходи для вивiзного (експортного) мита)

".

Директор Департаменту митної полiтики Олександр МОСКАЛЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.