Документ скасований: Указ ПУ № 419/2019 від 20.06.2019

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Мiнiстерство фiнансiв України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Указами Президента України
вiд 26 грудня 2011 року N 1183/2011,
вiд 18 березня 2013 року N 141/2013

     1. Затвердити Положення про Мiнiстерство фiнансiв України (додається).

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Указ Президента України вiд 26 серпня 1999 року N 1081 "Про затвердження Положення про Мiнiстерство фiнансiв України".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України привести у тримiсячний строк свої акти у вiдповiднiсть iз цим Указом.

     4. Цей Указ набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
8 квiтня 2011 року
N 446/2011

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
вiд 8 квiтня 2011 року N 446

ПОЛОЖЕННЯ
про Мiнiстерство фiнансiв України

     1. Мiнiстерство фiнансiв України (Мiнфiн України) є центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiнфiн України є головним органом у системi центральних органiв виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної фiнансової, бюджетної, а також податкової i митної полiтики (крiм адмiнiстрування податкiв, зборiв, митних платежiв та реалiзацiї податкової i митної полiтики), полiтики у сферi державного фiнансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштiв, бухгалтерського облiку, випуску i проведення лотерей, органiзацiї та контролю за виготовленням цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi, видобутку, виробництва, використання та зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, їх обiгу та облiку, у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму.

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 18.03.2013р. N 141/2013)

     2. Мiнфiн України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, iншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

     3. Основними завданнями Мiнфiну України є:

     формування та забезпечення реалiзацiї державної фiнансової, бюджетної, а також податкової i митної полiтики, крiм адмiнiстрування податкiв, зборiв, митних платежiв та реалiзацiї податкової i митної полiтики;

(абзац другий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 18.03.2013р. N 141/2013)

     формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, бухгалтерського облiку, випуску та проведення лотерей, органiзацiї та контролю за виготовленням цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi, видобутку, виробництва, використання та зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, їх обiгу та облiку, у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     формування i забезпечення у межах повноважень реалiзацiї державної полiтики у сферi державного фiнансового контролю, координацiї та спрямовування дiяльностi органiв виконавчої влади, уповноважених на проведення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

     забезпечення концентрацiї фiнансових ресурсiв на прiоритетних напрямах соцiально-економiчного розвитку України;

     здiйснення заходiв iз пiдвищення ефективностi управлiння державними фiнансами;

     проведення разом з iншими органами виконавчої влади аналiзу фiнансово-економiчного стану держави, перспектив її дальшого розвитку;

     розроблення разом з iншими центральними органами виконавчої влади проекту Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод;

     розроблення в установленому порядку проекту закону про Державний бюджет України;

     органiзацiя роботи, пов'язаної зi складанням та управлiнням виконання Державного бюджету України, координацiя дiяльностi учасникiв бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

     розроблення в установленому порядку прогнозу Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди;

     удосконалення мiжбюджетних вiдносин;

     забезпечення управлiння державним та гарантованим державним боргом;

     удосконалення методiв фiнансового i бюджетного планування;

     здiйснення державного регулювання бухгалтерського облiку та фiнансової i бюджетної звiтностi в Українi, розроблення стратегiї розвитку нацiональної системи бухгалтерського облiку, визначення єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку та складання фiнансової i бюджетної звiтностi, обов'язкових для всiх юридичних осiб незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, форми власностi та пiдпорядкування (крiм банкiв), адаптацiя законодавства з питань бухгалтерського облiку в Українi до законодавства Європейського Союзу та запровадження мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

     забезпечення здiйснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштiв в установах i органiзацiях, що належать до сфери управлiння Мiнфiну України, центральних органах виконавчої влади;

     iнформування громадськостi про економiчнi та фiскальнi цiлi держави.

