МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.05.2012 N 623


Про затвердження Перелiку вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, i Порядку їх ведення

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.05.2020р. N 230)
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 червня 2012 р. за N 988/21300

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 17 вересня 2012 року N 998,
вiд 21 травня 2020 року N 230

     Вiдповiдно до статтi 454 Митного кодексу України вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI, пiдпункту 64 пункту 4 та пiдпункту 3 пункту 10 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, наказую:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Перелiк вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй;

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.05.2020р. N 230)

     Порядок ведення вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй.

(абзац третiй пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.05.2020р. N 230)

     2. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) та Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi з дня набрання чинностi Митним кодексом України вiд 13 березня 2012 року, але не ранiше дня офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва М. Бродський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
29.05.2012 N 623
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 червня 2012 р. за N 988/21300

Перелiк вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     Класифiкатор типiв декларацiй;

     Класифiкатор митних режимiв;

     Класифiкатор особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України;

     Класифiкатор умов поставки;

     Класифiкатор характерiв угод;

     Класифiкатор видiв транспорту;

     Класифiкатор видiв упаковок;

     Класифiкатор звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України;

     Класифiкатор звiльнень вiд сплати вивiзного мита;

     Класифiкатор документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї;

     Класифiкатор способiв розрахунку;

     Класифiкатор типiв контейнерiв;

     Класифiкатор заходiв гарантування;

     Класифiкатор видiв штрафних санкцiй;

     Класифiкатор пiдстав здiйснення доплати (повернення) сум митних платежiв;

     Класифiкатор Державної митної служби України, її територiальних органiв та їх структурних пiдроздiлiв;

     Класифiкатор видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами;

     Класифiкатор одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй;

     Класифiкатор окремих товарiв, при декларуваннi яких застосовуються додатковi одиницi вимiру;

     Класифiкатор iнформацiї, необхiдної для iдентифiкацiї та класифiкацiї товарiв;

     Класифiкатор торговельних марок;

     Класифiкатор митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками;

     Класифiкатор iнiцiаторiв проведення митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками;

     Класифiкатор результатiв виконання митних формальностей, що можуть бути визначенi за результатами застосування системи управлiння ризиками;

     Класифiкатор причин незавершення митного оформлення;

     Класифiкатор додаткової iнформацiї, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв, що вноситься до електронного iнвойсу, який додається до митної декларацiї, заповненої на бланку єдиного адмiнiстративного документа.

(Перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.09.2012р. N 998, вiд 21.05.2020р. N 230)
 
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. О. Чмерук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
29.05.2012 N 623
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
18 червня 2012 р. за N 989/21301

Порядок ведення вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

(заголовок Порядку iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.05.2020р. N 230)

     1. Цей Порядок визначає загальнi вимоги до впровадження, внесення змiн до вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй (далi - вiдомчi класифiкатори).

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.05.2020р. N 230)

     2. Вiдомчi класифiкатори не мiстять правових норм та впроваджуються з метою виконання Митного кодексу України та iнших законодавчих актiв для кодування iнформацiї, яка використовується в процесi здiйснення митних процедур, ведення митної статистики, електронного декларування та системи управлiння ризиками.

     3. Вiдомчi класифiкатори розробляються у формi таблиць розподiлу об'єктiв класифiкацiї з додержанням таких вимог:

     1) таблицi розподiлу об'єктiв класифiкацiї мiстять такi обов'язковi графи:

     код об'єкта класифiкацiї - умовне цифрове та/або буквене позначення, яке вiдображає систему кодування i розподiлу об'єктiв за класифiкацiйними угрупованнями;

     назва об'єкта класифiкацiї з його словесним описом, що дає змогу вiдрiзнити конкретний об'єкт класифiкацiї вiд iнших;

     2) у разi змiни системи кодування об'єктiв класифiкацiї вiдомчий класифiкатор пiдлягає перегляду.

     4. Виключений код об'єкта класифiкацiї не використовується для новостворених об'єктiв класифiкацiї. Для забезпечення достовiрностi й об'єктивностi статистичних даних за попереднi перiоди у разi виключення коду об'єкта класифiкацiї вiн залишається як довiдкова iнформацiя в єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi митних органiв України.

     5. Затвердження вiдомчих класифiкаторiв, внесення до них змiн i доповнень, а також затвердження у разi потреби методичних рекомендацiй щодо їх застосування здiйснюються Мiнiстерством фiнансiв України.

     6. Впровадження вiдомчих класифiкаторiв здiйснюється шляхом iнформування державних органiв, суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та розробникiв програмного забезпечення про змiни i доповнення, внесенi до вiдомчих класифiкаторiв, не пiзнiше нiж за 10 днiв до набрання ними чинностi, а також внесення не пiзнiше дня, що передує дню набрання ними чинностi, вiдповiдних змiн у програмне забезпечення єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.