УГОДА

(у формi обмiну нотами)
мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про створення мiсцевих бюро Нiмецького товариства мiжнародного спiвробiтництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для вiдбудови (KfW)

     Посольство
     Федеративної Республiки Нiмеччина
     Київ

     N справи (прохання вказувати при вiдповiдi): Wi 445.11/B

Вербальна нота N 334/2018

     Посольство Федеративної Республiки Нiмеччина засвiдчує свою повагу Мiнiстерству закордонних справ України i має честь вiд iменi Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина з посиланням на Рамкову угоду мiж Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина та Урядом України про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29 травня 1996 року i Додаткову угоду до Рамкової угоди вiд 29 травня 1996 року мiж Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина та Урядом України про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 30 жовтня 1997 запропонувати укладення такої Угоди мiж Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина та Урядом України про створення мiсцевих бюро Нiмецького товариства мiжнародного спiвробiтництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для вiдбудови (KfW) (органiзацiї-виконавцi) (далi - "Угода"):

     1. З метою пiдтримки спiвробiтництва задля розвитку мiж Урядами Федеративної Республiки Нiмеччина та України у мiстi Києвi створюються:

     a) мiсцеве Бюро GIZ (далi у текстi - "Бюро GIZ") та

     b) мiсцеве Бюро KfW (далi у текстi - "Бюро KfW").

     2. Бюро GIZ виконує такi завдання:

     a) пiдтримка проектiв i програм, якi GIZ реалiзує за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина,

     Мiнiстерство закордонних справ України
     - Департамент державного протоколу -

     м. Київ

     b) фахова та адмiнiстративна дiяльнiсть, яка стосується всiх проектiв i програм, якi реалiзуються, пiдтримуються та супроводжуються GIZ,

     c) здiйснення завдань в Українi та iнших державах вiдповiдно до повноважень, наданих йому Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина,

     d) здiйснення представництва GIZ в Українi, а також за потреби надання примiщень та адмiнiстративної пiдтримки для реалiзацiї проектiв i програм iншими органiзацiями, якi працюють за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина.

     3. Бюро KfW виконує такi завдання:

     a) надання пiдтримки Українi та виконавцям проектiв пiд час пiдготовки та реалiзацiї здiйснюваних за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина проектiв та програм у рамках Фiнансового спiвробiтництва,

     b) фахова та адмiнiстративна дiяльнiсть, яка стосується всiх проектiв i програм, якi реалiзуються, пiдтримуються та супроводжуються KfW за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина у рамках Фiнансового спiвробiтництва,

     c) здiйснення завдань в Українi та iнших державах вiдповiдно до повноважень, наданих йому Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина,

     d) здiйснення представництва KfW в Українi, а також за потреби надання примiщень та адмiнiстративної пiдтримки для реалiзацiї проектiв i програм iншими органiзацiями, якi працюють за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина.

     4. Уряд Федеративної Республiки Нiмеччина зобов'язується до наступного:

     a) бере на себе всi витрати, необхiднi для роботи Бюро GIZ та Бюро KfW,

     b) бере на себе витрати, пов'язанi з роботою фахiвцiв, вiдряджених для забезпечення роботи обох Бюро, а також витрати на найнятий персонал.

     5. Уряд України зобов'язується, щоб:

     a) забезпечувалося, що державнi установи України дiють з належною ретельнiстю для того, щоб гарантувати безпеку та захист Бюро,

     b) матерiали, що ввозяться за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина, або однiєї з органiзацiй-виконавцiв для проектiв i Бюро, зокрема, транспортнi засоби, вантажi i обладнання, а також запаснi частини, звiльнялися вiд плати за лiцензiї, оплати всiх мит, зборiв та вiд iнших обов'язкових платежiв i забезпечувалося митне оформлення таких матерiалiв у найкоротшi термiни,

     c) GIZ та KfW (органiзацiї-виконавцi) та їхнi Бюро звiльнялися вiд усiх прямих податкiв, якi виникають у рамках дiяльностi i потреб GIZ та KfW, якi викладенi у цiй Угодi,

     d) звiльнялися вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України товарiв, а також операцiї з постачання товарiв та послуг на митнiй територiї України, що здiйснюються у рамках дiяльностi та потреб GIZ та KfW (органiзацiй-виконавцiв) та їхнiх Бюро на основi цiєї Угоди,

     e) забезпечувалося, щоб звiльнялися вiд оподаткування акцизним податком операцiї з ввезення на митну територiю України пiдакцизних товарiв (крiм алкогольних напоїв i тютюнових виробiв), що здiйснюються у рамках дiяльностi та потреб GIZ та KfW (органiзацiй-виконавцiв) та їхнiх Бюро на основi цiєї Угоди,