     4. Мiнфiн України вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) розробляє проект Основних напрямiв бюджетної полiтики на наступний бюджетний перiод;

     2) здiйснює прогнозування та аналiз доходiв бюджету;

     3) складає та уточнює прогноз Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди;

     4) визначає основнi органiзацiйно-методичнi засади бюджетного планування, якi використовуються для пiдготовки бюджетних запитiв i розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди, загальний рiвень доходiв, видаткiв i кредитування бюджету, дає оцiнку обсягу фiнансування бюджету для складання проекту Державного бюджету України;

     5) розробляє i доводить до головних розпорядникiв бюджетних коштiв iнструкцiї з пiдготовки бюджетних запитiв на плановий i наступнi за плановим два бюджетнi перiоди для пiдготовки проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди, встановлює термiн та порядок їх подання;

     6) здiйснює оцiнку вiдповiдностi бюджетному законодавству бюджетних запитiв, паспортiв бюджетних програм, проектiв зведених кошторисiв для складання розпису державного бюджету;

     7) здiйснює аналiз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштiв, стосовно його вiдповiдностi метi, прiоритетностi та ефективностi використання бюджетних коштiв;

     8) здiйснює оцiнку виконання результативних показникiв бюджетних програм та вiдповiдностi звiтностi головних розпорядникiв бюджетних коштiв показникам, установленим законом про Державний бюджет України;

     9) складає проект закону про Державний бюджет України та готує вiдповiднi матерiали, що до нього додаються;

     10) здiйснює пiдготовку аналiтичних матерiалiв до закону про Державний бюджет України;

     11) аналiзує обсяги дебiторської та кредиторської заборгованостей, причини їх виникнення та готує пропозицiї щодо їх погашення;

     12) готує проект протокольного рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо визначення перелiкiв бюджетних програм, за якими необхiдно затвердити порядки використання коштiв державного бюджету або внести змiни до затверджених порядкiв використання коштiв державного бюджету;

     13) складає розпис Державного бюджету України згiдно з бюджетними призначеннями та вносить змiни до нього, у тому числi в частинi мiжбюджетних трансфертiв у розрiзi мiсцевих бюджетiв; розробляє iнструктивнi матерiали щодо складання розпису (тимчасового розпису) Державного бюджету України;

     14) вносить змiни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованостi надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу рiчного дефiциту (профiциту) державного бюджету;

     15) разом iз головними розпорядниками бюджетних коштiв затверджує паспорти бюджетних програм;

     16) затверджує лiмiтнi довiдки про бюджетнi асигнування, що мiстять бюджетнi призначення та їх помiсячний розподiл;

     17) формує проект рiчного звiту про виконання закону про Державний бюджет України та здiйснює публiчне представлення звiту про виконання Державного бюджету України за попереднiй бюджетний перiод;

     18) здiйснює передачу бюджетних призначень та перерозподiл видаткiв бюджету за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, погодженим iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету;

     19) затверджує загальнi вимоги до визначення результативних показникiв бюджетних програм;

     20) визначає органiзацiйно-методологiчнi засади оцiнки ефективностi бюджетних програм;

     21) визначає розмiри фiнансових нормативiв бюджетної забезпеченостi;

     22) вносить у встановленому порядку пропозицiї щодо щорiчного перегляду ставок податкiв i зборiв, установлених у фiксованому значеннi, для компенсацiї iнфляцiйного впливу на обсяг надходжень до бюджету;

     23) визначає та забезпечує впровадження єдиних методологiчних засад iнформацiйно-аналiтичного забезпечення управлiння державними фiнансами;

     24) здiйснює модернiзацiю державних фiнансiв, створює iнтегровану систему управлiння державними фiнансами в рамках реалiзацiї спiльного з Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку Проектом модернiзацiї державних фiнансiв;

     25) пiдпункт 25 пункту 4 виключено

(згiдно з Указом Президента України вiд 26.12.2011р. N 1183/2011)

     26) пiдпункт 26 пункту 4 виключено

(згiдно з Указом Президента України вiд 18.03.2013р. N 141/2013)

     27) розробляє порядки обмiну iнформацiєю мiж Мiнфiном України та центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких координується та спрямовується Мiнiстром фiнансiв України;

     28) здiйснює узгодження рiшення про надання розстрочення та вiдстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу стосовно загальнодержавних податкiв та зборiв на строк, що виходить за межi одного бюджетного року;

     29) здiйснює державнi внутрiшнi та зовнiшнi запозичення у межах, визначених законом про Державний бюджет України;

     30) здiйснює управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом, зокрема:

     розробляє та погоджує нормативно-правовi акти з питань управлiння державним боргом;

     здiйснює управлiння ризиками, пов'язаними з державним боргом;

