УГОДА

мiж Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерством оборони Сполучених Штатiв Америки щодо надання Українi допомоги, пов'язаної iз встановленням системи експортного контролю з метою запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення з України

     Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України i Мiнiстерство оборони Сполучених Штатiв Америки (надалi iменованi Американська Сторона та Українська Сторона вiдповiдно),

     виконуючи Угоду мiж Україною i Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25 жовтня 1993 року (далi - Рамкова угода CTR) та

     бажаючи спiвпрацювати в розширеннi гарантiй запобiгання розповсюдженню з України зброї масового знищення, а також технологiй та знань, що стосуються такої зброї,

     домовилися про таке:

Стаття I

     1. З метою надання допомоги Українi в розширеннi можливостей нацiональної системи експортного контролю для запобiгання розповсюдженню з України зброї масового знищення, а також технологiй та знань, що стосуються такої зброї, Американська Сторона та уповноваженi нею виконавчi агенти надають Українськiй Сторонi чи уповноваженим нею виконавчим агентам безкоштовну допомогу, передбачену цiєю Угодою, вiдповiдно до умов, якi мiстяться в цiй Угодi. Технiчнi вимоги до матерiально-технiчних засобiв, що поставляються вiдповiдно до цiєї Угоди, визначаються Американською Стороною або уповноваженими нею виконавчими агентами пiсля проведення консультацiй з Українською Стороною чи уповноваженими нею виконавчими агентами.

     2. Українська Сторона та уповноваженi нею виконавчi агенти використовують матерiально-технiчнi засоби, пiдготовку та послуги, що надаються вiдповiдно до цiєї Угоди, виключно з метою сприяння встановленню нацiональної системи експортного контролю для запобiгання розповсюдженню з України зброї масового знищення, а також технологiй та знань, що стосуються такої зброї.

     3. Американська Сторона не вiдповiдає за забезпечення належного використання матерiально-технiчних засобiв, пiдготовки або послуг, що надаються вiдповiдно до цiєї Угоди, а також за досягнення запланованих результатiв.

Стаття II

     1. Американська Сторона має право пiсля надсилання письмового повiдомлення Українськiй Сторонi передавати повноваження на виконання положень цiєї Угоди iншим вiдомствам, мiнiстерствам або пiдроздiлам свого уряду.

     2. Для здiйснення цiлей i завдань, передбачених цiєю Угодою, Українська Сторона має право передавати отриману згiдно з цiєю Угодою вiд Американської Сторони (чи уповноважених нею виконавчих агентiв) безкоштовну допомогу iншим органам державної влади, установам, органiзацiям та пiдприємствам України вiдповiдно до статтi V, п. 2 Рамкової Угоди CTR.

     3. Кожна зi Сторiн цiєї Угоди має право пiсля надсилання письмового повiдомлення iншiй Сторонi призначати представникiв для зв'язку з технiчних питань, пов'язаних з матерiально-технiчними засобами, пiдготовкою та послугами, що надаються згiдно з цiєю Угодою.

Стаття III

     Усi матерiально-технiчнi засоби, що надаються згiдно з цiєю Угодою, доставляються в Київ, якщо не буде iншої домовленостi мiж Сторонами. Американська Сторона або уповноваженi нею виконавчi агенти повiдомляють Українськiй Сторонi або уповноваженим нею виконавчим агентам про заплановану дату i мiсце доставки кожного вантажу не пiзнiше нiж за 120 годин до дати такої доставки. Українська Сторона або уповноважений нею виконавчий агент отримують i негайно беруть пiд фiзичний контроль усi матерiально-технiчнi засоби одразу пiсля їх надходження до пункту прибуття. З цього моменту зазначенi матерiально-технiчнi засоби стають власнiстю України.