     f) положення пiдпунктiв b-d пункту 5 поширювалися також на всi аналогiчнi або подiбнi по сутi податки, якi стягуватимуться Україною пiсля пiдписання Угоди, окрiм iснуючих податкiв або замiсть них,

     g) пiдтримувалися клопотання Бюро щодо забезпечення - телекомунiкацiйними послугами, радiозв'язком та супутниковим зв'язком вiдповiдно до законодавства України з дотриманням вимог iз захисту iнформацiї,

     h) для вiдряджених фахiвцiв та членiв їхнiх сiмей, якi мешкають разом з ними, забезпечувалося надання дозволiв на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства та необхiдних посвiдок на тимчасове проживання або подiбних документiв, а також вiз, без стягнення зборiв або можливих застав,

     i) пiдтримувалися клопотання органiзацiй-виконавцiв на надання дозволiв на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства для роботи в Бюро осiб, окрiм осiб, що зазначенi у пiдпунктi h пункту 5,

     j) вiдрядженим фахiвцям GIZ та членам їхнiх сiмей, якi мешкають разом з ними, надавалися усi права згiдно iз згаданою вище Рамковою угодою вiд 29 травня 1996 року та згаданою там же Додатковою угодою вiд 30 жовтня 1997 року мiж Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина та Урядом України про консультування та технiчне спiвробiтництво; такi самi права в аналогiчному застосуваннi Рамкової угоди надаються теж вiдрядженим фахiвцям KfW та членам їхнiх сiмей, якi мешкають разом з ними.

     6. Поставленi для Бюро товари, включно з матерiалами, транспортними засобами, вантажами та обладнанням i запчастинами, залишаються у власностi вiдповiдно GIZ i KfW. У разi припинення дiяльностi Бюро цi товари переходять у власнiсть України.

     7. Уряд Федеративної Республiки Нiмеччина надає свої послуги через органiзацiї-виконавцi GIZ i KfW. З боку Уряду України Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України є контактним партнером для зазначених органiзацiй-виконавцiв.

     8. Якщо iнше не передбачено цiєю Угодою, чинними є положення згаданої вище Рамкової угоди вiд 29 травня 1996 року та згаданої там же Додаткової угоди вiд 30 жовтня 1997 року мiж Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина та Урядом України про консультування i технiчне спiвробiтництво для Бюро GIZ безпосередньо, для Бюро KfW вiдповiдно.

     9. Спори, пов'язанi з тлумаченням або застосуванням цiєї Угоди, вирiшуються Договiрними сторонами у дружнiй спосiб шляхом проведення консультацiй.

     10. Змiни та доповнення до цiєї Угоди вносяться за взаємною згодою Договiрних сторiн у виглядi письмової домовленостi. Така домовленiсть набирає чинностi вiдповiдно до порядку, прописаного у прикiнцевих положеннях цiєї Угоди.

     11. Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна Договiрна сторона може будь-коли припинити дiю цiєї Угоди, попередивши про це iншу Договiрну сторону в письмовiй формi за шiсть мiсяцiв до бажаної дати припинення її дiї.

     12. Ця Угода укладена нiмецькою та українською мовами, обидвi редакцiї Угоди мають однакову юридичну силу.

     Якщо Уряд України висловлює свою згоду з пропозицiями, викладеними у. пунктах 1 - 12, ця нота та нота-вiдповiдь, у якiй передається згода Уряду України, становитимуть Угоду мiж Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина та Урядом України про створення мiсцевих бюро Нiмецького товариства мiжнародного спiвробiтництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для вiдбудови (KfW). Ця Угода набирає чинностi в день отримання останнього письмового повiдомлення про виконання Договiрними сторонами внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання нею чинностi.

     Посольство Федеративної Республiки Нiмеччина користується нагодою, щоб поновити Мiнiстерству закордонних справ України запевнення в своїй вельми високiй повазi.