     здiйснює прогноз фiнансування державного бюджету;

     розробляє середньострокову стратегiю управлiння державним боргом;

     здiйснює оперативний облiк державного та гарантованого державою боргу;

     веде реєстр державних гарантiй;

     здiйснює погашення та обслуговування державного боргу;

     здiйснює правочини з державним боргом, включаючи обмiн, випуск, купiвлю, викуп та продаж державних боргових зобов'язань, за умови дотримання граничного обсягу державного боргу на кiнець бюджетного перiоду;

     здiйснює на вiдкритих аукцiонах продаж прав вимоги простроченої бiльше трьох рокiв заборгованостi перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або пiд державнi гарантiї, а також за кредитами з бюджету у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     здiйснює заходи, спрямованi на пiдвищення привабливостi iнвестування в державнi цiннi папери України, i комплекснi заходи з полiпшення кредитного рейтингу України;

     затверджує порядок вiдбору та функцiонування первинних дилерiв;

     31) здiйснює реєстрацiю зовнiшнiх запозичень суб'єктiв господарювання державного сектору економiки;

     32) затверджує та оприлюднює графiк первинного розмiщення державних цiнних паперiв;

     33) розглядає звiти про виконання покладених на Державну казначейську службу України, Державну пробiрну службу України, Державну службу фiнансового монiторингу України, Державну фiнансову iнспекцiю України завдань та планiв їх роботи;

(пiдпункт 33 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 18.03.2013р. N 141/2013)

     34) забезпечує регулювання мiжбюджетних вiдносин мiж державним та мiсцевими бюджетами;

     35) встановлює форми зведених показникiв за мережею, штатними розписами i контингентами установ та одержувачiв бюджетних коштiв;

     36) забезпечує розроблення методики визначення мiжбюджетних трансфертiв;

     37) затверджує форми звiтностi про виконання мiсцевих бюджетiв;

     38) запроваджує програмно-цiльовий метод складання i виконання мiсцевих бюджетiв та середньострокове бюджетне планування на мiсцевому рiвнi;

     39) приймає рiшення щодо безспiрного вилучення коштiв iз мiсцевих бюджетiв до державного бюджету;

     40) погоджує обсяги та умови здiйснення мiсцевих запозичень, здiйснює реєстрацiю мiсцевих запозичень i мiсцевих гарантiй;

     41) погоджує залучення на поворотнiй основi коштiв єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв, Пенсiйного фонду України та для надання середньострокових позик мiсцевим бюджетам;

     42) затверджує порядок отримання i погашення позик на покриття тимчасових касових розривiв, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку мiсцевих бюджетiв, у фiнансових установах;

     43) затверджує форми вимоги про повернення використаної не за цiльовим призначенням суми субвенцiї та iнформацiї про встановлення фактiв нецiльового використання субвенцiї;

     44) проводить оцiнку фiнансового забезпечення проектiв угод щодо регiонального розвитку та державних програм соцiально-економiчного розвитку територiй;

     45) забезпечує в установленому законодавством порядку участь держави в капiталiзацiї банкiв, здiйснює управлiння корпоративними правами цих банкiв та готує плани їх продажу;

     46) формує та проводить у межах повноважень єдину державну фiнансову полiтику щодо розвитку ринку фiнансових послуг, розвитку державних банкiв, державної iпотечної установи та iнших фiнансових установ;

     47) затверджує порядок проведення вiдкритого конкурсу iз визначення уповноважених банкiв, через якi здiйснюватиметься виплата заробiтної плати працiвникам бюджетних установ, та проводить зазначений конкурс;

     48) здiйснює заходи (у тому числi фiнансовi операцiї) щодо забезпечення виконання фiнансових та iнших зобов'язань держави, що випливають iз членства України у мiжнародних фiнансових органiзацiях згiдно з угодами про вступ України до Мiжнародного валютного фонду, Мiжнародного банку реконструкцiї та розвитку, Мiжнародної фiнансової корпорацiї, Мiжнародної асоцiацiї розвитку та Багатостороннього агентства по гарантiях iнвестицiй, iз членства в Європейському банку реконструкцiї та розвитку, iз рамкових угод мiж Україною та Пiвнiчним iнвестицiйним банком, мiж Україною та Європейським iнвестицiйним банком;

