УГОДА

(у формi обмiну нотами)
мiж Урядом України та Урядом Японiї про надання грантової допомоги для реалiзацiї проекту "Оновлення освiтлювального обладнання Харкiвського державного академiчного театру опери та балету iменi М. В. Лисенка"

     Офiцiйний переклад.

Київ, 6 серпня 2008 р.

     Ваша Високоповажносте!

     Маю честь послатися на нещодавнi переговори мiж представниками Уряду України та Уряду Японiї стосовно проекту "Оновлення освiтлювального обладнання Харкiвського державного академiчного театру опери та балету iменi М. В. Лисенка" (далi - Проект) i запропонувати вiд iменi Уряду Японiї такi домовленостi, якi регулюватимуться й погоджуватимуться згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу, пiдписаною в м. Токiо 10 червня 2004 р., у тому числi положеннями про звiльнення вiд податкiв та мит.

     1. Для сприяння культурнiй дiяльностi в Українi Уряд Японiї згiдно з вiдповiдними нормативно-правовими актами Японiї надає Урядовi України грант у розмiрi до сорока шести мiльйонiв ста тисяч єн ( 46100000) (далi - Грант).

     2. Грант надається протягом перiоду з дати набрання цими домовленостями чинностi до 31 березня 2009 р. Цей перiод може бути продовжено за взаємною згодою вiдповiдних органiв двох Урядiв.

     3. 1) Уряд України використовує Грант належним чином i виключно для закупiвлi обладнання, яке є продукцiєю України чи Японiї та яке необхiдне для реалiзацiї Проекту (далi - обладнання), i послуг, якi стосуються закупiвлi обладнання, у тому числi перевезення обладнання до портiв в Українi.

 

     Його Високоповажностi
     Мiнiстру економiки України
     Богдану Данилишину

     2) Незважаючи на положення викладеного вище пiдпункту 1, якщо два Уряди вважають це за необхiдне, Грант може бути використано для закупiвлi обладнання, яке є продукцiєю країн, iнших, нiж Україна чи Японiя.

     4. Уряд України чи його призначений орган укладають контракти в японських єнах з японськими громадянами для закупiвлi продукцiї та послуг, зазначених у пунктi 3 (термiн "японськi громадяни" щоразу, коли вживається в цих домовленостях, означає японських фiзичних осiб чи японських юридичних осiб, якi контролюються японськими фiзичними особами). Уряд Японiї перевiряє такi контракти на предмет їхньої прийнятностi для Гранта.

     5. 1) Шляхом проведення банкiвських операцiй Уряд України чи його призначений орган вiдкриває на iм'я Уряду України в банку в Японiї, визначеному Урядом України чи його призначеним органом, рахунок, який використовуватиметься для реалiзацiї Гранта.

     2) Уряд Японiї здiйснює платежi в японських єнах для покриття зобов'язань Уряду України чи його призначеного органу за контрактами, перевiреними вiдповiдно до викладеного вище пункту 4 (далi - Перевiренi контракти), на рахунок, зазначений вище в пiдпунктi 1, пiсля того як банк, зазначений вище в пiдпунктi 1, надасть Урядовi Японiї запити на оплату за дорученням здiйснити платiж, виданим Урядом України чи його призначеним органом.

     6. 1) Уряд України звiльняє японських громадян вiд податкiв, у тому числi вiд мит й iнших обов'язкових платежiв, якi можуть накладатися в Українi у зв'язку з постачанням товарiв та (або) послуг за Грантом.

     2) Товари та (або) послуги, що надаються Урядом Японiї Урядовi України за Грантом, звiльняються Урядом України вiд будь-яких податкiв, у тому числi вiд мит й iнших обов'язкових платежiв.

     3) Уряд України вживає необхiдних заходiв для:

     a) забезпечення швидкого розвантаження та розмитнення в портах розвантаження в Українi й внутрiшнього перевезення обладнання;

     b) забезпечення покриття Харкiвським державним академiчним театром опери та балету iменi М. В. Лисенка всiх необхiдних для реалiзацiї Проекту в Українi витрат, iнших, нiж тi, якi покриваються Грантом;

     c) забезпечення японських громадян, у послугах яких може виникнути потреба у зв'язку з постачанням обладнання та послуг за Перевiреними контрактами, такими умовами, якi можуть бути необхiдними для їхнього в'їзду в Україну та перебування в нiй для виконання їхньої роботи, а також

     d) забезпечення належної та ефективної пiдтримки й використання обладнання.

     4) Стосовно судноплавства й морського страхування обладнання, придбаного за Грантом, Уряд України втримується вiд установлення будь-яких обмежень, якi можуть перешкоджати чеснiй та вiльнiй конкуренцiї мiж судноплавними й страховими компанiями.

     5) Продукцiя, яку придбано за Грантом, не реекспортується з України.

     7. Два Уряди консультуються один з одним стосовно будь-якого питання, яке може виникнути внаслiдок цих домовленостей або у зв'язку з ними.

     Також маю честь запропонувати, щоб ця Нота й Нота-вiдповiдь Вашої Високоповажностi, яка пiдтверджує вiд iменi Уряду України зазначенi вище домовленостi, складали Угоду мiж двома Урядами, яка набирає чинностi з дати Ноти-вiдповiдi Вашої Високоповажностi.

     Користуюся цiєю нагодою, щоб поновити Вашiй Високоповажностi запевнення в моїй найвищiй повазi.

Муцуо Мабучi
Надзвичайний i Повноважний
Посол Японiї в Українi

 

Київ, 6 серпня 2008 р.

     Ваша Високоповажносте!