м. Київ, 29 жовтня 2018 року

 

МIНIСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

     N 630/23-612/1-2896

     Мiнiстерство Закордонних Справ України засвiдчує свою повагу Посольству Федеративної Республiки Нiмеччина в Українi i має честь пiдтвердити отримання Ноти Посольства Wi 445.11/B вiд 29 жовтня 2018 року такого змiсту:

     "Посольство Федеративної Республiки Нiмеччина засвiдчує свою повагу Мiнiстерству закордонних справ України i має честь вiд iменi Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина з посиланням на Рамкову угоду мiж Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина та Урядом України про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 29 травня 1996 року i Додаткову угоду до Рамкової угоди вiд 29 травня 1996 року мiж Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина та Урядом України про консультування i технiчне спiвробiтництво вiд 30 жовтня 1997 запропонувати укладення такої Угоди мiж Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина та Урядом України про створення мiсцевих бюро Нiмецького товариства мiжнародного спiвробiтництва ГмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для вiдбудови (KfW) (органiзацiї-виконавцi) (далi - "Угода");

     1. З метою пiдтримки спiвробiтництва задля розвитку мiж Урядами Федеративної Республiки Нiмеччина та України у мiстi Києвi створюються:

     a) мiсцеве Бюро GIZ (далi у текстi - "Бюро GIZ") та

     b) мiсцеве Бюро KfW (далi у текстi - "Бюро KfW").

     2. Бюро GIZ виконує такi завдання:

     a) пiдтримка проектiв i програм, якi GIZ реалiзує за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина,

     b) фахова та адмiнiстративна дiяльнiсть, яка стосується всiх проектiв i програм, якi реалiзуються, пiдтримуються та супроводжуються GIZ,

     c) здiйснення завдань в Українi та iнших державах вiдповiдно до повноважень, наданих йому Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина,

     d) здiйснення представництва GIZ в Українi, а також за потреби надання примiщень та адмiнiстративної пiдтримки для реалiзацiї проектiв i програм iншими органiзацiями, якi працюють за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина.

     Посольство Федеративної Республiки
     Нiмеччина в Українi

     м. Київ

     3. Бюро KfW виконує такi завдання:

     a) надання пiдтримки Українi та виконавцям проектiв пiд час пiдготовки та реалiзацiї здiйснюваних за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина проектiв та програм у рамках Фiнансового спiвробiтництва,

     b) фахова та адмiнiстративна дiяльнiсть, яка стосується всiх проектiв i програм, якi реалiзуються, пiдтримуються та супроводжуються KfW за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина у рамках Фiнансового спiвробiтництва,

     c) здiйснення завдань в Українi та iнших державах вiдповiдно до повноважень, наданих йому Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина,

     d) здiйснення представництва KfW в Українi, а також за потреби надання примiщень та адмiнiстративної пiдтримки для реалiзацiї проектiв i програм iншими органiзацiями, якi працюють за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина.

     4. Уряд федеративної Республiки Нiмеччина зобов'язується до наступного:

     a) бере на себе всi витрати, необхiднi для роботи Бюро GIZ та Бюро KfW,

     b) бере на себе витрати, пов'язанi з роботою фахiвцiв, вiдряджених для забезпечення роботи обох Бюро, а також витрати на найнятий персонал.

     5. Уряд України зобов'язується, щоб:

     a) забезпечувалося, що державнi установи України дiють з належною ретельнiстю для того, щоб гарантувати безпеку та захист Бюро,

     b) матерiали, що ввозяться за дорученням Уряду Федеративної Республiки Нiмеччина, або однiєї з органiзацiй-виконавцiв для проектiв i Бюро, зокрема, транспортнi засоби, вантажi i обладнання, а також запаснi частини, звiльнялися вiд плати за лiцензiї, оплати всiх мит, зборiв та вiд iнших обов'язкових платежiв i забезпечувалося митне оформлення таких матерiалiв у найкоротшi термiни,

     c) GIZ та KfW (органiзацiї-виконавцi) та їхнi Бюро звiльнялися вiд усiх прямих податкiв, якi виникають у рамках дiяльностi i потреб GIZ та KfW, якi викладенi у цiй Угодi,

     d) звiльнялися вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України товарiв, а також операцiї з постачання товарiв та послуг на митнiй територiї України, що здiйснюються у рамках дiяльностi та потреб GIZ та KfW (органiзацiй-виконавцiв) та їхнiх Бюро на основi цiєї Угоди,

     e) забезпечувалося, щоб звiльнялися вiд оподаткування акцизним податком операцiї з ввезення на митну територiю України пiдакцизних товарiв (крiм алкогольних напоїв i тютюнових виробiв), що здiйснюються у рамках дiяльностi та потреб GIZ та KfW (органiзацiй-виконавцiв) та їхнiх Бюро на основi цiєї Угоди,

     f) положення пiдпунктiв b-d пункту 5 поширювалися також на всi аналогiчнi або подiбнi по сутi податки, якi стягуватимуться Україною пiсля пiдписання Угоди, окрiм iснуючих податкiв або замiсть них,