     49) здiйснює контроль за виконанням зобов'язань за угодами про реструктурування простроченої заборгованостi суб'єктiв господарювання перед державою;

     50) забезпечує органiзацiю роботи з використання бенефiцiарами коштiв мiжнародних фiнансових органiзацiй;

     51) здiйснює заходи щодо реалiзацiї програм, що впроваджуються в Українi iз застосуванням секторальної бюджетної пiдтримки Європейського Союзу, залучення кредитних коштiв Європейського Союзу та коштiв на безповоротнiй основi;

     52) укладає з суб'єктами господарювання - резидентами договори про порядок вiдшкодування видаткiв державного бюджету, якi можуть виникнути внаслiдок виконання Кабiнетом Мiнiстрiв України гарантiйних зобов'язань;

     53) здiйснює фiнансове забезпечення захисту прав України у закордонних юрисдикцiйних органах та фiнансування здiйснення платежiв, пов'язаних iз виконанням рiшень закордонних юрисдикцiйних органiв, прийнятих за наслiдками розгляду справ проти України;

     54) залучає суб'єктiв господарювання для представництва органiв державної влади в судах у справах про стягнення заборгованостi перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або пiд державнi гарантiї, а також за кредитами з бюджету, в тому числi у процесi банкрутства, щодо стягнення якої органам податкової служби вiдмовлено;

     55) здiйснює фiнансове забезпечення мiжнародних виставок та вiйськово-технiчного спiвробiтництва;

     56) забезпечує мiжнародне спiвробiтництво та реалiзацiю зовнiшньої полiтики у межах своїх повноважень;

     57) бере участь у здiйсненнi заходiв щодо адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу у межах повноважень;

     58) запроваджує мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi;

     59) формує Державний фонд дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України;

     60) реалiзовує державну полiтику у сферi виготовлення бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi, здiйснює державний контроль i координацiю дiяльностi державних органiв у цiй сферi;

     61) здiйснює лiцензування дiяльностi суб'єктiв господарювання у випадках, передбачених законодавством;

     62) здiйснює регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму щодо суб'єктiв господарювання, якi проводять лотереї або будь-якi iншi азартнi iгри, суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють торгiвлю дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них, аудиторiв, аудиторських фiрм, фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi надають послуги з бухгалтерського облiку, Державної казначейської служби України та Державної фiнансової iнспекцiї України;

     63) забезпечує у межах своїх повноважень спiвробiтництво з Групою з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) та iншими мiжнародними органiзацiями, дiяльнiсть яких спрямована на забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     64) здiйснює нормативно-правове регулювання у фiнансовiй, бюджетнiй, податковiй, митнiй сферах, крiм адмiнiстрування податкiв, зборiв, митних платежiв, у сферi державного фiнансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштiв, бухгалтерського облiку, випуску i проведення лотерей, органiзацiї та контролю за виготовленням цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi, видобутку, виробництва, використання та зберiгання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, їх обiгу та облiку, у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

(пiдпункт 64 пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 18.03.2013р. N 141/2013)

     65) погоджує основнi напрями контрольно-ревiзiйної роботи органiв Державної фiнансової iнспекцiї України;

     66) погоджує кошториси i штатнi розписи Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних органiв виконавчої влади та обласних, Севастопольської мiської державних адмiнiстрацiй;

     67) погоджує кошторис Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб;

     68) погоджує в установленому порядку типовi штати бюджетних установ;

     69) погоджує здiйснення державними пiдприємствами, у тому числi господарськими товариствами (крiм банкiв), у статутному фондi яких державi належить 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв), залучення внутрiшнiх довгострокових (бiльше одного року) та зовнiшнiх кредитiв (позик), надання гарантiї або поручительства за такими зобов'язаннями;

     70) забезпечує виконання законодавства у сферах, вiднесених до вiдання Мiнфiну України;

     71) визначає прiоритетнi напрями розвитку сфер, вiднесених до вiдання Мiнфiну України;

     72) готує за участю iнших заiнтересованих центральних органiв виконавчої влади експертнi висновки до законопроектiв щодо їх впливу на показники бюджету (з обов'язковим визначенням вартiсної величини такого впливу), можливостей фiнансового забезпечення у вiдповiдному бюджетному перiодi та вiдповiдностi законам, що регулюють бюджетнi вiдносини, i пропозицiї щодо їх розгляду;

     73) здiйснює iншi повноваження, визначенi законами України та покладенi на Мiнфiн України Президентом України.

