МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

11.10.2012 N 1082


Про затвердження Змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011

     Вiдповiдно до частини четвертої статтi 454 Митного кодексу України, пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 березня 2012 року N 307 "Про ввезення на митну територiю України та вивезення з митної територiї України алмазiв", пункту 5 Порядку ведення вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 29 травня 2012 року N 623, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 червня 2012 року за N 989/21301, та з метою вдосконалення вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011, що додаються.

     2. Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi з 22 жовтня 2012 року, але не пiзнiше нiж за 10 днiв з моменту оприлюднення цього наказу.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Виконуючий обов'язки Мiнiстра А. Мярковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
11 жовтня 2012 р. N 1082

ЗМIНИ
до вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011

     1. Внести до роздiлу 3 "Комерцiйнi документи" Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (далi - наказ N 1011), такi змiни:

     доповнити пiсля коду й найменування документа за кодом "3022" новим рядком такого змiсту:

3023 Висновок за результатами експертизи й оцiнки дорогоцiнних каменiв, дорогоцiнних каменiв органогенного утворення, напiвдорогоцiнних i декоративних каменiв у сировинi та виробах, колекцiй мiнералiв, гiрських порiд, мiнеральних речовин, а також культурних цiнностей (Державний гемологiчний центр України)

     найменування документа за кодом "3022" викласти у такiй редакцiї:

     "Некласифiкований документ, який пiдтверджує заявлену митну вартiсть (крiм позначених кодами 3001 - 3021, 3023)".

     2. Внести до роздiлу 5 "Лiцензiї, дозволи, сертифiкати та iншi документи, що пiдтверджують дотримання обмежень щодо перемiщення товарiв через митний кордон України" Класифiкатора документiв, затвердженого наказом N 1011 такi змiни:

     коди i найменування документiв за кодами "5181", "5182" виключити;

     доповнити пiсля коду й найменування документа за кодом "5179" новим рядком такого змiсту:

5180 Сертифiкат Кiмберлiйського процесу

     3. Внести, до роздiлу I "Митнi органи" Класифiкатора митних органiв, їх структурних пiдроздiлiв, митних органiзацiй, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи митної служби України, затвердженого наказом N 1011 такi змiни:

     код i найменування митного органу за кодом "10022 02 00 (130) П/п Аеродром "Гостомель"" виключити;

     найменування митного органу за кодом "12511 00 07" викласти у такiй редакцiї:

     "Сектор митного оформлення N 1митного поста "Схiдний термiнал"";

     доповнити пiсля коду й найменування митного органу за кодом "12511 00 07" новими рядками такого змiсту:

Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 08
Сектор митного оформлення N 3 митного поста "Схiдний термiнал" 12511 00 09

     доповнити пiсля коду й найменування митного органу за кодом "12513 00 00" новими рядками такого змiсту:

Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Святошин" 12513 00 01
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Святошин" 12513 00 02
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Святошин" 12513 00 03

     доповнити пiсля коду й найменування митного органу за кодом "12517 00 00" новими рядками такого змiсту:

Сектор митного оформлення N 1 митного поста "Гостомель" 12517 00 01
П/п "Аеродром "Гостомель" 12517 02 00 (130)
Сектор митного оформлення N 2 митного поста "Гостомель" 12517 02 02
М/п "Захiдний термiнал" 12518 00 00
М/п "Бровари" 12519 00 00

     доповнити пiсля коду й найменування митного органу за кодом "80513 07 00 (130)" новим рядком такого змiсту:

Сектор митного оформлення митного поста "Суми - центральний" 80513 00 01

     4. Внести до роздiлу II "Застосування iнших податкових пiльг" Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом N 1011, такi змiни:

     у рядку 1 графи 2 слова "ввiзним митом" замiнити словами "митними платежами".

     5. Внести до роздiлу I "Загальний (Iмпорт)" Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом N 1011, такi змiни:

     у рядку 38 графи 2 слова "Довiдково: митне оформлення зi звiльненням вiд оподаткування можливе пiсля ратифiкацiї зазначеної Угоди" виключити;

     6. Внести до роздiлу V "Застосування звiльнень вiд сплати митних платежiв залежно вiд обраного митного режиму" Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом N 1011, такi змiни:

     рядок 5 виключити;

     рядок 8 викласти в такiй редакцiї:

8 Тимчасове ввезення Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi тимчасово ввозяться на митну територiю України з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами 508 Митний кодекс України,
стаття 284, ч. 1, п. 1
508 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
508 Податковий кодекс України,
стаття 206, стаття 206.7

     рядки 12 та 13 викласти в такiй редакцiї:

12 Вiльна митна зона Iноземнi товари, що помiщуються у митний режим вiльної митної зони 512 Митний кодекс України,
стаття 284, ч. 1, п. 1; стаття 286, ч. 10
512 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
512 Податковий кодекс України,
стаття 206, пiдпункт 206.10.2
13 Безмитна торгiвля Iноземнi товари, що помiщуються в митний режим безмитної торгiвлi 513 Митний кодекс України,
стаття 284, ч. 1, п. 1; стаття 286, ч. 11
513 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
513 Податковий кодекс України,
стаття 206, пiдпункт 206.11.1

     доповнити рядком 16 такого змiсту:

16 Переробка на митнiй територiї Товари, що помiщуються в митний режим переробки на митнiй територiї 517 Митний кодекс України,
стаття 284, ч. 1, п. 1; стаття 286, ч. 12
517 Податковий кодекс України
стаття 213, пiдпункт 213.3.3
517 Податковий кодекс України,
стаття 206, пункт 206.12
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.