     g) пiдтримувалися клопотання Бюро щодо забезпечення телекомунiкацiйними послугами, радiозв'язком та супутниковим зв'язком вiдповiдно до законодавства України з дотриманням вимог iз захисту iнформацiї,

     h) для вiдряджених фахiвцiв та членiв їхнiх сiмей, якi мешкають разом з ними, забезпечувалося надання дозволiв на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства та необхiдних посвiдок на тимчасове проживання або подiбних документiв, а також вiз, без стягнення зборiв або можливих застав,

     i) пiдтримувалися клопотання органiзацiй-виконавцiв на надання дозволiв на застосування працi iноземцiв та осiб без громадянства для роботи в Бюро осiб, окрiм осiб, що зазначенi у пiдпунктi h пункту 5,

     j) вiдрядженим фахiвцям GIZ та членам їхнiх сiмей, якi мешкають разом з ними, надавалися усi права згiдно iз згаданою вище Рамковою угодою вiд 29 травня 1996 року та згаданою там же Додатковою угодою вiд 30 жовтня 1997 року мiж Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина та Урядом України про консультування та технiчне спiвробiтництво; такi самi права в аналогiчному застосуваннi Рамкової угоди надаються теж вiдрядженим фахiвцям KfW та членам їхнiх сiмей, якi мешкають разом з ними.

     6. Поставленi для Бюро товари, включно з матерiалами, транспортними засобами, вантажами та обладнанням i запчастинами, залишаються у власностi вiдповiдно GIZ i KfW. У разi припинення дiяльностi Бюро цi товари переходять у власнiсть України.

     7. Уряд Федеративної Республiки Нiмеччина надає свої послуги через органiзацiї-виконавцi GIZ i KfW. З боку Уряду України Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України є контактним партнером для зазначених органiзацiй-виконавцiв.

     8. Якщо iнше не передбачено цiєю Угодою, чинними є положення згаданої вище Рамкової угоди вiд 29 травня 1996 року та згаданої там же Додаткової угоди вiд 30 жовтня 1997 року мiж Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина та Урядом України про консультування i технiчне спiвробiтництво для Бюро GIZ безпосередньо, для Бюро KfW вiдповiдно.

     9. Спори, пов'язанi з тлумаченням або застосуванням цiєї Угоди, вирiшуються Договiрними сторонами у дружнiй спосiб шляхом проведення консультацiй.

     10. Змiни та доповнення до цiєї Угоди вносяться за взаємною згодою Договiрних сторiн у виглядi письмової домовленостi. Така домовленiсть набирає чинностi вiдповiдно до порядку, прописаного у прикiнцевих положеннях цiєї Угоди.

     11. Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна Договiрна сторона може будь-коли припинити дiю цiєї Угоди, попередивши про це iншу Договiрну сторону в письмовiй формi за шiсть мiсяцiв до бажаної дати припинення її дiї.

     12. Ця Угода укладена нiмецькою та українською мовами, обидвi редакцiї Угоди мають однакову юридичну силу.

     Якщо Уряд України висловлює свою згоду з пропозицiями, викладеними у пунктах 1 - 12, ця нота та нота-вiдповiдь, у якiй передається згода Уряду України, становитимуть Угоду мiж Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина та Урядом України про створення мiсцевих бюро Нiмецького товариства мiжнародного спiвробiтництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для вiдбудови (KfW).

     Ця Угода набирає чинностi в день отримання останнього письмового повiдомлення про виконання Договiрними сторонами внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання нею чинностi.

     Посольство Федеративної Республiки Нiмеччина користується нагодою, щоб поновити Мiнiстерству закордонних справ України запевнення в своїй вельми високiй повазi."

     Мiнiстерство Закордонних Справ України має також честь повiдомити про згоду Уряду України з пропозицiями, викладеними в Нотi Посольства N Wi 445.11/В вiд 29 жовтня 2018 року, i пiдтвердити, що вищезазначена Нота i ця Нота у вiдповiдь складають Угоду (у формi обмiну нотами) мiж Урядом України та Урядом Федеративної Республiки Нiмеччина про створення мiсцевих бюро Нiмецького товариства мiжнародного спiвробiтництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для вiдбудови (KfW), яка набере чинностi в день отримання останнього письмового повiдомлення про виконання Договiрними сторонами внутрiшньодержавних процедур, необхiдних для набрання нею чинностi.

     Мiнiстерство Закордонних Справ України користується цiєю нагодою, щоб поновити Посольству Федеративної Республiки Нiмеччина в Українi запевнення у своїй високiй повазi.

м. Київ, 1 листопада 2018 року

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.