     5. Мiнфiн України з метою органiзацiї своєї дiяльностi:

     1) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Президентовi України, Кабiнетовi Мiнiстрiв України проекти законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України;

     2) розробляє пропозицiї щодо вдосконалення законодавства та подає їх в установленому порядку на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;

     3) готує в межах повноважень висновки i пропозицiї до проектiв законiв, iнших актiв законодавства, якi надходять на погодження вiд iнших органiв;

     4) готує зауваження та пропозицiї до прийнятих Верховною Радою України законiв, що надiйшли на пiдпис Президентовi України;

     5) здiйснює вiдповiдно до законодавства управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери управлiння Мiнфiну України;

     6) забезпечує у межах повноважень реалiзацiю державної полiтики стосовно державної таємницi, контроль за її збереженням в апаратi Мiнфiну України, а також мобiлiзацiйну пiдготовку, мобiлiзацiю та контроль за здiйсненням цих заходiв;

     7) забезпечує в межах повноважень здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцiї i контроль за їх здiйсненням в апаратi Мiнфiну України, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння;

     8) здiйснює добiр кадрiв в апарат Мiнфiну України та на керiвнi посади на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння, формує кадровий резерв на вiдповiднi посади, органiзовує роботу з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв апарату Мiнфiну України;

     9) органiзовує планово-фiнансову роботу в апаратi Мiнфiну України, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння, здiйснює контроль за використанням фiнансових i матерiальних ресурсiв, забезпечує органiзацiю та вдосконалення бухгалтерського облiку;

     10) здiйснює у межах повноважень разом iз вiдповiдними центральними органами виконавчої влади контроль за цiльовим використанням державних коштiв, передбачених для реалiзацiї проектiв, виконання програм, у тому числi мiжнародних;

     11) органiзовує наукову, науково-технiчну, iнвестицiйну, iнформацiйну, видавничу дiяльнiсть, пропагування досягнень i передового досвiду, сприяє створенню i впровадженню сучасних iнформацiйних технологiй та комп'ютерних мереж у сферах, вiднесених до вiдання Мiнфiну України;

     12) органiзовує в Мiнфiнi України роботу з укомплектування, зберiгання, облiку та використання архiвних документiв;

     13) органiзовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних iз дiяльнiстю Мiнфiну України, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери його управлiння, а також стосовно актiв, якi ним видаються.

     6. Мiнфiн України для виконання покладених на нього завдань має право:

     1) залучати спецiалiстiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), вчених, представникiв iнститутiв громадянського суспiльства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенцiї Мiнфiну України;

     2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно:

     вiд мiнiстерств, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для виконання покладених на Мiнфiн України завдань;

     вiд головних розпорядникiв бюджетних коштiв iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для складення проекту Державного бюджету України, розпису державного бюджету, прогнозу Державного бюджету України на

     наступнi за плановим два бюджетнi перiоди та аналiзу виконання бюджетiв, що входять до складу бюджетної системи держави, матерiали з питань надходження i використання коштiв державних цiльових фондiв, їх кошториси та звiти;

     вiд центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, розпорядникiв бюджетних коштiв iнформацiю про здiйснення внутрiшнього фiнансового контролю i внутрiшнього аудиту;

     вiд центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, Нацiонального банку України, пiдприємств, установ та органiзацiй, банкiв та iнших фiнансових установ усiх форм власностi пояснення, матерiали та iнформацiю з питань, що виникають пiд час складання, розгляду, затвердження i виконання бюджетiв та звiтування про їх виконання, а також для виконання покладених на Мiнфiн України завдань;

     вiд центральних органiв виконавчої влади iнформацiю щодо розроблення i запровадження галузевих методичних рекомендацiй щодо застосування положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;

     вiд банку, у капiталiзацiї якого бере участь держава, Нацiонального банку України та iнших органiв державної влади iнформацiю про фiнансовий стан цього банку, у тому числi таку, що мiстить банкiвську таємницю;

     вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу iнформацiю, необхiдну для виконання функцiй з регулювання i нагляду за такими суб'єктами;

     вiд суб'єктiв господарювання, яким наданi лiцензiї Мiнфiном України на провадження господарської дiяльностi, iнформацiю, необхiдну для здiйснення контролю за їх дiяльнiстю;

     вiд Державної фiнансової iнспекцiї України щомiсяця в установленому порядку звiти про проведення контрольних заходiв;

     вiд органiв мiсцевого самоврядування, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй iнформацiю про здiйсненi запозичення, у тому числi надходження вiд розмiщення облiгацiй мiсцевих позик та надходження вiд укладених договорiв про отримання позик, кредитiв, кредитних лiнiй у фiнансових установах;

     вiд Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку iнформацiю про реєстрацiю випуску облiгацiй мiсцевих позик та надходження вiд їх розмiщення, а також про погашення;

     вiд суб'єктiв господарювання, яким наданi лiцензiї на провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з випуском та проведенням лотерей, iнформацiю, необхiдну для здiйснення контролю за їх дiяльнiстю;

     вiд позичальникiв, що отримали кредити пiд державнi гарантiї, iнформацiю щодо отримання, погашення та обслуговування таких кредитiв;

     вiд державних пiдприємств, у тому числi господарських товариств, у статутному фондi яких державi належить 50 i бiльше вiдсоткiв акцiй (часток, паїв), що отримали зовнiшнi кредити, iнформацiю щодо отримання, погашення та обслуговування таких кредитiв;

     3) зупиняти у межах своїх повноважень здiйснення бюджетних асигнувань у випадках, передбачених законодавством;

     4) зупиняти в установленому законодавством порядку здiйснення операцiй з бюджетними коштами в разi виявлення порушення бюджетного законодавства;

     5) здiйснювати внутрiшнiй фiнансовий контроль та аудит на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, що належать до сфери його управлiння;

     6) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенцiї;

     7) користуватися вiдповiдними iнформацiйними базами даних державних органiв, державними, у тому числi урядовими, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами для забезпечення виконання завдань, покладених на нього.

     7. Мiнфiн України у процесi виконання покладених на нього завдань взаємодiє з iншими органами державної влади, допомiжними органами i службами, утвореними Президентом України, з органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, вiдповiдними органами iноземних держав i мiжнародних органiзацiй, а також пiдприємствами, установами та органiзацiями, всеукраїнськими об'єднаннями профспiлок i всеукраїнськими об'єднаннями органiзацiй роботодавцiв.

     8. Мiнфiн України у межах своїх повноважень, на основi та на виконання Конституцiї та законiв України, актiв i доручень Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України видає накази, органiзовує i контролює їх виконання.

     Нормативно-правовi акти Мiнфiну України, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     Нормативно-правовi акти Мiнфiну України пiдлягають державнiй реєстрацiї в установленому законодавством порядку.

     Нормативно-правовi акти Мiнфiну України, виданi у межах його повноважень, обов'язковi до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територiальними органами та мiсцевими державними адмiнiстрацiями, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами i органiзацiями всiх форм власностi та громадянами.

     9. Мiнфiн України очолює Мiнiстр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-мiнiстра України i звiльняється з посади Президентом України.

     Мiнiстр має першого заступника, заступника Мiнiстра - керiвника апарату, якi призначаються на посади за поданням Прем'єр-мiнiстра України, внесеним на пiдставi пропозицiй Мiнiстра, i звiльняються з посади Президентом України.

     У разi потреби для забезпечення здiйснення Мiнфiном України окремих завдань за рiшенням Президента України у Мiнфiнi України вводиться посада заступника Мiнiстра.

     Обов'язки першого заступника Мiнiстра, заступника Мiнiстра (за наявностi), заступника Мiнiстра - керiвника апарату та розподiл повноважень мiж першим заступником Мiнiстра i заступником Мiнiстра (за наявностi) визначаються Мiнiстром.

     Заступник Мiнiстра - керiвник апарату здiйснює керiвництво дiяльнiстю апарату Мiнфiну України, призначає на посади та звiльняє з посад державних службовцiв та працiвникiв апарату Мiнфiну України (крiм тих, якi призначаються на посади та звiльняються з посад Мiнiстром).