     Маю честь пiдтвердити отримання Ноти Вашої Високоповажностi, датованої сьогоднiшнiм днем, в якiй iдеться про таке:

     "Ваша Високоповажносте!

     Маю честь послатися на нещодавнi переговори мiж представниками Уряду України та Уряду Японiї стосовно проекту "Оновлення освiтлювального обладнання Харкiвського державного академiчного театру опери та балету iменi М. В. Лисенка" (далi - Проект) i запропонувати вiд iменi Уряду Японiї такi домовленостi, якi регулюватимуться й погоджуватимуться згiдно з Угодою мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу, пiдписаною в м. Токiо 10 червня 2004 р., у тому числi положеннями про звiльнення вiд податкiв та мит.

     1. Для сприяння культурнiй дiяльностi в Українi Уряд Японiї згiдно з вiдповiдними нормативно-правовими актами Японiї надає Урядовi України грант у розмiрi до сорока шести мiльйонiв ста тисяч єн ( 46100000) (далi - Грант).

     2. Грант надається протягом перiоду з дати набрання цими домовленостями чинностi до 31 березня 2009 р. Цей перiод може бути продовжено за взаємною згодою вiдповiдних органiв двох Урядiв.

 

     Його Високоповажностi
     Муцуо Мабучi
     Надзвичайному й Повноважному
     Послу Японiї в Українi

     3. 1) Уряд України використовує Грант належним чином i виключно для закупiвлi обладнання, яке є продукцiєю України чи Японiї та яке необхiдне для реалiзацiї Проекту (далi - обладнання), i послуг, якi стосуються закупiвлi обладнання, у тому числi перевезення обладнання до портiв в Українi.

     2) Незважаючи на положення викладеного вище пiдпункту 1, якщо два Уряди вважають це за необхiдне, Грант може бути використано для закупiвлi обладнання, яке є продукцiєю країн, iнших, нiж Україна чи Японiя.

     4. Уряд України чи його призначений орган укладають контракти в японських єнах з японськими громадянами для закупiвлi продукцiї та послуг, зазначених у пунктi 3 (термiн "японськi громадяни" щоразу, коли вживається в цих домовленостях, означає японських фiзичних осiб чи японських юридичних осiб, якi контролюються японськими фiзичними особами). Уряд Японiї перевiряє такi контракти на предмет їхньої прийнятностi для Гранта.

     5. 1) Шляхом проведення банкiвських операцiй Уряд України чи його призначений орган вiдкриває на iм'я Уряду України в банку в Японiї, визначеному Урядом України чи його призначеним органом, рахунок, який використовуватиметься для реалiзацiї Гранта.

     2) Уряд Японiї здiйснює платежi в японських єнах для покриття зобов'язань Уряду України чи його призначеного органу за контрактами, перевiреними вiдповiдно до викладеного вище пункту 4 (далi - Перевiренi контракти), на рахунок, зазначений вище в пiдпунктi 1, пiсля того як банк, зазначений вище в пiдпунктi 1, надасть Урядовi Японiї запити на оплату за дорученням здiйснити платiж, виданим Урядом України чи його призначеним органом.

     6. 1) Уряд України звiльняє японських громадян вiд податкiв, у тому числi вiд мит й iнших обов'язкових платежiв, якi можуть накладатися в Українi у зв'язку з постачанням товарiв та (або) послуг за Грантом.

     2) Товари та (або) послуги, що надаються Урядом Японiї Урядовi України за Грантом, звiльняються Урядом України вiд будь-яких податкiв, у тому числi вiд мит й iнших обов'язкових платежiв.

     3) Уряд України вживає необхiдних заходiв для:

     a) забезпечення швидкого розвантаження та розмитнення в портах розвантаження в Українi й внутрiшнього перевезення обладнання;

     b) забезпечення покриття Харкiвським державним академiчним театром опери та балету iменi М. В. Лисенка всiх необхiдних для реалiзацiї Проекту в Українi витрат, iнших, нiж тi, якi покриваються Грантом;

     c) забезпечення японських громадян, у послугах яких може виникнути потреба у зв'язку з постачанням обладнання та послуг за Перевiреними контрактами, такими умовами, якi можуть бути необхiдними для їхнього в'їзду в Україну та перебування в нiй для виконання їхньої роботи, а також

     d) забезпечення належної та ефективної пiдтримки й використання обладнання.

     4) Стосовно судноплавства й морського страхування обладнання, придбаного за Грантом, Уряд України втримується вiд установлення будь-яких обмежень, якi можуть перешкоджати чеснiй та вiльнiй конкуренцiї мiж судноплавними й страховими компанiями.

     5) Продукцiя, яку придбано за Грантом, не реекспортується з України.

     7. Два Уряди консультуються один з одним стосовно будь-якого питання, яке може виникнути внаслiдок цих домовленостей або у зв'язку з ними.

     Також маю честь запропонувати, щоб ця Нота й Нота-вiдповiдь Вашої Високоповажностi, яка пiдтверджує вiд iменi Уряду України зазначенi вище домовленостi, складали Угоду мiж двома Урядами, яка набирає чинностi з дати Ноти-вiдповiдi Вашої Високоповажностi.

     Користуюся цiєю нагодою, щоб поновити Вашiй Високоповажностi запевнення в моїй найвищiй повазi".

     Також маю честь пiдтвердити вiд iменi Уряду України зазначенi вище домовленостi й погодитися, щоб Нота Вашої Високоповажностi й ця Нота-вiдповiдь складали Угоду мiж двома Урядами, яка набере чинностi з дати цiєї Ноти-вiдповiдi.

     Користуюся цiєю нагодою, щоб поновити Вашiй Високоповажностi запевнення в моїй найвищiй повазi.

Богдан Данилишин
Мiнiстр економiки України
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.