МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

21.03.2016 N 378


Про затвердження Змiн до деяких вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами), що додаються;

     Змiни до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами);

     Змiни до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами);

     Змiни до Класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (зi змiнами).

     2. Державнiй фiскальнiй службi України (Насiров Р. М.):

     в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу;

     доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi з 01 квiтня 2016 року.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра фiнансiв України Макеєву О. Л. та Голову Державної фiскальної служби України Насiрова Р. М.

Мiнiстр Н. ЯРЕСЬКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
21 березня 2016 року N 378

Змiни до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України

     1. У роздiлi I "Загальний (Iмпорт)":

     1) рядок 71 виключити;

     2) доповнити такими позицiями:

"

N пор Назва товару Ввiзне мито Акцизний податок Податок на додану вартiсть
Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Код пiльги Пiдстава для надання пiльги
96 Лiкарськi засоби, внесенi до Державного реєстру лiкарських засобiв, медичнi вироби, внесенi до Державного реєстру медичної технiки та виробiв медичного призначення та/або введенi в обiг вiдповiдно до законодавства у сферi технiчного регулювання та оцiнки вiдповiдностi -   -   169 пункт 38 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України
97 Природний газ за кодом згiдно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, ввезений на митну територiю України Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" -   -   170 пункт 197. 22 статтi 197 роздiлу V Податкового кодексу України
98 Товари (крiм пiдакцизних), що не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають вимогам проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України 171 пiдпункт 12 пункту 4 роздiлу XXI Митного кодексу України -   171 пункт 46 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України

     2. Роздiл V "Застосування звiльнень вiд сплати митних платежiв залежно вiд обраного митного режиму" доповнити новим рядком такого змiсту:

N пор Назва товару Ввiзне мито Акцизний податок Податок на додану вартiсть
Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Код пiльги Пiдстава для надання пiльги Код пiльги Пiдстава для надання пiльги
17 Тимчасове ввезення Технiка, обладнання, устаткування, машини, механiзми, прилади, пристрої, що ввозяться з метою виконання робiт з реконструкцiї наявних i будiвництва нових будiвель i споруд, що є об'єктами Бортницької станцiї аерацiї, а також для проведення робiт з їх оснащення, надання послуг у рамках реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод 518 пункт 42 роздiлу XXI Митного кодексу України -   518 пункт 46 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України

".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
21 березня 2016 року N 378

Змiни до Класифiкатора документiв

     1. У роздiлi 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що пiдтверджують дотримання обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України":

     позицiї 5054, 5060, 5062, 5115, 5090, 5306 виключити;

     позицiю 5068 викласти в такiй редакцiї:

     "5068 - лiцензiя на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв (при перемiщеннi товарiв через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим")"

     позицiю 5112 викласти в такiй редакцiї:

     "5112 - декларацiя про вiдповiднiсть (для продукцiї, що пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi вимогам Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 679)"

     позицiю 5183 викласти в такiй редакцiї:

     "5183 - сертифiкат країни-експортера, що засвiдчує якiсть насiння та/або садивного матерiалу, або сертифiкат OECP i сертифiкат ISTA"

     позицiю 5505 викласти в такiй редакцiї:

     "5505 - Карантинний сертифiкат (при перемiщеннi товарiв через адмiнiстративний кордон ВЕЗ "Крим")".

     2. У роздiлi 8 "Документи, що пiдтверджують право на пiльги iз сплати митних платежiв, на застосування повного чи часткового звiльнення вiд сплати митних платежiв вiдповiдно до обраного митного режиму; що пiдтверджують сплату митних платежiв; що пiдтверджують змiну термiнiв сплати митних платежiв":

     позицiю 8036 виключити;

     позицiю 8037 викласти в такiй редакцiї:

     "8037 - довiдка, що пiдтверджує ввезення лiкарських засобiв, медичних виробiв на митну територiю України вiдповiдно до угод (договорiв), укладених мiж Мiнiстерством охорони здоров'я та спецiалiзованою органiзацiєю".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
21 березня 2016 року N 378

Змiни до Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами

     1. Роздiл "Акцизний податок" викласти в такiй редакцiї:

"

Код виду надходжень Вид надходження Код бюджетної класифiкацiї Пiдстава для нарахування податкiв та зборiв
Акцизний податок
Акцизний податок з товарiв, ввезених на митну територiю України суб'єктами господарювання 14030000 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215
080 Спирт 14030100 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.1
081 Лiкеро-горiлчана продукцiя 14030200
082 Виноробна продукцiя 14030300
083 Пиво 14030400
084 Тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну 14030600
14030700
Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункти 215.3.2, 215.3.3
085 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв) 14030800 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.5
086 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них 14030900 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.7
090 Кузови для моторних транспортних засобiв 14031000 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.6
092 Пальне 14031900 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункти 215.2.3, 215.3.4
027 Iншi пiдакцизнi товари iноземного виробництва 14032000  
Акцизний податок з товарiв, ввезених на митну територiю України фiзичними особами 14030000 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215
185 Транспортнi засоби (крiм мотоциклiв i велосипедiв) 14030800 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.5
186 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним мотором, з колясками або без них 14030900 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.7
190 Кузови для моторних транспортних засобiв 14031000 Податковий кодекс України, роздiл VI, стаття 215, пiдпункт 215.3.6
127 Iншi пiдакцизнi товари iноземного виробництва 14032000  

     2. Роздiл "Податок на додану вартiсть" викласти в такiй редакцiї:

"

Код виду надходжень Вид надходження Код бюджетної класифiкацiї Пiдстава для нарахування податкiв та зборiв
Податок на додану вартiсть
028 Податок на додану вартiсть з товарiв, ввезених на територiю України суб'єктами господарювання (крiм лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв та медичних виробiв за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України; а також лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клiнiчних випробувань, дозвiл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я) 14070100 роздiл V Податкового кодексу України
128 Податок на додану вартiсть з товарiв, ввезених на територiю України фiзичними особами
029 Податок на додану вартiсть з лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв та медичних виробiв за перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України; а також лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клiнiчних випробувань, дозвiл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я 14070200 роздiл V Податкового кодексу України

".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
21 березня 2016 року N 378

Змiни до Класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     Доповнити роздiл "Iншi одиницi вимiрювання та облiку" новим рядком такого змiсту:

"

999 KLC 1000 лiтрiв у лiтрах, приведених до температури 15° C тис. л при 15° C  

".

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Ю. П. Романюк
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.