МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

21.05.2020 N 230


Про затвердження Змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 травня 2012 року N 623

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
01 липня 2020 р. за N 607/34890


     Вiдповiдно до статтi 454 Митного кодексу України, пiдпункту 5 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

     1. У заголовку та пунктi 1 наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 травня 2012 року N 623 "Про затвердження Перелiку вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, i Порядку їх ведення", зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 18 червня 2012 року за N 988/21300, слова "державної митної справи" замiнити словами "митної справи".

     2. Затвердити Змiни до Перелiку вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, та до Порядку ведення вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 травня 2012 року N 623, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 18 червня 2012 року за N 988/21300, N 989/21301, що додаються.

     3. Департаменту митної полiтики в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

Мiнiстр С. Марченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
21 травня 2020 року N 230

Змiни
до Перелiку вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, та до Порядку ведення вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй

     1. У Перелiку вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 травня 2012 року N 623, зареєстрованому у Мiнiстерствi юстицiї України 18 червня 2012 року за N 988/21300:

     у заголовку слова "державної митної справи" замiнити словами "митної справи";

     абзац десятий викласти в такiй редакцiї:

     "Класифiкатор документiв, сертифiкатiв, дозволiв та додаткової iнформацiї;";

     абзац шiстнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "Класифiкатор Державної митної служби України, її територiальних органiв та їх структурних пiдроздiлiв;";

     доповнити Перелiк пiсля абзацу вiсiмнадцятого новим абзацом дев'ятнадцятим такого змiсту:

     "Класифiкатор окремих товарiв, при декларуваннi яких застосовуються додатковi одиницi вимiру;".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами двадцятим - двадцять шостим.

     2. У заголовку та пунктi 1 Порядку ведення вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 травня 2012 року N 623, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 18 червня 2012 року за N 989/21301, слова "державної митної справи" замiнити словами "митної справи".

Директор Департаменту митної полiтики О. Москаленко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.