Стаття IV

     Українська Сторона або уповноваженi нею виконавчi агенти здiйснюють перевiрку будь-яких матерiально-технiчних засобiв, отриманих згiдно з цiєю Угодою, i протягом десяти (10) днiв пiсля їх отримання надають Американськiй Сторонi або уповноваженим нею виконавчим агентам пiдтвердження того, що вони вiдповiдають технiчним вимогам, встановленим Американською Стороною або уповноваженими нею виконавчими агентами i завчасно наданим Українськiй Сторонi чи уповноваженим нею виконавчим агентам. Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, що не вiдповiдають зазначеним технiчним вимогам, протягом тридцяти (30) днiв вiд дня їх одержання повертаються з метою їх замiни до Сполучених Штатiв Америки через посольство США в Києвi.

Стаття V

     Допомога Українськiй Сторонi чи уповноваженим нею виконавчим агентам з боку Американської Сторони чи уповноважених нею виконавчих агентiв може надаватися ними на основi їхнiх розрахункiв наявних потреб та з урахуванням рекомендацiй Української Сторони чи уповноважених нею виконавчих агентiв у будь-якiй з перерахованих нижче галузей чи в усiх цих галузях:

     1. Двостороннi i багатостороннi дискусiї на полiтичному та технiчному рiвнях з питань, пов'язаних iз встановленням та впровадженням всеохоплюючої системи експортного контролю;

     2. Двостороннi дискусiї та надання порад щодо певних аспектiв конкретних мiжнародних режимiв експортного контролю та технiчних параметрiв товарiв, що пiдпадають пiд їх контроль;

     3. Участь у багатостороннiх заходах у галузi нерозповсюдження та експортного контролю;

     4. Курси i навчання на мiсцях для спiвробiтникiв, якi вiдповiдають за лiцензування та дотримання норм дiючого законодавства в галузi експортного контролю, а також iнших офiцiйних представникiв, якi займаються цими питаннями;

     5. Видiлення вiдповiдних експертiв для надання допомоги, де це доречно, у пiдготовцi законопроектiв у галузi експортного контролю та у впровадженнi вiдповiдних норм;

     6. Оцiнка рекомендацiй щодо вдосконалення програм та полiтики забезпечення дотримання норм дiючого законодавства в галузi експортного контролю;

     7. Надання комп'ютерних систем i пов'язаної з цим пiдготовки спецiалiстiв з метою вдосконалення нагляду та контролю за виробами i технологiями, що пiдлягають експортному контролю; та

     8. Надання обладнання та вiдповiдної пiдготовки з тим, щоб удосконалити забезпечення дотримання норм дiючого законодавства України в галузi експортного контролю та вдосконалити iнфраструктуру прикордонної безпеки й можливостi викриття незаконних перевезень контрольованих товарiв i технологiй.

Стаття VI

     Сторони або уповноваженi ними виконавчi агенти можуть укладати iншi угоди або домовленостi для виконання положень цiєї Угоди. У випадку будь-яких розбiжностей мiж цiєю Угодою i будь-якими такими угодами або домовленостями положення цiєї Угоди мають перевагу.

Стаття VII

     Ця Угода та всi види дiяльностi, що здiйснюються вiдповiдно до неї, пiдпорядковуються положенням Рамкової Угоди CTR.

Стаття VIII

     Будь-якi питання стосовно тлумачення або застосування цiєї Угоди вирiшуються шляхом консультацiй та переговорiв мiж Сторонами.

Стаття IX

     1. Ця Угода набуває чинностi з дати її пiдписання Сторонами, дiє з 31 грудня 1999 року та залишається чинною протягом дiї Рамкової Угоди CTR.

     2. До цiєї Угоди можуть бути внесенi поправки на основi письмової домовленостi Сторiн; її дiю також може бути припинено будь-якою зi Сторiн через 90 днiв пiсля надсилання письмового повiдомлення iншiй Сторонi.

     Вчинено в м. Київ 22 жовтня 2001 року в двох примiрниках, кожний українською та англiйською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України За Мiнiстерство оборони Сполучених Штатiв Америки
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.