МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2019 N 81


Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, та Класифiкатора митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами), що додаються.

     2. Державнiй фiскальнiй службi України:

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фiскальної служби України Власова О. С.

Мiнiстр О. МАРКАРОВА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
22.02.2019 року N 81

Змiни
до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, та Класифiкатора митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками

     1. У Класифiкаторi звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України:

     1) у роздiлi I "Загальний (Iмпорт)" доповнити пiсля позицiї "113" новою позицiєю "114" такого змiсту:

"

114 Товари, якi ввозяться з метою реалiзацiї програм/проектiв у рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво 187 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, вiд 18 жовтня 2016 року, стаття III, пункт 1 187 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, вiд 18 жовтня 2016 року, стаття III, пункт 1 187 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, вiд 18 жовтня 2016 року, стаття III, пункт 1

";

     2)у роздiлi V "Застосування звiльнень вiд сплати митних платежiв залежно вiд обраного митного режиму" доповнити пiсля позицiї "18" новою позицiєю "19" такого змiсту:

"

19 Тимчасове ввезення Товари, необхiднi для виконання програм/проектiв у рамках Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво 520 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, вiд 18 жовтня 2016 року, стаття III, пункт 3 520 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, вiд 18 жовтня 2016 року, стаття III, пункт 3 520 Угода мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Королiвства Норвегiя про технiчне та фiнансове спiвробiтництво, вiд 18 жовтня 2016 року, стаття III, пункт 3

".

     2. У Класифiкаторi видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, позицiї "084", "085", "086", "185", "186" викласти у такiй редакцiї:

"

084 Тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну 14030600 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункти 215.3.2, 215.3.21, 215.3.3
085 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв) 14030800 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункти 215.3.5, 215.3.8
086 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них 14030800 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.7
185 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв; транспортних засобiв, що були ввезенi на митну територiю України та помiщенi в митнi режими транзиту або тимчасового ввезення у перiод з 01 сiчня 2015 року до дня набрання чинностi Законом України вiд 08 листопада 2018 року "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв") 14030800 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункти 215.3.51, 215.3.8
186 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них 14030800 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.7

".

     3. У Класифiкаторi митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками:

     1) доповнити пiсля позицiї "116-8" новими позицiями "117-2" та "118-3" такого змiсту:

"

117-2 Здiйснення контролю правильностi визначення митної вартостi товарiв iз залученням спецiалiзованого пiдроздiлу митницi ДФС для перевiрки числового значення заявленої митної вартостi
118-3 Здiйснення контролю правильностi класифiкацiї товарiв згiдно з УКТ ЗЕД iз залученням спецiалiзованого пiдроздiлу митницi ДФС для прийняття рiшення про визначення коду товару

";

     2) доповнити пiсля позицiї "210-1" новою позицiєю "211-1" такого змiсту:

"

211-1 Проведення митного огляду iз залученням пiдроздiлу з питань протидiї митним правопорушенням митницi ДФС для перевiрки достовiрностi заявлених вiдомостей

".

Директор Департаменту митної полiтики О. П. Москаленко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.