ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобiв, ввезених на митну територiю України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) доповнити пунктами 97 - 910 такого змiсту:

     "97. Установити, що тимчасово, протягом 180 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобiв, ввезених на митну територiю України", митне оформлення транспортних засобiв особистого користування, що були у використаннi та з року випуску яких минуло бiльше п'яти рокiв, якi класифiкуються за товарними позицiями 8703 (крiм транспортних засобiв, що класифiкуються за товарними пiдпозицiями 8703 10, 8703 40), 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згiдно з УКТ ЗЕД та станом на 31 грудня 2020 року перебували у митному режимi тимчасового ввезення або транзиту, здiйснюється у кiлькостi не бiльше однiєї одиницi на кожну товарну позицiю, за умови сплати належних митних платежiв з дотриманням особливостей, встановлених пунктом 77 пiдроздiлу 2 та пунктом 36 пiдроздiлу 5 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України.

     Здiйснення митного оформлення транспортного засобу особистого користування, щодо якого не дотриманi строки та умови (вимоги) митного режиму тимчасового ввезення або транзиту, з дотриманням умов, визначених абзацом першим цього пункту, та добровiльною сплатою до державного бюджету фiзичною особою, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним та декларує такий транспортний засiб для вiльного обiгу на митнiй територiї України, коштiв у сумi, що дорiвнює розмiру п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, звiльняє фiзичних осiб, вiдповiдальних за дотримання строкiв та умов (вимог) митного режиму тимчасового ввезення або транзиту, вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi, передбаченої статтями 470, 481 та 485 цього Кодексу, за порушення митних правил стосовно транспортного засобу, щодо якого не дотриманi строки та умови (вимоги) митного режиму тимчасового ввезення або транзиту.

     Добровiльна сплата коштiв вiдповiдно до пункту 99 цього роздiлу звiльняє фiзичних осiб вiд добровiльної сплати коштiв, передбаченої абзацом другим цього пункту.

     98. Установити, що тимчасово, протягом 180 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобiв, ввезених на митну територiю України", звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом транспортнi засоби особистого користування (у кiлькостi не бiльше однiєї одиницi на кожну товарну позицiю), що були у використаннi та з року випуску яких минуло бiльше п'яти рокiв, якi класифiкуються за товарними позицiями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згiдно з УКТ ЗЕД та станом на 31 грудня 2020 року перебували у митному режимi тимчасового ввезення або транзиту.

     99. Установити, що тимчасово, протягом 180 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобiв, ввезених на митну територiю України", фiзична особа, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним, має право вивезти за межi митної територiї України транспортний засiб особистого користування, що був у використаннi i класифiкується за товарними позицiями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згiдно з УКТ ЗЕД, який перебував на митнiй територiї України станом на 31 грудня 2020 року у митному режимi тимчасового ввезення або транзиту, за умови добровiльної сплати до державного бюджету коштiв у сумi, що дорiвнює розмiру п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Вивезення транспортного засобу особистого користування з дотриманням умов, визначених абзацом першим цього пункту, звiльняє фiзичних осiб, вiдповiдальних за дотримання строкiв та умов (вимог) митного режиму тимчасового ввезення або транзиту, вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi, передбаченої статтями 470, 481 та 485 цього Кодексу, за порушення митних правил стосовно транспортного засобу, щодо якого не дотриманi строки та умови (вимоги) митного режиму тимчасового ввезення або транзиту.

     910. Строк тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобiв, передбачений пунктами 97 - 99 цього роздiлу, для учасникiв бойових дiй, зазначених у пунктах 19 i 20 частини першої статтi 6 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту", за умови документального пiдтвердження їх перебування бiльш як 90 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобiв, ввезених на митну територiю України" безпосередньо на територiї проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС), становить 270 днiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через один мiсяць з дня набрання ним чинностi.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України до дня введення в дiю цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо спрямування у 2021 роцi надходжень державного бюджету вiд добровiльно сплачених фiзичними особами коштiв вiдповiдно до пунктiв 97 та 99 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України на заходи, спрямованi на запобiгання виникненню та поширенню гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, та проведення вакцинацiї вiд зазначеної хвороби.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України iнiцiювати на мiжнародному рiвнi врегулювання з урахуванням практики вiдповiдних держав питання дистанцiйного та/або iншого спрощеного механiзму зняття з облiку (реєстрацiї) транспортних засобiв у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав та обмiну вiдповiдною iнформацiєю мiж Україною та iноземними державами.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     забезпечити вжиття вiдповiдними центральними органами виконавчої влади заходiв щодо притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi згiдно iз законодавством за недотримання строкiв та умов (вимог) митного режиму тимчасового ввезення або транзиту транспортних засобiв особистого користування за кодами згiдно з УКТ ЗЕД, на якi не поширюється дiя цього Закону, та/або за керування такими транспортними засобами;

     забезпечити пiсля закiнчення перiоду, визначеного пунктами 97 - 910 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України, дiї тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобiв особистого користування, ввезених на митну територiю України, вжиття вiдповiдними центральними органами виконавчої влади заходiв щодо притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi згiдно iз законодавством за недотримання строкiв та умов (вимог) митного режиму тимчасового ввезення або транзиту щодо всiх транспортних засобiв, якi перебувають на митнiй територiї України, та/або за керування такими транспортними засобами.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у 2022 роцi поiнформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 квiтня 2021 року
N 1403-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.