     10. Мiнiстр:

     1) очолює Мiнфiн України, здiйснює керiвництво його дiяльнiстю;

     2) спрямовує i координує здiйснення центральними органами виконавчої влади заходiв з питань, вiднесених до вiдання Мiнфiну України;

     3) спрямовує та координує дiяльнiсть Державної казначейської служби України, Державної пробiрної служби України, Державної служби фiнансового монiторингу України, Державної фiнансової iнспекцiї України (далi - служби), в тому числi:

(абзац перший пiдпункту 3 пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з Указом Президента України вiд 18.03.2013р. N 141/2013)

     формує державну полiтику у вiдповiднiй сферi та контролює її реалiзацiю службами;

     погоджує та подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України розробленi службами проекти законiв, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України;

     визначає прiоритети роботи служб i шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;

     вносить пропозицiї Прем'єр-мiнiстру України щодо кандидатур на посади керiвникiв служб i за пропозицiєю їх керiвникiв - кандидатури на посади їх заступникiв;

     погоджує структуру апаратiв служб;

     видає обов'язковi до виконання службами накази та доручення з питань спрямування та координацiї їх дiяльностi;

     погоджує призначення на посади i звiльнення з посад керiвникiв та заступникiв керiвникiв територiальних органiв служб;

     погоджує призначення на посади i звiльнення з посад керiвникiв та заступникiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв апаратiв служб;

     погоджує пропозицiї керiвникiв служб щодо утворення, реорганiзацiї, лiквiдацiї їх територiальних органiв, вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiдне подання;

     порушує перед Кабiнетом Мiнiстрiв України питання щодо скасування актiв служб повнiстю чи в окремiй частинi;

     доручає керiвникам служб скасувати акти їх територiальних органiв повнiстю чи в окремiй частинi, а в разi вiдмови скасовує такi акти повнiстю чи в окремiй частинi;

     порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв служб та їх заступникiв;

     iнiцiює питання притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв структурних пiдроздiлiв апаратiв служб, територiальних органiв служб та їх заступникiв, а також керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння;

     iнiцiює питання проведення службового розслiдування стосовно керiвникiв служб, їх заступникiв, iнших державних службовцiв i працiвникiв апаратiв служб та їх територiальних органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння;

     приймає рiшення щодо проведення перевiрки дiяльностi служб та їх територiальних органiв;

     заслуховує звiти про виконання покладених на служби завдань i планiв їх роботи;

     визначає структурний пiдроздiл апарату Мiнфiну України, що вiдповiдає за взаємодiю зi службами;

     визначає посадових осiб Мiнфiну України, якi включаються до складу колегiй служб;

     установлює порядок обмiну iнформацiєю мiж Мiнфiном України та службами, перiодичнiсть її подання;

     приймає рiшення про надання повноважень щодо спрямування i координацiї дiяльностi центральних органiв виконавчої влади першому заступнику Мiнiстра;

     вирiшує iншi питання, пов'язанi зi спрямуванням i координацiєю дiяльностi служб;

     4) визначає стратегiчнi напрями роботи Мiнфiну України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мiнфiну України, звiти про їх виконання;

     5) органiзовує та контролює виконання Конституцiї України та законiв України, актiв i доручень Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України в апаратi Мiнфiну України;

     6) бере участь у розглядi питань на засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України та вносить пропозицiї щодо порядку денного таких засiдань;

     7) подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України проекти законiв, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, розробником яких є Мiнфiн України та служби;

     8) представляє в установленому порядку проекти законiв України, розробником яких є Мiнфiн України та служби, i доповiдає з iнших питань, що належать до компетенцiї Мiнфiну України, пiд час їх розгляду на пленарних засiданнях Верховної Ради України;

     9) погоджує проекти актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, проекти законiв та актiв Президента України, що вносяться Кабiнетом Мiнiстрiв України на розгляд Верховної Ради України та Президента України;

     10) приймає рiшення про включення бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;

     11) визначає посадову особу з числа заступникiв, вiдповiдальну за забезпечення взаємодiї з Верховною Радою України;

     12) приймає рiшення про розподiл бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є Мiнфiн України, та бюджетних коштiв, передбачених для утримання центрального апарату Мiнфiну України;

