ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

05.11.12 N 608


Про лiквiдацiю та створення митних постiв у структурi Київської регiональної митницi

     Вiдповiдно до статтi 547 Митного кодексу України, з метою оптимiзацiї дiяльностi Київської регiональної митницi, наказую:

     1. Лiквiдувати митнi пости "Київ - енергетичний", "Київ - центральний", "Київ - захiдний", "Київ - схiдний", "Київ - аеропорт" та "Київ - спецiалiзований" (далi - Лiквiдованi пости). Забезпечити використання кодiв Лiквiдованих постiв, встановлених Класифiкатором митних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, митних органiзацiй, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи митної служби України, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 /зi змiнами/ (далi - Класифiкатор) до виключення їх з Класифiкатора.

     2. Створити в межах встановленої граничної штатної чисельностi та фонду оплати працi Київської регiональної митницi митнi пости "Енергетичний", "Захiдний", "Схiдний", "Столичний", "Аеропорт "Київ" (Жуляни)" та "Спецiалiзований", як митнi органи, вiдокремленi структурнi пiдроздiли цiєї митницi (далi - Створенi пости).

     3. Начальнику Київської регiональної митницi Романенку Г.В.:

     3.1. Забезпечити дотримання законодавства України про працю при здiйсненнi заходiв на виконання цього наказу.

     3.2. Провести консультацiї з профспiлковою органiзацiєю вiдповiдно до вимог частини другої статтi 494 Кодексу законiв про працю України й частини третьої статтi 22 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi".

     3.3. У дводенний термiн з дня видання цього наказу затвердити положення про Створенi пости.

     3.4. У триденний термiн з дня видання цього наказу пiдготувати вiдповiднi змiни до структури та штатного розпису Київської регiональної митницi та подати їх в установленому порядку до Держмитслужби України.

     3.5. У встановленому порядку надати вiдповiдному державному реєстратору та органу державної податкової служби документи необхiднi для включення вiдомостей про Лiквiдованi пости та Створенi пости до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв i Єдиного банку даних про платникiв податкiв-юридичних осiб.

     3.6. Довести цей наказ до вiдома фiзичних i юридичних осiб шляхом розмiщення його на веб-сайтi Київської регiональної митницi та iнформацiйних стендах в адмiнiстративному примiщеннi митницi та у примiщеннях, де розташованi пiдпорядкованi їй митнi пости.

     4. Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення (Сьомка С.М.) у десятиденний термiн пiсля надання Київською регiональною митницею пропозицiй щодо внесення змiн до Класифiкатора, пiдготувати проект наказу Мiнiстерства фiнансiв України щодо внесення вiдповiдних змiн до Класифiкатора, та направити його до Мiнiстерства фiнансiв України для опрацювання.

     5. Управлiнню справами Органiзацiйно-розпорядчого департаменту (Погорєлова Т.В.) у дводенний термiн з дня видання цього наказу направити до Київської регiональної митницi двi належним чином завiренi копiї цього наказу.

     6. Установити, що цей наказ набирає чинностi з дня його видання.

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення, члена колегiї Держмитслужби України Сьомку С.М.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.