     13) затверджує розпис Державного бюджету України у мiсячний строк з дня прийняття закону про Державний бюджет України;

     14) вносить змiни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованостi надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу рiчного дефiциту (профiциту) державного бюджету;

     15) здiйснює за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України державнi внутрiшнi та зовнiшнi запозичення у межах, визначених законом про Державний бюджет України;

     16) вчиняє за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України правочини щодо надання гарантiй для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктiв господарювання - резидентiв України виключно у межах, визначених законом про Державний бюджет України;

     17) за погодженням з Нацiональним банком України має право у межах поточного бюджетного перiоду здiйснювати на конкурсних засадах та/або шляхом проведення аукцiонiв розмiщення тимчасово вiльних коштiв єдиного казначейського рахунка та коштiв валютних рахункiв державного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цiнних паперiв з подальшим поверненням таких коштiв до кiнця поточного бюджетного перiоду;

     18) веде переговори i пiдписує мiжнароднi договори України вiдповiдно до наданих йому повноважень;

     19) приймає рiшення про застосування заходiв впливу за порушення бюджетного законодавства;

     20) приймає в установленому порядку рiшення про зменшення бюджетних асигнувань головному розпоряднику бюджетних коштiв;

     21) приймає в установленому порядку рiшення про зупинення операцiй з бюджетними коштами;

     22) приймає в установленому порядку рiшення про зупинення бюджетних асигнувань;

     23) приймає рiшення щодо застосування санкцiй до суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу вiдповiдно до законодавства;

     24) затверджує положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли апарату Мiнфiну України, призначає на посади та звiльняє з посад їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв, присвоює їм ранги державних службовцiв, приймає рiшення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     25) укладає та розриває контракти з керiвниками пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнфiну України, притягує їх до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     26) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працiвникiв центрального апарату Мiнфiну України, керiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнфiну України, до вiдзначення державними нагородами України;

     27) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi своїх заступникiв;

     28) представляє Мiнфiн України у публiчно-правових вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами i органiзацiями в Українi та за її межами;

     29) пiдписує накази Мiнфiну України;

     30) забезпечує вирiшення питань, що виникають пiд час взаємовiдносин мiж центральним апаратом Мiнфiну України, Апаратом Верховної Ради України, Адмiнiстрацiєю Президента України i Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв України, а також спiвпрацi Мiнфiну України з iншими центральними органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями та органами мiсцевого самоврядування у процесi виконання завдань, покладених на Мiнфiн України;

     31) органiзовує роботу колегiї Мiнфiну України i головує на її засiданнях;

     32) забезпечує особистий прийом громадян посадовими особами Мiнфiну України та розгляд їх письмових звернень;

     33) здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством.

     11. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Мiнфiну України, обговорення найважливiших напрямiв його дiяльностi у Мiнiстерствi утворюється колегiя у складi Мiнiстра (голова колегiї), першого заступника та заступникiв Мiнiстра за посадою. У разi потреби до складу колегiї Мiнiстерства можуть включатися керiвники структурних пiдроздiлiв апарату Мiнфiну України, а також у встановленому порядку iншi особи.

     Рiшення колегiї можуть бути реалiзованi шляхом видання вiдповiдного наказу Мiнiстерства.

     Для розгляду наукових рекомендацiй та проведення фахових консультацiй з основних питань дiяльностi у Мiнфiнi України можуть утворюватися iншi постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi органи.

     Рiшення про утворення чи лiквiдацiю колегiї, iнших постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих органiв, їх кiлькiсний та персональний склад, положення про них затверджуються Мiнiстром.

     12. Положення про Мiнфiн України затверджується Президентом України.

     Гранична чисельнiсть державних службовцiв та працiвникiв Мiнфiну України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структура апарату Мiнфiну України затверджується Мiнiстром.

     Штатний розпис i кошторис Мiнфiну України затверджуються заступником Мiнiстра - керiвником апарату Мiнфiну України.

     13. Мiнфiн України є юридичною особою публiчного права, має самостiйний баланс, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власнi бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

     14. Мiнфiн України припиняється шляхом реорганiзацiї або лiквiдацiї Президентом України за поданням Прем'єр-мiнiстра України.

Глава Адмiнiстрацiї Президента України С. ЛЬОВОЧКIН
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.